21,000/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบิน ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน
• ค่านำหนักสัมภาระโหลดกระเป๋าขึ้นเครื่อง 15 กิโลกรัม
• ค่าที่พัก 4 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
• ค่ารถตู้ปรับอากาศบริการตลอดตามโปรแกรมพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
• ทีมงานและมัคคุเทศน์ดูแลตลอดการเดินทาง
• ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ( รวมทั้งสิ้น 11 มื้อ เช้า 4 , กลางวัน 3 , เย็น 4 )
• เรือ Speedboat ไปกลับ จากท่าเรือ ปากบารา - หลีเป๊ะ - ปากบารา
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
• ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 / 500,000 บาท คุ้มครองตามเงื่อนไขกรรมธรรม์ของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป)
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
• ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากที่ระบุไว้ในโปรแกรม
• ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
• ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
• ค่าทิปพนักงานขับรถ/ไกด์

เงื่อนไขการจอง
ชำระเงินส่วนที่เหลือหลังหักจากที่รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย 40% (ไม่เกิน 5,000) ผ่านแอพ “เป๋าตัง” G Wallet
หากไม่ชำระเงินภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ทำการจองระบบจะยกเลิกการจองอัตโนมัติ
หากระบบดำเนินการชำระเงินสำเร็จ จะไม่สามารถยกเลิกการจอง การเดินทางได้ทุกกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการทัวร์เที่ยวไทย

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
216 ถ ติวานนท์ ต ท่าทราย อ เมือง จ นนทบุรี 1100
เบอร์โทร
0818096768 , 0897910856 Line : @thailandjourneys
อีเมล
thailandjourneys2021@gmail.com
หมายเหตุ

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• ผู้เดินทางต้องปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
• ผู้เดินทางต้องปฎิบัติตามมาตรการหรือประกาศการเดินทางข้ามจังหวัด

ทัวร์ส่วนตัว หาดใหญ่ หลีเป๊ะ 5 วัน 4 คืน พักหรูเที่ยวครบทั้งทัวร์เมืองทัวร์เกาะ

location_on เลย - สงขลา
โดย บริษัท เนวิเกต เจอร์นี่ส์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เลย - หาดใหญ่ - เกาะหลีเป๊ะ 5 วัน 4 คืน บิน ไป-กลับ โดยสายการบิน Thai Air Asia เเละ ขากลับ Nok Air
- พักบนเกาะหลีเป๊ะ 2 คืน รีสอร์ทหรู ริมหาด ระดับ 4 ดาว
- พักหาดใหญ่กลางเมือง 2 คืน ช๊อปปิ้งกันให้หนำใจ
- ค่าเรือตามระบุในโปรแกรม
- ค่าอาหารตามระบุในโปรแกรม
- ชมโลโก้สัญลักษณ์ของสตูล "ซุ้มประตูหิน"
- เกาะหินงาม ดำน้ำดูปะการัง

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเเละค่ามัคคุเทศน์

1 ค่าเบี้ยเลี้ยงในการนำเที่ยวเเละเเสกนการใช้สิทธิโครงการ 1500 บาท/วัน x 5 วัน เท่ากับ 7500 บาท
2ค่าที่พักมัคคุเทศน์ 1000 x 4 = 4020 บาท
2 ค่าประกันการเดินทางของคนขับรถเเละมัคคุเทศน์ 35 x 2 = 70 บาท
3 ค่าประกันการเดินทางของนักท่องเที่ยว 35 บาท/ต่อท่าน x 9 = 280 บาท

รวม 1500 บาท (กรณีมีลูกค้า 8 ท่าน)

10.00 Thai Airasia .,Co LTD

ทีมงาน Thailand Journeys พร้อมต้อนรับท่านที่สนามบินจังหวัดเลย เพื่อนำท่านสู่จังหวัดหาดใหญ่ โดย สายการบิน Air Asia Flight FD3543 เวลา 12:10 ไปยังดอนเมือง เเละ ต่อเครื่องไปยังจังหวัดหาดใหญ่ ด้วยสายการบิน FD3114 เวลา 15:45

18.00 Thailand Journeys

ทีมงาน Thailand Journeys ต้อนรับท่านที่สนามบินหาดใหญ่ พร้อมนำท่านไปรับประทานอาหารเย็น เเบบพื้นเมือง เเละ นำท่านเข้าพักที่โรงเเรม

19.30 New Season Square Hotel

นำท่านเข้าพักโรงเเรม New Season Square Hotel ห้องพักเเบบ Superior Room

08.00 Thailand Journeys

08:00 รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงเเรม
09:00 ออกเดินทางจากหาดใหญ่ไปท่าเรือปากบาราเพื่อขึ้นเรือไปเกาะหลีเป๊ะ ใช้เวลาเดินทาง 1:30 ชม

11.00 Thailand Journeys

11:00 ขึ้นเรือโดยสารจากท่าเรือ ปากบาราไปเกาะหลีเป๊ะ ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม
12:00 เกาะหลีเป๊ะ
12:30 รับประทานอาหารกลางวัน เเละ พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 Akira Lipe Resort

เข้าพักที่พัก Akira Lipe Resort ห้องพักเเบบ Superior Pool View

19.00 Akira Lipe Resort

นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงเเรม Akira Lipe Resort เเละ พาท่าน เดินเที่ยวชม Walking Street เกาะหลีเป๊ะเเละอิสระตามอัธยาศัย

08.00 Thailand Journeys

08:00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงเเรม
09:30 ทริปดำน้ำดูประการังรอบในเเบบ โดยเรือหางยาวเเบบส่วนตัว
12:00 รับประทานอาหารเที่ยงเเบบกล่อง
16:00 กลับสู่ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ เข้าพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 Akira Lipe Resort

โรงเเรมที่พัก Akira Lipe Resort ห้องพักเเบบ Superior Pool View Room

19.00 Akira Lipe Resort

18:00 รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงเเรม Akira Lipe Resort เเละ พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

08.00 Thailand Journeys

08:00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงเเรม
11:00 ออกเดินทางจากเกาะหลีเป๊ะ โดยเรือโดยสาร กลับท่าเรือ ปากบารา

12.00 Thailand Journeys

12:00 เดินทางจากท่าเรือปากบารา เพื่อทำ City Tour เมืองหาดใหญ่ครึ่งวัน รวมเเวะช๊อปปิ้งตลาดกิมหยง เเละสถานที่เที่ยวต่างๆในจังหวัดหาดใหญ่
18:00 รับประทานอาหารเย็น

19.00 New Season Square Hotel

19:00 เข้าพักโรงเเรม New Season Sqaure Hotel ห้องพักเเบบ Superior Room

08.00 Thailand Journeys

08:00 รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงเเรม
09:00 ออกเดินทางไปสนามบิน หาดใหญ่เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ เเละ ต่อเครื่องไปจังหวัดเลย

10.00 NOK AIR

ออกเดินทางโดยสายการบิน Nok Air เพื่อไปต่อเครื่องที่สนามบินดอนเมือง ไปยังจังหวัดเลย เพื่อส่งท่านกลับ ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ
หาดใหญ่ - ดอนเมือง
Flight: DD503 10:55 - 12:20 Hrs.
ดอนเมือง - เลย
flight: DD376 15:00 - 16:00 Hrs