12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ
• ค่าน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
• ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
• ค่าที่พัก ตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
• ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
• ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง
• เดินทางวัน เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพิ่มค่าบริการ 1000 บาท/ท่าน
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนรถนำเที่ยว
• ค่าบริการโหลดกระเป๋า
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ
• ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการรับบริการหรือให้เพื่อเป็นสินน้ำใจแก่ผู้ให้บริการ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
• ส่ง สำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระเงินผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย
• บัตรประชาชนตัวจริงถือไปในวันเดินทาง
• หลักฐานแสดงการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 และเอกสารอื่นๆ ตามที่ตามประกาศกำหนด
เงื่อนไขการยกเลิก
***เมื่อท่านได้ชำระเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ (กรณียกเลิกการจองรายการนำเที่ยว ก่อนชำระเงินเท่านั้นแต่การยกเลิกกรณีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเดินทางได้ (เช่น โรคระบาด, ศบค.สั่งระงับการเดินทางฯ) ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะต้องคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยวที่จ่าย 60% มาแล้วกับบริษัททัวร์ ตามหลักการ “ยกเลิกทัวร์” เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
102 หมู่ 8 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่
เบอร์โทร
0934646355
อีเมล
hkk.cthrs@gmail.com
หมายเหตุ

เบตง ใต้สุดแดนสยาม 3 วัน 2 คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - ยะลา
โดย คันทรีทัวร์ ดีไลท์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เบตง ใต้สุดแดนสยาม 3 วัน 2 คืน
โดย สายการบินไทยไลออนแอร์
DAY 1 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – วัดช้างไห้ - สะพานข้ามเขื่อนบางลาง – street art - เบตงซิตี้ทัวร์
DAY 2 อัยเยอร์เวง- สวนหมื่นบุปผา – อุโมงค์ปิยะมิตร – วิถีฟาร์มปลาในสายน้ำไหล – น้ำพุร้อนเบตง - เยือนใต้
สุดแดนสยาม ด่านพรมแดน ไทยมาเลเซีย – สนามบินเบตง – night เบตงซิตี้ทัวร์
DAY 3 ตลาดกิมหยง – กรุงเทพฯ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าบริหารดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 13125/7=เฉลี่ย 1875 มาจาก
ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ 2400*2=4800
ค่าเดินทางมัคคุเทศก์1000
ค่าห้องพักไกด์ 2800
ค่าประกันมัคคุเทศก์25
ค่ามัคคุเทศก์ 1500*3=4500

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 1243 มาจาก
ค่าอาหารบนรถ 200
ค่าประกันลูกค้า25
UFS 200
ค่าภาษี 7 % 818

06.20 สายการบินไทยไลออนแอร์

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง บริเวณอาคาร 2 ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาที เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วชั้นประหยัดพิเศษ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดย สายการบินไทยไลออนแอร์ (Thai Lionair) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ไม่รวมค่าบริการโหลดกระเป๋าสัมภาระ *ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนสายการบินเป็นสายการบินไทยแอร์เอเชีย หรือสายการบินนกแอร์ ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน,การเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางของเที่ยวบิน หรือจำนวนที่นั่งไม่เพียงพอ ที่ส่งผลกระทบต่อรายการท่องเที่ยว*

08.00 รถตู้ปรับอากาศ นิพัทธ์ ไชยอุด

เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ ให้ท่านรับสัมภาระให้เรียบร้อย
จากนั้นนำสัมภาระขึ้นรถตู้ปรับอากาศ
เดินทางต่อโดยรถตู้ปรับอากาศ เข้าสู่ จังหวัดยะลา จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพียบพร้อมด้วยแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และพื้นที่ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ทั้งผืนป่า สายน้ำ และท้องทะเล

11.30 คันทรีทัวร์ ดีไลท์

แวะกราบสักการะ หลวงปู่ทวดวัดราษฎร์บูรณะ หรือวัดช้างให้เป็นวัดเก่าแก่ราว 300 ปี เดิมเป็นวัดร้างหลวงปู่ทวด เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก

12.30 ร้านอาหารธารา

รับประทานอาหารกลางวัน #1 ร้านอาหารธารา

13.30 คันทรีทัวร์ ดีไลท์

ระหว่างทางที่จะเข้าเมืองเบตง ได้สัมผัสทัศนียภาพของ “สะพานข้ามเขื่อนบาง ลาง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 410 ยะลา-เบตง เขื่อนบางลางเป็น เขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น้ำปัตตานีตามแผนพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์แห่งแรกทางภาคใต้

17.00 Grandview Landmark Hotel​

เข้าที่พัก โรงแรมแกรนด์วิว แลนมาร์ค เบตง

18.00 ร้านอาหารต้าเหยิน หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารบ้านคุณชาย )

 รับประทานอาหารเย็น #2 ณ ร้านอาหารต้าเหยิน

19.00 คันทรีทัวร์ ดีไลท์

นำท่านซิตี้ทัวร์ ถ่ายรูปบริเวณ street art หอนาฬิกา สัญลักษณ์ของเมืองเบตง

04.30 รถตู้ปรับอากาศ นิพัทธ์ ไชยอุด

นำท่านออกเดินทางสัมผัสความงดงามของทะเลหมอก อัยเยอร์เวง
ชมวิวมุมมอง 360 องศา SKY WALK I-YARWENG BETONG แลนด์มาร์คแห่งใหม่สุดUnseen ความสูง 2,038 ฟุตจากระดับน้ำทะเล

08.00 Grandview Landmark Hotel​

รับประทานอาหารเช้า #3 ห้องอาหารโรงแรม

09.00 คันทรีทัวร์ ดีไลท์

เยี่ยมชมไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด หลาก ณ ว่านฮัวหยวน หรือ สวนหมื่นบุปผา ” ดินแดนความงดงามใต้สุดแดนสยาม
อุโมงค์ปิยะมิตร ของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา ภายในจัดให้มีทางเข้าออก 9 ทาง จุคนได้ 200 คน เส้นทางลัดเลาะเชื่อมโยงห้องสื่อสารวิทยุ ห้องสะสมเสบียง ห้องนอน
ชมวิถีฟาร์มปลาในสายน้ำไหล ด้วยความที่เป็นน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจากภูเขาน้ำใสไหลเย็น ทำให้ปลาที่ได้จากฟาร์มมีรสชาติดีกว่าฟาร์มเลี้ยงทั่วไป

12.00 โกหงิ่ว

รับประทานอาหารกลางวัน #4 เมนูปลาในสายน้ำไหลโกหงิ่ว

13.00 คันทรีทัวร์ ดีไลท์

นำท่านสู่ ร้านวุ้นดำ กม.4 ต้นตำหรับอร่อยระดับตำนาน เฉาก๊วยใช้วิธีทำแบบดั้งเดิมต้มเคี่ยวหญ้าเฉาก๊วยด้วยเตาฟืนทำให้มีกลิ่นหอมและมากไปด้วยสรรพคุณทางยา
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำพุร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 80 C
จากนั้นเดินทางต่อไปยัง “อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์” เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย มีความยาวประมาณ 268 เมตร
นำท่านสู่ ชายแดนไทย-มาเลเซีย ถ่ายรูปกับป้ายใต้สุดสยาม ป้ายกั้นเขตแดนระหว่างไทย และมาเลเซีย
สนามบินเบตง ชมสถาปัตยกรรมการตกแต่งด้วยไม่ไผ่ตง ที่มีความงดงามลงตัว

17.00 ร้านอาหารบ้านคุณชาย หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารต้าเหยิน )

รับประทานอาหารเย็น #5 ณ ร้านอาหารบ้านคุณชาย

18.00 Grandview Landmark Hotel​

กลับเข้าที่พัก โรงแรมแกรนด์วิว แลนมาร์ค เบตง

19.00 คันทรีทัวร์ ดีไลท์

ชม ตู้ไปรษณีย์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงความยากลำบากในการติดต่อสื่อสาร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านบนของตู้ได้บรรจุลำโพงไว้ข้างในและเจาะรูกลมๆไว้รอบๆ เพื่อกระจายเสียงรายงานข่าวสารของทางราชการ มีอายุรวม 86 ปี ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

07.00 Grandview Landmark Hotel​

รับประทานอาหารเช้า #6 ห้องอาหารโรงแรม

08.00 รถตู้ปรับอากาศ นิพัทธ์ ไชยอุด

เก็บสัมภาระ check out
ออกเดินทางกลับ มุ่งสู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

12.30 ร้านอาหารไทยเจ๊เล็ก (สาย2)

รับประทานอาหารกลางวัน # 7 ร้านอาหารไทยเจ๊เล็ก (สาย2)

14.00 คันทรีทัวร์ ดีไลท์

ช๊อปปิ้ง ตลาดกิมหยง แหล่งของฝากและของที่ระลึกขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลา

16.00 สายการบินไทยไลออนแอร์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่
ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบินดอนเมือง โดย สายการบินไทยไลออนแอร์ (Thai LionAir) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ไม่รวมค่าบริการโหลดกระเป๋าสัมภาระ *ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนสายการบินเป็นสายการบินไทยแอร์เอเชีย หรือสายการบินนกแอร์ ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน,การเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางของเที่ยวบิน หรือจำนวนที่นั่งไม่เพียงพอ ที่ส่งผลกระทบต่อรายการท่องเที่ยว*
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ