7,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. รถตู้ปรับอากาศ VIP
2. ที่พัก 2 คืน
3. อาหาร 9 มื้อ
4. ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท/500,000 บาท
5. มัคคุเทศก์
6. ค่าเข้าชม
7. อาหารว่างและเครื่องดื่ม
8. ค่าเรือเฟอร์รี่

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม : ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


เงื่อนไขการจองทัวร์
- ราคานี้สำหรับคณะเดินทางตั้งแต่ 40 ท่านขึ้นไป
- ทำการจองพร้อมชำระเงิน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเดินทาง
- ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนภายในวันจอง
- รับชำระด้วยแอฟพิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
- โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- รายการทัวร์เมื่อทำการจองแล้ว ไม่สามารถเลื่อนวัน หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
777/776 หมู่บ้านดิเออร์บาโน ซ.5 หมู่ 8 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง
เบอร์โทร
0853888874
อีเมล
po-plartravel@hotmail.com
หมายเหตุ

เกาะช้าง จันทบุรี กินปู ดูเหยี่ยว

location_on นครราชสีมา - จันทบุรี
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปอปลา ทราเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

จันทบุรี – ตราด – เกาะช้าง – ดำน้ำชมปะการัง – พักหาดคลองพร้าว – ล่องแพเปียก – ชมเหยี่ยวแดง – สังสรรค์
อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลปิ้ง-ย่าง ทานได้ไม่อั้น - โบสถ์สีน้ำเงิน วัดปากน้ำแขมหนู – จุดชมวิวเนินนางพญา – ซื้อของฝาก

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์และผู้ช่วยมัคคุเทศก์

1. เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1,000 x 4วัน = 4,000 บาท
2. ค่าเรือมัคคุเทศก์ ไป-กลับ เกาะช้าง 80 x 2 ขา = 160 บาท
3. ค่ารถมัคคุเทศก์ 350 บาท
4. ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 30 บาท

รวมค่าใช่จ่าย 4,540 บาท
ลูกค้า 8 คน เฉลี่ยคนละ 567.5 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. ค่าประกันการเดินทาง 30 บาท
2. ค่าอาหารว่าง น้ำ ขนม ผลไม้ และของบริการบนรถ 150 บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 747.5 บาท

00.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปอปลา ทราเวล

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ปอปลาทราเวลคอยต้อนรับอำนวยความสะดวก

00.30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปอปลา ทราเวล

นำคณะออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ

06.30 ร้านแม่วรรณาของฝาก

เริ่มเช้าวันใหม่ที่สดใสที่ จันทบุรี ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร

07.30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปอปลา ทราเวล

นำท่านเดินทางสู่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด แวะสักการะ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง

09.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปอปลา ทราเวล

นำท่านลงเรือเฟอร์รี่สู่ อุทยานแห่งชาติเกาะช้าง

09.30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปอปลา ทราเวล

ถึง ท่าเรืออ่าวสับปะรด นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบางเบ้า

10.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปอปลา ทราเวล

นำท่าน ลงเรือออกเดินทางสู่ น่านน้ำทะเลอ่าวไทย แวะเที่ยวชม เกาะหวาย เดินเล่นหาดทราย สะพานทอดเทียบท่าปะการังน้ำตื้น ชม เกาะเหลายา เพลิดเพลินกับน้ำทะเลสีมรกต ชายหาดทรายขาว พร้อมบริการบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน (2) บนเรือ หลังอาหารนำท่านดำน้ำชมปะการังต่อที่ เกาะคุ้ม จากนั้นสมควรแก่เวลานำท่านกลับเข้าสู่ฝั่ง

16.30 โคโคนัท บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โคโค่นัท บีช รีสอร์ท (2 ท่าน) หรือเทียบเท่า พักผ่อนเล่นน้ำที่ หาดคลองพร้าว

18.00 โคโคนัท บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

บริการอาหารเย็น (3) ณ รีสอร์ท หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ท่องราตรีเกาะช้าง

07.00 โคโคนัท บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (4) ณ รีสอร์ท หลังอาหารเตรียมตัวเช็คเอ้าท์

08.30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปอปลา ทราเวล

นำท่านลงเรือกลับเข้าสู่ฝั่ง อ.แหลมงอบ จ.ตราด

09.30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปอปลา ทราเวล

นำท่านเดินทางสู่ จ.จันทบุรี

10.30 วรรณาโฮมสเตย์

นำท่านเข้าสู่ที่พัก วรรณา โฮมสเตย์ (2-4 ท่าน) หรือเทียบเท่า **รบกวนเตรียมผ้าเช็ดตัว พร้อมของใช้ส่วนตัว

12.00 วรรณาโฮมสเตย์

บริการอาหารกลางวัน (5) ณ โฮมสเตย์ หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมไว้รองรับผู้ที่มาเข้าพัก อาทิเช่น ล่องแพเปียก ชมเหยี่ยวแดง

18.00 วรรณาโฮมสเตย์

บริการอาหารเย็น (6) ณ โฮมสเตย์ อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลปิ้ง-ย่าง **ทานได้ไม่อั้น

07.00 วรรณาโฮมสเตย์

บริการอาหารเช้า (7) ณ โฮมสเตย์ หลังอาหารเตรียมตัวเช็คเอ้าท์

08.30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปอปลา ทราเวล

นำท่านไปชม โบสถ์สีน้ำเงิน วัดปากน้ำแขมหนู แล้วเดินทางไปชม จุดชมวิวเนินนางพญา จุดชมวิวที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก

12.00 ร้านทะเลบุรี

บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร

13.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปอปลา ทราเวล

เชิญทุกท่านเลือกซื้อของฝาก อาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป จำพวกทุเรียนทอด ทุเรียนกวน ฯลฯ

18.00 สวนอาหารบ้านเนินน้ำ

บริการอาหารเย็น (9) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ

22.30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปอปลา ทราเวล

นำท่านกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ แล้วท่านจะประทับใจอย่างมิรู้ลืม