13,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขการเดินทาง
1. ราคาต่อท่าน สำหรับที่พัก 2 ท่านต่อห้องพัก
2. เงื่อนไขส่วนลด 40% สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยเท่านั้นและรับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
3. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี
4. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
5. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
6. เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้วจะไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
7. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การล่าช้าของรถไฟ,การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
9. กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)
1. ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัททัวร์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน / รถไฟ / รถที่ใช้เดินทาง , ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแสดงหลักฐานให้แก่นักท่องเที่ยวให้ทราบ
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบิน
1. สุวรรณภูมิ-ตรัง ชั้นประหยัด โดยสายการบิน ThaiSmile
2. ตรัง-สุวรรณภูมิ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน ThaiSmile
รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 20กิโลกรัม ตามกฎสายการบิน ไม่รวมที่นั่งและอาหารบนเครื่อง
2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 10 ที่นั่ง นำเที่ยวตามรายการ
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. พาหนะท้องถิ่นหากมีตามที่ระบุในรายการทัวร์
5. มื้ออาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ที่พัก โรงแรมที่พักตามรายการนำเที่ยว
7. นำ้ดื่มขวดเล็กบนรถ รวม 6 ขวด/ท่าน/ทริป
8. มัคคุเทศก์นําเที่ยวอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท) (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 50%)
10. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

1. ทิปมัคคุเทศก์เเละคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ชำระวันเดินทาง
2. ค่่าใช้จ่ายส่วนตัว
3. ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือจากรายการที่แจ้งไว้
4. ทางโรงแรมและร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ําแข็ง ซอฟท์ดริ้งค์ ในทุกๆ มื้อ การนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มเพิ่มในมื้ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวด
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
6. ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
เบอร์โทร
0958165225 , 0891094455
อีเมล
sitta.lap@gmail.com
หมายเหตุ

ติดต่อจองทัวร์ 0891094455 , 0958165225 หรือ https://fafatravel.com หรือ LINE ID. fafatravel

" ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2คืน ThaiSmile พักโรงแรมเรือรัษฎา

location_on สมุทรปราการ - ตรัง
โดย ซอฟต์แวร์ ไฟล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน สุดคุ้ม เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป
✅ ที่พัก โรงแรมเรือรัษฎา ตรัง 2 คืน
ไฮไลท์ท่องเที่ยว
✅ เที่ยวถ้ำเลเขากรอบ วังทาโร่
✅ เที่ยวทะเลตรัง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เกาะมุก ถ้ำมรกต เกาะแหวน เกาะเชือก เกาะกระดาน
✅City ทัวร์เมืองตรัง ซื้อของฝาก นั่งรถกบ ชิมติ่มซำสุดอร่อย

เริ่มต้น 6 ท่าน
6-9 ท่าน รถตู้ 1 คัน
11-16 ท่าน รถตู้ 2 คัน
18-24 ท่าน รถตู้ 3 คัน
24-32 ท่าน รถบัส 1 คัน

โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1 ค่าเบี้ยเบี้ยงมัคคุเทศก์ 1000*3 = 3000
2. ค่าเครื่องบิน 2000+2000
3 ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ =500 บาท
4 ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ ตรัง 2 คืน(พักแยก) 1200
5 ค่าประกันการเดินทาง มัคคุเทศก์= 35 +60(ปก ดำน้ำ)=95บาท
6 ค่าที่ตรวจ ATK มัคคุเทศก์และ พขร ก่อนออกเดินทาง
7 ค่าเข้าอุทยานและเข้าสถานที่ต่างๆ ของมัคคุเทศก์ 175 บาท( อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าแหลม 40 + ค่าเรือเลเขากอบ 75 + อาหารกล่อง 60 )
8 ค่าเบี้ยเลี้ยงอาหารมัคคุเทศก์ = 1000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ = 10420 บาท
ลูกค้า 32 คนเฉลี่ย = 326 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
- ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท/คน
- ค่าทำโปรแกรมทัวร์ ซอง ค่าเจลแอลกอฮอลล์และหน้ากากอนามัย แจกลูกค้า = 150 บาท
หมูย่างตรัง แจกลูกค้าแบบกล่อง ประมาณ 1/2 กิโล = 300 บาท / กล่อง ทาน2ท่าน = 150
- ค่าเครื่องดื่ม ขนมเค้กเมืองตรัง กาแฟ /น้ำดื่ม 6 ขวดต่อคน = 150 บาท
ค่าเข้าอุทยานหาดเจ้าไหม 40+ประกันอุบัติเหตุดำน้ำ 60+อาหารกล่อง100 =210 บาท
ค่าเหมารถชมเมือง รถกบ 500 / 6 =85 บาท
ค่าเรือ ถ้ำเรือเขากอบ 300 ต่อ4ท่าน = 75
รวมค่าใช้จ่าย = 1180 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % = 945 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด = 2126 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

09.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2
✅ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ พร้อมต้อนรับคอยอำนวยความสะดวก ในการเช็คอิน - ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย
✅ - นำ้หนักสัมภาระ ได้ท่านละ 20 กิโลกรัม สงวนสิทธิ์การเลือกที่นั่งตามนโยบายของสายการบิน (อาหารว่างบนเครื่องเป็นรูปแบบการนำกลับไปทาน จะได้รับหลังเครื่องบินถึงจุดหมายปลายทาง)

11.00 บริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

ออกเดินทางสู่สนามบินปลายทาง ตรัง เที่ยวบิน WE255 โดยสายการบิน ThaiSmile
ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง

12.30 นครตรังแวนด์แอนด์บัส

ถึงสนามบินตรัง มัคคุเทศก์จากบริษัทฯ คอยช่วยเหลือดำเนินการเตรียมเอกสาร เข้าจังหวัดตรัง
✅นำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ โดยใช้รถนั่งปรับอากาศประเภท รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ( แถวละ 3 ที่นั่ง)
✅ เริ่มต้น 6 ท่านเดินทาง
6-9 ท่าน รถตู้ 1 คัน
11-16 ท่าน รถตู้ 2 คัน
18-24 ท่าน รถตู้ 3 คัน
24-32 ท่าน รถบัส 1 คัน

13.00 ร้านพงษ์โอชา3 หรือเทียบเท่า ( สีฟ้า ไลฟ์สไตล์ฟู๊ด )

รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

หลังจากรับประทานอาหาร รถบริการนำเที่ยว
นำพาทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ ดังต่อไปนี้
✅ เที่ยวห้วยแก้ว 'วังเทพทาโร' แหล่งรวมงานศิลปะจากรากไม้ จ.ตรัง คือ งานศิลปะจากเศษไม้และรากไม้เทพทาโร ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีชีวิตในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมประมาณวันละ 500 คน รองรับอาเซียน ทำคำสอนพระพุทธเจ้า เป็น ไทย อังกฤษ จีน
✅ "ถ้ำลอด หรือ ถ้ำมังกร " ถ้ำเลเขากอบ ที่เที่ยวตรัง นั่งเรือผจญภัยลอดถ้ำ แบบ Unseen ถ้ำเลเขากอบ ตั้งอยู่ใน ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงดงามสุดๆ เลยค่ะ ภายในจะมีถ้ำที่มีหินงอกหินย้อย ระยะทางกว่า 4 กิโลเมตรเลยค่ะ ในถ้ำจะมีทางน้ำใต้ดินไหลผ่าน ต้องใช้เรือล่องลอดตามลำน้ำเข้าไปข้างใน เพื่อไปชมหินงอกหินย้อย

18.00 สีฟ้า ไลฟ์สไตล์ฟู๊ด หรือเทียบเท่า ( ครัวลำพู หรือ เลตรังบูติค รีสอร์ต แอนด์ ทราเวล หรือ บริษัท เรือรัษฎา โฮเต็ล )

รับประทานอาหารเย็น

19.00 บริษัท เรือรัษฎา โฮเต็ล หรือเทียบเท่า ( เลตรังบูติค รีสอร์ต แอนด์ ทราเวล )

เข้าสู่โรงแรมที่พัก

07.00 บริษัท เรือรัษฎา โฮเต็ล หรือเทียบเท่า ( เลตรังบูติค รีสอร์ต แอนด์ ทราเวล )

อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

07.30 นครตรังแวนด์แอนด์บัส

รถนำเที่ยว นำพาทุกท่านเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง
✅ โปรแกรมทัวร์ วันนี้เป็นวันพิเศษ เป็นโปรแกรมทัวร์ เที่ยวเต็มวันทะเลเมืองตรัง 4 เกาะ ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะแหวน เกาะเชือก

08.30 ทะเลตรัง ดอท คอม

*** โปรแกรมทัวร์ อาจเปลี่ยนแปลง ตามสภาพอากาศ ***
พาทุกท่าน ลงชื่อทุกท่านเพื่อทำประกันภัย และเปลี่ยนเสื้อผ้า ทำภารกิจส่วนตัวพร้อมลงเรือ
สำหรับท่านที่ต้องการเช่าตี
*** ทางทัวร์ จัดเตรียมอาหารกล่องแบบ แพ็ค เพื่อนำไปรับประทาน เกาะกระดานแบบปิคนิค
✅ และพิเศษจัดเตรียม หมูย่างเมืองตรัง(1กล่อง ทาน 2ท่าน ) ให้ทุกท่านได้ชิมหมูย่างเมืองตรัง

09.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ท่องเที่ยวตามโปรแกรมนำเที่ยว พร้อมไกด์คอยช่วยเหลือดูแล
✅ เร่ิมออกเดินทางไปยัง “เกาะมุก” เพื่อชื่นชมความมหัศจรรย์ภายใน
✅ “ถ้ำมรกต” Unseen
✅ มุ่งหน้าสู่ “เกาะกระดาน” ซึ่งเป็นหมู่เกาะที่สวยที่สุดในทะเลตรัง เกาะแห่งนี้ เป็นเกาะแรกที่จัดงาน “วิวาห์ใต้สมุทรของจังหวัดตรัง” หาดทรายที่นี่จะขาวสวยเนียน คณะทัวร์จะพักผ่อน ถ่ายรูป เล่นน้ำ ตามอัธยาศัย บนเกาะแห่งนี้

*** 12.00 รับประทานอาหารกลางวัน แบบ “ปิคนิค” บนชายหาดเกาะกระดาน

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

เรือนำเที่ยวนำพาทุกท่าน ท่องเที่ยวต่อ
✅ ดำน้ำบริเวณ “อ่าวไผ่” เป็นจุดดำน้ำที่สำคัญของเกาะกระดาน ชมความงาม ของ ปะการังแข็ง ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง และ ฝูงปลามากมาย โดยเฉพาะปลาการ์ตูนที่อยู่คู่กับปะการัง
✅ เดินทางไปยัง “เกาะแหวน” หนึ่งเดียวของทะเลตรัง ที่นักดำน้ำหลงไหล ชมความงามของโลกใต้ทะเล และจุดดำน้ำลึกที่ไม่ควรพลาด
✅ จากนั้นออกเดินทางต่อไปยัง “เกาะเชือก” ซึ่งเป็นเกาะหินปูนสองเกาะติดกัน เป็นแหล่งความสมบูรณ์ของการดำน้ำตื้น พร้อมความสวยงามของ ปะการังแข็ง กัลปังหา ปลานีโม่ และปลาสวยงามอื่นๆมากมาย
✅ จากนั้นออกเดินทางกลับ สู่ “ท่าเรือปากเมง”

17.00 ปากเมง ซีฟู้ด หรือเทียบเท่า ( บริษัท เรือรัษฎา โฮเต็ล หรือ เลตรังบูติค รีสอร์ต แอนด์ ทราเวล หรือ สีฟ้า ไลฟ์สไตล์ฟู๊ด หรือ ครัวลำพู )

อาหารเย็นแบบซีฟู้ด

19.00 บริษัท เรือรัษฎา โฮเต็ล หรือเทียบเท่า ( เลตรังบูติค รีสอร์ต แอนด์ ทราเวล )

เข้าสู่โรงแรมที่พัก

07.00 บริษัท เรือรัษฎา โฮเต็ล หรือเทียบเท่า ( เลตรังบูติค รีสอร์ต แอนด์ ทราเวล )

อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

09.00 นครตรังแวนด์แอนด์บัส

รถนำเที่ยว นำพาทุกท่านท่องเที่ยวตามโปรแกรมนำเที่ยว

09.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

City ทัวร์ รอบเมืองตรัง ชมแลนด์มาร์ค เมืองตรัง ด้วยรถกบ ไหว้พระศาลเจ้าดังเมืองตรัง พร้อมถ่ายภาพชี้คๆ ที่ สตรีทอาร์ท
และซื้อของฝากเมืองตรัง อาทิเช่น หมูย่างเมืองตรัง ท่านใดต้องการสั่งสามารถแจ้งกับไกด์ ล่วงหน้า , ร้านเค็กวราภรณ์(ของฝากจากเมืองตรัง) , ร้านขนมเปี๊ยะ , ร้านขนมจีบสังขยา และร้านของฝากมากมายในตัวเมืองตรัง

พาทุกท่านแวะร้านคาเฟ่ ชื่อดังเมืองตรัง ท่านสามารถพักผ่อน เลือกซื้อเครื่องดื่ม อาหารว่าง ตามอัธยาศัย

11.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ออกเดินทางสู่สนามบินตรัง

13.00 บริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยเที่ยวบิน ThaiSmile ตรัง - สุวรรณภูมิ 13.00- 14.30 WE256

14.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ถึงจุดหมายปลายทาง สนามบินสุวรรณภูมิ