13,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว
-ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
- ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
-โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
-รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
-ไม่สามารถคืนเงินได้กรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
-ในกรณีทำการจองแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้

อัตรานี้ รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ เชียงราย – หาดใหญ่ – เชียงใหม่
(น้ำหนักกระเป๋า สามารถถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อท่าน ทั้งไปและกลับ)
- ค่ารถ พร้อมบริการนำเที่ยวตลอดรายการ
- ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
- ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
- ค่าที่พักห้องละ 2 – 3 ท่าน โรงแรม 3 คืน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดรายการ
- ค่าประกันภัยวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตรานี้ ไม่รวม
- ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการนำเที่ยว
- ค่าใช้จ่ายผู้ที่เดินทางสั่งมาเอง นอกเหนือจากรายการที่ระบุ อาทิ อาหาร-เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- น้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรุณาแจ้งก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
411 ม.2 ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เบอร์โทร
0840413834​
อีเมล
patcharaporntravel@gmail.com
หมายเหตุ

เชียงราย - เบตง - ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

location_on เชียงราย - ยะลา
โดย พัชรพร ทราเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

- ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง สุดยอดวิวตระการตา
- ชมอุโมงค์มงคลฤทธิ์ อุโมงค์ปิยะมิตร
- ชมสะพานข้ามเขื่อนบางลาง และสะพานแตปูซู
- เที่ยวหาดสมิหรา สงขลา
- กินอาหารชื่อดัง ไก่เบตง เคาหยก ปลานิลน้ำใส วุ้นดำ
- โรงแรมที่พัก 4 ดาว

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

09.00 หจก.พัชพร ทราเวล

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง โดยมีจนท.คอยให้การอำนวยความสะดวกและต้อนรับ ทำการโหลดสัมภาระ
บริการอาหารมื้อ1 Setbox

11.00 หจก.พัชพร ทราเวล

11.35น. บินสู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ สายการบิน VietJet : VZ409
13.50น. เดินทางถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ รับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยว

14.00 หจก.พัชพร ทราเวล

นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวสู่จังหวัดปัตตานี จากนั้นนำคณะเดินทางสู่วัดช้างให้ สักการะหลวงปู่ทวด

17.00 หจก.พัชพร ทราเวล

ถ่ายรูป จุดชมวิวสะพานเขื่อนบางลาง สะพานโต๊ะกูแซ แหล่งสูดโอโซนชั้นดี ชมวิวแบบ 360 องศา เบตง อำเภอที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย

18.00 ร้านอาหารฮงกี่เบตง

บริการอาหารเย็น(มื้อที่ 2) ร้านอาหารฮงกี่เบตง

19.00 Grandview Landmark Betong Hotel

นำคณะเข้าที่พัก Grandview Landmark Betong Hotel

04.00 หจก.พัชพร ทราเวล

เดินทางสู่เขาไมโครเวฟ (ความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038ฟุต) อยู่ห่างจากตัวเมืองเบตง 32 กิโลเมตร เพื่อชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง สกายวอร์คอัยเยอร์เวง

06.00 หจก.พัชพร ทราเวล

ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง สกายวอร์คอัยเยอร์เวง (รวมค่าเข้าชม) แสงแรกของวันและทะเลหมอกที่ปกคลุมหนาแน่นทุกวัน วิว 360 องศา ขึ้นสู่จุดชมวิวสกายวอร์ค (Skywalk) มีทางเดินกระจก สามารถชมบรรยากาศดวงอาทิตย์ขึ้น ท่ามกลางหมอกอันงดงามราวกับอยู่บนสรวงสวรรค์ได้แบบรอบทิศทาง 360 องศา

07.00 Grandview Landmark Betong Hotel

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื่อที่ 3)

10.00 หจก.พัชพร ทราเวล

ต่อไปจะแวะถ่ายรูปที่ สะพานแตปูซู เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ห้ามพลาด จากนั้นพาไปชิมวุ้นดำ (เฉาก๊วยสูตรดั้งเดิม) จากนั้นชมย้อนรอยประวัติศาสตร์ อุโมงค์ปิยะมิตร อดีตฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบจรยุทธ์ เป็นหลบเร้นการโจมตีทางอากาศ อุโมงค์มีความยาว 1 กิโลเมตร ใช้เวลาขุด 3 เดือน โดยแรงงาน 50 คน หมุนเวียนกันขุด ดั้งเดิมมีทางเข้าออก 9 ทาง กระจายตัวอยู่ทั่วภูเขา ภายในอุโมงค์มีศูนย์บัญชาการ ห้องพยาบาล ห้องส่งสัญญาณวิทยุ ห้องใต้ดินเก็บเสบียงและเอกสารสำคัญ ห้องพักผ่อน ภายนอกมีลานฝึกซ้อมกลยุทธ์และทำกิจกรรมต่างๆ ป้อมยาม ห้องครัวไร้ควัน ห้องฮันนิมูนวิวาห์ 5 ดาว ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับต้นไม้พันปี ใกล้ปากทางอุโมงค์และถ่ายรูปจุดชมวิวปิยะมิตร

12.00 ร้านอาหารบ้านคุณชาย หรือเทียบเท่า

รบประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)

14.00 หจก.พัชพร ทราเวล

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพุทธาธิวาสเจดีย์ เป็นวัดที่เงียบสงบ อยู่ในตัวเมืองเบตง สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองแลถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานนาม และเสด็จทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดฉัตร นอกจากนั้นยังมีพระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สุพพิธานพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วย
เยี่ยมชม สตรีทอาร์ทเบตง (Betong Street Art) เช็คอินและถ่ายภาพ เป็นถนนแห่งศิลปะที่ถ่ายทอดเรื่องราวและวิถีชีวิตชาวเบตงผ่านภาพวาด จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปและเช็คอิน ป้ายชายแดนใต้สุดในสยาม หลักเขตป้ายใต้สุดสยาม ตั้งอยู่บริเวณชายแดนปลายสุดถนนสุขยางค์ เป็นแนวเขตแดนระหว่างอำเภอเบตง กับรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ความเป็นที่สุดของสถานที่นี้คือ ป้ายที่มีข้อความว่า "ใต้สุดสยาม" และรูปแผนที่ประเทศไทยสีทองซึ่งสลักบนหินอ่อน เพื่อการันตีว่าเป็นจุดสุดท้ายของผืนแผ่นดินไทยทางตอนใต้

18.00 ร้านอาหารต้าเหยิน หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5)

19.00 Grandview Landmark Betong Hotel หรือเทียบเท่า

นำคณะเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย Grandview Landmark Betong Hotel หรือเทียบเท่า

07.00 Grandview Landmark Betong Hotel

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 6)

09.00 หจก.พัชพร ทราเวล

แวะเยี่ยมชม ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง เป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของ จ.ปัตตานี มาตั้งแต่โบราณ ตั้งอยู่ที่ถนนอาเนาะรู อำเภอเมือง ปัตตานี เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อเรียกว่า "ศาลเจ้าซูก๋ง" ตามหลักฐานที่จารึกอยู่ในศาลเจ้า ตั้งขึ้นในปีปีพุทธศักราช 2117 ในรัชสมัยของสมเด็จพระ
มหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา แม้ศาลเจ้านี้จะตั้งมาเก่าแก่นับได้หลายศตวรรษ แต่ด้วยบุญญาภินิหารของเจ้าแม่หลิมกอเหนี่ยว ศาลเจ้านี้จึงมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่ศรัทธาของสาธุชนเสมอมามิได้ขาด

12.00 ภัตตาคารลอนดอน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7)

14.00 หจก.พัชพร ทราเวล

เดินทางสู่ท่าอากาศยาน หาดใหญ่ เพื่อนำคณะเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา

17.00 หจก.พัชพร ทราเวล

ออกเดินทางจากสนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย / ไทยเวียตเจ็ท /ไทยสมาลย์
19.45 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ