7,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว
1. กรุณาติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็ควันเวลาเดินทางที่ท่านต้องการ “ ว่ายังว่างและรับได้ “ และ ยังเหลือสิทธิ์จองได้ ผ่านโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” ของ ททท.
2. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง และช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอดี/อีเมล์) เพื่อออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ท่าน
3. ส่ง สำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน (ไม่มีการชำระมัดจำ) เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการชำระผ่านทางแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง และออกใบรับเงินให้แก่ท่าน
4. หลังจากคณะเดินทางกลับ เรียบร้อยแล้วทางบริษัท จะดำเนินการโอนเงินคืนภายใน 15 วัน
5. บัตรประชาชนตัวจริงถือไปในวันเดินทาง
6. หลักฐานแสดงการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบโดสตามชนิดวัคซีน (ซิโนแวค (Sinovac) , ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) , ไฟเซอร์ (Pfizer) , โมเดอร์นา (Moderna) , สปุตนิก วี (Sputnik V) ครบ 2 เข็ม หรือ สูตรไขว้ครบ 2 เข็ม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือ ได้รับวัคซีนชนิดจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson and Johnson) จำนวน 1 เข็ม) ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
ส่วนผู้ที่ไม่ได้ฉีด ต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR ที่ยืนยันผลเป็นลบจากสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการก่อนเดินทาง 7 วัน ที่รับรองโดยสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการก่อนเดินทาง 3 วัน หรือผลตรวจ ATK ที่ยืนยันผลเป็นลบจากสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการก่อนเดินทาง 2 วัน
(โปรดเช็คเมื่อจองอีกครั้ง เนื่องจากอาจมีการปรับเปลี่ยนตามคำสั่งจังหวัด)
7. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
8. หากงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือ ไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
9. ท่านต้องปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
10. ท่านต้องปฎิบัติตามมาตรการหรือประกาศการเดินทางข้ามจังหวัด
11. ท่านต้องให้ความร่วมมือในการสแกนใบหน้าจำนวน 2 ครั้ง (วันแรก และ วันสุดท้าย) โดยต้องยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ของบริษัทฯ
12. ท่านต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการถ่ายภาพหมู่คณะ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ภาพ ไว้สำหรับกรณีไม่สามารถสแกนใบหน้าได้ หรือสแกนได้แต่ไม่ครบจำนวนตามเงื่อนไข เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางไว้สำหรับให้บริษัทฯ นำไปประกอบการเบิกจ่ายกับ ททท.
13. ท่านต้องยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ / หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เพื่อประโยชน์ด้านต่างๆ ที่หน่วยรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอสอบถามและการดำเนินการเบิกจ่ายของโครงการ “ ทัวร์เที่ยวไทย “ ให้เรียบร้อยเสร็จสิ้น
14. ท่านรับทราบและยินยอมว่าในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าท่านไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการ “ ทัวร์เที่ยวไทย “ ททท. อาจพิจารณาระงับสิทธิตามโครงการ “ ทัวร์เที่ยวไทย “ ของท่าน ท่านตกลงยินยอมคืนเงินที่ได้รับไปแล้วให้บริษัทฯ ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ให้การตัดสินของ ททท. ถือเป็นที่สุด
15. เมื่อท่านตกลงชำระเงินกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
2/2 ซอยหมู่บ้านสินธร แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
เบอร์โทร
0841600210
อีเมล
newviewtour@hotmail.com
หมายเหตุ

ทัวร์แสวงบุญ และ ท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ ทางอีสาน

location_on กรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา
โดย นิววิวทัวร์ แอนด์ ออร์แกไนเซอร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

กรุงเทพฯ – สระบุรี - นครราชสีมา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น – มหาสารคาม – หอโหวต 101 - พิพิธภัณท์สัตว์น้ำ จ.ร้อยเอ็ด - วัดแม่พระมหาชัย - ยโสธร – อาสนาวิหารแม่พระนิรมูล จ.อุบลราชธานี – ศรีสะเกษ – วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด จ. สุรินทร์ - จ.บุรีรัมย์ - วัดนักบุญ เทเรซา (คาทอลิกโนนแก้ว) ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา - อุทยานประวัติศาตร์พิมาย อ.พิมาย - หมู่บ้านเครื่องดินเผา ที่ ด่านเกวียน - อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ ที่ เมืองลูร์ด จ.นครราชสีมา - จ.สระบุรี - กรุงเทพฯ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
ค่าใช่จ่ายมัคคุเทศก์
1.เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1500+1500+1500+1500 = 6000 บาท
2.ค่ารถมัคคุเทศก์ 500 บาท
3.ค่าห้องมัคคุเทศก์ 750+800+800 = 2350 บาท
4.ค่าประกันภัยการเดินทางมัคคุเทศก์ 25 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 8875 บาท
ลูกค้า 25 ท่าน เฉลี่ยคนละ 355 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดลูกค้า
1.ค่าประกันภัยการเดิน 25 บาท
2.ค่าน้ำ ค่าขนม และของบริการบนรถ 773 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 1153 บาท

ภาษี 7% = 525 บาท

รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 1678 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

05.00 สิทธิโชค ชุมนุม

พร้อมกันที่ ณ จุดนัดหมาย โค้งแฮปปี้แลนด์ ปากทางเข้าหมู่บ้านสินธร บางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทนิววิวทัวร์ให้การบริการต้อนรับ และอำนวยความสะดวก เดินทางออกจาก กรุงเทพ ฯ โดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่จังหวัดร้อยเอ็ด
รับประทานอาหารเช้าและเครื่องดื่ม (มื้อที่ 1.) แบบกล่อง บนรถ จากนั้นเดินผ่าน จ สระบุรี นครราชสีมา และ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

12.00 ร้านลูกบัว

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2.) ณ. ร้านอาหารลูกบัว อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

14.00 บริษัท นิววิวกรุ๊ป จำกัด

หลังอาหารนำท่านเดินทางไป จ.มหาสารคาม และ จ.ร้อยเอ็ด
เดินทางถึง จ.ร้อยเอ็ด เข้าเยี่ยมชม หอโหวต 101 และ พิพิธภัณท์สัตว์น้ำ จ.ร้อยเอ็ด จากนั้นเดินทางไป วัดแม่พระมหาชัย เพื่อร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสวดภาวนา และขอพรจากพระเป็นศิริมงคล

18.00 สวนอาหารค้ำคูณ

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3.) ณ. สวนอาหารค้ำคูณ จ.ร้อยเอ็ด

20.00 โรงแรมเอ็มแกรนด์

หลังรับประทานอาหารนำท่านเข้าที่พักของ โรงแรมเอ็มแกรนด์ จ.ร้อยเอ็ด คืนนี้นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

06.00 โรงแรมเอ็มแกรนด์

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4.) ณ. ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 สิทธิโชค ชุมนุม

หลังอาหารเดินทางไป จ.ยโสธร และ จ.อุบลราชานี เมื่อเดินทางถึง จ.อุบลราชธานี จะนำท่านเดินทางไป อาสนาวิหารแม่พระนิรมูล เพื่อร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสวดภาวนา และขอพรจากพระเป็นศิริมงคล

12.00 นายขยันวิทย์ ศรีสกุลวรรณ

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5.) ณ. ร้านอาหารอินโดจีน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

14.00 บริษัท นิววิวกรุ๊ป จำกัด

หลังอาหารนำท่านเดินทางไป จ. ศรีสะเกษ บ้านทับทัน อ.สำโรงทาบ และ เข้าเยี่ยมชม ปราสาทศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ จากนั้นเดินทางไป จ.สุรินทร์ เพื่อร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสวดภาวนา และขอพรจากพระเป็นศิริมงคลที่ วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด จ. สุรินทร์

17.30 แม่พิมพ์ปลาเผา

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 6.) ณ. ร้านแม่พิมพ์ปลาเผา อ.เมือง จ.สุรินทร์

20.00 โซริน บูติค โฮเต็ล

หลังอาหารนำท่านเข้าพัก โรงแรมโซริน บูติค โฮเต็ล อ.เมือง จ.สุรินทร์ คืนนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์

06.00 โซริน บูติค โฮเต็ล

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7.) ณ. ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

08.00 สิทธิโชค ชุมนุม

หลังอาหารนำท่านเดินทางไป จ.สุรินทร์ , อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ และ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
เดินทางถึง วัดนักบุญ เทเรซา (คาทอลิกโนนแก้ว) ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เพื่อสวดภาวนา และขอพรจากพระเป็นศิริมงคล จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชม อุทยานประวัติศาตร์พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

12.00 ร้านอาหารริมเขื่อน

รับประทานกลางวัน (มื้อที่ 8.) ณ. ร้านอาหารริมเขื่อน ไทรงาม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

14.00 บริษัท นิววิวกรุ๊ป จำกัด

หลังอาหารนำท่านเดินทางไป ตลาดแค จ.นครราชสีมา เมื่อถึง.จ.นครราชสีมา จะนำท่านเดินทางไปเยี่ยมชม หมู่บ้านเครื่องดินเผา ที่ ด่านเกวียน แล้วเดินทางกลับ จ. นครราชสีมา เพื่อเดินทางไป อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ ที่ เมืองลูร์ด จ.นครราชสีมา เพื่อร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสวดภาวนา และขอพรจากพระเป็นศิริมงคล

17.30 สุชาพงศ์ เยาวกูล

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 9.) ณ. ร้านอาหารระเบียงแก้ว อ.เมือง จ.นครราชสีมา

20.00 ฟอร์จูนราชพฤกษ์

หลังอาหารนำท่านเข้าพัก ณ. โรงแรมฟอร์จูนราชพฤกษ์ โคราช จ.นครราชสีมา คืนนี้หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

07.00 ฟอร์จูนราชพฤกษ์

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 10.) ณ. ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.30 สิทธิโชค ชุมนุม

หลังอาหารนำท่านเดินทางซื้อของฝากทางบ้านที่ ร้านปึงหงี่เชียง หรือ ร้านเจ้าสัว จากนั้นเดินทางไป อ.ปากช่อง และ จ.สระบุรี

12.00 ครัวบ้านสวน

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 11.) ร้านอาหารครัวบ้านสวนสาขา 1 อ.เมือง จ.สระบุรี

14.00 บริษัท นิววิวกรุ๊ป จำกัด

หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร
16.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ