8,999/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการรวม
-ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้ อยู่ต่อต้องซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เท่านั้น
-น้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.
-น้ำหนักโหลดกระเป๋า ไม่เกิน 20 กก.
-โรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นที่นอนเสริม
-อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
-ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
-ค่ารถตู้พร้อมคนขับท่องเที่ยวตามรายการระบุ
-ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
-ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง ไม่รวมประกันสุขภาพ

อัตราค่าบริการไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
-ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
-ค่าทิปไกด์ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง
• บัตรประชาชนตัวจริงถือไปในวันเดินทาง
• ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระเงินผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย
• เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด
• รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
• ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
• โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
• รับชำระด้วยแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
• ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

เงื่อนไขการยกเลิก
- เมื่อชำระเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ (กรณียกเลิกการจองรายการนำเที่ยว ก่อนชำระเงินเท่านั้น ซึ่งระบุไว้ใน Consent แต่การยกเลิกกรณีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเดินทางได้ (เช่น โรคระบาด ศบค สั่งระงับการเดินทางฯ ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะต้องคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยวที่จ่าย 60% มาแล้วกับบริษัททัวร์ ตามหลักการ “ยกเลิกทัวร์” ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ.2551 หมวด 2 มาตรา 28
-เมื่อชำระเงินผ่านแอพเป๋าตังแล้วจะไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี


***กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำการจองหากท่านชำระเงินแล้วจะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี***

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
24 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 แยก 5 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
เบอร์โทร
0657288829
อีเมล
ploy.punyaporn@bestindochina.com
หมายเหตุ

สนใจติดต่อเซลล์ โทร. 065-728-8829
Line@ : punyaporn-ploy
.
กำหนดการเดินทาง
23-25 เม.ย.65

// 8999.- รัฐช่วยจ่ายเหลือ 5399.-
ราคานี้รวมน้ำหนักกระเป๋า20กก.

**การันตีตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไปออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์ กรณี 6 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์**
***กรณีกรุ๊ปเดินทางไม่ครบตามจำนวน ขอสงวนสิทธ์เลื่อนวันเดินทาง***

เบตง ใต้สุดแดนสยาม 1

location_on กรุงเทพมหานคร - ยะลา
โดย บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

-ชมสวนหมื่นบุปผา สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง
-เสริมสิริมงคล ณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
-จุดชมวิวทะเลหมอก 360 องศา Skywalk ที่ยาวที่สุดในอาเซียน
-ซื้อของฝาก ตลาดกิมหยง
-พิเศษ!! ลิ้มรสเมนูไก่เบตง ต้นตำหรับ
- ฟรี !! ชุด Protect

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1.ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ไป-กลับ = 3600
2.ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1200*3=3,600
3.ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 25

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 7225
ลูกค้า 16 ท่าน เฉลี่ยคนละ 451.56

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันการเดินทาง 25
2.ค่าน้ำ+ขนม และของบริการบนรถ 80
3.ค่าส่งกรุ๊ป 80
4.ค่าชุดโพเทค 50

รวมค่าใช้จ่าย 686.56
ภาษี 7% = 610.37
รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 1296.93

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

04.30 บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์
ประตู 13 โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

06.00 สายการบินนกแอร์

ออกเดินทางสู่ เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเที่ยวบิน DD 70 (ใช้ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที) *บนเที่ยวบินไม่มีบริการ อาหารทั้งขาไปและกลับ*

07.25 บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด

ถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ รับสัมภาระ และออกเดินทางสู่ จ.ปัตตานี เสริมสิริมงคลกันในที่แรก ณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เจ้าของตำนานสุดคลาสสิกของปัตตานี โดยมีเรื่องเล่าว่าลิ้มกอเหนี่ยวเดินทางมาตามพี่ชายกลับไปดูแลแม่ที่บ้านเกิด แต่พี่ชายไม่กลับไป

09.00 บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด

ถ่ายรูปกับ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ที่ถือว่ามีความสวยงามมากที่สุดของจังหวัด สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2497 ได้มีการวงศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2500 โดยพลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น ก่อนมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 พฤษภาคม 2506 โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ตัวอาคารได้รับแรงบันดาลใจมาจากทัชมาฮาล

12.00 ภัตตาคารลอนดอน ปัตตานี

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้าน ลอนดอน ปัตตานี

13.00 กอเซ็ม หลังสกุล (รถตู้)

นำท่านเดินทางสู่เบตง ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย ระหว่างทางท่านจะได้เห็นทัศนีภาพที่มีความสวยงาม แปลกตาจากภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ ผ่าน อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ที่เป็นอุโมงค์รถยนต์ที่ลอดผ่านภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย มีความยาวตลอดอุโมงค์ ประมาณ 273 เมตร ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1มกราคม 2544

15.00 บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด

พาท่านเดินชมเมืองเบตงซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่งาน ศิลปะแบบสตรีทอาร์ท ที่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆของเมือง ซึ่งมีลักษณะสวยงามคล้ายกับเมืองปีนังของมาเลเซีย และถนนฮาจิเลยของประเทศสิงคโปร์ ให้ท่านได้เก็บรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มที่ ก่อนให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นของเบตงที่ ถนนคนเดินเบตง ที่มีให้ท่านได้เลือกอย่างมากมายตลอดถนนรวมถึงมีของทานเล่นเล็กๆ น้อยๆ ที่ท่านต้องไม่พลาดที่จะลิ้มลอง

18.00 บูติก หวายร้อยลี้

บริการอาหารเย็น ณ ร้านหวายร้อยลี้

20.00 โรงแรมเดอะฮอลิเดย์ฮิลล์ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมโมเดิร์นไทย )

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เดอะฮอลิเดย์ฮิลล์

08.00 เซ้งติ่มซำ

บริการอาหารเช้า ณ ร้านเซ้งติ่มซำ

10.00 บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด

เดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายาสร้างขึ้น เพื่อใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ปัจจุบันภายในอุโมงค์นั้นถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ นอกจากนั้นยังมีต้นไทรอายุกว่าพันปีอยู่ ซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านไม่ควรพลาดชม

11.00 กอเซ็ม หลังสกุล (รถตู้)

เดินทางต่อไปยัง สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง หรือสวนหมื่นบุฝผา หลายท่านอาจคิดถึงภาคเหนือก่อนเมื่อพูดถึงดอกไม้ แต่ที่เบตงแห่งนี้ก็มีความสวยงามของพรรณไม้ซ่อนอยู่ในขุนเขาแห่งนี้เช่นกัน โดยแรกเริ่มนั้นเป็นโครงการที่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแนะนำแนวทางการปลูกพรรณไม้เมืองหนาวขึ้น ในปัจจุบันมีดอกไม้นานานชนิด ไม่ว่าจะเป็น แกลดิโอลัส รักเร่ ซ่อนกลิ่น ฮอลลีฮ็อก ลิลลี่ เบญจมาศ เป็นต้น

12.00 บ่อปลานิล สายน้ำไหล (โกหงิ่ว)

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บ่อปลานิล สายน้ำไหล (โกหงิ่ว)

14.00 บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด

พาท่านแวะ น้ำพุร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ โดยอุณหภูมิของน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 80 องศาเซลเซียส ท่านสามารถซื้อไข่ลงไปต้มในน้ำแร่ที่นี่ได้ หรือว่าท่านใดอยากจะลองแช่เท้าผ่อนคลายอริยบททางสถานที่ก็มีบริการให้ท่านด้วยเช่นกัน

15.00 บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด

แวะถ่ายรูปกับ ป้ายใต้สุดสยาม ตั้งอยู่บริเวณชายแดนปลายสุดถนนทางหลวงหมายเลข 410 ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแนวเขตแดนระหว่างอำเภอเบตง กับรัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย

16.00 บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด

พาท่านสักการะพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ และพระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สุพพิธาน ณ วัดพุทธาธิวาส วัดเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2460 ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตัวองค์เจดีย์ของวัดโดดเด่นด้วยศิลปะแบบศรีวิชัยประยุกต์ ถือเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธในเบตงมาอย่างช้านาน

17.00 บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด

พาท่านเก็บตกชมเมืองเบตง ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับดินแดนสุดปลายด้ามขวานของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งตั้งอยู่มุมถนนสุขยางค์ มีความสูงเกือบ 3 เมตร ไม่รวมฐาน ซึ่งยังสามารถใช้งานได้จริงจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมี หอนาฬิกาเบตง ตั้งอยู่ศูนย์กลางของเมือง สร้างด้วยหินอ่อนขาวของจังหวัดยะลา ซึ่งมีความแข็งแรงและสวยงาม

18.00 ภัตตาคารเชียงการีล่าเบตง

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร ภัตตาคารเชียงการีล่าเบตง

19.00 โรงแรม เดอะ ฮอลิเดย์ ฮิลล์ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมโมเดิร์นไทย )

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม เดอะ ฮอลิเดย์ ฮิลล์

05.00 บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด

ออกเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง หนึ่งในสุดยอดวิวทะเลหมอกที่สวยที่สุดในประเทศไทย ที่ความสูงราว 2,038 ฟุต เหนือระดับน้ำทะเล สุดพิเศษ!! พาท่านขึ้นสู่ Skywalk อัยเยอร์เวง จุดชมวิวที่ดีที่สุดของเขาแห่งนี้ ที่ท่านจะได้สัมผัสความตระการตาแบบ 360 องศา รวมถึงยังเป็นสกายวอร์คที่ยาวที่สุดในอาเซียนอีกด้วย

06.00 กอเซ็ม หลังสกุล (รถตู้)

แวะถ่ายรูปที่ สะพานแตปูซู สะพานแขวนพื้นไม้ที่พาดผ่านแม่น้ำปัตตานี ที่มีความยาวกว่า 100 เมตร สร้างขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านเดินทางไป-มาได้อย่างสะดวก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้เลยก็ว่าได้ และด้วยวิวรอบข้างนั้นมีธรรมชาติที่งดงามโอบล้อมไว้ จึงถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องแวะเก็บภาพเป็นที่ระลึกให้ได้

08.00 ร้าน สถานี 32

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้าน สถานี 32

09.00 บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด

มุ่งหน้ากลับหาดใหญ่ ระหว่างทางผ่านชม เขื่อนบางลาง ที่อำเภอบันนังสตา เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว เป็นโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเผื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2524

10.00 บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด

เข้าสู่ปัตตานี สักการะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่ วัดช้างให้ พระอาจารย์ดังในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งหลวงปู่ทวด หรือสมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์ เป็นเจ้าอาวาสคนแรก โดยท่านเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ เปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด ทำให้เป็นที่นิยมบูชาให้หมู่นักเดินทาง

11.00 บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด

เดินทางถึงจังหวัดสงขลา แวะถ่ายรูปบริเวณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา ที่ใความสวยงามราวกับไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ได้รับการขนานนามว่า ทัชมาฮาลเมืองไทย มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม โครงสร้างอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารเป็นสีขาว มีโดมทอง และเสา 4 เสารอบตัวอาคาร ด้านหน้ามีสระน้ำขนาดใหญ่ยาวกว่า 200 เมตร ทำให้เกิดทัศนียภาพที่งดงามเป็นอย่างมาก

12.00 บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด

อิสระอาหารกลางวัน ณ ตลาดกิมหยง

14.00 บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด

ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก และสินค้านานาชนิดที่ ตลาดกิมหยง สถานที่ที่ถูกขนานนามว่า "มาหาดใหญ่ ไม่ถึงตลาดกิมหยง ก็เหมือนไม่ได้มาหาดใหญ่" มีสินค้าต่างๆ เยอะแยะมากมาย โดยเฉพาะสินค้านำเข้าจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สินค้าบางตัวที่ขายตามจังหวัดต่างๆ ก็ซื้อมาจากตลอดแห่งนี้

17.20 นกแอร์

ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ DD 507

18.45 บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม