11,600/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

***ค่าบริการ
ท่านละ 11,600 บาท (สำหรับผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 30 ท่าน)
***พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,100 บาท

+++อัตรานี้รวม
 ค่ารถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 Speed Boat ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 ลำ
 ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน บนเกาะกูด
 ค่าอาหารตามระบุ 9 มื้อ (อาหารกล่องจำนวน 2 มื้อ) / อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว / ค่ากิจกรรม ยานพาหนะต่างๆ ตามสถานที่ระบุในโปรแกรม
 มัคคุเทศก์ รวมจำนวน 3 ท่าน / บัส คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองส่วนบุคคล 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 500,000 บาท
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

****อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติ, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะออกใบกำกับภาษีให้ห้างร้าน บริษัท), ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกรายการ /ค่ามินิบาร์ และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ ฯลฯ/ ค่าทิปทีมงาน

***เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง
1.หน้าบัตรประชาชนของผู้เดินทางที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อใช้ประกอบการจองตั๋วเครื่องบิน การเข้าเช็คอินที่พัก ตลอดจนการทำประกันอุบัติเหตุ
2.หลักฐานการการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 หากยังไม่ได้ฉีด ต้องแสดงเอกสารผลตรวจโควิด-19 (แบบ RT-PCR) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
133/8 ถนนราชปรารภ มักกะสัน
เบอร์โทร
0818601614
อีเมล
friendsofnature@gmail.com
หมายเหตุ

1. กรณีต้องการใช้สิทธิ์ในโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”
- กำหนด 1 สิทธิ/คน จำนวน 1 ล้านสิทธิ์ ระยะเวลาดำเนินการ 8 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565
- คุณสมบัติ และเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการ มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย/อายุต้ังแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป /ไม่สามารถใช้แพ็คเกจท่องเที่ยวของโครงการทัวร์เที่ยวไทยในช่วงเวลาเดียวกับการเข้าพักโรงแรม/ที่พักของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ได้
- การชำระค่าใช้จ่าย : ลูกค้าได้รับ Notification จากทางผู้ประกอบการนำเที่ยวผ่าน App เป๋าตัง/ ลูกค้ากดใช้สิทธิเพื่อดูรายละเอียดการจองและชำระเงิน
- ลูกค้าชำระผ่าน G Wallet - App เป๋าตัง 60% ของค่าทัวร์ – ส่วนลดรัฐบาลสนับสนุนค่าแพ็คเกจท่องเที่ยว 40% ไม่เกิน 5,000 บาท/สิทธิ
- หากไม่มีชำระเงินภายในเวลา 23.59 น.ของวันที่ทำการจอง ระบบจะยกเลิกการจองอัตโนมัติ
- วันเดินทางลูกค้าต้องนำมือถือที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไว้ มาทำการสแกน QR CODE – Check In บน App เป๋าตัง ณ จุดนัดพบที่กำหนดโดยผู้ประกอบการนำเที่ยว
- บริษัทนำเที่ยวต้องทำการสแกนหน้าบน App ถุงเงินของผู้ประกอบการนำเที่ยวที่จังหวัด Check In และ Check Out
- ชำระค่าใช้จ่ายแล้ว หากไม่ได้มีการเดินทางตามวันที่กำหนด (ไม่มีการเช็คอินและเช็คเอาท์) ระบบจะยกเลิกคูปอง แสดงสถานะหมดอายุ ไม่มีการคืนสิทธิให้กับผู้ใช้ และไม่ได้รับค่าใช้จ่าย 60 % คืนไม่ว่ากรณีใดๆ
- ยกเว้น มีประกาศจากทางรัฐบาลไม่ให้มีการเดินทาง การคืนค่าใช้จ่ายเป็นไปตามราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยวพ.ศ. ๒๕๖๓
2. กำหนดการ, สถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ทีมงานจะถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ (เนื่องจากเป็นการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าภายใต้ภาวะที่ยังไม่ปกติ 100 %)
3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ โรคระบาด โรคติดต่อ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
4. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการชำรุดหรือสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว อาทิ เช่น โทรศัพท์มือถือ, กระเป๋าเดินทาง, กระเป๋าสตางค์, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
6. รูปแบบห้องพักกรณีคุณภาพต่างแต่ทางบริษัทได้ราคามาเท่ากัน (run of the house) / ที่นั่งบนรถตู้ จัดให้ตามลำดับการชำระค่าใช้จ่าย
7. กรุณาพิจารณาอ่านโปรแกรมโดยละเอียด เมื่อท่านได้ทำการยืนยันจองทัวร์กับบริษัทฯ แล้ว ถือว่าท่านเข้าใจและรับทราบข้อมูลต่างๆ ยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น

สีสันบูรพา Check in งามตา @ ตราด

location_on กรุงเทพมหานคร - ตราด
โดย บริษัท เพื่อนธรรมชาติ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

สีสันบูรพา Check in งามตา @ ตราด (3 วัน 2 คืน)
เชิญท่านไปฟิน Check In กันที่เมืองรองจังหวัดตราด เมืองท่องเที่ยวริมทะเลชายฝั่งภาคตะวันออก ที่อุดมไปด้วยสีสันแหล่งท่องเที่ยวหลากอารมณ์และทรงคุณค่า
นำท่านเยือนสมบัติทางท้องทะเล เกาะกูด – หมู่เกาะรัง – เกาะขาม ส่วนชายฝั่งชม UNSEEN ความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ “หาดทรายดำ” ณ แหลมงอบ “ลานตะบูน” ที่ “บ้านท่าระแนะ” ริมคลองต้องสัมผัสวิถีชุมชน 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม ณ “ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว” “ด้านประวัติศาสตร์” ตามไปฟังเรื่องเล่ามากมาย เช่น เส้นทางเดินทัพและรวบรวมไพร่พลเพื่อกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากพระนครศรีอยุธยาจนถึงเมืองตราด, "วิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒" ได้เวลาเก็บกระเป๋าไปชม ชิม ชอป แช๊ะ แวะเที่ยวด้วยกันแล้วจ้า

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

**ค่าเบ็ดเตล็ด / ท่าน**
1.ค่าวิทยากร 1 ท่าน (วันละ 2,000 บาท จำนวน 3 วัน ) = 200 บาท
2.ค่าไกด์ 2 ท่าน (วันละ 1,500 บาท จำนวน 3 วัน ) = 300 บาท 3.ที่พักทีมงาน 3 ท่าน (2100 X 2 คืน) =140 บาท
4.ที่พักรถบัส (800X2 คืน) = 53 บาท 5.สำนักงาน+เอกสารแจก = 40 บาท
6.ประกันการเดินทาง = 29 บาท 7. ของรางวัล = 80 บาท 8.ป้ายไวนิล+tag+ป้ายชื่อ = 85 บาท
8.VAT 7% = 755 บาท
9.ของว่าง+น้ำดื่ม/เครื่องดื่ม+ผลไม้+ไอศครีม = 250 บาท
10.เบ็ดเตล็ด /ทางด่วน/ทิป เรือ,โรงแรม,รถ /อาหารทีมงาน = 236 บาท
รวม = 2,168 บาท

05.00 หน้าห้างคิงพาวเวอร์ ซอยรางน้ำ

พร้อมกันที่จุดนัดหมาย.....หน้าห้างคิงพาวเวอร์ ซอยรางน้ำ.........
ทีมงานคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระการเดินทางกับทุกท่าน
พร้อมทำการตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมบริการเจล/สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือแก่ทุกท่าน

05.30 รถบัส / บ. ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป

ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ **อ.แหลมงอบ จ.ตราด** (ระยะทาง 322 กม./4.30 ชม. )
มัคคุเทศก์แจ้งรายละเอียดข้อมูลการเดินทางแล้ว เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

06.30 บริการอาหารเช้าแบบกล่อง

**บริการอาหารเช้าแบบกล่อง** พร้อมเครื่องดื่ม

11.30 หาดทรายดำ

คณะเดินทางถึง **หาดทรายดำ**
ตั้งอยู่ในพื้นที่ของป่ามะขาม ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ หาดทรายดำอยู่ปะปนกับต้นไม้ของป่าชายเลนและเหล่าสัตว์น้อยใหญ่มากมายไม่ว่าจะเป็น นก ปูแสม หอยต่าง ๆ ทำให้พื้นที่เหล่านี้มีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ

*** ร่วมวิทยากรท้องถิ่น และ กิจกรรม...คืนสมดุลสู่ธรรมชาติป่าชายเลน คณะร่วมปล่อยปู และ หอยจุ๊บแจง ***

13.30 ภัตตาคารแสงฟ้า หรือเทียบเท่า ( ร้านคนพลัดถิ่น )

รับประทานอาหารกลางวันที่ ....ภัตตาคารแสงฟ้า.... อ.เมือง จ.ตราด

14.30 ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป

รถบัสรับคณะ
ออกเดินทางสู่ท่าเรือ ** ท่าเรือแหลมศอก ** (ระยะทาง 29 กม./ 30 นาที)
พร้อม - ขนย้ายสัมภาระลง Speed boat แบบเหมาลำ

15.20 Speed Boat บ.เกาะกูด เอกซ์เพรส

เรือออกเดินทางจากท่าเรือแหลมศอก มุ่งหน้า...เกาะกูด ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

16.30 เกาะกูด พาราไดซ์ บีช รีสอร์ท

เรือเทียบหน้าหาดของ ...เกาะกูดพาราไดซ์บีชรีสอร์ท... ( ห้องแบบ Superior Garden)
ทำการเช็คอิน ทีมงานอำนวยความสะดวกเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทาง
เชิญท่านพักผ่อนคลายอิริยาบถ วิวหน้าหาดบรรยากาศ พระอาทิตย์ตกดินก็งดงาม

18.00 เกาะกูด พาราไดซ์ บีช รีสอร์ท

** ร่วมรับประทานอาหารค่ำ** ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 เกาะกูดพาราไดซ์บีชรีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.30 Speed Boat บ.เกาะกูด เอกซ์เพรส - ดำน้ำดูปะการัง

Speed Boat เทียบหน้าหาดของ ..เกาะกูด พาราไดซ์บีช รีสอร์ท..
นำคณะออกเดินทางจากหน้าหาดมุ่งหน้าสู่ **หมู่เกาะรัง**

09.15 เดินทางถึง **หมู่เกาะรัง**
ให้ท่านได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย
-หาดศาลเจ้า เป็นหาดสวยงามของเกาะรัง มีเม็ดทรายขาวละเอียดน้ำทะเลใสแจ๋วราวกระจก สามารถลงดำน้ำ เพื่อดูครอบครัวปลาการ์ตูน และเล่นน้ำกับฝูงปลาได้ พักผ่อนเล่นน้ำที่หาดทราย และฝึกใช้อุปกรณ์

-เกาะยักษ์เล็ก มีน้ำทะเลสีเขียวมรกตท่ามกลางกองหินน้อยใหญ่แหล่งอาหารชั้นดีของปลาและปะการัง ที่นี่ยังคงมีปะการังใต้น้ำ เช่น ปะการังเขากวางกลุ่มใหญ่ ปะการังจาน หมู่ของฟองน้ำ และ ฝูงปลาทะเลหลากหลายชนิดที่แหวกว่ายอยู่ในท้องทะเลเกาะยักษ์เล็กหลากหลายด้วยดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูน ปะการังจาน ปะการังสมอง ปะการังเขากวาง ตื่นตาตื่นใจแน่นอนสำหรับการลงดำน้ำที่เกาะนี้

-เกาะยักษ์ใหญ่ เป็นจุดที่ปะการังสวยและสมบูรณ์มากๆ จึงไม่ควรพลาดอีกเช่นกับสำหรับเกาะนี้

***ค่าเรือ/พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ +ค่าเข้าอุทยาน + ทีมงาน

12.30 ทานอาหารกลางวัน @ หาดอุทยานฯ หมู่เกาะรัง

รับประทานอาหารกลางวันแบบปิ่นโต พร้อมผลไม้ / เครื่องดื่ม ณ หาดอุทยานฯ หมู่เกาะรัง

14.15 เกาะขาม

เกาะขาม เป็นเกาะส่วนตัวเล็กๆ ตั้งอยู่ใกล้ๆกับเกาะหมาก
ลักษณะเด่นของ เกาะขาม มีธรรมชาติค่อนข้างสมบูรณ์ หาดทรายขาว(สันทราย)ทอดยาวออกไปในทะเลประมาณ 300 ม. และ หมู่หินภูเขาไฟตั้งอยู่เรียงรายกับแนวปะการังหลากชนิดรอบๆเกาะน้ำทะเลใสตลอดปี จนได้ฉายาว่า "ไข่มุกมรกต แห่งทะเลตราด"

15.15 เกาะกูด พาราไดซ์ บีช รีสอร์ท

นำคณะออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ **เกาะกูด พาราไดซ์บีช รีสอร์ท**

17.30 เกาะกูด พาราไดซ์ บีช รีสอร์ท

** ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ** ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 เกาะกูดพาราไดซ์บีชรีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
เชิญท่านเพลิดเพลิน พักผ่อน เดินเล่นชมวิวตามอัธยาศัย

08.30 Speed Boat บ.เกาะกูด เอกซ์เพรส - ท่าเรือแหลมศอก

ทุกท่านเตรียม ** Check out **
ทีมงานเตรียมขนย้ายสัมภาระลงเรือ
พร้อมออกเดินทางกลับฝั่งมุ่งหน้าสู่ **ท่าเรือแหลมศอก จ.ตราด**

10.00 รถบัส / บ. ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป

คณะเดินทางถึงท่าเรือ นั่งรถราง-ขนย้ายสัมภาระขึ้นรถบัส จัดการภารกิจส่วนตัว
พร้อมออกเดินทางสู่ ต.หนองคันทรง ** บ้านท่าระแนะ ** อ.เมือง จ.ตราด
(ระยะทาง 20กม./ 20 นาที)

11.00 ชุมชนท่าระแนะ

ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ลิ้มลองเมนู-รสชาติแบบท้องถิ่น ณ ชุมชนท่าระแนะ

12.00 ชุมชนท่าระแนะ

นำคณะลงเรือลำละ 6 ท่าน
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น .....นำชมแหล่งศึกษาเรียนรู้ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์
ป่าชายเลนผืนใหญ่ ขนาด 2,000 ไร่ 1 ใน สถานที่ท่องเที่ยว Unseen แห่งจังหวัดตราด ชมปรากฏการณ์รังสรรค์โดยธรรมชาติของป่าชายเลน “ลานตะบูน”

จากนั้นกลับมาที่จุดลงเรือ
ทานอาหารเบรกสุด Unseen ** ใบโกงกางทอด & ชาร้อยรู **

14.30 รถบัส / บ. ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป

ออกเดินทางสู่ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
ชุมชน 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม ชาวบ้านบ้านน้ำเชี่ยวมีวิถีชีวิตเกี่ยวข้องอยู่กับการทำประมง เพราะเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่คลองน้ำเชี่ยว ที่เป็นคลองออกไปสู่ทะเลอ่าวไทย บริเวณโดยรอบจึงมีป่าชายเลนหนาแน่น

15.00 ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว

นำคณะเที่ยวชมวิถีชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
วิทยากรนำท่านเดินเที่ยวชม สักการะขอพรที่ ศาลเจ้าพ่อน้ำเชี่ยว
มัสยิดอัลกุบรอ (มัสยิด 200 ปี แห่งแรกของภาคตะวันออก)
สะพานวัดใจ
ชมสาธิตการสานงอบ ชมสาธิตและชิมขนมพื้นบ้านของ ชาวมุสลิม ตังเมกรอบ ข้าวเกรียบยาหน้า

17.00 อาหารค่ำแบบ-กล่อง

ได้เวลาอันควร นำคณะเดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร (ระยะทาง 323 กม./4.30 ชม.)
แวะซื้อของฝาก พร้อมบริการ ** อาหารค่ำแบบกล่องและน้ำดื่ม** ระหว่างเดินทางกลับ

22.30 เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร

คณะเดินทางกลับถึง #กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
**จุดแวะส่งคณะ
- บริเวณหน้าห้างเซ็นจูรี ปากซอยรางน้ำ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัยฯ