12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

- รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระค่ามัดจำ
- ไม่สามารถเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
- รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่นเป๋าตังเท่านั้น
- ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
ราคานี้ไม่รวม
* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกจากรายการในโปรแกรม
* ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
160/381 หมู่บ้านศรีเทพไทย หมู่ 2 ต.บางสมัคร อ.บางสมัคร อ.บางปะกง
เบอร์โทร
0819498298
อีเมล
jidapa.14@hotmail.com
หมายเหตุ

เบตง โคตร OK (ไปแตะขอบฟ้าด้ามขวานของไทย)

location_on สมุทรปราการ - ยะลา
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจที. ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ไปแตะขอบฟ้าด้ามขวานของไทย (เบตง โคตร OK)

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

รายละเอียดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
* ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป- กลับ 4,000 บาท
* ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ 1,000 บาท
* ค่าที่พักมัคคุเทศก์ 2,800 บาท
* ค่ามัคคุเทศก์ 3 วัน ๆ ละ 1,200 = 3,600 บาท
* ค่าประกันมัคคุเทศก์ 25 บาท
รวมเป็นเงิน 11,025 บาท
ลูกค้า 8 คน เฉลี่ยคนละ 1,378 บาท

ค่าใช้เจ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
* ประกันการเดินทาง 25 บาท
* ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 บาท
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 817 บาท
รวมเป็นเงิน 2,320 บาท
รวมเป็นเงิน 1,503 บาท

05.00 เจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาเตอร์ไทยสมายล์ ทีมงานเจที.
ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์ ให้การต้อนรับและอำนวยความ เช็คอินเป๋าตังผ่าน
ถุงเงิน Scan หน้าโครงการทัวร์เที่ยวไทย

07.00 THAI SMILE AIRWAYS

ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสมาย เที่ยวบินที่............. (กรุณา
นำบัตรประชาชนไปแสดงด้วย)

08.30 นายธนกร พลนิกร

เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ

09.00 ไก่ทอดเดชา

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านไก่ทอดเดชา สาขาสนามบิน

10.00 เจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์

หลังจากนั้น ออกเดินทางเข้าสู่จังหวัดปัตตานี นำท่านสักการะศาลเจ้าแม่ลิ้ม
กอเหนี่ยว หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง เป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของ
จ.ปัตตานี มาตั้งแต่โบราณ เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อเรียกว่า "ศาลเจ้าซูก๋ง" ตาม
หลักฐานที่จารึกอยู่ในศาลเจ้า ตั้งขึ้นในปีปีพุทธศักราช 2117 ในรัชสมัยของ
สมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา แม้ศาลเจ้านี้จะตั้งมาเก่าแก่นับ
ได้หลายศตวรรษ แต่ด้วยบุญญาภินิหารของเจ้าแม่หลิมกอเหนี่ยว ศาลเจ้านี้
จึงมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่ศรัทธาของสาธุชนเสมอมามิได้ขาด และยัง
มีตำนานสอดคล้องกับ “มัสยิดกรือเสะ” อีกด้วย
***เดินทางสู่ “มัสยิดกรือเสะ” ที่มีตำนานเล่าสืบต่อกันต่อ ๆ มาว่า มีชาวจีน
ท่านหนึ่งชื่อ ลิ้มเต้าเคียน มาอยู่เมืองปัตตานี และเข้ารีตรับนับถือศาสนา
อิสลาม แล้วไม่ยอมกลับเมืองจีน หลิมกอเหนี่ยวน้องสาวเดินทางมาตาม
พี่ชายให้กลับเมืองจีนเพื่อดูแลมารดาที่ ชราตามประเพณีของชาวจีน แต่ลิ้ม
เต้าเคียมไม่ยอมกลับเพราะได้รับมอบหมายจากเจ้าเมืองปัตตานีให้เป็น ผู้
ควบคุมก่อสร้างมัสยิดกรือเสะอยู่ และยังสร้างไม่เสร็จจะขออยู่เมือง
ปัตตานีต่อไปจนกว่าจะสร้างเสร็จ หลิมกอเหนี่ยวมีความน้อยใจจึงทำ
อัตวินิบาตกรรมประท้วงพี่ชาย แต่ก่อนที่จะผูกคอตายนางได้อธิษฐานว่า
แม้นพี่ชายจะช่างที่เก่งเพียงใดก็ขอให้สร้างมัสยิดนี้ไม่สำเร็จ ด้วยแรงแห่งคำ
สาปแช่งของนางปรากฏว่า ลิ้มเต้าเคียมสร้างไม่สำเร็จ ได้ทำการสร้างหลังคา
และโดมถึงสามครั้ง เมื่อสร้างจวนเสร็จก็เกิดอัสนีบาตฟาดโดมและหลังคา
พังทลายลงมาทุกครั้ง ทำให้ลิ้มเต้าเคียมเกิดความหวาดกลัว จึงได้ทิ้งงาน
ก่อสร้างให้ค้างอยู่จวบจนบัดนี้

12.00 ครัววังแพะ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ครัววังแพะ

13.00 เจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์

นำท่านชม วังยะหริ่ง เรือนไม้กึ่งปูน สร้างขึ้นแบบสไตล์ยุโรป ผสมผสาน
ศิลปกรรมพื้นเมือง และชวา ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองในปัจจุบัน
นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวยะหริ่งยิ่งนัก เพราะสถาปัตยกรรมทรง
คลาสสิคหลังนี้ ได้ทำหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือนจากต่างแดน
อยู่เป็นกิจวัตร ปัจจุบันนี้วังยะหริ่งยังมีให้เห็นถึงความสมบูรณ์ แม้จะมี
อายุการสร้างวังของเจ้าเมืองยะหริ่งมานานถึง 100 กว่าปี แต่วัตถุและ
หลักฐานของเรื่องราวตั้งแต่ยุคคุณทวดทุกอย่างยังถูกรวบรวมและจัดวาง
ไว้เหมือนกับในอดีตทุกกระเบียดนิ้ว ทำให้ผู้คนที่นี่ยังรู้สึกว่าวังยะหริ่งไม่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แม้เวลาจะเปลี่ยนผ่านไปนานสักแค่ไหนก็ตาม
***จากนั้นนำท่านเห็บภาพความประทับใจกับ สะพานแตปูซู สัญลักษณ์ของความ
รักความสามัคคีของคนในชุมชน โดยในอดีตชาวบ้านที่อยู่อีกฝั่งของแม่น้ำ
ปัตตานีมีความยากลำบากในการเดินทาง ซึ่งในยุคนั้น ต้องใช้แพไม้ไผ่ในการ
ข้ามไป-มา การขนย้ายผลผลิตการเกษตรหรือคนป่วย ก็ยากลำบาก เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง และทำให้เด็กๆต้องเสียชีวิตทุกปี ท่านอดีตกำนันในสมัย
นั้นได้เล็งเห็นถึงความยากลำบากดังกล่าว จึงได้ช่วยกันระดมพลังและเงิน
สมทบจากชาวบ้านร่วมกับราชการ ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างจนสำเร็จได้ใน
ที่สุด และได้มีการตั้งชื่อว่า “สะพานแตปูซู” ตามผู้บุกเบิกนั่นเอ

17.00 ห้องอาหารใบหยก หรือเทียบเท่า ( บ้านคุณชาย )

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารใบหยก

19.00 รร.แกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง

เดินทางเข้าที่พัก โรงแรมแกรนด์ิวิว แลนด์มาร์ค เบตง ระดับ 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย

04.30 นายธนกร พลนิกร

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เพื่อเดินทางไปชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

05.00 เจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์

จุดชมวิว
ทะเลหมอกยอดฮิตของเบตงที่เดินทางสะดวกรถขึ้นถึง และมีทะเลหมอกให้
ชมตลอดทั้งปี ตั้งอยู่ ในพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ มีความสูงจาก
ระดับน้ำทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกที่ใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลา
เช้าจุดชมวิวแห่งนี้จะกลายเป็นสวรรค์บนดินเปิดให้นักท่องเที่ยวเต็มอิ่ม
กับทะเลหมอก สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์ และทัศนียภาพที่สวยงามของยอด
เขาไมโครเวฟ
***ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน** และพร้อมบริการอาหารเช้า แบบปิกนิก
***เที่ยวชมและสักการะวัดพุทธาธิวาส ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขามีพระธาตุ
เจดีย์พระพุทธธรรมประกาศตั้งโดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัย
ประยุกต์สวยงามมาก โดยในองค์มหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
*** หลังจากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายรูป Street Art เบตง เป็นผลงานที่
ถูกวาดขึ้นด้วยฝีมือของ นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อ
โปรโมทงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง โดยภาพที่ถูกเขียนส่วนใหญ่ จะ
เป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
ชาวเบตง รวมไปถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่จริงใน อ.เบตง เช่น ตู้ไปรษณีย์
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งภาพถูกวาดทั้งหมด 11 จุด ทั้งบนผนัง กำแพง ใต้
สะพาน และตัวอาคารหลายจุดรอบเมืองเบตง รับรองว่าสวยไม่แพ้ปีนัง
เลยทีเดียว ท่านสามารถเดินชมเมืองเบตงได้ตามอัธยาศัย
***เชิญท่านถ่ายรูป ป้ายใต้สุดสยาม ณ เขตแดนระหว่างประเทศไทย และ
ประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลัก
บนป้ายหินอ่อน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและไม้ดอกไม้ประดับอันงดงาม
จึงกลายมาเป็นสถานที่ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกยอดนิยมของนักท่องเที่ยว

12.00 ร้านอาหารบ้านคุณชาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบ้านคุณชาย

13.00 เจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์

***นำท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจร
คอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้างขึ้น สำหรับเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้
ทางการเมือง ใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบันได้
เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ในอดีต
***หลังอาหารนำท่านเพลิดเพลินกับดอกไม้นานาๆชนิด ณ สวนไม้ดอกเมือง
หนาวเบตง (สวนหมื่นบุปผา) สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้
เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่สูง
จากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบ
น้ำเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด
สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขา ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง คอยเชื้อ
เชิญผู้มาเยือน ความสวยงามของดอกไม้ที่ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวเย้ายวนให้
นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม และสัมผัสกับสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า
พื้นที่อื่นของภาคใต้
***นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำร้อนเบตง บ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่
ประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ
มากมาย ภายในบ่อน้ำร้อนเบตง ยังมีสระน้ำขนาดใหญ่ สำหรับกักน้ำจากน้ำพุร้อน
เพื่อให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้ใช้อาบหรือแช่เท้าเล่น ซึ่งแต่ละโซนออก
แบบอย่างได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ทั้งบ่อน้ำร้อนบ่อใหญ่ บ่อแช่น้ำร้อนใหม่ และ
อาคารธาราบำบัด โดยเชื่อกันว่าน้ำแร่แห่งนี้ สามารถบรรเทารักษาโรคภัยต่างๆ ได้
เป็นอย่างดี อาทิ โรคปวดเมื่อย โรคเหน็บชา โรคผิวหนัง เป็นต้น

18.00 ร้านต้าเหยิน (กิตติ)

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารต้าเหยิน (กิติ)

19.00 Grandview Landmark Hotel​

เดินทางเข้าที่พัก โรงแรมแกรนด์วิว แลนด์มาร์ค ระดับ 4 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 นายธนกร พลนิกร

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เดินทางออกจากโรงแรม

07.30 ร้านเซ็ง ตี่มซำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้าน เซ้ง ติ่มซำ

08.00 เจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์

เดินทางสู่จุดชมวิว สะพานข้ามเขื่อนบางลาง และนำท่าน “ขึ้นชมสันเขื่อน”
ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบข้างของอุทยานแห่งชาติบางลางและต้นน้ำ
ของแม่น้ำปัตตานีได้อย่างสวยงาม

12.00 ร้านอาหารธารา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารธารา อ.เมือง จ.ยะลา

13.00 เจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์

นำท่านนมัสการ หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ หรือวัดราษฎร์บูรณะ วัดเก่าแก่สร้าง
มาแล้วกว่า 300 ปี ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้า
อาวาสองค์แรกของวัดและอัฐิของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้ วัดช้างให้จึง
กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี
ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสาย
หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่สนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา

17.00 THAI SMILE AIRWAYS

เดินทางกลับสมุทรปราการ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

18.40 เจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ กับทีมงานเจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์