5,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และ
เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. ผู้ร่วมเดินทางควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด2019 ครบ 2 เข็มก่อนวันเดินทางตามโปรแกรม
4. กรุณาจองและชำระเงินล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วันผ่านทางแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง
5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะ
นั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1. รถบัสนำเที่ยวปรับอากาศ 2 ชั้น ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ที่พักที่ระบุไว้ตามรายการ พร้อมบริการอาหารมื้อระหว่างวันจำนวน 9 มื้อ
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5. มัคคุเทศก์และคนขับรถ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง ,ค่ารักษาพยาบาลในกรณี
ที่เกิดจากอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจาก
การเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1. ตรวจสอบโปรแกรมการเดินทางและสำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ “ทัวร์เที่ยวไทย” ของ ททท.
2. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
3. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการชำระผ่านทางแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง
4. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้ทางบริษัทฯก่อนการเดินทาง7วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกัน อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
116/1 หมู่ที่ 1 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง
เบอร์โทร
0818874675
อีเมล
chooboonsomchat@gmail.com
หมายเหตุ

-

รับลมทะเลชะอำ ล่องแพสังสรรค์บรรยากาศคุ้งน้ำเมืองกาญ(3วัน2คืน)

location_on พิษณุโลก - กาญจนบุรี
โดย ชูบุญทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

รับลมทะเลชายหาดชะอำ ล่องแพสังสรรค์บรรยากาศคุ่งน้ำกาญจนบุรี (3วัน2คืน)

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

0

01.00 หจก.ชูบุญทัวร์

ต้อนรับคณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายโดยทีมงานชูบุญทัวร์ด้วยความอบอุ่น ตรวจสอบแท็กสัมภาระและที่นั่งบนรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้นวีไอพีจากทีมงาน
ใหญ่ ชูบุญ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว (SHA THAILAND)
จากนั้นออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดเพชรบุรี เพลิดเพลินกับสื่อความบันเทิงครบครัน อาทิ ดูหนัง ฟังเพลง ชมภาพยนต์ ร้องคาราโอเกะ บนรถมีไวไฟ ที่ชาร์จแบต น้ำดื่ม กาแฟ และโอวันตินร้อน ไว้คอยบริการทุกท่านตลอดการเดินทาง

07.00 ร้านครัวสมหมาย

อรุณสวัสดิ์รับแสงอรุณต้อนรับคณะทุกท่านสู่จังหวัดเพชรบุรี ทำภารกิจส่วนตัวพร้อมรับประทานอาหารเช้า บริการอาหารเช้า(มื้อที่1)
09.00น. เที่ยวชมใน อุทยานราชภักดิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ แห่งสยาม จำนวน ๗ พระองค์ โดยพิจารณาเลือกพระมหากษัตริย์แต่ละยุคสมัยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งพระนามแต่ละพระองค์เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
11.00น. เดินทางสู่ วัดห้วยมงคล นำท่านนมัสการ องค์หลวงปู่ทวด องค์ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อความเป็นสิริมงคลและสักการะองค์หลวงปู่ทวดที่แกะสลักจากไม้ตะเคียนทองอายุกว่า 1,000 ปี

12.00 ร้านครัวสมหมาย

บริการอาหารเที่ยวแบบเซ็ตโต๊ะ 8ท่าน/โต๊ะ

14.30 โรงแรมเอเชียชะอำ

เช็คอินเข้าที่พักโรงแรมเอเชียชะอำ พักผ่อนริมชายหาดตามอัธยาศัย

18.00 ครัวเม็ดทราย

บริการอาหารเย็นแบบเซ็ตโต๊ะ 8 ท่าน/โต๊ะ

07.00 โรงแรมเอเชียชะอำ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักบริการอาหารเช้า(มื้อที่ 4)
09.00น. เลือกซื้อเลือกชมของฝาก ขนม อาหารทะเลแปรรูปของจังหวัดเพชรบุรี ก่อนเดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี

12.00 ร้านจำหน่ายของฝากวุ้นเส้นท่าเรือ

บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่5)อาหารเซ็ตโต๊ะ 8ท่าน/โต๊ะ
13.00น. นำพาคณะทุกท่านสักการะพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด
กาญจนบุรี ณ วัดถ้ำเสือ ตัวองค์พระสวยงามประดับ ด้วยโมเสคสีทองทั้งองค์ นอกจากนี้ ยังมีพระเจดีย์เกษแก้วปราสาท องค์พระเจดีย์เป็นสีอิฐทั้งองค์แบ่งเป็นชั้นต่างๆ หลายชั้น แต่ละชั้นจะประดิษฐาน พระพุทธรูปต่างๆมากมายจนถึงชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย ไว้ให้ทุกท่านได้สักการบูชา

15.30 โรงแรมริเวอร์แคว

เช็คอินเข้าที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน)

18.00 แพนายหัวดำ

บริการอาหารค่ำพร้อมกิจกรรมล่องแพเธคไปตามลำน้ำ
21.30น. เดินทางกลับโรงแรมที่พัก

07.00 โรงแรมริเวอร์แคว

บริการอาหารเช้า(มื้อที่7)  ณ โรงแรมที่พัก
08.30น. นำพาคณะทุกท่านเที่ยวชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว สะพานประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สะพานนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟของกองทัพญี่ปุ่นจากสถานีชุมทางหนองปลาดุก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปเมืองธันบูซายัต ประเทศพม่า ระยะแรกสร้างเป็นสะพานไม้ชั่วคราวก่อน ห่างจากสะพานปัจจุบัน 100 เมตร ใช้เวลาในการก่อสร้าง 3 เดือน ต่อมา สร้างเป็นสะพานเหล็กถาวรโดยนำเหล็กจากมะลายูมาประกอบกัน วางรางโดยเชลยศึกชาวอังกฤษ เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2486 ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2487 ในระหว่างสงครามสะพานข้ามแม่น้ำแควถูกทหารสัมพันธมิตรโจมตีทางอากาศโดยการทิ้งระเบิดอย่างหนักจนสะพานหักท่อนกลาง ซึ่งต่อมาญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2488
10.00น. เลือกซื้อเลือกชมขนม ของฝาก ของที่ระลึกจังหวัดกาญจนบุรีที่
ศูนย์จำหน่ายของฝากร้านแก้ว

12.00 ร้านกิ่งไผ่ใบตอง

บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่8)
13.30น. นำพาคณะเข้าสักการะพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ (หลวงพ่ออู่ทอง)
วัดเขาทำเทียม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาหินปูนขนาดใหญ่ โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธมณฑลสถานของจังหวัดสุพรรณบุรี
15.30น. เที่ยวชมและเลือกซื้อขนม ของฝาก ลูกชิ้นยักษ์ และเที่ยวชมตลาดเก่าร้อยปี ตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

18.00 ร้านครัวทิดเทือง

บริการอาหารเย็น(มื้อที่9) จากนั้นเดินทางกลับพิษณุโลก