14,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

คุณสมบัติ และเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย
1. มีบัตรประจำตัวประชาชน และเป็นบุคคลสัญชาติไทย
2. อายุต้ังแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3. ไม่สามารถใช้แพ็คเกจท่องเที่ยวของโครงการทัวร์เที่ยวไทยในช่วงเวลาเดียวกับการเข้าพักโรงแรม/ที่พักของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ได้
4. ลูกค้าต้องติดตั้งแอปฯเป๋าตัง G Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ
5. ลูกค้าเลือกวันเดินทางได้ และลูกค้าต้องจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ขั้นต่ำ 7 วัน
6. วันสิ้นสุดโครงการ 30 เมษายน 2565
7. ให้สิทธิ์โครงทั่วประเทศแค่ 200,000 สิทธิ์เท่านั้น
8. เมื่อลูกค้าตกลงชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทางได้ในทุกกรณี

อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) กรุงเทพ-หาดใหญ่
- แถมฟรี!! น้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กก.โหลดใต้ท้องเครื่อง 15 ก.ก.
- คนขับ + รถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง
- ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
- ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ สำหรับชาวไทย
- ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าซักรีด ค่าอาหารมื้ออิสระต่างๆ
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของชาวต่างชาติ 300 บาท/ท่าน/ทริป
- ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่า

สิ่งที่ควรนำติดตัว ยาประจำตัว / กล้องถ่ายรูป / รองเท้าที่สวมใส่สบาย / อุปกรณ์กันแดด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
414/9 หมู่5 ถ.เพชรมาตุคลา ต.หัวทะเล อ..เมือง
เบอร์โทร
0619356998
อีเมล
ppsiam.pps@hotmail.com
หมายเหตุ

หมายเหตุ ราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามสภาพภูมิอากาศ หรือ แก้ไขการเดินทางตามความ เหมาะสม โดยยืดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลัก

โปรแกรมทัวร์ ตะรุเตา หลีเป๊่ (3วัน2คืน)

location_on กรุงเทพมหานคร - สตูล
โดย พีพี เอส ทราเวิล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ ตะลุเตา หลีเป๊ะ (3วัน2คืน)

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

อัตราเฉลี่ยต่อคน (สำหรับลูกค้า 8 คน)
ค่าไกด์ คนละ 600 บาท
ค่าประกัน คนละ 30 บาท
ค่าเครื่องดื่ม ขนม คนละ 200 บาท
ค่าที่พัก+อาหาร (ไกด์+คนขับรถ) คนละ 600 บาท
ค่า Vat 7% 975 บาท

04.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

พร้อมกันสนามบินดอนเมือง บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินสายการ บิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมคอยอำนวยความสะดวกด้านเช็คอิน โหลดสัมภาระ เตรียมพร้อมออกเดินทาง

06.20 สายการบิน Thai Lion Air

เดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL702

06.20 สายการบิน Nok Air

***สายการบินสำรอง***

07.50 รถตู้ คุณกิตติภพ แสงเทศ

เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ รถตู้ปรับอากาศ VIP รอรับคณะ แล้วนำท่านเดินทางไป ท่าเทียบเรือปากบารา

10.30 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง หรือ อาหารจานเดียว (มื้อ1) เสริฟพร้อมโรตีอร่อย

11.30 เรือ Baramee speedboat

นำคณะลงเรือ มุ่งหน้าสู่เกาะตะรุเตา สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามัน นำท่านนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตา ชมซุ้มประตูหินคล้ายงวงช้างซึ่งเรียกว่า เกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก) สัมผัสน้ำทะเลใส สีเขียวมรกต ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

16.00 โรงแรม วารินบีช หรือเทียบเท่า ( โรงแรม Sita Beach Resort )

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ คณะเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ เข้าสู่ที่พัก พักตามขนาดห้อง ๆ ละ 2-3 ท่าน

18.00 โรงแรม วาริน บีช หรือเทียบเท่า ( โรงแรม Sita Beach Resort )

รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมที่พัก (มื้อ2) แบบเซ็ทโต๊ะ

07.00 โรงแรม วารินบีช หรือเทียบเท่า ( โรงแรม Sita Beach Resort )

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก (มื้อ3)

09.00 เรือ Baramee speedboat

เรือรอรับทุกท่าน ออกเดินทางไปดำน้ำดูปะการัง ชม เกาะหินงาม เกาะเล็กๆชายหาดรายล้อมไปด้วยหินสีดำกลมมน ที่เกิดจากแนวหินที่ทับถมใต้ท้องทะเล ชมอาดังอ่าวที่มีชายหาดกว้างขวาง และเป็นจุดชมปะการังน้ำตื้น และปลาสวยงามหลากหลายชนิด อาทิเช่น ปลาการ์ตูน, ดาวทะเล, ปลาสลิดหิน เป็นต้น ชม เกาะราวี ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความสวยงามของท้องทะเล

(12.00 น.) เเวะพักรับประทานอาหารเที่ยงเเบบ Set box บนเกาะ (มื้อ4)

13.00 เรือ Baramee speedboat

นำท่านเดินทางสู่ ร่องน้ำจาบัง แนวแท่งหิน 5 ยอด ซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยปะการังอ่อนหลากสี และดาวทะเลมากมาย เกาะหินซ้อน มีก้อนหินยักษ์รูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาดใหญ่วางซ้อนกันอยู่อย่างสมดุลและด้วยทิวทัศน์อันแปลกตาทำให้เกาะหินซ้อนกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของหมู่เกาะดง ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านกลับสู่ที่พัก

16.00 โรงแรม วารินบีช หรือเทียบเท่า ( โรงแรม Sita Beach Resort )

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก ให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ชมพระอาทิตย์ตกสวย ๆ

18.00 ร้านอาหารบังรุน

รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อ5) แบบเซ็ทโต๊ะ อิ่มอร่อยกับอาหารทะเล หลังอาหารนำท่านกลับเข้าที่พัก

07.00 โรงแรม วารินบีช หรือเทียบเท่า ( โรงแรม Sita Beach Resort )

รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อ6)

09.30 เรือ Baramee speedboat

อำลาหลีเป๊ะ นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา โดย เรือสปีดโบ๊ท

11.30 รถตู้ คุณกิตติภพ แสงเทศ

รถตู้ปรับอากาศ VIP นำทุกท่านเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำทุกท่านช้อปปิ้ง ตลาดกิมหยง มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า ขนมขบเคี้ยว เครื่องสำอางค์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเด็กเล่น แว่นตา ตลอดจนเครื่องใช้ในครัวเรือน

12.00 ร้านอาหาร ซีซี รีสอร์ท

ระหว่างทางแวะรับประทานอาการกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อ7) หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อ

19.05 สายการบิน Thai Lion Air

นำท่านเดินทางกลับ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL719

19.45 สายการบิน Nok Air

***สายการบินสำรอง***

20.30 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

นำคณะเดินทางถึง สนามบินดอนเดมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ