12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ
 ค่าน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
 ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องท่านละ 20 กิโลกรัม
 ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 ค่าที่พักระดับ 4 ดาว ตามรายการ 2 คืน และระดับ 3 ดาว 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
.
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนรถนำเที่ยว
 ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน 20 กก.
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการรับบริการหรือให้เพื่อเป็นสินน้ำใจแก่ผู้ให้บริการ
.
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
 ส่ง สำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระเงินผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย
 บัตรประชาชนตัวจริงถือไปในวันเดินทาง
 หลักฐานแสดงการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19
.
เงื่อนไขการยกเลิก
- เมื่อชำระเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ (กรณียกเลิกการจองรายการนำเที่ยว ก่อนชำระเงินเท่านั้น ซึ่งระบุไว้ใน Consent แต่การยกเลิกกรณีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเดินทางได้ (เช่น โรคระบาด ศบค สั่งระงับการเดินทางฯ ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะต้องคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยวที่จ่าย 60% มาแล้วกับบริษัททัวร์ ตามหลักการ “ยกเลิกทัวร์” ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ.2551 หมวด 2 มาตรา 28

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
162/119 ม.เฟื่องฟ้าวิลล่าโครงการ 11 เฟส2,4 ม.5 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ
เบอร์โทร
0819094296
อีเมล
หมายเหตุ

สนใจติดต่อเซลล์ โทร. 088-449-2534
[email protected] : @tourinlove
.
กำหนดการเดินทาง
18-21 พฤศจิกายน 2564 12,500.-
3-6 ธันวาคม 2564 12,500.-
10-13 ธันวาคม 2564 12,500.-
30-2 มกราคม 2565 12,500.- (เทศกาลปีใหม่)
31-3 มกราคม 2565 12,500.- (เทศกาลปีใหม่)
5-9 มกราคม 2565 12,500.-
8-12 มกราคม 2565 12,500.-
13-16 มกราคม 2565 12,500.-
15-18 มกราคม 2565 12,500.-
20-23 มกราคม 2565 12,500.-
22-25 มกราคม 2565 12,500.-
27-30 มกราคม 2565 12,500.-

TL-BETCT01T เบตง อินเลิฟ ยิ่งกว่าโอเค 4วัน 3คืน-FD

location_on กรุงเทพมหานคร - สงขลา
โดย บริษัท ทัวร์อินเลิฟออลเวย์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ล่องใต้เที่ยว เบตง อินเลิฟ ยิ่งกว่าโอเค 4วัน 3คืน-FD
ฟรี! น้ำหนักกระเป๋า ไป-กลับ 20 กก.
*พัก4ดาว Grand Mandarin Betong Hotel 2คืน
ตรงวันหยุดยาวปิยะมหาราช และ วันปีใหม่

ไฮไลท์
- ขึ้น สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมวิวทะเลหมอกแบบ 360 องศา
- ชมบ้านขุนพิทักษ์รายา บ้านโบราณร้อยปี สักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว แห่งเมืองปัตตานี
- ล่องเรือชมความงามทะเลสาบฮาลาบาลา เที่ยวชม เกาะทวด พร้อมขอพรรับโชคลาภสุดเฮง
- ชมจุดไฮไลท์สุดฮิต สตรีทอาร์ตเบตง, ตู้ไปรษณีย์โบราณ, อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ และป้ายใต้สุดสยาม
- ชมอุโมงค์ปิยะมิตร ถ่ายรูปสุดเก๋กับต้นไม้พันปี, ชมความงามสวนหมื่นบุปผา, แช่เท้าบ่อน้ำพุร้อนเบตง
- พาชิมเฉาก๊วยเบตง(วุ๊นดำ ก.ม.4) ต้นตำหรับอร่อยระดับตำนาน
- ลิ้มรส เมนูชื่อดัง ไก่เบตง, เคาหยก, ผักน้ำผัดน้ำมันหอย และ จิ้มจุ่มปลานิลสายน้ำไหล

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ราคารวม น้ำหนักกระเป๋า ไป-กลับ 20 กก. และอาหารว่าง+น้ำดื่ม ท่านละ 1 ชุด ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
ที่พัก*พัก4ดาว Grand Mandarin Betong Hotel 2คืน
ตรงวันหยุดยาวปิยะมหาราช และ วันปีใหม่

ค่าเบ็ดเตล็ด 595 บาท
- ค่าล่องเรือทะเลสาบฮาลาบาละไปเกาะทวด 100
- ค่าถุงผ้ารองเท้าและค่ารถขึ้น สกายวอร์ค 70
- เข้าชมอุโมงค์ ปิยมิตร 50
- ค่าเข้าชมสวนดอกไม้เมืองหนาว 40
- ค่าประกันการเดินทาง 35
- ค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์เขาตังกวน50
- ค่าอุปกรณ์ออกทัวร์ 50
- ค่าขนมของว่าง,เฉาก๊วย50
- ค่าห้องพักไกด์, สตาฟ และคนขับรถ 100
- ค่าเดินทางไกด์ สตาฟ 50
.
ภาษี 7% 818.- / ท่าน

รวม 1,413.-

05.00 บริษัท ทัวร์อินเลิฟออลเวย์ จำกัด

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง บริเวณอาคาร 2 ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ สายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาที เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วชั้นประหยัดพิเศษ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน * ผู้เดินทางจะต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแสกนยืนยันสิทธิ์ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหากผู้เดินทางไม่ได้แสกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่*

07.00 Thai AirAsia Co., Ltd.

ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ดอนเมือง,กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ รวมค่าโหลดกระเป๋า สัมภาระ ท่านละ 20 ก.ก. ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน รวมค่า อาหารว่างและน้ำดื่ม ท่านละ 1 ชุด ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน

08.30 บริษัท ทัวร์อินเลิฟออลเวย์ จำกัด

เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ ให้ท่านรับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์นำเที่ยวรอท่านอยู่ด้านนอกที่จุดนัดพบ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่จังหวัดปัตตานี โดยรถตู้ปรับอากาศ*หากต้องการเลือกที่นั่งบนรถมีค่าบริการเพิ่มเติม* (ระยะทาง 118 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง โดยประมาณ)

09.30 อารีรัตน์ เจนจิรวิทย์

รถตู้นำเที่ยว เส้นทางหาดใหญ่-ปัตตานี-ยะลา-เบตง

09.45 บริษัท ทัวร์อินเลิฟออลเวย์ จำกัด

จากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เชื่อกันว่าผู้มาขอพรให้โชคลาภจะได้ผล หรือแม้แต่การค้าขายที่ซบเซาหรือขาดทุนก็กลับรุ่งเรืองขึ้นจนทำให้เกิดความนับถือศรัทธาอย่างมาก ชาวปัตตานีจึงได้นำต้นไม้ที่ลิ้มกอเหนี่ยวผูกคอตายมาแกะสลักเป็นรูปบูชาและรสร้างศาลเจ้าขึ้นสักการะ สำหรับองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาโชคลาภ ค้าขาย ซึ่งเป็นที่นิยมมากราบไหว้ของพรเพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิต

จากนั้นนำท่านชม บ้านขุนพิทักษ์รายา สร้างขึ้นมาประมาณปี พ.ศ. 2460 อายุกว่า 100 ปี บ้านขุนพิทักษ์รายาเป็นเรือนแถว 2 ชั้น 2 คูหา 2 ช่วงเสา รูปแบบของตึกแถวมีการประยุกต์ระหว่างสถาปัตยกรรมในท้องถิ่นและสถาปัตยกรรมจีน ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและเป็นภาพสะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของย่านนี้ อีกทั้งยังมีการบันทึกกล่าวถึงตำแหน่งของบ้านขุนพิทักษ์รายาในสมัยรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสปัตตานี และมีภาพบ้านขุนพิทักษ์รายาปรากฏอยู่ในภาพถ่ายในช่วงปี พ.ศ.2484 ที่มีเหตุการณ์ยกพลขึ้นบกของกองทัพญี่ปุ่น

12.30 ครัวไลลา

รับประทานอาหารกลางวัน ครัวไลลา
รายละเอียดร้านอาหาร* เลขที่ 10/1 ซ.เลิศปัญญา ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

13.30 บริษัท ทัวร์อินเลิฟออลเวย์ จำกัด

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยัง อำเภอเบตง ระหว่างทางนำท่านจอดแวะถ่ายรูปบริเวณ สะพานข้ามเขื่อนบางลาง บริเวณบ้านคอกช้าง อ.ธารโต สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อล่นระยะทางในการเดินทาง จากเดิมที่จะต้องไปตามไหล่เขา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 410 ยะลา–เบตง เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะพักถ่ายรูปและยืดเส้นยืดสายก่อนจะเดินทางต่อ จากนั้นนำท่านแวะจุดเช็คอินสุดฮิต ให้ท่านอิสระถ่ายรูป ป้ายโอเคเบตง

จากนั้นนำคณะเดินชมจุดเด่นที่ได้รับความนิยมของตัวเมืองเบตงได้แก่ สตรีทอาร์ท หรือ ถนนศิลปะ งานศิลปะที่สะท้อนเรื่องราวและวิถีชีวิตของความเป็นเบตงได้อย่างดี จากนั้นนำท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ขนาดใหญ่ที่เจาะผ่านภูเขาเพื่อเชื่อมต่อส่วนขยายของเมืองไปอีกฟากของตัวเมือง อุโมงค์แห่งนี้ยังเป็นอุโมงค์ที่ผู้คนสามารถใช้สัญจรไปมาด้วยรถยนต์แห่งแรกของประเทศไทย ภายในอุโมงค์ตกแต่งประดับประดาด้วยไฟหลากสี
จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ วงเวียนหอนาฬิกาเบตง และ ตู้ไปรษณีย์โบราณ ในส่วนของตัวหอนาฬิกาสร้างขึ้นด้วยหินอ่อนขาวที่มีอยู่มากในจังหวัดยะลา หอนาฬิกาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหรือจะเรียกว่าเป็นสะดือของเมืองเบตงก็ว่าได้ ในเทศกาลต่าง ๆ ที่จัดขึ้น มักจะใช้บริเวณหอนาฬิกานี้เป็นจุดนัดหมายในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และใกล้ๆ กันนั้นที่อยู่คู่เมืองเบตงมาช้านาน คือ ตู้ไปรษณีย์โบราณ จากนั้นนำท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ขนาดใหญ่ที่เจาะผ่านภูเขาเพื่อเชื่อมต่อส่วนขยายของเมืองไปอีกฟากของตัวเมือง อุโมงค์แห่งนี้ยังเป็นอุโมงค์ที่ผู้คนสามารถใช้สัญจรไปมาด้วยรถยนต์แห่งแรกของประเทศไทย ภายในอุโมงค์ตกแต่งประดับประดาด้วยไฟหลากสี เปิดใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2544

18.00 ครัวสมุย หรือเทียบเท่า ( ภัตตาคารเชียงการีล่า )

รับประทานอาหารค่ำ ครัวสมุย
รายละเอียดร้านอาหาร* เลขที่ 2/1 ถ.พัฒนา 3 อ.เบตง จ.ยะลา

19.00 แกรนด์แมนดารินเบตง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Mandarin Betong Hotel
รายละเอียดที่พัก * 888 ถนนภักดีดำรง อ.เบตง จ.ยะลา 95110

07.00 แกรนด์แมนดารินเบตง

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

08.00 อารีรัตน์ เจนจิรวิทย์

รายละเอียดค่าเดินทาง * รถตู้นำเที่ยว เส้นทางหาดใหญ่-ปัตตานี-ยะลา-เบตง
นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยว

08.05 บริษัท ทัวร์อินเลิฟออลเวย์ จำกัด

นำท่านเดินทางไปยัง วัดพุทธาธิวาส วัดคู่เมืองเบตง เดิมชื่อวัดเบตง จากนั้นนำท่านสู่ วัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตง หรือวัดกวนอิมตั้งอยู่บริเวณเนินเขาของสวนสุดสยาม วัดแห่งนี้เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพสำคัญๆหลายองค์ อาทิ เจ้าแม่กวนอิม ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง เจ้าแม่จิวหวังเหย่ ยี่หวังต้าตี้ หวาโถ่วเซียนซื่อ ขงจื้อ เป็นต้น จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยังบริเวณพรมแดน ไทย – มาเล ฯ จุดผ่านแดนถาวรที่เชื่อมระหว่างสองประเทศ ถ่ายรูปกับ ป้ายใต้สุดสยาม ถือเป็นจุดเช็คอินไฮไลท์อีกหนึ่งจุดว่าท่านได้มาเยือนถึงแนวเขตแดนใต้สุดของประเทศไทย
จากนั้นนำท่านแวะชมและถ่ายรูปด้านนอกอาคาร สนามบินเบตง ชมสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่น ซึ่งคำว่า "เบตง" หรือ “บือตง” เป็นภาษาถิ่นมลายู แปลว่า "ไม้ไผ่" กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอเบตง จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ร้านของฝากของที่ระลึกเบตง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากจากท้องถิ่น เช่น ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน สินค้า OTOP ,รังนก, ยาจีน, หมี่เหลืองเบตง, ซีอิ้วเบตง, ส้มโชกุน, เสื้อยืดสกรีน OK BETONG เป็นต้น จากนั้นนำท่านสู่ ร้านวุ้นดำ กม.4 ต้นตำหรับอร่อยระดับตำนาน พิเศษ…เสิร์ฟเฉาก๊วยท่านละ 1 ถ้วย เฉาก๊วยใช้วิธีทำแบบดั้งเดิม ต้มเคี่ยวหญ้าเฉาก๊วยด้วยเตาฟืน ซึ่งจะทำให้มีกลิ่นหอมและมากไปด้วยสรรพคุณทางยา ให้ท่านได้อิสระซื้อเป็นของฝาก

12.30 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้เมืองหนาวบ้านปิยะมิตร 2

รับประทานอาหารกลางวัน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้เมืองหนาวบ้านปิยะมิตร 2
พิเศษ...เมนูจิ้มจุ่มปลานิลสายน้ำไหลชื่อดังของเบตง
รายละเอียดร้านอาหาร* เลขที่ 192/1 ม.2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา

13.30 บริษัท ทัวร์อินเลิฟออลเวย์ จำกัด

นำท่านชม สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนดอกไม้เมืองหนาว ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปิยะมิตร 2 สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขา สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี จากนั้นนำท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร ตั้งอยู่บ้านปิยะมิตร สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับ แวะพักผ่อนที่ บ่อน้ำพุร้อนเบตง บ่อน้ำพุร้อนเป็นบ่อน้ำแร่ร้อนตามธรรมชาติขนาดใหญ่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย โดยอุณหภูมิของบริเวณจุดตาน้ำนั้นอยู่ที่ 60 – 80 องศาเซลเซียส จากนั้นนำท่านแวะชมและถ่ายรูปด้านนอก ศาลาประชาคม ชมหอนาฬิกาโบราณและตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่ได้จำลองแบบมาจากของเดิมที่อยู่ในตัวเมืองเบตง

18.00 เดอะแมนดาริน

รับประทานอาหารค่ำ เมนูพิเศษ ไก่เบตง, เคาหยก และ ผักน้ำผัดน้ำมันหอย
รายละเอียดร้านอาหาร* โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง 888 ถนนภักดีดำรง อ.เบตง จ.ยะลา 95110

19.00 แกรนด์แมนดารินเบตง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Mandarin Betong Hotel
รายละเอียดที่พัก * 888 ถนนภักดีดำรง อ.เบตง จ.ยะลา 95110

04.00 บริษัท ทัวร์อินเลิฟออลเวย์ จำกัด

นำท่านออกเดินทางไปชม ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตั้งอยู่ใน ตำบลอัยเยอร์เวง ห่างจากตัวเมืองเบตง 30 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุต จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ขึ้นชื่อในเรื่องของการชมพระอาทิตย์ขึ้น ควบคู่ไปกับการชมทะเลหมอกอันสวยงาม จุดเด่น คือ ไม่ว่าคุณจะมาฤดูไหน หรือช่วงเวลาไหน ท่านก็มีโอกาสที่จะได้เห็นวิวทิวทัศน์เบื้องหน้าที่เป็นทะเลหมอกตลอดทั้งปี ทะเลหมอกที่ก่อตัวจากผืนป่า ฮาลา–บาลา ทะเลสาบเขื่อนบางลาง รวมถึงสามารถมองไปไกลได้ถึงประเทศมาเลเซียเลยทีเดียว นำท่านขึ้นจุดชมวิว Skywalk ชมวิวทิวทัศน์แบบรอบทิศทางแบบ 360 องศา ( การเที่ยวชมทะเลหมอก อาจมีการสลับสับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ )

07.00 แกรนด์แมนดารินเบตง

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

08.00 อารีรัตน์ เจนจิรวิทย์

รถตู้นำเที่ยว เส้นทางหาดใหญ่-ปัตตานี-ยะลา-เบตง
นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยว

08.05 บริษัท ทัวร์อินเลิฟออลเวย์ จำกัด

สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางต่อไปยัง สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกับสะพานไม้ สะพานแขวนแห่งนี้ใช้งานมาหลายสิบปี จากนั้นนำท่านสู่ ท่าเรือตาพะเยา นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศทะเลสาบฮาลาบาลา และชมวิถีชีวิตของชาวบ้านริมทะเลสาบ นำท่านแวะชม เกาะทวด เกาะทวด ซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลสาบฮาลาบาลา หรือ กลางเขื่อนบางลาง จ.ยะลา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดใหญ่ พักผ่อนบนรถ (ระยะทาง 259 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 4.30 ชั่วโมง โดยประมาณ ) จากนั้นนำท่านชม วัดช้างให้ หรือ วัดราษฎร์บูรณะ ตั้งอยู่ที่ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี อิสระให้ท่านไหว้พระขอพร หรือเช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดตามอัธยาศัย

12.30 ครัวไลลา

รับประทานอาหารกลางวัน ครัวไลลา
รายละเอียดร้านอาหาร* เลขที่ 10/1 ซ.เลิศปัญญา ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

13.30 บริษัท ทัวร์อินเลิฟออลเวย์ จำกัด

นำท่านเดินทางต่อไปยังอำเภอหาดใหญ่ แวะชมและถ่ายภาพ มัสยิดกลางสงขลา (บริเวณด้านนอก) หรือมีชื่อเต็มว่า “มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม” ศาสนสถานที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่สวยสง่าโดดเด่น บริเวณด้านหน้ามีสระน้ำทอดยาวกว่า 200 เมตร แลดูคล้ายกับศาสนสถานทัชมาฮาลที่อินเดีย จากนั้นออกเดินทางต่อไปยังย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดกิมหยง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากอาทิเช่น อาหารแห้ง กาแฟ ขนมขบเคี้ยว ถั่วต่างๆ เครื่องสำอาง และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าส่วนใหญ่เป็นสินค้าปลอดภาษีจากประเทศเพื่อนบ้านวางขายอยู่ ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

18.00 บริษัท ทัวร์อินเลิฟออลเวย์ จำกัด

อิสระอาหารค่ำ @ตลาดกิมหยง เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

19.00 วี.แอล. หาดใหญ่

นำท่านเข้าสู่ที่พัก V.L. Hotel
รายละเอียดที่พัก * 1-3-5-7 ถนนนิพัฒน์อุทิศ1 อ.หาดใหญ่ จ.สงชลา 90110

07.00 วี.แอล. หาดใหญ่

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

08.00 อารีรัตน์ เจนจิรวิทย์

รถตู้นำเที่ยว เส้นทางหาดใหญ่-ปัตตานี-ยะลา-เบตง
นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยว

09.05 บริษัท ทัวร์อินเลิฟออลเวย์ จำกัด

นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองสงขลา นำท่านเดินชม ย่านเมืองเก่าสงขลา ซึ่งมีถนนสายสำคัญ 3 สายหลักๆ คือ ถนนนครนอก ถนนนครใน และ ถนนนางงาม ถนนที่ประกอบไปด้วยอาคารและสถาปัตยกรรมที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ มีห้องแถวไม้แบบจีน ตึกคลาสสิคสไตล์ ชิโนโปรตุกีส แม้อาคารหลายหลังมีการปรับปรุงทาสีใหม่ แต่ยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างเดิม เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราววิถีชีวิตและความเป็นมาของชาวสงขลา นอกจากนี้ตามอาคารบ้านเรือนบางหลังยังมีภาพสตรีทอาร์ท และ โรงสี หับ โห้ หิ้น อายุนับ 100 ปี ที่อยู่คู่มากับย่านเมืองเก่า ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันอีกด้วย สมควรแก่เวลาเดินทางต่อไปยัง เขาตังกวน ( รวมค่าเคเบิลคาร์ ) ขึ้นไปยังจุดชมวิวบนยอดเขา บริเวณยอดเขาตังกวนนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาได้โดยรอบแบบ 360 องศา สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลงจากยอดเขาตังกวน ไปยัง อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งราชนาวีไทย พระบรมรูปของท่านหันหน้าออกทะเลดูเด่นสง่า เป็นที่เคารพนับถือของคนโดยทั่วไปในภาคใต้ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

14.10 Thai AirAsia Co., Ltd.

ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบินดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ดอนเมือง,กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ รวมค่าโหลดกระเป๋า สัมภาระ ท่านละ 20 ก.ก. ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน รวมค่า อาหารว่างและน้ำดื่ม ท่านละ 1 ชุด ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน

15.40 บริษัท ทัวร์อินเลิฟออลเวย์ จำกัด

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ