8,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว
1. กรุณาติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็ควันเวลาเดินทางที่ท่านต้องการ “ ว่ายังว่างและรับได้ “ และ ยังเหลือสิทธิ์จองได้ ผ่านโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” ของ ททท.
2. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง และช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอดี/อีเมล์) เพื่อออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ท่าน
3. ส่ง สำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน (ไม่มีการชำระมัดจำ) เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการชำระผ่านทางแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง และออกใบรับเงินให้แก่ท่าน
4. หลังจากคณะเดินทางกลับ เรียบร้อยแล้วทางบริษัท จะดำเนินการโอนเงินคืนภายใน 15 วัน
5. บัตรประชาชนตัวจริงถือไปในวันเดินทาง
6. หลักฐานแสดงการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบโดสตามชนิดวัคซีน (ซิโนแวค (Sinovac) , ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) , ไฟเซอร์ (Pfizer) , โมเดอร์นา (Moderna) , สปุตนิก วี (Sputnik V) ครบ 2 เข็ม หรือ สูตรไขว้ครบ 2 เข็ม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือ ได้รับวัคซีนชนิดจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson and Johnson) จำนวน 1 เข็ม) ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
ส่วนผู้ที่ไม่ได้ฉีด ต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR ที่ยืนยันผลเป็นลบจากสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการก่อนเดินทาง 7 วัน ที่รับรองโดยสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการก่อนเดินทาง 3 วัน หรือผลตรวจ ATK ที่ยืนยันผลเป็นลบจากสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการก่อนเดินทาง 2 วัน
(โปรดเช็คเมื่อจองอีกครั้ง เนื่องจากอาจมีการปรับเปลี่ยนตามคำสั่งจังหวัด)
7. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
8. หากงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือ ไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
9. ท่านต้องปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
10. ท่านต้องปฎิบัติตามมาตรการหรือประกาศการเดินทางข้ามจังหวัด
11. ท่านต้องให้ความร่วมมือในการสแกนใบหน้าจำนวน 2 ครั้ง (วันแรก และ วันสุดท้าย) โดยต้องยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ของบริษัทฯ
12. ท่านต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการถ่ายภาพหมู่คณะ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ภาพ ไว้สำหรับกรณีไม่สามารถสแกนใบหน้าได้ หรือสแกนได้แต่ไม่ครบจำนวนตามเงื่อนไข เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางไว้สำหรับให้บริษัทฯ นำไปประกอบการเบิกจ่ายกับ ททท.
13. ท่านต้องยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ / หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เพื่อประโยชน์ด้านต่างๆ ที่หน่วยรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอสอบถามและการดำเนินการเบิกจ่ายของโครงการ “ ทัวร์เที่ยวไทย “ ให้เรียบร้อยเสร็จสิ้น
14. ท่านรับทราบและยินยอมว่าในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าท่านไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการ “ ทัวร์เที่ยวไทย “ ททท. อาจพิจารณาระงับสิทธิตามโครงการ “ ทัวร์เที่ยวไทย “ ของท่าน ท่านตกลงยินยอมคืนเงินที่ได้รับไปแล้วให้บริษัทฯ ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ให้การตัดสินของ ททท. ถือเป็นที่สุด
15. เมื่อท่านตกลงชำระเงินกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
2/2 ซอยหมู่บ้านสินธร แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
เบอร์โทร
0841600210
อีเมล
newviewtour@hotmail.com
หมายเหตุ

ทัวร์แสวงบุญ และ ท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ ทางภาคใต้

location_on กรุงเทพมหานคร - สุราษฎร์ธานี
โดย นิววิวทัวร์ แอนด์ ออร์แกไนเซอร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

กรุงเทพฯ – อ.ปากช่อง จ.ราชบุรี - เพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร – อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาแอล จ. สุราษฎร์ธานี - พัทลุง - อ.หาดใหญ่ - ตลาดสันติสุข - ตลาดกิมหยง อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา - วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา - แหลมสมิหลา จ.สงขลา - เกาะยอ - สะพานติณสูลานนท์ - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช - อาสาวิหารอัครเทวดา ราฟาแอล จ.สุราษฎร์ธานี - สวนโมกขพลาราม(วัดธารน้ำไหล) อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี - จ.ชุมพร - ประจวบคีรีขันธ์ - เพชรบุรี - อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี - กรุงเทพฯ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
ค่าใช่จ่ายมัคคุเทศก์
1.เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1500+1500+1500+1500 = 6000 บาท
2.ค่ารถมัคคุเทศก์ 500 บาท
3.ค่าห้องมัคคุเทศก์ 890+1000+890 = 2780 บาท
4.ค่าประกันภัยการเดินทางมัคคุเทศก์ 25 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 9305 บาท
ลูกค้า 25 ท่าน เฉลี่ยคนละ 372.20 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดลูกค้า
1.ค่าประกันภัยการเดิน 25 บาท
2.ค่าน้ำ ค่าขนม และของบริการบนรถ 637.80 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 1035 บาท

ภาษี 7% = 595 บาท

รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 1630 บาท

05.00 สิทธิโชค ชุมนุม

พร้อมกันที่ ณ จุดนัดหมาย โค้งแฮปปี้แลนด์ ปากทางเข้าหมู่บ้านสินธร บางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทนิววิวทัวร์ให้การบริการต้อนรับ และอำนวยความสะดวก เดินทางออกจาก กรุงเทพ ฯ โดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ภาคใต้
รับประทานอาหารเช้าและเครื่องดื่ม (มื้อที่ 1.) แบบกล่อง บนรถ จากนั้นเดินทางไป อ.ปากช่อง และ จ.ราชบุรี , จ.เพชรบุรี , ประจวบคีรีขันธ์ และ ชุมพร

12.00 ร้านโกเหลียง

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2.) ณ. ร้านอาหารโกเหลียง จ.ชุมพร หลังอาหารนำท่านเดินทางไป
จ.สุราษฎร์ธานี

16.30 บริษัท นิววิวกรุ๊ป จำกัด

เดินทางถึง อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาแอล จ. สุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสวดภาวนา และขอพรจากพระเป็นศิริมงคล

18.00 บริษัท บรรจงธานี จำกัด

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3.) ณ. ห้องอาหารโรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี หลังรับประทาน

20.00 บริษัท บรรจงธานี จำกัด

อาหารนำท่านเข้าที่พักของ โรงแรมบรรจงบุรี จ. สุราษฎร์ธานี คืนนี้นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

06.00 บริษัท บรรจงธานี จำกัด

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4.) ณ. ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 สิทธิโชค ชุมนุม

หลังอาหารเดินทางไป จ.พัทลุง และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

12.00 นางทิพย์ มหาศรี

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5.) ณ. ร้านอาหารเจ๊เล็ก อ.หาดใหญ่

14.00 บริษัท นิววิวกรุ๊ป จำกัด

หลังอาหารนำท่าน ช้อปปิ้ง อย่างจุใจ เพื่อเลือก ซื้อของฝากทางบ้าน ที่ตลาดสันติสุข และตลาดกิมหยง อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา
16.30 น. เดินทางถึง วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา เพื่อร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ สวดภาวนาและขอพรพระเป็นศิริมงคล

18.00 ร้านสวนชวนชื่น

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 6.) ณ. ร้านอาหารสวนชวนชื่น อ.หาดใหญ่

20.00 บริษัท ออล ซีซัน โฮเต็ล จำกัด

หลังอาหารนำท่านเข้าพัก โรงแรมนิวซีซัน สแคว อ.หาดใหญ่ คืนนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์

06.00 บริษัท ออล ซีซัน โฮเต็ล จำกัด

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7.) ณ. ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

08.00 สิทธิโชค ชุมนุม

หลังอาหารนำท่านเดินทางไปรับแสงตะวันริมชายหาด แหลมสมิหลา จ.สงขลา พร้อมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะยอ ให้ท่านได้ ช็อปปิ้ง ผ้าทอเกาะยอ ผ้าพื้นเมืองของ จ.สงขลา และ สินค้าที่ระลึกอื่นๆอีกมากมาย เป็นของฝากทางบ้าน จากนั้นเดินทางไป จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างทางจะข้าม สะพานติณสูลานนท์ สะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

12.00 ร้านชาวเรือ

รับประทานกลางวัน (มื้อที่ 8.) ณ. ร้านอาหารชาวเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

14.00 บริษัท นิววิวกรุ๊ป จำกัด

หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชมปูชนีย์สถานทีสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของชาวภาคใต้ที่ วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช จากนั้นนำท่านเดินทางไปที่ วัดอาสาวิหารอัครเทวดา ราฟาแอล จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมบูชาขอบพระคุณสวดภาวนา และ ขอพรจากพระเป็นศิริมงคล

18.00 ร้านกลางเลซีฟู้ด

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 9.) ร้านกลางเลซีฟู๊ด จ.สุราษฎร์ธานี

20.00 บริษัท บรรจงธานี จำกัด

หลังอาหารนำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมเมบรรจงบุรี จ.ราษฎร์ธานี คืนนี้หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

06.00 บริษัท บรรจงธานี จำกัด

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 10.) ณ. ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 สิทธิโชค ชุมนุม

หลังอาหารนำท่านเดินทางไปสู่ ดินแดนอันสงบด้วยธรรมชาติ เพื่อเยี่ยมชม สวนโมกขพลาราม (สวนป่าที่ท่านพุทธทาสภิกขุจัดตั้งขึ้น) พร้อมทั้งซื้อของฝาก เช่น ไข่เค็มไชยา และ ของฝากอื่นๆ ไปฝากทางบ้าน สมควรเวลานำท่านเดินทางสู่ จ.ชุมพร

12.00 ร้านโกเหลียง

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 11.) ณ. ร้านอาหารโกเหลียง จ.ชุมพร

14.00 บริษัท นิววิวกรุ๊ป จำกัด

หลังอาหารนำท่านเดินทางไป จ.ประจวบคีรีขันธ์

18.00 ครัวพฤกษาท่ายาง

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 12.) ณ. ร้านครัวพฤกษาท่ายาง จ.เพชรบุรี

20.00 บริษัท นิววิวกรุ๊ป จำกัด

หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร
21.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ