8,496/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

***หมายเหตุ*** อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
 ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP (นำเที่ยวตามรายการ)
 ค่าอาหาร 9มื้อ(ตามรายการ)
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา ,วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ ,วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
 ค่าไกด์หรือมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญและมีประสบการณ์ จำนวน 1 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 ค่าธรรมเนียมและค่าเอกสารต่างๆ
 ค่าน้ำดื่ม ผ้าเย็น น้ำผลไม้ น้ำแข็ง บริการตลอดการเดินทาง (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอล์ฮอล์)


**หมายเหตุ อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน / ค่าวิทยากร /ค่าเบรก / ค่าบำรุงอาคารสถานที่ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ทางหน่วยงานต้อง เป็นผู้รับผิดชอบเอง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (หากเดินทางด้วยสายการบิน )
ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง(หากเดินทางด้วยสายการบิน )
ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 vat 7 %


*****เงื่อนไขรายการนำเที่ยว หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
 เงื่อนไขของ โครงการทัวร์เที่ยวไทย ที่สำคัญมากคือ หากนักท่องเที่ยว ทำการแสกนจ่ายเงินแล้ว หากเกิดเหตุ สุดวิสัย หรือมีภัยธรรมชาติใดๆเกิดขึ้น ทางรัฐบาลแจ้งว่าไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินนักท่องเที่ยวได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระขั้นต่ำ
 ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
 ชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังค์ เท่านั้น
 ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
 รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 ผู้ร่วมเดินทางควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด2019 ครบ 2 เข็มก่อนวันเดินทางตามโปรแกรม
 กรุณาจองและชำระเงินล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วันผ่านทางแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง
 กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
408/49หมู่3 ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เบอร์โทร
0628919663
อีเมล
pcltour2011@gmail.com
หมายเหตุ

สังขละบุรี กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - กาญจนบุรี
โดย สมศักดิ์ ทราเวล 2017
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เยือน เมืองสามหมอก ดินแดนสามวัฒนธรรม อำเภอสังขละบุรี มีชาวมอญอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ตัวอำเภอตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า “สามประสบ” คือบริเวณที่ลำสามสายไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำแควน้อยถึงอำเภอสังขละ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

03.00 นางสาวปัญชลีย์ วัฒนชัยศาสตร์

รถตู้ปรับอากาศ VI P จอดรับคณะ ณ กรุงเทพมหานคร มีเจ้าหน้าที่จาก จากทางบริษัท คอยดูแลด้านกระเป๋าและ สัมภาระ นำคณะทุกท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี ทีมงาน บริการขนมเบรคและเครื่องดื่ม (มื้อที่ 1)

06.00 นางสาวปัญชลีย์ วัฒนชัยศาสตร์

นำคณะทุกท่านเดินทางถึงจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมให้คณะทุกท่านทำภารกิจส่วนตัวที่ปั้มน้ำมัน ( ควรแยกของใช้ส่วนตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน โฟมล้างหน้า ผ้าขนหนูเล็ก ออกไว้ในกระเป๋าเล็ก เพื่อความสะดวกในการใช้ของท่าน )

07.00 ร้านอาหารแม่บัวคำ (ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่บัวคำ )

รับประทานอาหารเช้า ร้านอาหารแม่บัวคำ (ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่บัวคำ )

08.00 นางสาวปัญชลีย์ วัฒนชัยศาสตร์

จากนั้นนำคณะ เดินทางไปอำเภอสังขละบุรี เมืองสามหมอก ดินแดนสามวัฒนธรรม อำเภอสังขละบุรี มีชาวมอญอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ตัวอำเภอตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า “สามประสบ” คือบริเวณที่ลำสามสายไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำแควน้อยถึงอำเภอสังขละ

12.00 พรไพลินริเวอร์ไซต์ สังขละบุรี หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารศรีแดง เจัาแรกของอ.สังขละบุรี )

รับประทานอาหารอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) ณ พรไพลินริเวอร์ไซต์ สังขละบุรี

13.00 สมศักดิ์ ทราเวล 2017

จากนั้นนำคณะทุกท่านเดินทางไปชมความงาม ของ วัดวังก์วิเวการาม(ใหม่ ) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า "วัดหลวงพ่ออุตตมะ" อีกหนึ่งในสถานที่ที่ ตั้งอยู่ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สถานที่ที่เปรียบดั่งศูนย์รวมจิตใจของผู้คนหลายเชื้อชาติ โดยเฉพาะสำหรับชาวไทยเชื้อสายมอญ
จากนั้นนำทุกท่าน สักการะ เจดีย์พุทธคยา ( จำลอง ) แห่ง สังขละบุรี เจดีย์แห่งนี้ จะอยู่บนเนินเขาใกล้ริมฝั่งแม่น้ำ ตัวเจดีย์จะเป็นสีทองส่องแสงเป็นประกายระยิบระยับ ภายในเจดีย์จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่ง หลวงพ่ออุตตมะ ได้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา มาไว้ให้คนไทยได้สักการะบูชากันค่ะ ที่นี่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของ หลวงพ่ออุตตมะ ที่ต้องการจะจำลอง เจดีย์พุทธคยา ซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดีย มาไว้เป็นศูนย์กลางสำหรับชาวพุทธที่นี่
จากนั้นนำคณะเดินทางนั่งเรือไปชม วัดใต้น้ำ อายุ 100 กว่าปี วัดวังก์วิเวการาม (เก่า) หรือ วัดหลวงพ่ออุตตมะ เป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะ ร่วมกันกับชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญ และร่วมกันสร้างขึ้น ในปี พ.ศ.2496 ที่บ้านวังกะล่าง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีดินแดนใกล้กับชายแดนไทย-พม่า ห่างจากอำเภอเมืองกาญจนบุรี 220 กิโลเมตรโดยประมาณ เริ่มแรก วัดนี้มีแค่กุฏิ ศาลา และเพียงแค่สำนักสงฆ์เพียงเท่านั้น

16.00 พรไพลินริเวอร์ไซต์ สังขละบุรี หรือเทียบเท่า ( สวนแมกไม้ รีสอร์ท )

นำคณะทุกท่าน Check in เข้าสู่ที่พัก พร้อมรับกุญแจห้องพัก ณ พรไพลินริเวอร์ไซต์ สังขละบุรี

18.00 พรไพลินริเวอร์ไซต์ สังขละบุรี หรือเทียบเท่า ( สวนแมกไม้ รีสอร์ท )

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 4 ) ณ พรไพลินริเวอร์ไซต์ สังขละบุรี หลังจากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

05.00 สมศักดิ์ ทราเวล 2017

นำคณะทุกท่านเดินทางไปใส่บาตรพระยามเช้า ณ ตลาดมอญ ซึ่งเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวมอญที่อยู่อาศัยในสังขละบุรีนี้ จากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เป็นกิจกรรมยามเช้าของชาวมอญ ได้กลายเป็นกิจกรรมที่สร้างเงินสร้างรายได้ให้กับชาวมอญที่อาศัยอยู่ในสังขละบุรีแห่งนี้ หลังจากนั้นเดินทางกลับที่พัก

07.00 พรไพลิน ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( สวนแมกไม้ รีสอร์ท )

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ณ ห้องอาหาร พรไพลิน ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท

08.00 นางสาวปัญชลีย์ วัฒนชัยศาสตร์

หลังจากนั้นนำคณะ Check out ออกจากที่พัก
นำคณะแวะชม พระเจดีย์สามองค์ เดิมเป็นเพียงก้อนหินวางซ้อนๆ กันสามกอง จึงเรียกที่แห่งนี้ว่าหินสามกอง เป็นที่สักการะของคนไทยโดยทั่วไปก่อนที่จะเดินทางออกเขตแดนไทยเข้าสู่เขตแดนพม่าแต่ครั้งโบราณ ต่อมาในปี พ.ศ.2432 พระศรีสุวรรณคีรี (ทะเจียงโปรย เสตะพันธ์) เจ้าเมืองสังขละบุรี ร่วมกับราษฎรในพื้นที่ก่อสร้างองค์เจดีย์ขึ้นบนหินสามกอง เจดีย์แต่ละองค์สูงประมาณ 6 เมตร ตั้งห่างกันประมาณ 5-6 เมตร ซึ่งในปี พ.ศ.2546 กรมศิลปกรได้ดำเนินการขุดแต่งและพบฐานเจดีย์รูปทรงสี่เหลี่ยมที่ก่ออิฐอยู่ด้านใต้ซึ่งสันนิษฐานว่ามีการสร้างเจดีย์องค์เดิมมาแล้วในสมัยกรุงศรีอยุธยา กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนพระเจดีย์สามองค์เป็นโบราณสถานของชาติในปี พ.ศ.2498

12.00 สวนอาหารภิรมย์ปาร์ค หรือเทียบเท่า ( เดอะริเวอร์แควพาราไดซ์ หรือ Star Hill River Khwae Resort )

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) ณ สวนอาหารภิรมย์ปาร์ค

15.00 เดอะริเวอร์ แควพาราไดซ์ หรือเทียบเท่า ( Star Hill River Khwae Resort )

นำคณะทุกท่านเข้า Check in เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ แควพาราไดซ์ หลังจากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 เดอะริเวอร์ แควพาราไดซ์ หรือเทียบเท่า ( Star Hill River Khwae Resort )

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 7) ณ เดอะริเวอร์ แควพาราไดซ์ หลังจากอาหารเย็นเชิญทุกท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

06.00 เดอะริเวอร์ แควพาราไดซ์ หรือเทียบเท่า ( Star Hill River Khwae Resort )

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 8) ณ เดอะริเวอร์แคว พาราไดซ์

08.00 นางสาวปัญชลีย์ วัฒนชัยศาสตร์

หลังจากนั้นนำคณะ Check out ออกจากที่พัก นำทุกท่านเดินทางไป สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง เป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะ

12.00 แพอาหารโฟลทติ้ง หรือเทียบเท่า ( ร้านของฝากแม่บัวคำ กาญจนบุรี )

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) ณ แพอาหารโฟลทติ้ง

13.00 นางสาวปัญชลีย์ วัฒนชัยศาสตร์

นำคณะทุกท่านแวะ ซื้อของฝากขึ้นชื่อของ จ.กาญจนบุรี อาทิเช่น ขนมหม้อแกง วุ้นมะพร้าว สลิ่มชาววังฯ
จากนั้นนำคณะทุกท่านเดินทางกลับ พร้อมร่วมสนุกสนานไปกับทีมงาน ตลอดการเดินทาง

15.00 นางสาวปัญชลีย์ วัฒนชัยศาสตร์

จากนั้นมุ่งหน้าเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและความประทับใจมิรู้ลืม