14,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว
1. เมื่อลูกค้าชำระค่าทัวร์เพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
2. ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเต็ม 60% ครั้งเดียว ไม่มีชำระมัดจำก่อน
3. ชำระค่าทัวร์ผ้านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตังค์” เท่านั้น
4. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
5. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
6. ไม่สามารถคืนเงินได้บางส่วนในทุกกรณี เช่นกรณีที่ไม่สามารถรับประทานอาหารได้บางมื้อ หรือไม่ร่วมทริปในบางวัน

อัตราค่าบริการนี้รวม
• รถปรับอากาศ VIP ระหว่างการท่องเที่ยว
• ค่าที่พักตามที่ระบุไว้
• ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้
• ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
• ค่าเจ้าหน้าที่และไกด์คอยอำนวยความสะดวก
• ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางแบบหมู่คณะมูลค่า 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าอาหารเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการที่ได้กำหนดไว้
• ค่าซักรีด , มินิบาร์
• อาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการอาหาร
• ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
123 ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง หมู่19 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
เบอร์โทร
0823656514
อีเมล
sridaratour@gmail.com
หมายเหตุ

กำหนดการเดินทาง 18 - 21 มีนาคม 2565
กรุณาติดต่อ
คุณพนิดา 0819966852

อุดรธานี -หาดใหญ่ -เบตง

location_on อุดรธานี - ยะลา
โดย ศรีดารา ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

โปรแกรม อุดรธานี - หาดใหญ่ - เบตง
โปรแกรม 4 วัน 3 คืน พักโรงแรม 4-5 ดาว อาหารครบมื้อ
รัฐออกให้ 40% จ่ายเพียง 9,900 บาท เท่านั้น
เดินทางโดย เครื่องบิน บินตรงจากอุดรธานี
รถตู้ปรับอากาศ 8 ท่าน ต่อ 1 คัน
✅ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
✅ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี
✅หอนาฬิกาเบตง
✅จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
✅บ่อน้ำร้อนเบตง

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1 เบิ้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1500*4 = 6000 บาท
2 ค่ารถมัคคุเทศก์ 500 บาท
3 ค่าห้องมัคคุเทศก์ 1000*3 = 3000 บาท
4 ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 35 บาท
5.ค่า ชุดตรวจ ATK 100*2= 200 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 9,735 บาท
ค่าใช้จ่าย ต่อลูกค้า 8 ท่าน = 1,217 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1 ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท
2 ค่าน้ำ ค่าขนม และของบริการบนรถ 300 บาท
3 ค่า Safety kit อุปกรณ์ปลอดภัย 100 บาท
4 ค่า ชุดตรวจ ATK 100*2= 200 บาท
รวมค่าใช้จ่าย 635 บาท

รวม 1217+635= 1,852 บาท
ภาษี 7% = 975 บาท
รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 2,827 บาท

LAND OPERATION BY บริษัท บีทีจี ทัวร์ จำกัด

15.00 บริษัท ศรีดาราทัวร์ จำกัด

คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินอุดรธานี เพื่อทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระให้เรียร้อย โดยมีทีมงานของศรีดารา ทัวร์ คอยบริการตอนรับและดูแลตลอดทริปการเดินทาง

16.20 บริษัท มาติโก้ ทัวร์ แอนด์ ทิคเก็ต จำกัด

ออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์

18.25 บริษัท บีทีจี ทัวร์ จำกัด

เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ พร้อมทีมงานมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยบริการต้อนรับ

19.00 ร้านอาหารป่ายาง หาดใหญ่

รัประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารป่ายางหาดใหญ่ (1)

20.00 โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่าหาดใหญ่

เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

06.00 โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่าหาดใหญ่

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (2)

07.30 บริษัท บีทีจี ทัวร์ จำกัด

เปลี่ยนเป็นรถตู้ออกเดินทางสู่เมืองปัตตานี และออกเดินทางสู่ จ.ปัตตานี
เสริมสิริมงคลกันในที่แรก ณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เจ้าของตำนานสุดคลาสสิกของปัตตานี
แวะถ่ายรูปกับ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ที่ถือว่ามีความสวยงามมากที่สุดของจังหวัด

12.00 ร้านธารา ยะลา

รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านธารา ยะลา (3)

13.00 บริษัท ศรีดาราทัวร์ จำกัด

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เบตง ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยระหว่างทางท่านจะได้เห็นทัศนีภาพที่มีความสวยงามแปลกตาจากภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ ผ่าน อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ที่เป็นอุโมงค์รถยนต์ที่ลอดผ่านภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย มีความยาวตลอดอุโมงค์ประมาณ 273 เมตร
-พาท่านเดินชมเมืองเบตงซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่งาน ศิลปะแบบสตรีทอาร์ท ที่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆของเมือง ซึ่งมีลักษณะสวยงามคล้ายกับเมืองปีนังของมาเลเซีย และถนนฮาจิเลยของประเทศสิงคโปร์ ให้ท่านได้เก็บรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มที่ ก่อนให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นของเบตงที่ ถนนคนเดินเบตง

18.00 ร้านต้าเหยิน

รับประทานอาหารเย็นที่ร้านต้าเหยิน (4)

19.30 โรงแรมแกรนด์แมนดาริน

นำทุกท่านเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

05.00 บริษัท ศรีดาราทัวร์ จำกัด

ออกเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง หนึ่งในสุดยอดวิวทะเลหมอกที่สวยที่สุดในประเทศไทย ที่ความสูงราว 2,038 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล

06.00 โรงแรมแกรนด์แมนดาริน

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (5)

07.00 บริษัท บีทีจี ทัวร์ จำกัด

เดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายาสร้างขึ้น เพื่อใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ปัจจุบันภายในอุโมงค์นั้นถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ นอกจากนั้นยังมีต้นไทรอายุกว่าพันปีอยู่ ซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านไม่ควรพลาดชม
จากนั้น เดินทางต่อไปยัง สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง หรือสวนหมื่นบุฝผา หลายท่านอาจคิดถึงภาคเหนือก่อนเมื่อพูดถึงดอกไม้ แต่ที่เบตงแห่งนี้ก็มีความสวยงามของพรรณไม้ซ่อนอยู่ในขุนเขาแห่งนี้

12.00 ร้านอาหารบ่อปลานิลสายน้ำไหล

รับประทานอาหารกลางวัน (6)

13.00 บริษัท ศรีดาราทัวร์ จำกัด

แวะ น้ำพุร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ โดยอุณหภูมิของน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 80 องศาเซลเซียส ท่านสามารถซื้อไข่ลงไปต้มในน้ำแร่ที่นี่ได้ หรือว่าท่านใดอยากจะลองแช่เท้าผ่อนคลายอริยะบททางสถานที่ก็มีบริการให้ท่านด้วยเช่นกัน
-แวะถ่ายรูปกับ ป้ายใต้สุดสยามตั้งอยู่บริเวณชายแดนปลายสุดถนนทางหลวงหมายเลข 410 ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแนวเขตแดนระหว่างอำเภอเบตง กับรัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย
-พาท่านสักการะพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ และพระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สุพพิธาน ณ วัดพุทธาธิวาส วัดเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2460 ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตัวองค์เจดีย์ของวัดโดดเด่นด้วยศิลปะแบบศรีวิชัยประยุกต์ ถือเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธใน
เบตงมาอย่างช้านานพาท่านเก็บตกชมเมืองเบตง ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับดินแดนสุดปลายด้ามขวานของประเทศไทย
-ถ่ายรูปกับตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งตั้งอยู่มุมถนนสุขยางค์ มีความสูงเกือบ 3 เมตร ไม่รวมฐาน ซึ่งยังสามารถใช้งานได้จริงจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมี
หอนาฬิกาเบตง ตั้งอยู่ศูนย์กลางของเมือง สร้างด้วยหินอ่อนขาวของจังหวัดยะลา ซึ่งมีความแข็งแรงและสวยงาม

18.00 ภัตตาคารเชียงกรีร่า เบตง

รับประทานอาหารเย็น (7)

19.30 โรงแรมแกรนด์แมนดาริน

นำทุกท่านเข้าที่พัก

06.30 โรงแรมแกรนด์แมนดาริน

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (8)

07.30 บริษัท บีทีจี ทัวร์ จำกัด

จากนั้น เข้าสู่ปัตตานี สักการะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่ วัดช้างให้ พระอาจารย์ดังในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งหลวงปู่ทวด หรือสมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์ เป็นเจ้าอาวาสคนแรกโดยท่านเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ เปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด ทำให้เป็นที่นิยมบูชาให้หมู่นักเดินทาง
เดินทางถึงจังหวัดสงขลา

11.00 บริษัท ศรีดาราทัวร์ จำกัด

รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

12.00 บริษัท ศรีดาราทัวร์ จำกัด

นำทุกท่านเข้าสนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระให้เรียบร้อย

13.30 บริษัท มาติโก้ ทัวร์ แอนด์ ทิคเก็ต จำกัด

ออกเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์

15.35 บริษัท ศรีดาราทัวร์ จำกัด

เดินทางถึงสนามบินอุดรธานี โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ