13,800/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไข่นี้สำหรับรับลูกค้า ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป/กลับ กรุงเทพ-หาดใหญ่ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน Thai lion air
2. รถตู้ปรับอากาศ รับ/ส่ง สนามบินหาดใหญ่ - ท่าเรือปากบารา
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. ค่าเรือสปีดโบ๊ท รับ/ส่ง และนำเที่ยวตามโปรแกรม
5. มื้ออาหารตามที่ระบุในรายการ รวม 8 มื้อ
6. มัคคุเทศก์คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ (ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุอาทิ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหาร ที่สั่งเพิ่มเอง/สั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการรับบริการเพื่อเป็นสินน้ำใจแก่ผู้ให้บริการ

เงื่อนไขการเดินทาง
- ราคาต่อท่าน สำหรับพักคู่
- รับชำระผ่านระบบแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังส์ เท่านั้น
- เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้วจะไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการท่องเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
- ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

การสำรอง
- กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชนช่องทางอีเมล์ vmtravelservice@hotmail.com หรือ Line ID: vmtour
- หลักฐานแสดงการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบ 2 เข้มอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

เงื่อนไขการเดินทาง
1. ผู้เดินทางจำเป็นต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์
2. ผู้เดินทางสำรองรายการท่องเที่ยวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน จองและชำระเงินผ่านระบบแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังส์ ก่อนสิทธิจะหมดตามที่โครงการกำหนด
3. ระหว่างเดินทางผู้เดินทางต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (DMHTT)

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
777/168 ม.8 บ้านอยู่สบาย5 ซ.15 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา
เบอร์โทร
0652754961
อีเมล
vmtravelservice@gmail.com
หมายเหตุ

รับประกันความคุ้มค่าในการเดินทาง แล้วคุณจะไม่ผิดหวังครับ

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - สตูล
โดย ชำนาญวิทย์ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

หลีเป๊ะเกาะในฝัน สวรรค์ของคนรักทะเล และพักผ่อนหย่อนใจ
จุดเด่นของเกาะหลีเป๊ะ คือ ความเป็นธรรมชาติของปะการังรอบเกาะ มีเวิ้งอ่าวที่สวยงาม หาดทรายละเอียดนิ่มเหมือนแป้ง มีอ่าวที่สวยงามชื่อ "อ่าวพัทยา"และ "หาดชาวเล" มีลักษณะโค้งเว้า ทรายขาวละเอียด ซึ่งทั้งสองหาดนี้สามารถเดินถึงกันได้โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที นอกจากนี้รอบๆเกาะหลีเป๊ะยังมีจุดดำน้ำดูปะการังที่งดงามมีฝูงปลามากมายมาแหวกว่ายรายล้อมตัวคุณยามสัมผัสกับผืนน้ำ อีกทั้งเกาะหินงามท่านจะได้สัมผัสกับความน่าพิศวงของก้องหินเงาวับยามกระทบกับสายน้ำและแสงแดดดูแปลกตาไม่มีที่ใดเหมือนราวกับว่าธรรมชาติสรรค์สร้างไว้แค่เพียงแห่งเดียว ณ จุดๆนี้

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

สำหรับทริปการเดินทางในโปรแกรมดังกล่าวข้างต้นนี้ ทางเราได้คัดเลือกที่พักและร้านอาหารรายการอาหารทุกอย่างเป็นแบบอย่างดี ให้แก่ทางคณะได้รับความพึงพอใจและประทับใจในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารซีฟู้ดทุกมื้อแบบเต็มอิ่มจุใจ ของแถมที่ทางทัวร์จัดให้อาทิ เสื้อ,หมวก ,หรือกระเป๋า ,รวมไปถึงอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการเดินทางแบบอย่างดีไว้คอยบริการแก่ทางคณะและมีเจ้าหน้าที่ไกด์ที่ติดตามนำคณะไปและไกด์ท้องถิ่นอำนวยความสะดวกพาคณะไปดำน้ำดูปะการังอย่างปลอดภัย ทุกอย่างในราคานี้ถือว่าคุณลูกค้าได้รับสิ่งที่คุ้มค้าทุกบาททุกสตางค์อย่างแน่นอน

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

04.00 ชำนาญวิทย์ทัวร์

ชำนาญวิทย์ทัวร์คอยใหการต้อนรับคณะทัวร์ทุกท่าน ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง

05.00 ชำนาญวิทย์ทัวร์

นำคณะทุกท่านเช็คอิน ที่เคาท์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์

06.00 ชำนาญวิทย์ทัวร์

นำคณะทุกท่านออกเดินทาง สู่สนามบินนานาชาติเมืองหาดใหญ่ ด้วยสายการบิน Thai Lion Air SL702

07.25 ชำนาญวิทย์ทัวร์

นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติเมืองหาดใหญ่

08.00 โรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอต

นำคณะทุกท่านเข้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอต ( มื้อที่ 1 )

11.00 ชำนาญวิทย์ทัวร์

นำคณะทุกท่านสะพานข้ามกาลเวลา เขาโต๊ะหงาย ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ต.ปากน้ำ อ.เภอละงู จ.สตูล ซึ่งเป็นหนึ่งในอุทยานธรณีสตูลที่เพิ่งได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานธรณีโลกทำให้จังหวัดสตูลและประเทศไทยเป็นที่รู้จักต่อชาวโลกอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ความพิเศษของสะพานข้ามกาลเวลานี้ คือ มีปรากฏการณ์ธรรมชาติบริเวณช่วงหนึ่งของหน้าผาเป็นการรชนกันของหิน 2 ยุค คือ หินทรายสีแดงแห่งยุคแคมเบรียน(542-488 ล้านปี) และ หินปูนสีเทาแห่งยุคออร์โดวิเชียน(488-444 ล้านปี) ที่เกิดจากรอยเลื่อนของเปลือกโลกทำให้หิน 2 ยุคเคลื่อนตัวมาชนกัน

12.00 ร้านทางเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านทางเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ ( มื้อที่ 2 )

13.00 ชำนาญวิทย์ทัวร์

นำคณะทุกท่านลงเรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่เกาะตะรุเตา สัมผัสกับธรรมชาติอัน
อุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามัน

14.00 ชำนาญวิทย์ทัวร์

เดินทางถึงเกาะตะรุเตา ชมศูนย์นิทรรศการ พร้อมฟังประวัติความเป็นมาของเกาะตะรุเตาสัมผัสหาดทรายขาว น้ำทะเลสีเขียวมรกต ณ หาดอ่าวพันเตมะละกา และไหว้ศาลเจ้าพ่อตะรุเตา เพื่อเป็นศิริมงคลก่อนออกเดินทางต่อไปยังเกาะต่างๆในเขตอุทยาน

15.00 ชำนาญวิทย์ทัวร์

นำคณะทุกท่านแวะชมซุ้มประตูหินคล้ายงวงช้างซึ่งเรียกว่า เกาะไข่ ( ซุ้มประตูแห่งรักสัมผัสน้ำทะเลใส สีเขียวมรกตซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล ให้ท่านได้ถ่ายภาพความสวยงามไว้เป็นที่ระลึกสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

16.00 ชำนาญวิทย์ทัวร์

นำคณะทุกท่านเดินทางถึงท่าเทียบเรือบนเกาะหลีเป๊ะ

16.30 Sita Beach Resort - koh lipe

นำคณะทุกท่านเช็คอินเข้าที่พัก ณ โรงแรมสิตาบีชรีสอร์ทเกาะหลีเป๊ะ

17.00 ชำนาญวิทย์ทัวร์

หลังจากเข้าห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ภายในบริเวณที่พัก

18.30 ร้านนีปาปาย่า

นำคณะทุกท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารนีปาปาย่า ( มื้อที่ 3 ) เต็มอิ่มจุใจกับเมนูซีฟู้ด อาทิ กุ้งย่าง หมึกย่าง หอยย่าง ปูนึ่งเป็นต้น

20.00 ชำนาญวิทย์ทัวร์

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนำคณะทุกท่านเดินทางเที่ยวชมบรรยากาศถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ

21.00 ชำนาญวิทย์ทัวร์

ให้ทางคณะท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

07.00 Sita Beach Resort - koh lipe

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 4 )

09.00 ชำนาญวิทย์ทัวร์

นำคณะทุกท่านออกเดินทางสู่เกาะหินซ้อน เพื่อดำน้ำตื้น หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้พักผ่อนเล่นน้ำทะเลหรือเดินเล่นบนชายหาด ตามอัธยาศัย สัมผัสกับหาดทรายขาวเนียนดุจแป้ง น้ำทะเลสีเขียวมรกตซึ่งหาดูได้ยากมาก จากนั้นดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น หลากสีสัน ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง

12.00 นีปาปาย่า

บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ บนอุทยานฯเกาะระวี ( มื้อที่ 5 ) จัดเต็มกับเมนูอาหารบุฟเฟ่อันหลากหลายรสชาติแซ่บๆแบบคุ้นเคยจากร้านอาหารนีปาปาย่าเดินทางไปตั้งไลน์บุฟเฟ่รอกันถึงบนเกาะกันเลยทีเดียว

13.00 ชำนาญวิทย์ทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติสร้างมา (ห้ามนำเก็บออกมา ) เมื่อคลื่นซัดกระทบหิน จะเกิดความแวววาวของหินที่กระทบแสงแดดและคลื่นทะเล สวยงามมาก

14.00 ชำนาญวิทย์ทัวร์

นำคณะทุกท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่จุดบริเวณที่เรียกว่าร่องน้ำจาบัง เพื่อนำคณะทุกท่านดำน้ำดูความสวยงามของปะการังอ่อน เจ็ดสี ที่เป็นที่เลื่องลือของเหล่านักดำน้ำดูปะการังที่ได้มาพบเจอยกให้เป็นอีกหนึ่ง Unseen Thailand จังหวัดสตูล

15.00 ชำนาญวิทย์ทัวร์

สมควรแก่เวลานำคณะทุกท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งเกาะหลีเป๊ะเพื่อเข้าที่พัก

15.30 Sita Beach Resort - koh lipe

เดินทางถึงเกาะหลีเป๊ะนำคณะทุกท่านเดินทางเข้าที่พัก ณ โรงแรมสิตาบีชรีสอร์ท เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 Sita Beach Resort - koh lipe

บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรมสิตาบีชรีสอร์ท ( มื้อที่ 6 )

20.00 ชำนาญวิทย์ทัวร์

หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนหรือเดินท่องราตรีบนเกาะตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

06.00 ชำนาญวิทย์ทัวร์

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าสูดอากาศบริสุทธิ์ริมชายหาด

07.00 Sita Beach Resort - koh lipe

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมสิตาบีชรีสอร์ท ( มื้อที่7 )

09.30 ชำนาญวิทย์ทัวร์

นำคณะทุกท่านเดินทางจากเกาะหลีเป๊ะกลับสู่ท่าเรือปากบารา ด้วยเรือ Speed boat ใช้เวลาในการเดินทางโดยประมาณ 1 ชม.เศษๆ

11.00 ชำนาญวิทย์ทัวร์

เดินทางถึงท่าเรือปากบารา นำคณะทุกท่านแวะช๊อปปิ้งสินค้าของฝากจากบริเวณท่าเรือก่อนเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน

12.00 ร้านอาหารลานข้าว

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารลานข้าว ( มื้อที่ 8 )

13.00 ชำนาญวิทย์ทัวร์

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนำคณะทุกท่านมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติเมืองหาดใหญ่

15.30 ชำนาญวิทย์ทัวร์

นำคณะทุกท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติเมืองหาดใหญ่ พร้อมเช็คอินที่เคาท์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯสนามบินดอนเมือง

16.30 ชำนาญวิทย์ทัวร์

เครื่องบินออกเดินทางจากท่าอากาศยานสนามบินหาดใหญ่ กลับสู่สนามบินดอนเมือง ด้วยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบิน SL715

17.55 ชำนาญวิทย์ทัวร์

เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพ ขอบพระคุณทางคณะทัวร์ทุกๆท่านที่ร่วมเดินทางไปกับชำนาญวิทย์ทัวร์