8,000/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่ารถบัส V.I.P
- ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ พักห้องละ 2-4 ท่าน ค่าที่พักที่จันทบุรีและเกาะช้าง
- ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
- มี น้ำ ขนมหรือของว่าง บริการระหว่างการเดินทาง
- ค่าเรือเฟอรี่และค่ารถสองแถวที่เกาะช้าง
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
- ค่าดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก
- ค่าล่องแพดูเหยี่ยว
อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
337/17 ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง
เบอร์โทร
0862464615
อีเมล
panichatour@gmail.com
หมายเหตุ

อุบล - จันทบุรี - ตราด

location_on อุบลราชธานี - ตราด
โดย ภานิชาทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวทะเลกินปูดูเหยี่ยว นอนพักผ่อนชิวๆที่เกาะช้าง

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

17.00 ภานิชาทัวร์

บริษัทภานิชาทัวร คอยต้อนรับคณะตามจุดนัดหมาย ทุกท่านต้องสแกนแอพเป๋าตังก่อนการเดินทางและต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง

05.00 เขาคิชกูฎ

นำคณะกราบไหว้รอยพระพุทธบาท ณ เขาคิชกูฎ
รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย

12.00 ร้านต้นตำรับหรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารเที่ยง ร้านต้นตำรับหรือเทียบเท่า

13.00 โรงแรมรัตนะบุรี

นำคณะเข้าที่พัก ที่รัตนะบุรี จันทบุรี รีสอร์ท ล่องแพ ชมเหยี่ยวที่หมู่บ้านไร้แผ่นดิน
พร้อมรับประทานอาหารเย็น

13.00 รัตนะบุรี จันทบุรี โฮมสเตย์หรือเทียบเท่า

นำคณะเข้าที่พัก

07.00 รับประทานอาหารเช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

08.00 ภานิชาทัวร์

ออกเดินทางสู่เกาะช้าง

09.00 เรือเฟอรรี่เกาะช้าง

นั่งเรือเฟอรรี่ข้ามไปเกาะช้าง

10.45 เกาะช้าง

นั่งรถสองแถวเข้าที่พัก ที่เกาะช้าง

12.00 รับประทานอาหารเที่ยง ที่ไก่แบ้ฮัก

รับประทานอาหารเที่ยงที่ไก่แบ้ฮัก

13.00 ไก่แบ้ฮัก รีสอร์ท

นำคณะเข้าที่พัก ที่ไก่แบ้ฮักรีสอร์ท

14.00 เกาะหยวก

นำคณะดำน้ำดูปะการัง พักผ่อนตามอัธยาศัยที่เกาะหยวก

18.00 ไก่แบ้ฮัก

รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พัก

07.00 ไก่แบ้ฮัก

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

09.00 ภานิชาทัวร์

นำคณะเดินทางกลับอุบลราชธานี โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ