12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตรานี้รวม
1. ค่ารถบัส รถตู้ ปรับอากาศนำเที่ยวตามโปรแกรม
2. ค่ารถท้องถิ่นท่องเที่ยวตามโปรแกรม
3. ค่าที่พัก 6 คืน ห้องละ2 ท่าน (พักคนเดียวทุกโรงแรม จ่ายเพิ่ม นอกโครงการ 4,000 บาท)
4. ค่าอาหาร14 มื้อ และอาหารว่างเบรกบ่ายทุกวัน
5. ค่าเข้าชมสถานที่รวมทั้งค่าธรรมเนียมอุทยานฯที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองท่านละ 1,000,000 บาท /ค่ารักษา 500,000 บาท
7. ค่าไกด์+ค่าสตาฟบริการ
8. ค่าอาหารว่าง บริการวันละ1 มื้อ... น้ำดื่มวันละ2ขวดต่อท่าน บริการผ้าเย็น ...กาแฟบนรถ ตลอดการ
เดินทางแจกหน้ากากอนามัย ทุกวัน เจลอัลกอฮอล์ บริการตลอดการเดินทาง
9. รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีต่างๆ

เงื่อนไขการเดินทาง ........... ต้องจองพร้อมจ่ายเต็มจำนวน 7,500 บาท ผ่านแอปเป๋าตัง
1. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงพาหนะเป็นรถตู้ กรณีที่ลูกคา้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน
2. บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดปัญหา การเมือง,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด โรคระบาด ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท ฯ
3. บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายอัน เนื่องจากความประมาทของท่าน, การโจรกรรม
4. เมื่อท่านชำระเงินแลว้ บริษัท สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินทุกกรณีไม่ว่า บางส่วน หรือทั้งหมด และทางบริษัทฯ
จะถือว่า ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
5.โปรแกรมทัวร์ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1/7 ถนน ประตูลอด ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง
เบอร์โทร
0858234284
อีเมล
orapinteemtour1@hotmail.com
หมายเหตุ

สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย...เขาค้อ ภูทับเบิก ภูเรือ เชียงคาน

location_on ชุมพร - เพชรบุรี
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรพินท์ทีมทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย
เขาค้อ - ฟีโน่ลาเต้ - ภูทับเบิก - เลย - ภูเรือ - เชียงคาน - ฟูจิเมืองไทย

เดินทาง 2 - 8 เม.ย.65

ทัวร์เที่ยวไทย จ่ายเพียง 7,500 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าดำเนินการ คิด 1100 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด คิด 2700บาท ได้แก่

-ค่าน้ำดื่มวันละ 2 ขวด/คน , ผ้าเย็นตลอดการเดินทาง , อาหารว่าง ขนม+น้ำผลไม้กล่อง...ตลอด 7 วัน ( 280 บาท)
-ค่าบริการหน้ากากอนามัยทุกวัน เจลแอลกอฮอล์....ตลอด 7 วัน ( 70บาท)
-ค่าห้องพักทีมงานไกด์และพนักงานขับรถพร้อมผู้ช่วย (500 บาท)
-ค่าอาหารทีมงานไกด์และพนักงานขับรถพร้อมผู้ช่วย (500 บาท)
-ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดทริป ตามกรมธรรม์ (25บาท)
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ประมาณ 825บาท)
-ค่าไกด์วันละ 1,500/คน จำนวน 2คน เป็นเวลา 7วัน (ประมาณ 500)

01.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

ออกเดินทางจากจุดนัดหมายสู่เพชรบูรณ์ แสกนเช็คอินพร้อมกันจังหวัดชุมพร ระหว่างเดินทางรับประทานอาหารเช้าบนรถ

12.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เดินทางต่อสู่เพชรบูรณ์

19.00 โรงแรมเฟื่องฟ้าลิตซ์ หรือเทียบเท่า ( Livist Resort )

ถึงเพชรบูรณ์ เข้าที่พักโรงแรมเฟื่องฟ้าลิตซ์หรือเทียบเท่า

06.00 โรงแรมเฟื่องฟ้าลิตซ์ หรือเทียบเท่า ( Livist Resort )

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม

08.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

พาทุกท่านเที่ยวชม...พุทธอุทยานเพชรบุระ สักการะพระพุทธธรรมราชาองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

08.40 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

ออกเดินทางสู่เข้าค้อ พาทุกท่านเที่ยวครบเขาค้อ **ชมเจดีย์ขาว ** ฟีโนลาเต้ ร้านกาแฟวิวหลักล้าน **วัดพระธาตุผาซ้อนแก้ว รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

พาท่านชม **พระตำหนักเขาค้อ ** ทุ่งกังหัน **ทุ่งอกไม้เวอร์บีน่า ก่อนเข้าที่พัก

16.00 ภูแก้วรีสอร์ท

เข้าที่พัก ภูแก้วรีสอร์ท หรือ เทียบเท่า

04.30 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

ตื่นตายามเช้า ขึ้นสู่ยอดภูทับเบิก สัมผัสอากาศเย็นสบาย ชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางดาวบนดิน

09.00 ภูแก้วรีสอร์ท

กลับรีสอร์ท รับประทานอาหารเช้าโรงแรม พักผ่อนก่อนเดินทางต่อ

10.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

เดินทางสู่ด่านซ้าย ระหว่างทาง แวะจุดชมวิวเขาค้อ ซื้อของฝากพื้นเมืองของชาวเขาที่มาวางขาย ทั้งผลไม้ ของที่ระลึก มันเผา อโวคาโด่ เป็นต้น

12.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

แวะซื้อของฝากขึ้นชื่อเมืองเพชรบูรณ์ ปลาส้ม มะขามหวาน...พร้อมรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

14.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

ชมพระธาตุสีสองรัก ทุ่งดอกคริตส์มาส

16.00 วรัญญารีสอร์ท

เข้าที่พักวรัญญารีสอร์ท หรือเทียบเท่า

05.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

นั่งรถท้องถิ่นขึ้นสู่ภูเรือ ที่สูง และมีอากาศหนาวที่สุดในประเทศไทย ชมวิวภูเขา ทะเลหมอก

08.00 วรัญญารีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม

10.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

เดินทางสู่เชียงคาน ระหว่างทางรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

13.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

Amezing สกายวอร์ค สะพานกระจกเชียงคาน สนุกตื่นเต้น สวยงาม

17.00 เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาท์เท่นรีสอร์ท )

เข้าที่พักโรงแรมเชียงคานฮิลล์รีสอร์ทหรือเทียบเท่า

18.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

เดินทางสู่ถนนคนเดินเชียงคาน อิสระซื้อของมากมาย รับประทานอาหารตามอัธยาศัย ก่อนราตรีสวัสดิ์

05.30 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

ตักรบาตรเชียงคาน ณ ถนนสายวัฒนธรรม ตักบาตรข้าวเหนียวสไตย์ลาว

07.00 เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาท์เท่นรีสอร์ท )

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม

09.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

อำลาเชียงคาน เดินทางท่องเที่ยว ชม สวนหินผางาม"คุณหมิงเมืองไทย"
ภูป่าเปาะ ฟูจิเมืองไทย

12.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

อิสระอาหารกลางวัน เดินทางต่อสู่ขอนแก่น

17.00 โรงแรมกลาเซีย ขอนแก่น หรือเทียบเท่า ( โรงแรมอำนวยสุข )

เข้าที่พักโรงแรมกลาเซีย หรือเทียบเท่า

18.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

เดินทางสู่ถนนคนเดิน ต้นตาล ช้อปปิ้งสินค้ามากมาย พร้อมรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

07.00 โรงแรมกลาเซีย ขอนแก่น หรือเทียบเท่า ( โรงแรมอำนวยสุข )

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม

08.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

สักการะพระธาตุแก่นนคร ก่อนเดินทางสู่ชะอำ

12.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยระหว่างเดินทาง

18.00 โรงแรมโกลเด้นบีชชะอำ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมไอรินบีชชะอำ )

เข้าที่พักโรงแรม อิสระเล่นน้ำพร้อมรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

07.00 โรงแรมโกลเด้นบีชชะอำ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมไอรินบีชชะอำ )

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม

08.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

เดินทางกลับ ระหว่างทางแวะรับประทานอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย

21.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

กลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพและประทับใจ