11,484/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

หมายเหตุ : สำคัญกรุณาอ่าน
1. ลูกค้าต้องเป็นคนไทยและมีอายุ18ปีขึ้นไปถึงเข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยได้
2. ลูกค้าต้องมีแอปฯเป๋าตัง ผูก G Wallet เพื่อทำการจองและจ่ายเงิน 60%ให้กับทางบริษัท
3. ลูกค้าต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มและต้องมีเอกสารโชว์ตลอดการเดินทาง
4. ระหว่างเดินทางลูกค้าต้องมีมือถือที่มีมีอินเตอร์เน็ต เพราะต้องทำการแสกนใบหน้าระหว่างการเดินทาง
5. ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี ยกเว้นมีคำสั่ง สบค
6. กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ในวันจริง ไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่สามารถเปลี่ยนตัว และทางบริษัทขอเก็บค่าบริการ40%ที่ยังไม่ได้ชำระ

อัตรานี้รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
2. ค่ารถตู้ปรับอากาศที่ผ่านมาตรฐานSHA บริการตามโปรแกรม
3. ค่าที่พัก2คืนตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
5. ค่าบริการดำน้ำหมู่เกาะอ่างทองตามที่ระบุในโปรแกรม
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรม
7. ค่าเครื่องดื่มและของว่างบริการตลอดการเดินทาง
8. ค่ามัคคุเทศก์และทีมงานบริการตลอดการเดินทาง
9. ค่ากิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
10. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท
รักษาพยาบาล 500,000 ตาม ( เงื่อนไขกรมธรรม์ )

อัตรานี้ไม่รวม
1. หัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อาทิ เช่น ค่าโทรศัพท์ และ เครื่องดื่มในห้องพัก
3. ค่ากิจกรรมอื่นๆ ที่เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
4. ค่ารถเดินทางขนส่ง ที่นอกเหนือจากรายการ
5. ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวที่นอกเหนือรายการ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
55/15 ถนนเทศบาล8 ต.ปากเพรียว อ.มือง จ.สระบุรี 18000
เบอร์โทร
085-565-9154
อีเมล
tptour@hotmail.com
หมายเหตุ

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
คุณธนณัฏฐ์ เกียรติประดับ ( จุ๊บ ) 085-565-9154
Line id: Jubtptour

"Tp07" สระบุรี-สุราษฎร์ธานี - สมุย - หมู่เกาะอ่างทอง 3 วัน 2 คืน

location_on สระบุรี - สุราษฎร์ธานี
โดย บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวเกาะสมุย…สวรรค์แห่งอ่าวไทย 4 วัน 2 คืน
"หมู่เกาะอ่างทอง"จุดชมวิวที่สวยที่สุดในอ่าวไทย
สักการเจ้าแม่กวนอิมแกรนิตขาว สูงที่สุดในประเทศไทย
พักสุดหรู ระดับ 5 ดาว ติดทะเล บนเกาะสมุย

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

1.ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 4 วันๆละ 1,500 บ. = 7,500 บาท / ลูกค้า8ท่าน = 750บาท
2.ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ จำนวน 500 บาท /ลูกค้า8ท่าน = 63 บาท
3.ค่าที่พักมัคคุเทศก์และคนขับ จำนวน2คืนละ800บาท =1,600บาท /ลูกค้า8ท่าน = 200 บาท
4.ค่าอาหารมัคคุเทศก์4มื้อๆละ100บาท เป็นจำนวนเงิน 400 บาท /ลูกค้า8ท่าน = 50 บาท
5.ค่าอาหารคนขับรถตู้ 4มื้อๆละ100บาท เป็นจำนวนเงิน 400 บาท /ลูกค้า8ท่าน = 50 บาท
6.ค่าทริปคนขับรถตู้ 4วันๆละ200บาท จำนวน 800 บาท /ลูกค้า8ท่าน = 100 บาท
7.ค่าเครื่องดื่มและขนม ลูกค้า จำนวน 8ท่าน ๆละ50 บาท จำนวน 4วัน รวมเป็นเงิน 1,600 บาท /ลูกค้า8ท่าน = 200บาท
8.ค่าประกันเดินทางลูกค้า8ท่าน+1มัคคุเทศก์ รวมเป็น9ท่านๆละ25บาท รวมเป็นจำนวนเงิน225บาท /ลูกค้า8ท่าน = 28 บาท
9..ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ท่านละ752 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

19.30 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายสระบุรี (หมายเหตุ:สมาชิกทุกท่านต้องมาขึ้นรถ ณ จุดเดี่ยวกันเนื่องจากต้องมีสแกนใบหน้า ณ จุดเริ่มต้นทุกท่านและกรุณาเตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด และบัตรประชาชน แสดง ณ จุดเช็คอิน)

20.00 นายประสงค์ คงแป้น

คณะพร้อมออกเดินทางสู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรถตู้ปรับอากาศวีไอพี คันละ 8 ท่าน พร้อมให้ท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

05.00 โรงแรมบรรจงบุรี

อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักชั่วคราว โรงแรมบรรจงบุรี ให้ท่านได้ทำภารกิจส่วนตัว (ห้องละ 4 ท่าน)

07.00 นายประสงค์ คงแป้น

นำคณะออกเดินทางสู่ ร้านอาหารเช้า ติ่มซำ เสรีแต่เตี้ยม สุราษฎร์ธานี สาขาถนนอำเภอ

07.30 ติ่มซำ เสรีแต่เตี้ยม สุราษฎร์ธานี สาขาถนนอำเภอ

บริการอาหารเช้า เมนู ติ่มซำ ณ ร้านติ่มซำ เสรีแต่เตี้ยม สุราษฎร์ธานี สาขาถนนอำเภอ

09.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

นำคณะเดินทางสู่ ศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองสุราษฎร์ หลักเมือง ประดิษฐานอยู่ภายในมณฑป แกะสลักจากต้นราชพฤกษ์ขนาดใหญ่ที่พบในป่าสุราษฎร์ธานี มีอายุถึง 139 ปี

10.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

นำคณะเดินทางสู่ มูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน สักการบูชา พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม แกะสลักจากหินแกรนิตขาว มีความสูง 12 เมตร รวมฐานดอกบัวอีก 3 เมตร เป็น 15 เมตร ซึ่งนับได้ว่า สูงที่สุดในประเทศไทย

11.00 ร้านตาปี ซีฟู้ดส์

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านตาปี ซีฟู้ดส์

14.00 บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จำกัด

คณะเดินทางถึงท่าเรือดอนสัก จากนั้นให้ท่านได้เปลี่ยนพาหนะการเดินทางเป็นเรือ FERRY ขนาดใหญ่ เดินทางข้ามสู่ เกาะสมุย ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชื่นชมบรรยากาศท้องทะเลอ่าวไทย หรือเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย ( ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง )

15.30 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

คณะเดินทางถึงท่าเรือหน้าทอน เกาะสมุย จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่ วัดพระใหญ่เกาะฟาน นมัสการองค์พระใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นเคารพนับถือของประชาชนเกาะสมุย

16.30 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

นำคณะสู่ The Roof Samui คาเฟ่น้องใหม่มาแรก บนยอดภูเขาสูงสุดบนเกาะสมุย เป็นร้านที่วิวสวยสุดๆ สามารถมองเห็นวิวทะเลเฉวงได้ทั้งเมือง บรรยากาศดีจนนั่งเพลินไปเลย

18.00 ร้านอาหารข้าวหอม เกาะสมุย

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารข้าวหอม เกาะสมุย

19.00 Renaissance Koh Samui Resort & Spa

นำคณะเข้าสู่ที่พัก Renaissance Koh Samui Resort & Spa ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า เจ้าหน้าที่พร้อมต้อนรับท่านด้วยเครื่องดื่ม Welcome Drink จากนั้นพร้อมให้ท่านได้ Check – In ห้องพัก พร้อมให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรมที่พัก

07.00 Renaissance Koh Samui Resort & Spa

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมRenaissance Koh Samui Resort & Spa

08.00 นายประสงค์ คงแป้น

นำคณะออกเดินทางโดยตู้ปรับอากาศวีไอพี มุ่งหน้าสู่ท่าเรือ ท่าเรือหน้าทอน

08.30 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮเวย์ทราเวลบุคกิ้ง(1989)

นำคณะเปลี่ยนการเดินทางเป็น เรือท่องเที่ยว ออกเดินทางจากท่าเรือหน้าทอนสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง บริการ ชา กาแฟ ขนมปัง ผลไม้ ไว้บริการบนเรือ จากนั้นนำทุกท่าน ชม ปิเล๊ะ หรือทะเลในหุบเขาที่งดงามที่สุดในประเทศไทยที่ "เกาะแม่เกาะ" เป็นทะเลสาบน้ำเค็มซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาหินปูน จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการว่ายน้ำหรือดำน้ำดูปะการัง สัมผัสธรรมชาติอันสวยงามของมวลหมู่เกาะอย่างใกล้ชิด จากนั้นก็เข้าชม "ทะเลใน" และสนุกสนานกับการว่ายน้ำหรือดำน้ำดูปะการังตามอัธยาศัย จากนั้นบริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมผลไม้และเครื่องดื่ม (ราคาอาหารรวมอยู่ในค่ากิจกรรมท่องเที่ยว)

13.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง นำท่านสู่ "เกาะวัวตาหลับ" ซึ่งเป็นที่ทำการอุทยานฯ ที่จุดนี้ท่านสามารถขึ้นชมวิวบนยอดเขาของเกาะวัวตาหลับ ท่านสามารถมองเห็นภาพธรรมชาติอันงดงามของมวลหมู่เกาะประมาณ 42 เกาะ เรียงรายอยู่บนพื้นทะเลสีคราม จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการว่ายน้ำ อาบแดดบนหาดทรายขาวบริสุทธิ์ หรือดำน้ำดูปะการังบริเวณแนวชายหาด

17.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

เดินทางถึง ท่าเรือหน้าทอน เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้คันเดิมเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก

18.00 Renaissance Koh Samui Resort & Spa

นำคณะเข้าสู่ที่พัก Renaissance Koh Samui Resort & Spa ระดับ 5 ดาวพร้อมให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรมที่พัก

19.00 ร้านอาหารโกเซ้ง

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารโกเซ้ง เกาะสมุย

07.00 Renaissance Koh Samui Resort & Spa

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม Renaissance Koh Samui Resort & Spa

10.00 นายประสงค์ คงแป้น

นำคณะเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศวีไอพี นำคณะมู่งหน้าสู่ ศาลกวนอู “กวนอู” หรือ “กวนกง” เป็นวีรบุรุษจากยุคราชวงศ์ตงฮั่นของจีน ใบหน้าของกวนอูเป็นสีแดงก่ำ ท่านได้รับการบูชาในฐานะของเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม มนุษยธรรม และความกล้าหาญ พวกเราเชื่อว่า การบูชาเทพเจ้ากวนอูจะนำมาซึ่งโชคลาภและความร่ำรวย

11.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

นำคณะเดินทางสู่ หินตาหินยาย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาะที่ถูกสร้างขึ้นโดยธรรมชาติมีรูปลักษณ์ที่เห็นแล้วชวนให้มีรอยยิ้มมุมปาก พร้อมให้ท่านได้เก็บภาพถ่ายเป็นที่ระลึก จากนั้นให้ท่านได้ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาทิ กาละแม, อาหารทะเลแปรรูป ฯลฯ

12.00 ครัวเสวย สมุย

บริการกลางวัน ณ ครัวเสวยสมุย

13.00 บริษัทซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด

นำคณะเดินเปลี่ยนการเดินทางเป็น เรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ นำคณะกลับมาสู่ท่าเรือดอนสักระหว่างการเดินทางให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยกับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในเรือ

14.30 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

คณะเดินทางถึง ท่าเรือดอนสัก นำคณะสู่ร้านของฝาก

16.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

นำคณะ ช็อปปิ้งของฝาก ขึ้นชื่อเมืองสุราษฎร์ธานี

17.00 ร้านพลับพลาซีฟู้ด

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพลับพลาซีฟู้ด

18.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

นำคณะออกเดินทางกลับสู่ จุดหมายปลายทาง จ.สระบุรี โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ