13,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1.รถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ VIP ท่องเที่ยวตามรายการ
2. โรงแรมที่พัก จำนวน 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. อาหารตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
7.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. ชำระค่าทัวร์ ผ่านแอปเป๋าตัง จำนวน 60 % ของค่าทัวร์ ภายในวันที่เจ้าหน้าที่ส่งรายละเอียดการชำระให้ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
4.เอกสารรับรองวัคซีน Vaccine Covid-19 Certificate เพื่อยืนยัน และ ใบรับรองผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือ Antigen Test
(รายละเอียดการใช้เอกสาร ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละจังหวัดปลายทาง)

การยกเลิกการเดินทาง
ตามเงื่อนไขของโครงการทัวร์เที่ยวไทย เมื่อท่านชำระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถ ยกเลิกการเดินทางได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1111/32 ชั้นที่ 2 ถนนลาดพร้าว จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร
081-992-1628
อีเมล
niranad.supertrips@gmail.com
หมายเหตุ

ทัวร์เบตง ยะลา พรีเมี่ยม ที่เที่ยวเด็ด อาหารดัง ชมทะเลหมอกใต้สุดแดนสยาม SPBET-002

location_on สมุทรปราการ - ยะลา
โดย บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวเบตง แบบพรีเมียม อาหารเด็ด ที่เที่ยวดัง ชมทะเลหมอกใต้สุดแดนสยาม

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

รายละเอียดอธิบายความคุ้มค่าเพื่อเสนอแก่คณะกรรมการ

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1,500*3 = 4,500 บาท
2. ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 1,400*2 = 2,800 บาท
3.ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ 5,000 บาท
3. ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 30 บาท

รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์ 12,330 บาท
ลูกค้า 8 ท่าน เฉลี่ยท่านละ 1,542 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า (ต่อท่าน)
1. ค่าประกันการเดินทาง 30 บาท
2. ค่าทิปไกด์ วันละ 100 บาทจำนวน 3 วัน รวม 300 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า 330 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 1,872 บาท

VAT 7% 883 บาท

รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่อท่าน 2,755 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

05.00 บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นเครื่อง

05.30 บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด

รับประทานอาหารเช้าแบบ Box set

07.00 บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบินไทยสมายแอร์ เที่ยวบินที่ WE259

09.00 นาย ธัญญะ เผื่อนโชติ

ออกเดินทางสู่จังหวัด ปัตตานี โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง

10.00 บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวหรือศาลเจ้าเล่งจูเกียง เป็นที่ประดิษฐานรูปแกะสลักของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว พระหมอเจ้าแม่ทับทิม และองค์พระอีกหลายองค์ เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเป็นที่เลื่อมใสของชาวไทยเชื้อสายจีน ทั้งในท้องถิ่น และจากจีน มาเลเซีย และสิงคโปร์

10.30 บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด

เดินทางสู่ วัดช้างให้ เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี วัดช้างให้ ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของ หลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐิของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้ วัด ช้างให้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี ที่มี นักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสาย ที่เรียกว่าเมื่อมาถึงปัตตานีดินแดน แห่งปลายด้ามขวานแล้วต้องแวะมา

12.00 ร้านอาหาร ธาราซีฟู๊ด หรือเทียบเท่า ( ภัตตาคาร​ลอนดอน ปัตตานี )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ธาราซีฟู๊ด

15.00 บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด

หลังจากรับประทานอาหารนำท่านออกเดินทางต่อไปยังเมืองเบตง ระหว่างทางจะผ่าน นำท่านแวะถ่ายรูปวิว สะพานจุดชมวิวข้ามเขื่อนบางลาง เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้น เพื่อกั้นแม่น้ำปัตตานีตามแผนพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์แห่งแรกทางภาคใต้ ชม ทิวทัศน์ผืนป่าตัดผืนน้ำสีเขียวสวยงามสบายตาลัดเลาะผ่านทางโค้งตามแนวเขาถึงเบตง

17.00 บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ที่ ขุดทอดโค้งให้รถวิ่งไป-มาก่อสร้างด้วยคอนรีตเสริมเหล็ก มีความยาวตลอดอุโมงค์ ประมาณ 268 เมตร ต่อมานำท่านเดินชม สตรีทอาร์ตเบตง แลนด์มาร์กใหม่ของเบตง เป็นผลงานที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อ ดึงดูดนักท่องเที่ยวประทับใจและได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ภาพที่เขียนส่วนใหญ่ จะเป็นภาพที่บอก เล่าเรื่องราววิถีชีวิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวเบตง รวมไปถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ที่มี อยู่จริงใน อ.เบตง จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเบตง อิสระให้ท่านได้เดินเลือกซื้อสินค้า และลิ้มลองของ พื้นเมืองของเมืองเบตง

18.00 ร้านต้าเหยิน (กิตติ) หรือเทียบเท่า ( ครัวสมุย )

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านต้าเหยิน (กิตติ)

19.00 โรงแรมแกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง หรือเทียบเท่า ( โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง )

นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

04.30 นาย ธัญญะ เผื่อนโชติ

ออกเดินทาง โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง

05.30 บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด

นำท่านเดินทางมาถึง ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง ตั้งอยู่ที่บ้านธารมะลิ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดว่า เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงและการชมพระอาทิตย์ขึ้นรับแสงแรกของวัน ของอำเภอเบตง ให้ท่านเต็มอิ่มกับบรรยากาศการชมทะเลหมอกแบบหนาๆ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดอย่างสวยงาม (ขึ้นอยู่ กับสภาพอากาศ)

07.00 บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด

รับประทานอาหาร box set

08.00 บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด

จากน้ัน นำท่านลงจากเทือกเขา เดินทางสู่ สะพานแตปูซูสะพานแขวนไม้โบราณข้ามแม่น้ำปัตตานี

09.00 บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด

นำท่านแวะเช็คอิน สนามบินเบตง ท่านสามารถเที่ยว ชมสถาปัตยกรรมของด้านหน้าอาคารซึ่งทำจากไม้ไผ่ และ ได้เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของอำเภอเบตง สำหรับท่านที่มาเยือน ต่อมา นำท่านเดินทางสู่ สวนหมื่นบุปผาหรือสวนดอกไม้ดอกเมืองหนาวเบตง ซึ่งเป็นสวนดอกไม้เมือง หนาวแห่งเดียวในภาคใต้ อยู่ในระดับความสูงจากนำทะเลเกือบพันเมตร ทำให้มีสภาพอากาศ ที่เอื้อต่อการปลูกไม้เมืองเหนือ

12.00 ร้านปลานิลสายน้ำไหล โกหงิ่ว หรือเทียบเท่า ( ร้านบ้านคุณชาย เบตง )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านปลานิลสายน้ำไหล โกหงิ่ว

13.00 บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด

จากนั้น นำท่าน เดินทางสู่ บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ โดยจะมีน้ำร้อนผุด ขึ้นมาจากใต้ดิน ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 10 นาที ทาง จังหวัดยะลาได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ่อน้ำร้อน ให้มีความสวยงาม แต่ยังคงความเป็นธรรมชาติ เพื่อให้เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

15.00 บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด

นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร อดีตฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาผู้เชี่ยวชาญในการรบรูปแบบจรยุทธ์ เป็นที่หลบเร้นการโจมตีทางอากาศ อุโมงค์มีความยาว 1 กิโลเมตร ใช้เวลาขุด 3 เดือน ภายในอุโมงค์มีศูนย์ บัญชาการ ห้องพยาบาล ห้องส่งสัญญาณวิทยุ ห้องใต้ดินเก็บเสบียงและเอกสารสำคัญ

18.00 ครัวสมุย หรือเทียบเท่า ( ร้านต้าเหยิน (กิตติ) )

รับประทำนอาหารเย็น ณ ร้านครัวสมุย

19.00 โรงแรมแกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง หรือเทียบเท่า ( โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง )

นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

00.00 ร้านบ้านคุณชาย เบตง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านบ้านคุณชาย เบตง

07.00 นาย ธัญญะ เผื่อนโชติ

ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง

07.30 โรงแรมแกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง หรือเทียบเท่า ( โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.30 บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด

นำท่านแวะ ตลาดสดเบตง เลือกซื้อของพื้นบ้าน ของฝากจากเบตง เช่น หมี่เบตง ผักน้ำ ผัก มะช่อย เต้าหู้เบตง เป็นต้น ต่อมานำท่าน พาท่านชมหอนาฬิกาเมืองเบตง เป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่อยู่คียงคู่กับเมืองเบตงมาช้า นาน และใกล้ๆกันก็มี ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัย สงครามโล่กครั้งที่สอง ลักษณะเป็นคอนรีตเสริมเหล็ก มีเส้นวงรอบของตู้ประมาณ 140 เซนติเมตร มีความสูง 290 เซนติเมตร

10.30 บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด หรือเทียบเท่า ( ร้านครัวสมุย หรือ ภัตตาคาร​ลอนดอน ปัตตานี )

นำท่านเดินทางถึง วัดพุทธาธิวาส ตั้งอยู่บนเนินเขามีพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศตั้งโดดเด่น มองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สวยงามมาก โดยในองค์มหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรม สารีริกธาตุ

12.30 บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด

พาท่านเดินทางถ่ายรูปกับ ป้ายใต้สุดสยาม เป็นป้ายประเทศไทยกั้นเขตแด่น ระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน ตั้งอยู่บริเวณชายแดนปลายสุดถนนทางหลวงหมายเลข 410 ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร

13.00 บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ หาดใหญ่ พาท่านแวะ ตลาดกิมหยง เป็นตลาดมีสินค้าให้เลือกชื่อเลือกหาแทบ ทุก อย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า ขนมขบเคี้ยว เครื่องสำอางค์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเด็กเล่น แว่นตา ตลอดจนเครื่องใช้ในครัวเรือน

17.20 บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมาย เที่ยวบินที่ WE266

18.50 บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ