12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

ราคาดังกล่าวรวม
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ วี.ไอ.พี.
- ค่าอาหารทุกมื้อตามท่ีระบุในรายการ
- อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมร้อน-เย็น ตลอดการเดินทาง
- ค่าโรงแรมท่ีพัก 2 คืน พักห้องล่ะ 2 ท่าน/ห้อง
- ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
- มัคคุเทศก์และผู้ช่วย ดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าทิปมัคคเุ ทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกํากับภาษี)

ราคาดังกล่าวไม่รวม
- ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่ส่ังพิเศษนอกเหนือรายการ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ นอกเหนือจากท่ีรายระบุ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
7/2 หมู่3 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ10560
เบอร์โทร
0909714369
อีเมล
viptravelplus_ae@hotmail.com
หมายเหตุ

เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

location_on นนทบุรี - ตราด
โดย บริษัท วีไอพี ทราเวล พลัส จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทะเลเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1. ค่ามัคคุเทศก์ = 1,200 x 3 วัน = 3,600 บาท x 1 คน = 3,600 บาท
2. ค่าผู้ช่วยมัคคุเทศก์ = 700 x 3 วัน = 2,100 บาท x 2 คน = 4,200 บาท
3. ค่าห้องพักไกด์-สตาฟ = 7,200 บาท
4. ค่าประกันเดินทาง = 50 x 3 คน = 150 บาท
5. ค่ารถแท็กซี่ไกด์ขสตาฟ = 1,000 บาท

รวม 16,150 บาท เฉลี่ยต่อคน = 673 บาท


ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. ค่าประกันเดินทาง = 50 บาท
2. ค่าอาหารว่างกล่องวันแรก = 200 บาท
3. ค่าของว่างและเครื่องดื่ม บริการบนรถ (3วัน) = 300 บาท
4. ค่าคาราโอเกะ ในงานเลี้ยง = 300 บาท
5. ค่าเบ็ดเตล็ดงานเลี้ยง (ของชำรวย / ของรางวัล / ซุ้มอาหาร) = 500 บาท
6. ค่าเครื่องดื่มงานเลี้ยง = 300 บาท
7. ป้ายไวนิล = 20 บาท
8. เบล็ดเตล็ดทั่วไป (บริหารค่าใช้จ่ายส่วนเกินต่างๆ) = 300 บาท
9. ค่าทิปมัคคุเทศก์/ผู้ช่วย/คนขับ (100บาท/วัน) = 300 บาท
10. อาหารทะเล = 500 บาท

รวม 2,770 บาท

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 818 บาท

00.00 วีไอพี ทราเวล พลัส

พร้อมกันที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและลงทะเบียน อํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระก่อน การเดินทาง

01.00 ธนวัฒน์ ทัวร์

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดตราด เจ้าหน้าที่ บริการอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม (ม้ือที่ 1) หลังจากนั้นให้ ท่าน ได้พักผ่อน ตามอัธยาศัย

07.00 ริมทะเลซีฟู๊ด

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร

09.00 วีไอพี ทราเวล พลัส

ออกเดินทางโดยเรือเฟอรี่ท่าเรือธรรมชาติ มุ่งหน้าสู่เกาะช้าง

10.00 วีไอพี ทราเวล พลัส

เดินทางถึงเกาะช้าง ใช้รถตู้ในการเดินทาง โปรแกรมดูงานของทางคณะ

12.00 ห้องอาหารของโรงแรม

รับประทานเที่ยง ณ ห้องอาหาร

13.00 คลองพร้าว รีสอร์ท

นำทุกท่านเข้าเช็คอินน์ ณ คลองพร้าว รีสอร์ท ให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นทะเล

18.00 คลองพร้าว รีสอร์ท

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.00 คลองพร้าว รีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 ทิวา หงษ์ร่อน

ออกเดินทางไปดําน้ําชมปะการังทื่ เกาะเหลายา “เกาะที่ได้ชื่อว่าเพชรเม็ดงามแห่งทะเลตะวันออก” ท่านสามารถ ดําน้ํา หรือพักผ่อนบนชายหาดของเกาะเหลายา ประมาณ 1 ชั่วโมง
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์บนเรือ (มื้อที่ 5)

13.00 วีไอพี ทราเวล พลัส

จากนั้นเดินทางสู่ เดินทางถึง เกาะหวาย เกาะที่มีน้ําทะเลใสสะอาดที่สุดแห่งหนึ่ง แวะพัก 1 ชั่วโมง สนุกกับการดํา
น้ําดูปะการังจากหน้าชายหาด
หลังจากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พัก พร้อมให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เตรียมพร้อมก่อนงานเลี้ยงสังสรรค์

18.00 คลองพร้าว รีสอร์ท

รับประทานอาหารเย็น พร้อมอาหารซีฟู้ด ณ ห้องจัดเลยี้ งของโรงแรม (มื้อที่ 6) พร้อมงานเลี้ยงสงั สรรค์ของ
ทางคณะ กิจกรรมร้องเพลงคาราโอเกะ

22.00 คลองพร้าว รีสอร์ท

หลังงานเลี้ยง ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

07.00 คลองพร้าว รีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 วีไอพี ทราเวล พลัส

จัดเตรียมสัมภาระก่อนเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พัก พร้อมเดินทางไปยังทางเรืออ่าวธรรมชาติ

11.00 ธนวัฒน์ ทัวร์

คณะเดินทางถงึ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง จัดสรา้ งข้ึน บริเวณชายทะเลแหลมงอบ มอี นุเสาวรยี ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดม ศักดิ์ ผันพระพกั ตร์ไปยังบริเวณยุทธนาวีเกาะช้าง มีการจัดบริเวณ และอาคารพิพธิ ภัณฑ์คล้ายเรอื รบด้านในพิพธิ ภัณฑ์ได้จดั แสดง ข้อมูลประวตั ิศาสตร์ของกรมหลวงชุมพร เขตรอุดมศักด์ิ ประวัติการ สู้รบของกองทพั เรือไทยกับกองกําลังเรือรบของฝรั่งเศสรอบๆ บริเวณอนุสรณส์ ถาน และยังจดั ท่ีเป็นบริเวณพักผ่อน ในวันที่ 17-21 มกราคมของทุกปี จะมีการฉลองเพื่อระลึกถึงการทํายทุ ธนาวขี อง กองทัพเรือไทย

12.00 ริมทะเลซีฟู๊ด

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร

13.00 วีไอพี ทราเวล พลัส

แวะซื้อของฝากของที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ จังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่ บริการอาหารว่างบ่าย พร้อมเครื่องดื่ม (มื้อที่ 9) หลังจากน้ันให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย....พร้อมสิ่งสันทนาการบนรถครบครัน

19.00 วีไอพี ทราเวล พลัส

เดินทางถึง จังหวัดนนทบุรี โดยสวัสดิภาพ