12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป/กลับ กรุงเทพ เชียงราย ชั้นประหยัด โดยสายการบิน ไทย สมายล์ แอร์เวย์ รวมอาหารว่างและเครื่องดิ่ม น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7กก และน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20 กก
2. รถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. พาหนะท้องถิ่นหากมีตามที่ระบุในรายการทัวร์
5. มื้ออาหารตามที่ระบุในรายการ รวม 8 มื้อ
6. มัคคุเทศก์คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองระหว่างการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ (หากอายุ 76 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางคุ้มครอง 50%)
8. ค่า Vat 7%
อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุอาทิ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหาร ที่สั่งเพิ่มเอง/สั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการรับบริการเพื่อเป็นสินน้ำใจแก่ผู้ให้บริการ

เงื่อนไขการเดินทาง
- ราคาต่อท่าน สำหรับพักคู่
- รับชำระผ่านระบบแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังส์ เท่านั้น
- เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้วจะไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการท่องเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
- ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

การสำรอง
- กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชนช่องทางอีเมล์ หรือช่องทาง Line: kippatsawee
- หลักฐานแสดงการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
2/44 M.1 SOI JUNTASATE 1 , RAMA II ROAD , BANGMOD , JOMTHONG , BANGKOK
เบอร์โทร
08 6393 1616
อีเมล
mjtravel@hotmail.com
หมายเหตุ

กรุ๊ปขั้นต่ำ 8 ท่านต่อทริป
โปรแกรมทัวร์ สามารถออกเดินทางได้ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565

หนาวนี้ไม่มีเหงาที่เชียงราย

location_on สมุทรปราการ - เชียงราย
โดย บริษัท เอ็มเจทราเวลแอนด์เทรด จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เชียงราย 3 วัน 2 คืน - Thai Smile Airways
ชมงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน (หรืองานเชียงรายดอกไม้งาม)/ ไร่ชาฉุยฟง
สวนแม่ฟ้าหลวง เข้าชมพระตำหนักดอยตุง/ จิบกาแฟดอยผาหมี / ขุนน้ำนางนอน /ฟาร์มทัวร์ ไร่สิงค์ปาร์ค /วัดร่องขุ่น/ วัดร่องเสือเต้น /วัดห้วยปลากั้ง

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าแรงมัคคุเทศก์ 1,000 x 3 วัน = 3,000 หาร 8 ท่าน = 375 บาท
ค่า vat 7% 817.76 บาท
รวมเป็น 1,192.76 บาท

08.30 Thai smile

เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงราย โดยสายการบิน ไทย สมายล์ แอร์ เที่ยวบิน WE 130 ระยะเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 25 นาที รวมบริการอาหารว่างและน้ำดื่ม และ น้ำหนักโหลดสัมภาระ 20 ก.ก. ต่อท่าน

09.55 ถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

10.30 รถตู้ท้องถิ่น

นำท่านขึ้นรถตู้เดินทางไปรับประทานอาหาร

11.00 ร้านอาหารหลู้ลำ (1)

ร้านอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อของเชียงราย ริมแม่น้ำกก

12.00 งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย

เข้าชมงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ภายในสวนไม้งามริมน้ำกก ความมหัศจรรย์เริ่มต้น
ขึ้นตั้งแต่ทางเข้างาน เน้นให้เห็นถึงความอลังการของมวลดอกไม้และสีสันที่เหนือจริง โดยซุ้มทางเข้าเป็นภูเขาที่มีรูปใบหน้าของเด็กน้อยชาติพันธุ์ และเมื่อเข้ามาด้านใน ทุกท่านจะพบกับประติมากรรมขนาดใหญ่ "หญิงสาวชาติพันธุ์" รวมถึงตกแต่งบรรยายเรื่องราวทั้ง 7 สายน้ำ ของจังหวัดเชียงราย ประดับตกแต่งด้วยมวลดอกไม้และเครื่องประดับชนเผ่า

15.30 ไร่ชาฉุยฟง

นำท่านชมบรรยากาศยามเย็นกันที่ ไร่ชาฉุยฟง มีพื้นที่กว้างและบรรยากาศของไร่ชาที่ปลูกโค้งวนไปตามไหล่เขา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถแวะถ่ายภาพและชมความงามได้หลายจุด นอกจากจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงาม ของไร่ชาแล้ว ยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่ม เบอเกอรี่ แสนอร่อยให้บริการ

17.00 ร้านเฮือนฮิมดอย (2)

รับประทานอาหารค่ำ สวนอาหารล้านนา "เฮือนฮิมดอย" ร้านอาหารขนาดใหญ่บรรยากาศดี วิวดอยนางนอน
ให้บริการอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ และอาหารไทย รสชาติอร่อย สะอาด พื้นที่กว้างขวาง

18.00 พักที่ปุณยมันตรารีสอร์ท

ที่อยู่ 316 หมู่ 7 ถนนพระตำหนักดอยตุง (กม.2)
ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
โทร 053 763111

07.00 อาหารเช้าที่ ปุณยมันตรารีสอร์ท (3)

รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท

08.00 รถตู้ท้องถิ่น

นำท่านขึ้นรถตู้ออกเดินทาง

09.00 พระตำหนักดอยตุง

นำท่านชม พระตำหนักดอยตุง ซึ่งเคยเป็นพระตำหนักของสมเด็จย่าที่ทรงเคยประทับ พระตำหนักเป็นการปลูกสร้างแบบศิลปะร่วมระหว่างล้านนากับสวิตเซอร์แลนด์ จุดเด่นของพระตำหนักอยู่ที่การแกะสลักไม้สนบนเพดานท้องพระโรงเป็นกลุ่มดาว ภายในพระตำหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาวตกแต่งไว้อย่างสวยงาม

10.00 แม่ฟ้าหลวง

เข้าชม "สวนแม่ฟ้าหลวง หรือสวนดอกไม้ดอยตุง" เคยเป็นจุดพักของกองคาราวานฝิ่นและอาวุธสงคราม ปัจจุบันเป็นสวนภูมิทัศน์ขนาด 32ไร่ มีต้นไม้ดอกไม้นานาพันธุ์ โดยสวนดอกไม้จะได้รับการดูแลให้สวยงามและจัดตบแต่งเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละฤดูกาล ชมประติมากรรมรูปปั้นเด็กยืนต่อตัวกัน สร้างออกแบบโดยคุณมีเซียม ยิบอินซอยตั้งอยู่ใจกลางสวน

12.00 ร้านตะกร้าเงินตะกร้าทอง (4) หรือเทียบเท่า ( ร้านครัวตำหนัก )

หนึ่งในร้านอาหารที่มีวิวสวยที่สุดในแม่สาย

13.30 ดอยผาหมี

นำท่านไปนั่งจิบกาแฟ ชมวิวขุนเขาบนดอยผาหมี บรรยากาศดีมากๆ

15.00 วนอุทยานภ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน

นำท่านชม วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ ยาวถึง 7 กิโลเมตร เชื่อว่าเป็นถ้าที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย ปากถ้ำเป็นห้องโถงกว้างมาก ภายในถ้ำจะพบกับความงามของ เกล็ดหินสะท้อนแสง หินงอก หินย้อย และมีธารน้ำไหลตลอดทั้งปี จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์จ่าแซม นาวาตรีสมาน กุนัน จากฝีมือของ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย และนำท่านสักการะ ศาลเจ้าแม่นางนอน และชม สระมรกต บ่อน้ำสีฟ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับเข้าเมือง

16.00 วัดร่องขุ่น

นำท่านชมความสวยงามของ วัดร่องขุ่น ออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินที่มี
ชื่อเสียงของไทยสร้างขึ้นด้วยแรงปณิธานที่มุ่งมั่นรังสรรค์งานศิลปะที่งดงามแปลกตา ผสานวัฒนธรรมล้านนาได้อย่างกลมกลืน ทั้งลวดลายปูนปั้นประดับกระจกและจิตรกรรรมฝาผนังขนาดใหญ่ ความงดงามของอุโบสถสีขาวประดับด้วยกระจกสีเงินแวววาว และลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงประดับด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามประณีตที่เห็นแล้วต้องตะลึง

19.00 รับประทานอาหารค่ำ ร้านลีลาวดี (5)

อาหารอร่อย มีดนตรีไพเราะ ริมแม่น้ำกก

20.00 พักที่โรงแรมเฮอริเทจ

ที่อยู่ 199 หมู่ 13 ถ. พหลโยธิน สันทราย ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง เชียงราย 57000
โทร 052 055 888

20.00 ถนนคนเดิน

หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ ถนนคนเดินเชียงราย หรือ กาดเจียงฮายรำลึก จะมีทุกวันเสาร์ ​สถานที่รวบรวมของที่ระลึก สินค้าแฮนด์เมด มีของตกแต่งบ้าน ของพื้นเมือง วางขายมากมาย​ หรือสลับเข้าชม กาดสันโค้งถนนคนม่วน จะมี​​เฉพาะวัน​อาทิตย์ ไฮไลท์ของที่นี่ คือ จะมีลานไว้สำหรับให้มาเต้นรำวงกัน ซึ่งเราจะเห็นคนเฒ่า คนแก่ มา​ร่วม​เต้น​อย่างสนุกสนาน​​ ขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง *กรณีตลาดปิด* นำคณะเดินทาง ชมหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯเชียงราย (แทน) หอนาฬิกาพุทธศิลป์ ​ออกแบบโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์​ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ​ ไม่ว่าจะดูกลางวันก็สวยงาม และยิ่งดูกลางคืนก็ยิ่งตระการตา​ ทุกๆค่ำคืนจัดแสดงการเล่นแสงสีเสียงประกอบเพลงเชียงรายรำลึก​จัดให้​ชมทุกวันในเวลา 19:00 20:00 และ 21:00 แต่ละรอบใช้เวลาประมาณ 10 นาที

07.00 รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม (6)

อาหารเช้าอร่อยมีให้เลือกมากมาย

08.00 รถตู้ท้องถิ่น

เช็คเอาท์แล้วเชิญท่านขึ้นรถตู้

09.00 ไร่บุญรอด

นำท่านนั่งรถรางชม ไร่บุญรอด เป็นไร่ของบริษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์ ภายในไร่ปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกับสภาพดิน ทั้งไม้ผล อาทิ พุทรา มะเฟือง สตอเบอรี่ มะเขือเทศ ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง กระท้อน พืชสวนมี ชาพันธุ์อู่หลง มะนาว หม่อน ส่วนพื้นที่ราบจะปลูกพืชไร่ที่มีชื่อเสียง เช่น ข้าวบาร์เลย์ และข้าว และพืชผัก เช่น บล็อกโคลี่ ฟาร์มเห็ดหอม และการทำฟาร์มปศุสัตว์ เลี้ยงวัวนม เป็นต้นรวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน และพื้นที่จัดสวนดอกไม้ นานาพรรณ ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพ ทางไร่จะมีรถนำเที่ยวแบบฟาร์มทัวร์ และชมวิว 360 องศา

12.00 ฺฺBarn House Pizzeria (7)

เป็นร้านอาหารสไตล์อิตาเลี่ยน เน้นใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ที่เก็บมาจากไร่ ออกแบบในสไตล์วินเทจ และถูกแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันร่มรื่น เหมาะสำหรับนั่งรับลมและชมวิวธรรมชาติแบบรอบด้าน

14.00 วัดร่องเสือเต้น

นำท่านชม วัดร่องเสือเต้น ไฮไลต์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์เป็นเอกลักษณ์ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง เป็นศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา จากฝีมือการรังสรรค์ ของ “นายพุทธา กาบแก้ว” หรือ “สล่านก” ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

15.30 วัดห้วยปลากั้ง

นำท่านชมเจดีย์ทรงเก๋งจีน 9 ชั้น และ เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือกันที่ วัดห้วยปลากั้ง วัดนี้เริ่มก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์จนกระทั่งวันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส ได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมและสร้างวัดดังกล่าว ด้วยว่าพระอาจารย์พบโชคมีความรู้เรื่องโหราศาสตร์ในการทำนายทายทัก ซึ่งปรากฏว่าผู้คนที่มาดูดวงส่วนใหญ่นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตน แล้วประสบความสำเร็จจึงมีคนมาทำบุญที่วัดแห่งนี้มากขึ้น แล้วนำท่านแวะ ซื้อของฝาก

17.00 รับประทานอาหารเย็น ร้านอิ่มปลาเผา(8)

ร้านกว้างขวางอากาศร่มรื่น มีสะพานข้ามน้ำเข้าไปในตัวร้านและมีน้ำพุ บรรยากาศดี
18:00 น. เดินทางถึง สนามบินแม่ฟ้าหลวง พร้อมทำการ Check In โหลดกระเป๋าสัมภาระที่เคาท์เตอร์

20.45 Thai smile

บินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายด์ เที่ยวบินที่ WE137 ( ใช้เวลาบิน 1.25 ชั่วโมง)
22:10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ