12,000/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัด ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง
2.ค่ารถท่องเที่ยว รายละเอียดตามรายการท่องเที่ยวที่ระบุในรายการ
3.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักได้ 2 ท่าน) / กรณีพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
4.ค่าอาหาร  ตามที่ระบุในรายการ
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
7.พนักงานขับรถที่คอยดูแลระหว่างการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง  
ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว 
( หากท่านต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน 48 ชั่วโมง )
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ 300 บาท/ทริป/ลูกค้า 1 ท่าน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
561 ชั้นที่ 1 ซอย20 มิถุนา 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทร
0895595329
อีเมล
sumittra.sales@gmail.com
หมายเหตุ

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง (โครงการทัวร์เที่ยวไทย)
1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง 
2.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทางอย่างต่ำ 10 วัน  
3.รายการทัวร์เมื่อชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
4.ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
5.ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
6.โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
7.รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
8.ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

หมายเหตุ*เมื่อลูกค้าดำเนินการชำระเงินค่าทัวร์ 60% กับทางบริษัทแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางได้ และสิทธิของลูกค้าในการรับการสนับสนุน 40% จากรัฐบาลจะสิ้นสุดลง และไม่สามารถนำกลับมาใช้สิทธิได้
** กรณีรัฐบาลมีคำสั่งระงับการเดินทาง อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยว โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ.2563

การยกเลิกการเดินทาง

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***

แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด

** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

ดอนเมือง เบตง 3 วัน 2 คืน FD (ฺBorn)

location_on กรุงเทพมหานคร - ยะลา
โดย บริษัท แตงโม ทัวร์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เบตงเมืองในสายหมอก ดอกไม้งาม ลิ้มรสอาหารท้องถิ่น

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายสำหรับมัคคุเทศก์ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด รายละเอียด ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายสำหรับมัคคุเทศก์ และทีมงานส่งกรุ๊ป
1.1 ค่ารถ, ค่าเดินทาง สำหรับทีมงานมัคคุเทศก์ : 500บาท x 1คน = 500 บาท
1.2 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสาร สำหรับทีมงานมัคคุเทศก์ : 2,500บาท x 1คน x 2เที่ยว = 5,000 บาท
1.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ (Guide) : 1,500บาท x 1คน x 3วัน = 4,500 บาท
1.4 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานส่งกรุ๊ปทัวร์ ณ สนามบิน = 1,000 บาท
1.5 ค่าห้องพัก ทีมงานมัคคุเทศก์ สำหรับ 1 ท่าน (DBL) : 600บาท x 1ห้อง x 2คืน = 1,200 บาท
1.6 ค่าประกันการเดินทาง และประกันอุบัติเหตุ : 100บาท x 1ท่าน = 100 บาท
1.7 ค่ามอเตอร์ไซต์+สองแถว+ถุงเท้า Skywalk 80บาท x 1ท่าน = 80 บาท
หมายเหตุ: รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์และทีมงาน = 12,380 บาท/คณะ (ลูกค้า 16 ท่าน เฉลี่ย 773.75 บาท/ท่าน)

-----

2. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด รายละเอียด ดังนี้
2.1 ค่าประกันการเดินทาง และประกันอุบัติเหตุ = 100 บาท/ท่าน
2.2 ค่าน้ำดื่ม ขนม เฉาก๊วยเบตง สำหรับบริการลูกค้า = 120 บาท/ท่าน
2.3 ค่าเข้าชม อุโมงค์ปิยะมิตร = 40 บาท/ท่าน
2.4 ค่ามอเตอร์ไซต์+สองแถว+ถุงเท้า Skywalk = 80 บาท
หมายเหตุ: รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด = 340 บาท/ท่าน

-----

สรุปรายการ ค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายสำหรับมัคคุเทศก์ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 773.75 + 340 = 1113.75 บาท
- ภาษี 7% = 789.72 บาท
รวม 1,903.47 บาท/ท่าน (คำนวน ขั้นต่ำ 16ท่าน/คณะ)

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

03.30 บริษัท แตงโม ทัวร์ จำกัด

คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง มีหน้าทัวร์คอยให้การบริการเช็คอิน

06.30 สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD) THAI AIRASIA COMPANY LIMITED

บินลัดฟ้า สู่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (ใช้เวลาเดินทาง โดยประมาณ 1ชั่วโมง 30นาที) หมายเหตุ: ที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปตามที่สายการบินจัดสรรไม่สามารถเลือกระบุที่นั่งได้ อัตราค่าบริการไม่รวมค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม หากต้องการซื้อน้ำหนักภาระโหลดเพิ่ม (15กิโลกรัมเพิ่ม480บาท/เที่ยว) โปรดติดต่อบริษัททัวร์

08.05 บริษัท แตงโม ทัวร์ จำกัด

คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ (HDY) พร้อมรับสัมภาระส่วนตัวเรียบร้อยเตรียมพร้อมออกเดินทางท่องเที่ยว จังหวัดยะลา อำเภอเบตง

08.30 นาย วรวุฒิ พงศ์สุขนิรันดร์

นำท่านขึ้นรถนำเที่ยว เป็นรถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่จังหวัดยะลา
*** ไม่สามารถเลือก/ระบุที่นั่งบนรถได้ ***

10.30 บริษัท แตงโม ทัวร์ จำกัด

คณะเดินทางถึงวัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม นำท่านเที่ยวชม สักการะหลวงปู่ทวด ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมากว่า 300 ปีมาแล้ว ภายในวิหารมีรูปปั้นหลวงปู่ทวดเท่าองค์จริงประดิษฐานอยู่ ภายในบริเวณวัดยังมีสถาปัตยกรรมของสถูป เจดีย์ มณฑป อุโบสถ และหอระฆัง ที่งดงามเป็นอย่างยิ่งอีกด้วย

12.00 ร้านอาหารธารา หรือเทียบเท่า ( ร้านแลผาบ้านหน้าถ้ำ โดย นายรักษ์พล วรวิกรัย )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
เมนูแนะนำ ปลาเผาธารา แห่งเมืองยะลา เป็นร้านอาหารเก่าแก่ เปิดมานานกว่า20ปี
***ที่อยู่: 39 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

15.30 บริษัท แตงโม ทัวร์ จำกัด

นำคณะแวะชมทัศนีย์ภาพความงดงามของเขื่อนบางลาง ณ สะพานโต๊ะกูแช เขื่อนบางลางเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว มีความสูง 85 เมตร สันเขื่อนยาว 430 เมตร ให้ท่านบันทึกภาพ ชมทัศนียภาพความงดงามตามอัธยาศัย

17.00 บริษัท แตงโม ทัวร์ จำกัด

นำคณะแวะถ่ายรูปกับป้าย ยินดีต้อนรับสู่เบตง ไฮไลท์ที่ต้องเช็คอินเมื่อเดินทางเข้าสู่อำเภอเบตง

17.45 บริษัท แตงโม ทัวร์ จำกัด

นำคณะชมเมืองเบตง ชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย ยามค่ำคืนภายในอุโมงค์จะมีไฟแฟนซีประดับสีสันสวยงาม ทำให้ช่วงเวลาค่ำจะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาชมและเก็บภาพบรรยากาศ นำท่านไปอีกหนึ่งจุดบริเวณลานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ที่มีรูปปั้นไก่เบตงยักษ์ ให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก

19.00 โรงแรม เบตงเมอร์ลิน (โดย บริษัท เบตงเมอร์ลิน จำกัด) หรือเทียบเท่า ( โรงแรม เดอะฮอลิเดย์ ฮิลล์ เบตง )

นำคณะเข้าสู่ที่พัก เช็คอิน ณ โรงแรม เบตงเมอร์ลิน (โดย บริษัท เบตงเมอร์ลิน จำกัด)
ห้องพักสำหรับ 2-3 ท่าน, กรณีต้องการพักท่านเดียว (พักเดี่ยว) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ที่อยู่: 33 อำเภอเบตง, จังหวัดยะลา 95110 หมายเหตุ:

19.30 โรงแรม เบตงเมอร์ลิน (โดย บริษัท เบตงเมอร์ลิน จำกัด) หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหาร บูติก หวายร้อยลี้ )

รับประทานอาหารค่ำสุดหรู ณ ห้องอาหาร โรงแรม เบตงเมอร์ลิน (โดย บริษัท เบตงเมอร์ลิน จำกัด) ต้นตำรับ สูตรเบตงแท้ๆ 100%

04.00 นาย วรวุฒิ พงศ์สุขนิรันดร์

นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ ออกจากโรงแรม เดินทางสู่อัยเยอร์เวง ** ไม่สามารถเลือก/ระบุที่นั่งบนรถได้ **

05.00 บริษัท แตงโม ทัวร์ จำกัด

เดินทางถึงอัยเยอร์เวง นำท่านสัมผัสไอหมอกยามเช้า ณ จุดชมวิวทิวทัศน์อัยเยอร์เวง ชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเบตงได้ บนระดับความสูง 2,038 จากระดับน้ำทะเล ได้ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดได้อย่างสวยงาม (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ท่านสามารถชม Sky walk อัยเยอร์เวง (ไม่รวมค่าเข้าชมค่าบำรุงสถานที่ชำระหน้างาน)

07.45 32 Station betong, สถานี32 (โดยนางนารีย๊ะ คาเร็ง) หรือเทียบเท่า ( ร้านไทซีฮี้ ติ่มซำ (โดยนายสุเมธ แซ่ลู่) หรือ ร้านเซ้ง ติ่มซำ )

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

09.00 บริษัท แตงโม ทัวร์ จำกัด

นำคณะชมน้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เป็นน้ำตกที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงกว่า 30 เมตร บริเวณรอบถูกปกคลุมไปด้วยพรรณไม้เขียวขจี

10.20 บริษัท แตงโม ทัวร์ จำกัด

นำคณะชมสะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้างข้ามแม่น้ำปัตตานี ใช้สัญจรไปมาระหว่างชาวบ้านสองฝั่งแม่น้ำ และเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความรักความสามัคคีของคนในชุมชนชาว กม.32 ด้วย

10.30 บริษัท แตงโม ทัวร์ จำกัด

นำท่านสู่ร้านเฉาก๊วยชื่อดัง กม.4 แห่งเมืองเบตง ให้ท่านได้ลิ้มลองความอร่อย เป็นร้านดั้งเดิมเก่าแก่ ส่งต่อความอร่อยที่ถูกสืบทอดมาเป็นรุ่นๆ ยังคงกรรมวิธีการทำที่ยังเหมือนต้นฉบับทำให้รสชาติออกมาอร่อย ไม่ผิดเพี้ยน ท่านใดมาถึงแล้วต้องลิ้มลอง

12.30 ร้านอาหาร บ่อปลานิลสายน้ำไหล (โกหงิ่ว) โดยนายสันติชัย จงเกียรติขจร หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารบ้านคุณชาย (โดยไชยยศ แก้วห่อทอง) )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บ่อปลานิลสายน้ำไหล (โกหงิ่ว)
ปลานิลสายน้ำไหล เป็นปลาเศรษฐกิจสร้างรายได้งดงามสู่เบตง ปลานิลเบตง มีข้อดี คือ เลี้ยงด้วยระบบสายน้ำไหล จะไม่มีกลิ่นโคลน เนื้อจะแน่น เพราะปลาแข็งแรง ว่ายน้ำตลอดเวลา ท่านที่ได้มีโอกาสรับประทานเนื้อปลานิลเบตง ส่วนใหญ่จะบอกได้เลยว่าติดใจกันทุกคน
ที่อยู่: 138/2 ตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110

14.00 บริษัท แตงโม ทัวร์ จำกัด

นำคณะชม อุโมงค์ปิยะมิตรและต้นไม้พันปี อุโมงค์ปิยะมิตรเป็นอุโมงค์ประวัติศาสตร์ของการรบของคอมมิวนิสต์มลายา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 มีความยาวของอุโมงค์ประมาณ 1 กิโลเมตร สร้างขึ้น สำหรับเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมือง แต่ต่อมาได้กลับมาร่วมพัฒนาชาติไทย มีทางเข้าออกทั้งหมด 9 ทาง เชื่อมต่อถึงกันหมด ปัจจุบันเหลือ 6 ทาง ภายในมีห้องนอน ห้องเก็บเสบียง มีการติดตั้งไฟฟ้าตลอดแนว อากาศภายในเย็นสบายไม่อึดอัด ตลอดอุโมงค์จะพบเห็นร่องรอยของการดำเนินชีวิตที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ด้านบนเป็นป่ามีต้นไม้ใหญ่มากมายปกคลุม เดินไปจนสุดทางใช้เวลาประมาณ 15 นาที จะพบกับต้นไทรพันปี เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการเที่ยวอุโมงค์ปิยะมิตร

16.00 บริษัท แตงโม ทัวร์ จำกัด

นำคณะสัมผัส บ่อน้ำพุร้อนเบตงเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มีบริเวณของน้ำเดือด สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 7 นาที ภายในก็จะมีสระน้ำขนาดใหญ่ สำหรับเก็บน้ำจากน้ำพุร้อน เพื่อให้นักท่องเที่ยว ได้อาบและแช่เท้าเล่นกัน โดยในแต่ละโซนของพื้นที่ มีการออกแบบอย่างดี เหมาะสำหรับแช่มากๆ ทั้ง บ่อน้ำร้อนบ่อใหญ่ บ่อแช่น้ำร้อนใหม่ อาคารธาราบำบัด ไปจนถึงที่พัก เชื่อกันว่า บ่อน้ำร้อนสามารถบรรเทารักษาโรคภัยต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น โรคปวดเมื่อย โรคเหน็บชา โรคผิวหนังต่างๆ

17.00 บริษัท แตงโม ทัวร์ จำกัด

นำท่านเดินทางสู่ ป้ายใต้สุดสยาม ที่ตั้งอยู่ที่ ด่านพรมแดนเบตง หรือ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย

18.30 ร้านอาหาร ต้าเหยิน (กิตติ) หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหาร บูติก หวายร้อยลี้ )

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร ต้าเหยิน (กิตติ)
ร้านต้าเหยิน เป็นร้านอาหารซื่อดังของเบตง ให้ท่านได้ลิ้มรสกับเมนูซิกเนเจอร์ของร้านคือ ไก่เบตง รสชาติอร่อย นุ่มลิ้น
ที่อยู่: ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110

20.00 โรงแรม เบตงเมอร์ลิน (โดย บริษัท เบตงเมอร์ลิน จำกัด) หรือเทียบเท่า ( โรงแรม เดอะฮอลิเดย์ ฮิลล์ เบตง )

นำคณะเข้าสู่ที่พัก เช็คอิน ณ โรงแรม เบตงเมอร์ลิน (โดย บริษัท เบตงเมอร์ลิน จำกัด)
หมายเหตุ: ห้องพักสำหรับ 2-3 ท่าน, กรณีต้องการพักท่านเดียว (พักเดี่ยว) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ที่อยู่: 33 อำเภอเบตง, จังหวัดยะลา 95110

07.00 นาย วรวุฒิ พงศ์สุขนิรันดร์

นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ ** ไม่สามารถเลือก/ระบุที่นั่งบนรถได้ **

07.30 32 Station betong, สถานี32 (โดยนางนารีย๊ะ คาเร็ง) หรือเทียบเท่า ( ร้านไทซีฮี้ ติ่มซำ (โดยนายสุเมธ แซ่ลู่) หรือ ร้านเซ้ง ติ่มซำ )

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

08.30 บริษัท แตงโม ทัวร์ จำกัด

นำคณะซิตี้ทัวร์ชมเมืองเบตง ชมสตรีทอาร์ตที่เป็นภาพเด่นๆ อาทิเช่น ภาพตู้ไปรษณีย์สีแดง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองเบตง ภาพไก่เบตง อีกหนึ่งอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ ซึ่งอยู่แถวซอยตรงข้ามร้านอาหารต้าเหยิน ภาพกบภูเขาหรือที่ชอบเรียกว่ากบยักษ์กำลังกินป๊อบคอร์น และภาพแหมวเหมียวน่ารัก ให้ท่านถ่ายรูปตู้ไปรษณีย์แห่งอำเภอเบตงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลก และชมหอนาฬิกา สัญลักษณ์ของเมืองเบตง ตั้งเป็นศูนย์กลางของสี่แยกวงเวียนกลางเมือง

10.00 บริษัท แตงโม ทัวร์ จำกัด

นำท่านเดินทางสู่จังหวัดสงขลา

13.00 ร้านอาหารธารา หรือเทียบเท่า ( ร้านแลผาบ้านหน้าถ้ำ โดย นายรักษ์พล วรวิกรัย )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารธารา
เมนูแนะนำ ปลาเผาธารา แห่งเมืองยะลา เป็นร้านอาหารเก่าแก่ เปิดมานานกว่า20ปี
ที่อยู่: เลขที่39 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

14.00 บริษัท แตงโม ทัวร์ จำกัด

หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำคณะเดินทางสู่ต่อ

14.45 บริษัท แตงโม ทัวร์ จำกัด

นำคณะเที่ยวชม ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง ความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ตั้งอยู่ที่ปัตตานี เป็นศาลที่ประดิษฐานรูปแกะสลักของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว พระหมอ เจ้าแม่ทับทิม ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปีจะมีงานประเพณีแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวไปตามถนนสายต่าง ๆ ภายในตัวเมืองปัตตานีทำพิธีลุยไฟบริเวณหน้าศาลเจ้าเล่งจูเกียง ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำตานีบริเวณสะพานเดชานุชิต ในงานนี้มีผู้ที่เคารพศรัทธามาร่วมงานเป็นจำนวนมากทุกปี

15.30 บริษัท แตงโม ทัวร์ จำกัด

นำคณะเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่

17.20 บริษัท แตงโม ทัวร์ จำกัด

คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ (HDY) เตรียมทำการเช็คอิน ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

19.40 สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD) THAI AIRASIA COMPANY LIMITED

บินลัดฟ้า สู่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (ใช้เวลาเดินทาง โดยประมาณ 1ชั่วโมง 40นาที) หมายเหตุ: ที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปตามที่สายการบินจัดสรรไม่สามารถเลือกระบุที่นั่งได้ อัตราค่าบริการไม่รวมค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม หากต้องการซื้อน้ำหนักภาระโหลดเพิ่ม (15กิโลกรัมเพิ่ม480บาท/เที่ยว) โปรดติดต่อบริษัททัวร์

21.10 บริษัท แตงโม ทัวร์ จำกัด

บริษัท แตงโม ทัวร์ จำกัด
21.10
คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ