13,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. ชำระค่าทัวร์ ผ่านแอปเป๋าตัง จำนวน 60 % ของค่าทัวร์ ภายในวันที่เจ้าหน้าที่ส่งรายละเอียดการชำระให้ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
4.เอกสารรับรองวัคซีน Vaccine Covid-19 Certificate เพื่อยืนยัน และ ใบรับรองผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือ Antigen Test (รายละเอียดการใช้เอกสาร ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละจังหวัดปลายทาง)

การยกเลิกการเดินทาง
ตามเงื่อนไขของโครงการทัวร์เที่ยวไทย เมื่อท่านชำระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถ ยกเลิกการเดินทางได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว

หมายเหตุ**เมื่อลูกค้าดำเนินการชำระเงินค่าทัวร์ 60% กับทางบริษัทแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางได้ และสิทธิของลูกค้าในการรับการสนับสนุน 40% จากรัฐบาลจะสิ้นสุดลง และไม่สามารถนำกลับมาใช้สิทธิได้
** กรณีรัฐบาลมีคำสั่งระงับการเดินทาง อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยว โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ.2563

***โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และคำนึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก***

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
446/2 ชั้นที่ 1 ซอย20 มิถุนา 11 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทร
0895595329
อีเมล
sumittra.sales@gmail.com
หมายเหตุ

ดอนเมือง-อุดร บึงกาฬ

location_on กรุงเทพมหานคร - บึงกาฬ
โดย บริษัท คิว อี ทัวร์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ปู่อือลือ เกาะกลางบึงโขงหลง

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

"ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด มัคคุเทศก์
1.ค่ามัคคุเทศก์ 1,500*3 วัน = 4,500 บาท
2.ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 2,000*2 คืน = 4000 บาท
3.ค่าตั๋ว 5,000 บาท
4.ส่งกรุ๊ป 1,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 9,500 บาท
ลูกค้า 6 คน เฉลี่ยคนละ 1,584 บาท
"
"ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด อื่นๆ
1.ค่าประกันอุบัติเหตุ = 100 บาท/ท่าน
2.ค่าแอลกอฮอล์สเปรย์ 39 บาท/ท่าน
รวม 139 บาท
"

"ค่าภาษี
1.ค่าภาษี 7% = 582 บาท
รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 2304 บาท
"

03.30 บริษัท คิว อี ทัวร์ จำกัด

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง

05.55 บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี โดยสารการบินสายการบิน Nok Air DD88 DMK-UTH 05.55-06.55

08.00 นาย นิติธรรม ธานี

เดินทางโดยรถตู้ ชมวัดสันติวนาราม ชมพระอุโบสถทรงดอกบัวสีขาวหนึ่งเดียวในประเทศไทย

12.00 บริษัท คิว อี ทัวร์ จำกัด

รับประทานอาหารกล่อง ระหว่าการเดินทาง

13.00 บริษัท คิว อี ทัวร์ จำกัด

วังนาคิน ขอพร เจ้าปูศรีสุทโธ ชม “บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์” หรือ “บ่อคำชะโนด" จากนั้นเดินทาสู่บึงกาฬ

17.00 ร้านอาหารคลองสำราญ หรือเทียบเท่า ( ร้านแหนมเนืองคุณอ้อ หรือ riverside bar&restaurant )

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารคลองสำราญ ถนนบึงกาฬ-พังโคน 187 ม.10 บ้านแสนสำราญ อำเภอเมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000

18.00 โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ

นำทุกท่านสู่ที่พัก ณ โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ 459 หมู่ 1 ถนนบึงกาฬ-นครพรม ตำบล บึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000

07.00 โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ

บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ 459 หมู่ 1 ถนนบึงกาฬ-นครพรม ตำบล บึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000

08.00 นาย นิติธรรม ธานี

ศาลเจ้าปู่อือลือนาคราช ไหว้ขอพรปู่อือลือ ณ ตำหนักปู่อือลือ วัดสว่างวารี อ.บึงโขงหลง

12.00 ร้านหลบมุมซอย8 หรือเทียบเท่า ( ร้านครัวคุณเพชร หรือ ร้านระเบียงไม้สาขา2 )

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านหลบมุมซอย8 บ้านดอนกลาง ตำบล บึงโขงหลง อำเภอ บึงโขงหลง บึงกาฬ 38220

13.00 บริษัท คิว อี ทัวร์ จำกัด

เดินทางสู่ “บึงโขงหลง” จ.บึงกาฬ (109 กม.) แวะเก็บภาพบรรยากาศของทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ และแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ และพืชน้ำนานาชนิด เช่น นกกว่า 100 ชนิด

17.00 riverside bar&restaurant หรือเทียบเท่า ( ร้านแหนมเนืองคุณอ้อ หรือ ร้านอาหารคลองสำราญ )

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ riverside bar&restaurant Mi Chai Rd, ตำบล วิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ Bueng Kan 38000

18.00 โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ

นำทุกท่านเดินทางสู่ที่พัก ณ โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ 459 หมู่ 1 ถนนบึงกาฬ-นครพรม ตำบล บึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000

07.00 โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ

บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ 459 หมู่ 1 ถนนบึงกาฬ-นครพรม ตำบล บึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000

08.00 นาย นิติธรรม ธานี

“วัดภูทอก” หรือ “วัดเจติยาศรีวิหาร” (46 กม.) จากนั้น เดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก เวียนไปมา รอบภูทอกแบบ 360 ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้น ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปี ทางเดินขึ้นแต่ละชั้นจะผ่านทั้งผ่านซอกหิน สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเนินเขาเตี้ยๆ สลับกัน และทัศนียภาพของภูลังกา รวมถึงอุโมงค์ และถ้ำต่างๆ และพุทธวิหารอันเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ชั้นที่ 6 จะเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของภูทอก

12.00 ธาราแลนด์ ไคสี หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารคลองสำราญ หรือ บริษัท คิว อี ทัวร์ จำกัด )

บริการอาหารกลางวัน ธาราแลนด์ ไคสี ถ. ชยางกูร ตำบล ไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000

17.30 บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ DD307 UTH-DMK 17.30-18.30

18.30 บริษัท คิว อี ทัวร์ จำกัด

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ