12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - น่าน - กรุงเทพฯ สายการบินนกแอร์
2.รถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ ท่องเที่ยวตามรายการ
3. โรงแรมที่พัก จำนวน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
4. อาหารตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6. ไกด์นำเที่ยวท้องถิ่น (นัดหมายเจอ ณ สนามบินน่าน) ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
8.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1107 ม.1 ถ.สายสนามบิน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
เบอร์โทร
0839953965
อีเมล
Designtime@outlook.co.th
หมายเหตุ

สัมผัสเมืองน่าน 3วัน 2คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - น่าน
โดย ดีไซน์ทามทราเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

สัมผัสธรรมชาติ วิถี สโลว์ไลฟ์ ไหว้พระ ขอพร เมืองน่าน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1.ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ 4500 บาท
2.เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศ์ 4000 บาท
3.ค่ารถมัคคุเทศก์ 600 บาท
4.ค่าห้องมัคคุเทศก์ 2400 บาท
5.ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 150 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 11650 บาท
ลูกค้า 30 คน เฉลี่ยคนละ 388 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันการเดินทาง 50
2.ค่าขนม น้ำ และของบริการบนรถ 150 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 588 บาท
ภาษี 7% = 629.16 บาท

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 1217 บาท

06.00 ดีไซน์ทามทราเวล

พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 สายการบินนกแอร์ (DD) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง

08.30 สายการบินนกแอร์

ออกเดินทางสู่ สนามบินน่าน โดยสายการบินนกแอร์ เวลา 09:50 เดินทางถึงสนามบินน่าน

10.00 ดีไซน์ทามทราเวล

ถึง สนามบินน่านนคร จ.น่าน หลังรับสัมภาระ จากนั้นนำท่านนั่งรถตู้ปรับอากาศ VIP

12.00 ดีไซน์ทามทราเวล

รับประทานอาหารเที่ยง (อิสระ)

13.00 ดีไซน์ทามทราเวล

นำท่านชม วัดภูเก็ต หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่ตั้งอยู่บนภู หรือดอยนั่นเอง วัดภูเก็ตเป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวสวยงาม

18.00 ดีไซน์ทามทราเวล

รับประทานอาหารเย็น (อิสระ)

19.00 ดิ อิมเพรส น่าน

เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 ห้องอาหารดิ อิมเพรส น่าน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

08.00 ดีไซน์ทามทราเวล

ออกเดินทางมายังดอยภูคา นำท่านถ่ายรูป ณ จุดชมวิว ดอยภูคา ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าและทะเลหมอก จากนั้นชมบ่อเกลือสินเธาว์บนภูเขา ที่ไม่มีที่ใดเหมือน และ ซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ทำจากเกลือ ไปเป็นของฝาก

10.30 ดีไซน์ทามทราเวล

เดินทางถึง บ้านสะปัน นำท่านเช็คอินในจุดต่างๆ ของบ้านสะปันเริ่มที่ วัดสะปัน อีกจุดนี้เราสามารถเดินเล่น ดูวิวหมู่บ้านสะปันพร้อมทุ่งนาสวยๆ

12.00 ดีไซน์ทามทราเวล

รับประทานอาหารเที่ยง (อิสระ)

13.00 ดีไซน์ทามทราเวล

ให้เวลาอิสระ สามารถเดินเช็คอินจุดใกล้ๆ สะพานสะปัน ร้านกาแฟอุ่นไอมาง น้ำตกสะปัน ได้ตามอัธยาศัย

15.00 ดีไซน์ทามทราเวล

ออกเดินทางจากบ้านสะปันเข้าตัวเมืองน่าน ระหว่างทางแวะถ่ายรูป หรือถนนลอยฟ้า ปัว-บ่อเกลือ-สันติสุข เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่สวยงาม และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

18.00 ดีไซน์ทามทราเวล

รับประทานอาหารเย็น (อิสระ)

19.00 ดิ อิมเพรส น่าน

เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 ห้องอาหารดิ อิมเพรส น่าน

รับประทานอาหารเช้า (อิสระ)

08.00 ดีไซน์ทามทราเวล

นำท่านออกเดินทางไปเที่ยวชมน่านใต้.. เที่ยวอำเภอนาน้อย, ดอยเสมอดาว,ผาชู,เสาดินนาน้อย,คอกเสือ

10.00 ดีไซน์ทามทราเวล

นำท่านเดินทางต่อ สู่อำเภอเวียงสา เที่ยววัดบุญยืน, ดูผ้าทอมือที่หมู้บ้านดอนไชย

12.10 ดีไซน์ทามทราเวล

นำท่านซื้อของฝากร้าน จังหวัดน่าน และ รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ)

13.20 ดีไซน์ทามทราเวล

นำชม วัดภูมินทร์ วัดที่เป็นจัตุรขุมเป็นโบสถ์และวิหารในหลังเดียวกัน

16.35 สายการบินนกแอร์

ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน นกแอร์ เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง เวลา 18:40 น.