6,399/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

1.ผู้ร่วมเดินทางต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม พร้อมแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนวันเดินทาง
2.ลูกค้าต้องลงทะเบียน "โครงการเราเที่ยวด้วยกัน" ผ่านแล้วเท่านั้น (กรณี เกิดเหตุขัดข้องในวันเดินทาง จากทางลูกลูกค้า เช่นสแกนสิทธิ์ไม่ได้ มือถือลูกค้ามีปัญหา สแกนหน้าไม่ได้ ฯลฯ ลูกค้าต้องชำระค่าทัวร์ เต็มจำนวน)
3.กรณีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ขออนุญาตยกเลิการเดินทาง (ทางบริษัทฯ จะแจ้งก่อนวันเดินทาง 13 วัน และคืนเงินเต็มจำนวนที่ลูกค้าชำระให้กับบริษัทฯ)
4.กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง ต้องแจ้งก่อน 15 วัน ก่อนวันเดินทาง (บริษัทคืนเงินเต็มจำนวนที่ลูกค้าชำระมา)
5.กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง 10 วันก่อนวันเดินทาง (บริษัทฯ คืนเฉพาะเงินจอง)
6.กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง 7 วัน ก่อนวันเดินทาง (บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน)

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
51 หมู่6 บ้านสำโรง ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
เบอร์โทร
0835888874
อีเมล
Muangpaetour@hotmail.com
หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การล่าช้าของรถไฟ,การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด

เลย - ภูเรือ - เชียงคาน

location_on นครราชสีมา - เลย
โดย เมืองแปะพาเที่ยว
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวสนุก สุขใจ ไปกับเรา เมืองแปะพาเที่ยว

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่ามัคคุเทศก์ จำนวน3วันๆละ 1,200 บาท รวม 3,600 บาท
ค่าผู้ช่วยมัคคุเทศก์ 2 คน จำนวน3วันๆละ 600 บาท/คน รวม 3,600 บาท
ค่าอุทยานแห่งชาติภูเรือ 40 บาท
ค่าชุดตักบาตรเชียงคาน 80 บาทต่อชุด
ค่าประกันภัยเดินทาง 25 บาทต่อคน
ค่าอาหารว่าง 135บาทต่อคน ต่อวัน(ขนมขบเคี้ยว ,น้ำอัดลม,ผ้าเย็น,กาแฟ,น้ำผลไม้กระป๋อง,ชุดอาหารว่าง)
ค่าชุดตรวจ ATK 100บาท/ท่าน
หมวกกันแดด 60 บาท/ท่าน
แท็กกระเป๋า 5 บาท/ท่าน
แมส+ชุดเจลล้างมือ+ผ้าเปียก 35 บาท/ชุด
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% (418.6)

00.00 เมืองแปะพาเที่ยว

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นครราชสีมา เจ้าหน้าที่บริษัทเมืองแปะพาเที่ยว พร้อมต้อนรับคอยอำนวยความสะดวก
หมายเหตุ : ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแสกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้แสกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี
ไกด์ คอยช่วยเหลือ และอธิบายการลงทะเบียน QR Code สำหรับเดินทาง สำหรับมาตรการช่วง COVID-19 นักท่องเที่ยวทุกท่าน ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบที่ทางราชการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด - นักท่องเที่ยวทุกท่านที่เดินทาง ต้อง ฉีดวัคซีนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ( AstraZeneca เข็มแรก ไม่น้อยกว่า 14 วัน / Sinovac หรือ Sinopharm 2 เข็ม วัคซีนยี่ห้ออื่นๆ ตามที่สาธารณสุขกำหนด ไม่น้อยกว่า 14 วัน) - สวมหน้ากากอนามัย ตลอดการเดินทางร่วมกัน ทางทัวร์มีบริการแจกหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการใช้บริการ - การท่องเที่ยวเว้นระยะห่างให้เหมาะสม พร้อมล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล บ่อยๆ ทางทัวร์มีบริการให้ - การรับประทานอาหาร รบกวนไม่สนทนาและใช้ระยะเวลาที่เหมาะสม ทางทัวร์จัดอาหารตามความเหมาะสมและลดความเสี่ยง - งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มตลอดการเดินทางบนรถนำเที่ยว

01.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดประเสริฐทรัพย์เจริญ

นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสองชั้นวีไอพี มุ่งหน้าสู่อำเภอ ภูเรือ จังหวัดเลย

06.00 เมืองแปะพาเที่ยว

คณะเดินทางถึง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ให้ท่านปฏิบัติภาระกิจส่วนตัว

08.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดภูเรือโภชนา789

บริการอาหารเช้า(มื้อ1) ณ ร้านอาหารภูเรือโภชนา บุฟเฟ่ต์

09.30 เมืองแปะพาเที่ยว

นำท่านชม วัดเนรมิตวิปัสสนา พระอุโบสถและเจดีย์ภายในวัดก่อสร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง สักการะพระพุทธชินราชจำลองเพื่อความเป็นศิริมงคล

10.30 เมืองแปะพาเที่ยว

นำท่านสักการะ พระธาตุศรีสองรัก สร้างขึ้นเพื่อ เป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยา(สมัยพระมหาจักรพรรดิ) และกรุงศรีสัตนาคนหุต (ปัจจุบันคือ เวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)

12.00 ภูเรือไก่ย่าง

บริการอาหารกลางวัน(มื้อ2) ณ ร้านอาหารภูเรือไก่ย่าง

14.00 วรัญญารีสอร์ท

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก วัญญารีสอร์ท (พักห้องละ 2-3 ท่าน) หรือเทียบเท่า (ภูเรือพันวา)พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 วรัญญารีสอร์ท

บริการอาหารเย็น(มื้อ3) ณ ห้องอาหารวรัญญารีสอร์ท หรือเทียบเท่า (ภูเรือพันวา)

05.00 นายสมคิด ศรีบุรินทร์

นำท่านขึ้นรถสองแถวท้องถิ่นมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ

06.00 เมืองแปะพาเที่ยว

นำท่านชมทะเลหมอก อุทยานแห่งชาติภูเรือ แสงแรกของวันใหม่ทิวเขาสูงสลับซับซ้อนที่สวยงาม กับอากาศสุดแสนเย็นสบาย

07.30 วรัญญารีสอร์ท

บริการอาหารเช้า(มื้อ4) ณ ห้องอาหารวรัญญารีสอร์ท หรือเทียบเท่า (ภูเรือพันวา) หลังอาหารเช็คเอาท์ออกจากที่พัก

08.30 ห้างหุ้นส่วนจำกัดประเสริฐทรัพย์เจริญ

นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสองชั้นวีไอพี มุ่งหน้าสู่อำเภอ เชียงคาน จังหวัดเลย

09.30 เมืองแปะพาเที่ยว

นำท่านชม วัดป่าห้วยลาด วิจิตรตระการตาของงานประติมากรรมอันประณีตและสวยงามให้ท่านได้เพลิดเพลินในการถ่ายรูปตามอัธยาศัย

12.00 บ้านท่าแพ

บริการอาหารกลางวัน(มื้อ5) ณ ร้านอาหารบ้านท่าแพ

15.00 รีเวอร์ไซด์เชียงคาน รีสอร์ท

นำท่านเช็คอินท์เข้าสู่ที่พัก รีเวอร์ไซด์เชียงคาน รีสอร์ท หรือ เทียบเท่า (อุ่นรักริมโขง) ห้องละ 2-3 ท่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.30 รีเวอร์ไซด์เชียงคาน รีสอร์ท

บริการอาหารเย็น (มื้อ6) ณ ห้องอาหารรีเวอร์ไซด์เชียงคาน หรือเทียบเท่า (อุ่นรักริมโขง)

18.30 เมืองแปะพาเที่ยว

นำท่านเดินชม ถนนคนเดินเชียงคาน บรรยากาศบ้านไม้เก่าแก่ที่เป็นเอกลักษณ์ ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งและการถ่ายภาพตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก

05.30 เมืองแปะพาเที่ยว

นำท่านตักบาตรข้าวเหนียว ถนนคนเดินเชียงคาน บรรยากาศริมโขงที่รายล้อมด้วยความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น

07.30 รีเวอร์ไซด์เชียงคาน รีสอร์ท

บริการอาหารเช้า(มื้อ7) ณ ห้องอาหารรีเวอร์ไซด์เชียงคาน หรือเทียบเท่า (อุ่นรักริมโขง)

08.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดประเสริฐทรัพย์เจริญ

นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสองชั้นวีไอพี

09.30 เมืองแปะพาเที่ยว

นำท่านชม สกายวอร์คเชียงคาน ชมบรรยากาศแม่น้ำโขงหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีนแห่งใหม่ของเมืองเลย

11.00 เมืองแปะพาเที่ยว

นำท่านชม แก่งคุดคู้ บรรยากาศน้ำโขงที่สวยงามท่ามกลางโขดหินเรียงราย ให้ท่านอิสระกับการถ่ายภาพ

12.00 ครัวนุชา

บริการอาหารกลางวัน(มื้อ8) ครัวนุชา

13.30 เมืองแปะพาเที่ยว

นำท่านช็อปปิ้ง ร้านเคียงเลยมะพร้าวแก้ว สินค้าชุมชนให้ท่านอิสระกับการเลือกซื้อ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ