15,865/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

หมายเหตุ : สำคัญกรุณาอ่าน
1. ลูกค้าต้องเป็นคนไทยและมีอายุ18ปีขึ้นไปถึงเข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยได้
2. ลูกค้าต้องมีแอปฯเป๋าตัง ผูก G Wallet เพื่อทำการจองและจ่ายเงิน 60%ให้กับทางบริษัท
3. ลูกค้าต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มและต้องมีเอกสารโชว์ตลอดการเดินทาง
4. ระหว่างเดินทางลูกค้าต้องมีมือถือที่มีมีอินเตอร์เน็ต เพราะต้องทำการแสกนใบหน้าระหว่างการเดินทาง
5. ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี ยกเว้นมีคำสั่ง สบค
6. กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ในวันจริง ไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่สามารถเปลี่ยนตัว และทางบริษัทขอเก็บค่าบริการ40%ที่ยังไม่ได้ชำระ

อัตรานี้รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
2. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ดอนเมือง-หาดใหญ่ โดยสารการบิน Lion Air
3. ค่ารถตู้ปรับอากาศที่ผ่านมาตรฐานSHA บริการตามโปรแกรม
4. ค่าที่พัก2คืนตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
5. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
6. ค่าเรือรับส่งตามที่ระบุในโปรแกรม
7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรม
8. ค่าเครื่องดื่มและของว่างบริการตลอดการเดินทาง
9. ค่ามัคคุเทศก์และทีมงานบริการตลอดการเดินทาง
10. ค่ากิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
11. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท
รักษาพยาบาล 500,000 ตาม ( เงื่อนไขกรมธรรม์ )

อัตรานี้ไม่รวม
1. หัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อาทิ เช่น ค่าโทรศัพท์ และ เครื่องดื่มในห้องพัก
3. ค่ากิจกรรมอื่นๆ ที่เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
4. ค่ารถเดินทางขนส่ง ที่นอกเหนือจากรายการ
5. ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวที่นอกเหนือรายการ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
55/15 ถนนเทศบาล8 ต.ปากเพรียว อ.มือง จ.สระบุรี 18000
เบอร์โทร
085-565-9154
อีเมล
tptour@hotmail.com
หมายเหตุ

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
คุณธนณัฏฐ์ เกียรติประดับ ( จุ๊บ ) 085-565-9154
Line id: Jubtptour

"Tp06" ตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ 3วัน2คืน

location_on สระบุรี - สตูล
โดย บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
พักสุดหรู ระดับ 4 ดาว บนเกาะหลีเป๊ะ ติดทะเล
“มั่นใจปลอดภัย สุขอนามัย มาตรฐาน SHA”

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

1.ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์2คน 3 วันๆละ 1,500 บ. =9,000 บาท / ลูกค้า16ท่าน = 563 บาท
2.ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ไปกลับ2คนๆละ = 3,500 บาท รวามเป็นเงิน 7,000 บาท/ลูกค้า16ท่าน = 438 บาท
3.ค่าเดินทางไปกลับสนามบินดอนเมืองมัคคุเทศก์2คนๆละ จำนวน 500 บาท เป็นจำนวนเงิน1,000 บาท/ลูกค้า16ท่าน = 63 บาท
4.ค่าที่พักมัคคุเทศก์ 2คน 2คืนๆละ 1000 บาท รวามเป็นเงิน 2,000บาท / ลูกค้า16ท่าน = 125 บาท
5.ค่าที่พักคนขับรถตู้2คน 2คืนๆละ 1000 บาท รวามเป็นเงิน 2,000บาท / ลูกค้า16ท่าน = 125 บาท
6.ค่าอาหารมัคคุเทศก์2คน จำนวน 9มื้อๆละ100บาท รวมเป็น 1800 บาท /ลูกค้า16ท่าน = 113 บาท
7.ค่าอาหารคนขับรถตู้2คัน จำนวน 8มื้อๆละ100บาท รวมเป็น 1600 บาท /ลูกค้า16ท่าน = 100 บาท
8.ค่าทริปคนขับรถวันละ200 บ.xจำนวน3วันx 2คัน รวมเป็น 1200 บาท /ลูกค้า16ท่าน = 75 บาท
9.ค่าเครื่องดื่มและขนม ลูกค้า จำนวน 16ท่าน ๆละ80 บาท จำนวน 3วัน รวมเป็นเงิน 3,120 บาท /ลูกค้า16ท่าน = 195 บาท
10.ค่าประกันเดินทางลูกค้า16ท่าน+มัคคุเทศก์2คน รวมเป็น18ท่านๆละ25บาท รวมเป็นจำนวนเงิน450บาท /ลูกค้า16ท่าน = 29 บาท
11.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ท่านละ1,038 บาท

03.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายสระบุรี (หมายเหตุ:สมาชิกทุกท่านต้องมาขึ้นรถ ณ จุดเดี่ยวกันเนื่องจากต้องมีสแกนใบหน้า ณ จุดเริ่มต้นทุกท่านและกรุณาเตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด และบัตรประชาชน แสดง ณ จุดเช็คอิน)

03.30 นายประสงค์ คงแป้น

คณะพร้อมออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยรถตู้ปรับอากาศวีไอพี

04.30 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่ TP TOUR & ORGANIZER คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระของ ท่านก่อนการเดินทาง พร้อมบริการอาหารเช้า แบบ SET BOX

06.20 บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด

นำท่านเหิรฟ้าเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบิน SL702 (มีน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 1 ชิ้น 10 กิโลกรัม และ ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม)

07.50 นายนิสิต สดชื่น

คณะเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ ให้ท่านสมาชิกรับกระเป๋าสัมภาระ ณ.จุดรับกระเป๋าเช็คสัมภาระทุกอย่างครบ จากนั้นเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศวีไอพี มุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา

12.00 ร้านอาหารลานข้าว สตูล

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารลานข้าว สตูล

13.00 นายฮาบีบ๊ะ นิลสกุล

นำคณะเปลี่ยนการเดินทางเป็นเรือSpeedboat มุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ พร้อมเพลิดเพลินกับความงดงามของทะเลอันดามัน

15.00 Ananya Lipe Resort

นำคณะเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ นำท่านเข้าสู่ที่พัก อนัญญา หลีเป๊ะ รีสอร์ต รีสอร์ทสุดหรู บนเกาะหลีเป๊ะ จากนั้นพร้อมให้ท่านได้ Check – In ห้องพัก พร้อมให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรมที่พัก ให้ท่านได้อิสระกับการเล่นน้ำบริเวณชายหาด ว่ายน้ำสระหรืออิสระพายเรือแคนู พร้อมสัมผัสธรรมชาติยามเย็นชมพระอาทิตย์อัสดง กลางทะเลอันดามัน

18.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

นำคณะสู่ LIPEH WALKING STREET เป็นถนนสายสำคัญที่นักท่องเที่ยวต่างแวะเวียนกันมาเดินเล่น หาของกิน เพราะถนนแห่งนี้เต็มไปด้วยร้านรวงมากมาย ขายของที่ระลึก รวมไปถึงร้านอาหารมากมาย แถมหลากหลายสไตล์ และยังไม่นับของกินจุบจิบขึ้นชื่อที่มาแล้วห้ามพลาดอย่างโรตี-ชาชัก

19.00 ร้านอาหารบังรุณ

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารบังรุณ

07.00 Ananya Lipe Resort

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมAnanya Lipe Resort
จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรมที่พัก ให้ท่านได้อิสระกับการเล่นน้ำบริเวณชายหาด ว่ายน้ำสระหรืออิสระพายเรือแคนู

11.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

นำคณะสู่หาดซันไรส์ เป็นชายหาดที่สวยบนเกาะหลีเป๊ะ พร้อมพาชมหมู่บ้านชาวประมง ซึ่งเป็นชนพื้นเมือง

12.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

นำคณะสู่ LIPEH WALKING STREET เป็นถนนสายสำคัญที่นักท่องเที่ยวต่างแวะเวียนกันมาเดินเล่น หาของกิน เพราะถนนแห่งนี้เต็มไปด้วยร้านรวงมากมาย ขายของที่ระลึก รวมไปถึงร้านอาหารมากมาย แถมหลากหลายสไตล์ และยังไม่นับของกินจุบจิบขึ้นชื่อที่มาแล้วห้ามพลาดอย่างโรตี-ชาชัก อิสระอาหารกลางวัน ณ LIPEH WALKING STREET

13.00 นายฮาบีบ๊ะ นิลสกุล

นำคณะเปลี่ยนการเดินทางเป็นเรือSpeedboat มุ่งหน้ากลับสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา พร้อมเพลิดเพลินกับความงดงามของทะเลอันดามัน

14.00 นายนิสิต สดชื่น

คณะเดินทางกลับถึง ท่าเรือปากบารา จากนั้นเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้คันเดิมมุ่งหน้าสู่โรงแรมที่พัก

16.00 Seesea Resort

นำคณะเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ซีซี รีสอร์ท พร้อมให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรมที่พัก ให้ท่านได้อิสระกับการเล่นน้ำบริเวณชายหาด/ว่านน้ำสระ

19.00 ณ บาราซีฟู้ด

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ณ บาราซีฟู้ด

07.00 Seesea Resort

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมSeesea Resort

08.00 นายนิสิต สดชื่น

นำคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดสงขลา

09.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

นำคณะเดินทางสู่ แหลมสมิหลา ให้ท่านถ่ายรูปที่ระลึกกับ นางเงือก, เกาะหนู และ เกาะแมว อันเป็นเสมือนสัญลักษณ์อันโดดเด่นอย่างหนึ่งของสงขลา จากนั้นจากนั้นนำคณะ ชมย่านเมืองเก่าสงขลา (Street Art) และ ช้อปปิ้งถนนนามงาม

12.00 ร้านอาหารศิรดา เกาะยอ

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารศิรดา เกาะยอ

13.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

นำคณะเดินทางสู่ เขาคอหงส์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธมงคลมหาราชซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดเขาคอหงส์

15.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

นำคณะสู่ วัดฉื่อฉาง เป็นอีก วัดดังเมืองหาดใหญ่ จากนั้นนำคณะอิสระช๊อปปิ้ง ตลาดกิมหยง เรียกได้ว่าเป็นตลาดสุดฮิตแบบอมตะนิรันดร์กาลของหาดใหญ่ ที่ไม่ว่าใครจะมาใครจะไปต้องแวะมากระจายรายได้กันที่ตลาดนี้ทั้งนั้น

18.00 ร้านอาหารสวนชื่นสุข

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารสวนชื่นสุข

19.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

ได้เวลาพอสมควรนำคณะออกเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่

22.10 บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด

เหิรฟ้าออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบิน SL725
(มีน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 1 ชิ้น 10 กิโลกรัม และ ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม)

23.45 นายประสงค์ คงแป้น

เดินทางถึง สนามบิน ดอนเมือง นำคณะออกเดินทางกลับสู่ จุดนัดหมาย จ.สระบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศวีไอพี พร้อมความประทับใจ