14,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว
ราคาแพคเก็จทัวร์ที่จ่ายจริงคือ 9,900 บาท หลังจากหักส่วนที่รัฐสนับสนุน 40% แล้ว
ชำระเงินและจองสิทธิ์ผ่านแอพ "เป๋าตังค์" เท่านั้น

เมื่อชำระเงินค่าทัวร์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางได้ (กรณียกเลิกการจองรายการนำเที่ยว สามารถทำได้ก่อนชำระเงินเท่านั้น ซึ่งระบุไว้ใน Consent แต่การยกเลิกกรณีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเดินทางได้ (เช่น โรคระบาด ศบค สั่งระงับการเดินทางฯ ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะต้องคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยวที่จ่าย 60% มาแล้วกับบริษัททัวร์ ตามหลักการ “ยกเลิกทัวร์” ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ.2551 หมวด 2 มาตรา 28

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าบริการรถตู้ปรับอากาศ VIP คันละ 8-9 ที่นั่ง เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
• ค่าเจ้าหน้าที่บริษัทฯดูแลตลอดการเดินทาง
• ค่าอาหาร 6 มื้อ
• ค่าเข้าชมทุกสถานที่ ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
• ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน 2 คืน
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ
• น้ำเปล่าบริการบนรถ วันละ 1 ขวด แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์ พนักงานขับรถท้องถิ่น 300 บาท/ท่าน
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ (กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่บริษัทก่อนการใช้บริการ)

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์รับแต่ท่านที่เข้าเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
• ผู้เดินทางต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิท ครบแล้วทั้ง 2 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน และไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
• สำหรับผู้ที่เคยป่วยด้วยโรค โควิท-19 แล้วไม่เกินสามเดือนนับจากการรักษาสิ้นสุด ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์ ที่เคยติดเชื้อมาแล้วภายในเวลาไม่เกินสามเดือน และได้รับการฉีดวัคซีนชิโนแวกครบแล้วทั้ง 2 เข็ม หรือ แอสต้า 1 เข็ม
• รายการท่องเที่ยวทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยุติธรรมสำหรับท่าน
• หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
• ทางบริษัทไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
• การจัดที่นั่งบนรถขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทในการบริหารจัดการ
• เมื่อท่านต้องการสำรองที่นั่ง จะต้องดำเนินการจองตามขั้นตอนและวันที่ที่กำหนดเท่านั้น

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
47/3 ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
เบอร์โทร
0918589521
อีเมล
bemyselftravel@gmail.com
หมายเหตุ

"(1Be-08) คนเหนือเที่ยวหลีเป๊ะ เชียงใหม่ หลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

location_on เชียงใหม่ - สตูล
โดย บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เกาะตะรุเตา | เกาะไข่ | เกาะหลีเป๊ะ | วอคกิ้งสตรีทเกาะหลีเป๊ะ | ดำน้ำโซนใน | เกาะหินงาม | ร่องน้ำจาบัง | ตลาดกิมหยง

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

1. ค่าใช้จ่ายสำหรับมัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่บริษัททัวร์ที่เกิดขึ้นระหว่างโปรแกรมทัวร์
1.1 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับรวมโหลดสัมภาระสำหรับเจ้าหน้าที่บริษัททัวร์ 2000*2 = 4000 บาท
1.2 ค่าห้องพัก+อาหารเจ้าหน้าที่บริษัททัวร์ ไกด์ท้องถิ่น 3,000 บาท
1.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงไกด์ท้องถิ่น 1 ท่าน 1,000*3 วัน = 3,000 บาท
1.4 ค่าประกันการเดินทางเจ้าหน้าที่บริษัททัวร์และไกด์ท้องถิ่น 30*1 = 30 บาท

2. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นระหว่างโปรแกรมทัวร์
2.1 ค่าขนม น้ำดื่ม อาหารว่าง และอุปกรณ์ทำความสะอาดและป้องกันเชื้อโรค 600 บาท
2.2 ค่าประกันการเดินทางสำหรับลูกค้า 30*8 = 240 บาท
2.3 ค่าเข้าอุทยาน 40*8 = 320 บาท

VAT 7 % 975 บาท/คน
รวม 8 คน 975*8 = 7800 บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในหมวดนี้ 4,000 + 3,000 + 3,000 + 30 + 600 + 240 + 320 + 7,800 = 18,990 บาท

1 กรุ๊ป 8 คน เฉลี่ยค่าใช้จ่ายหมวดนี้คนละ 2,374 บาท

ค่าโรงแรม รถรับ-ส่ง เรือข้ามเกาะ ทริปดำน้ำ ทางบริษัทซื้อเป็นแพคเกจจากรีสอร์ท ทำให้ยอดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายหมวดที่พัก

12.00 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

พบกัน ณ จุดนัดพบสนามบินเชียงใหม่ เพื่อลงทะเบียน เช็คอิน โหลดสัมภาระ(ไม่เกิน 15 กก./1ชิ้น) พร้อมออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

16.00 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

เดินทางถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ รับกระเป๋าสัมภาระพร้อมออกเดินทางสู่ที่พัก อ.หาดใหญ่

17.00 โรงแรมโกลเด้น คราวน์ แกรนด์

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน พร้อมอิสระเดินเลือกซื้อสินค้าบริเวณตลาดกิมหยง

18.30 โรงแรมโกลเด้น คราวน์ แกรนด์

รับประทานอาหารมื้อเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.30 โรงแรมโกลเด้น คราวน์ แกรนด์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

พร้อมออกเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา จ.สตูล จากนั้นเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะโดยเรือสปีทโบ๊ต แวะชมความงามของเกาะตะรุเตา เกาะไข่ ซึ่งเป็นประตูสู่เกาะหลีเป๊ะ

13.30 อันดารีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( บันดาหยารีสอร์ท )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

14.30 อันดารีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( บันดาหยารีสอร์ท )

Check in นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก ห้องละ2-3 ท่าน ในรีสอร์ทติดหาดอิสระ เล่นน้ำทะเล สระว่ายน้ำ พร้อมถ่ายรูปสวยๆบนเกาะหลีเป๊ะ

18.30 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

นำทุกท่านเที่ยวชม เลือกชิม เลือกซื้ออาหารท้องถิ่นพร้อมอิสระอาหารเย็น จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.30 อันดารีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( บันดาหยารีสอร์ท )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.30 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

ออกเดินทางโดยเรือหางยาวเพื่อดำน้ำบริเวณโซนในของหมู่เกาะตะรุเตา พร้อมรับประทานอาหารกลางวันแบบเซ็ตบ๊อกซ์บนเกาะ

16.00 อันดารีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( บันดาหยารีสอร์ท )

เดินทางกลับสู่ที่พักพร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

อิสระอาหารเย็น พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 อันดารีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( บันดาหยารีสอร์ท )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

09.00 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

เดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ Check in โหลดสัมภาระ (ไม่เกิน 15 กก./ชิ้น)

16.35 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

เดินทางสู่ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่

18.40 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ