18,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขการเดินทาง
***ในกรณี สภาพอากาศไม่สามารถออกเรือ ในการเที่ยวอุทยานแห่งสิมิลันได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกรายการนำเที่ยวในวันนั้น และ คืนเงินค่า Oneday trip สิมิลัน ให้แก่ลูกค้า (ไม่เกิน 2,000 บาท/ท่าน) ไม่เกิน 7 วันหลังจากสิ้นสุดโปรแกรมทัวร์ ****

1. ราคาต่อท่าน สำหรับที่พัก 2 ท่านต่อห้องพัก
2. เงื่อนไขส่วนลด 40% สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยเท่านั้นและรับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
3. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี
4. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
5. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
6. เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้วจะไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
7. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การล่าช้าของรถไฟ,การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
9. กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)
1. ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัททัวร์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน / รถไฟ / รถที่ใช้เดินทาง , ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแสดงหลักฐานให้แก่นักท่องเที่ยวให้ทราบ
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบิน
1. สุวรรณภูมิ-ภูเก็ต ชั้นประหยัด โดยสายการบิน ThaiSmile
2. ภูเก็ต-สุวรรณภูมิ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน ThaiSmile
รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 20กิโลกรัม ตามกฎสายการบิน ไม่รวมที่นั่งและอาหารบนเครื่อง
2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 10 ที่นั่ง นำเที่ยวตามรายการ
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. พาหนะท้องถิ่นหากมีตามที่ระบุในรายการทัวร์
5. มื้ออาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ที่พัก โรงแรมที่พักตามรายการนำเที่ยว
7. นำ้ดื่มขวดเล็กบนรถ รวม 6 ขวด/ท่าน/ทริป
8. มัคคุเทศก์นําเที่ยวอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท) (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 50%)
10. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

1. ทิปมัคคุเทศก์เเละคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ชำระวันเดินทาง
2. ค่่าใช้จ่ายส่วนตัว
3. ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือจากรายการที่แจ้งไว้
4. ทางโรงแรมและร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ําแข็ง ซอฟท์ดริ้งค์ ในทุกๆ มื้อ การนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มเพิ่มในมื้ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวด
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
6. ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
เบอร์โทร
0958165225,0891094455,0634469887
อีเมล
sitta.lap@gmail.com
หมายเหตุ

ติดต่อจองทัวร์ 0891094455 , 0958165225 หรือ https://fafatravel.com หรือ LINE ID. fafatravel

" (3211) ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน เสม็ดนางชี 4 วัน 3 คืน X LOVE ANDAMAN

location_on สมุทรปราการ - ภูเก็ต
โดย ซอฟต์แวร์ ไฟล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทัวร์ ภูเก็ต เขาหลัก สิมิลัน เสม็ดนางชี สุดคุ้ม 4 วัน 3 คืน
บริการ Day Trip สิมิลันโดย LOVE Andaman สุดประทับใจ
เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป
✔️ที่พัก The Briza Beach Resort Khaolak/ Khaolak Bayfront Resort หรือเทียบเท่า 1 คืน
✔️ที่พัก เลอ เอราวัณพังงา หรือเทียบเท่า 1 คืน
✔️ที่พัก Novotel Phuket Vintage Park Resort Hotel / Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort / ANONA BEACHFRONT PHUKET RESORT / The Village Resort & Spa / Mida grand resort Phuket / Diamond Cliff Resort & Spa หรือเทียบเท่า 1 คืน

เกาะสิมิลัน 2022 ( ช่วงโควิด ) ทรายสีขาว ทะเลสีฟ้า ท้องฟ้าสีน้ำเงิน ฃ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ตั้งอยู่ใน ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จังหวัดพังงา ส่วนคำว่า "สิมิลัน" เป็นภาษายาวี แปลว่า 9 ซึ่งเท่ากับจำนวนเกาะ ไฮไลท์แลนด์มาร์คสำคัญ จะอยู่ที่เกาะ 8 หินเรือใบ สวรรค์แห่งอันดามัน

ช่วงนี้พิเศษสุดๆ ยังไม่เปิดประเทศเต็มระบบ นักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงน้อยก็คงเป็นโอกาสที่ดีคนไทยอย่างเรา...ในราคาจับต้องได้ และส่วนลดพิเศษ 5,000 บาท จากทัวร์เที่ยวไทย

ราคานี้ รวม
✅ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับภูเก็ต ThaiSmile
✅เส้นทางการท่องเที่ยวตามโปรแกรม
✅อาหารรวม 10 มื้อตามโปรแกรมทัวร์
✅รถตู้พร้อมน้ำมัน คนขับรถ
✅ไกด์ดูแล
✅เที่ยวสิมิลันแบบ One-Day trip สปีดโบท แบบจอยทริป
✅เที่ยวเสม็ดนางชี และล่องเรืออ่าวพังงา โดย กลุ่มอนุรักษ์ทรัพย์ชุมชนคนหินร่ม
✅เที่ยวท้ายเมือง และ เขาหลัก
✅เที่ยวภูเก็ต หาดป่าตอง หาดไม้ขาว จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก แหลมพรหมเทพ
✅เที่ยวเมืองภูเก็ต ถ่ายรูปสุดชี้ค ย่านเมืองเก่า ไหว้พระขอพร วัดพระทองและวัดฉลอง พร้อมเช็คอินทานอาหารสุดอร่อย ร้านดัง “Three Monkeys” ช้อปปิ้งสินค้าของฝากมากมายก่อนเดินทางกลับ

เริ่มต้น 6 ท่าน
6-9 ท่าน รถตู้ 1 คัน
11-16 ท่าน รถตู้ 2 คัน
18-24 ท่าน รถตู้ 3 คัน

****โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1 ค่าเบี้ยเบี้ยงมัคคุเทศก์ 1500*4 =6000 บาท
2. ค่าเครื่องบิน 2200+2200
3 ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ไปสนามบิน ไปและกลับ =500 บาท
4 ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ แยกพัก(700X3) = 2100
5 ค่าประกันการเดินทาง มัคคุเทศก์= 35
6 ค่าที่ตรวจ ATK มัคคุเทศก์และ พขร ก่อนออกเดินทาง 200*5 คน =1000บาท
7 ค่าเรือ สิมิลันสำหรับ ไกด์ รวมประกันดำน้ำ และ ค่าเข้าอุทยาน 2200
8 ค่าเบี้ยเลี้ยงอาหารมัคคุเทศก์ = 1000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ = 17035 บาท
ลูกค้า 24 คนเฉลี่ย = 710 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
- ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท/คน
- ค่าทำโปรแกรมทัวร์ ซอง ค่าเจลแอลกอฮอลล์และหน้ากากอนามัย แจกลูกค้า = 200 บาท/คน
- ค่าเข้าชมจุดชมวิว เสม็ดนางชี
ค่าเครื่องดื่ม ขนม น้ำ บริการบนรถ ตลอดการเดินทาง 50X4 วัน = 200 /คน
ค่าเหมาเรือ ที่ท่าหินร่ม 1ชั่วโมงครึ่ง เรือ 1200 ต่อ 6 ท่าน = 200 บาท/คน


รวมค่าใช้จ่าย = 1405 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % = 1295 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด = 2700 บาท

06.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พบกันที่จุดนัดหมาย ประตู2 ชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ
เดินทางด้วยสายการบิน THAI SMILE AIRWAYS
พร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2
✅ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ พร้อมต้อนรับคอยอำนวยความสะดวก ในการเช็คอิน - ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย
✅ - นำ้หนักสัมภาระ ได้ท่านละ 20 กิโลกรัม สงวนสิทธิ์การเลือกที่นั่งตามนโยบายของสายการบิน (อาหารว่างบนเครื่องเป็นรูปแบบการนำกลับไปทาน จะได้รับหลังเครื่องบินถึงจุดหมายปลายทาง)

07.45 บริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ต ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง30 นาที
** รอบบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **
WE201 หรือ WE203

09.30 วสันต์ กาละจิตต์ บริการรถตู้และรถบัส VIP

ถึงสนามบินภูเก็ต มัคคุเทศก์จากบริษัทฯ คอยช่วยเหลือดำเนินการเตรียมเอกสาร เข้าจังหวัด
✅นำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ เริ่มต้น 6 ท่านเดินทาง ด้วยประเภทรถดังนี้
6-9 ท่าน รถตู้ 1 คัน
10-16 ท่าน รถตู้ 2 คัน
18-24 ท่าน รถตู้ 3 คัน
** รถตู้แบบ 10 ที่นั่ง VIP **
พนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก์ ผ่านการฉีดวัคซีน Covid-19 ครบโด้ส และ ตรวจ ATK มีผลเป็นลบ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

10.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

รถนำเที่ยว นำทุกท่านเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์
✅พาทุกท่านเยี่ยมชม และถ่ายภาพ แบบ Unseen ณ หาดไม้ขาว หาดไม้ขาว ที่เที่ยวถ่ายรูป คู่เครื่องบินสุด ว้าว ของ ภูเก็ต "หาดไม้ขาว" จ.ภูเก็ต เก็บภาพสวยๆ ของเครื่องบินอย่างใกล้ชิดริมชายหาด ช่วงเวลาที่เครื่องบินแลนดิ้งเยอะสุด
✅ สะพานสารสิน เป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดภูเก็ต เป็นสะพานแรกที่มีการสร้างเพื่อข้ามจากจังหวัดพังงาไปภูเก็ต เชื่อมต่อระหว่างบ้านท่าฉัตรไชยและบ้านท่านุ่นของจังหวัดพังงา

12.00 ท่านุ่นซีฟู๊ด หรือเทียบเท่า ( สารสินซีฟู้ด หรือ ร้านอาหารพื้นเมือง-ภูเก็ต กินดี(Kin Dee restaurant) )

รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ลังจากรับประทานอาหาร รถบริการนำเที่ยว นำพาทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ ดังต่อไปนี้
ออกเดินทางสู่อ.ท้ายเมือง อันซีนพังงา จากป่าช้าสู่“วัดท่าไทร” งดงามโบสถ์ไม้สักเฉียดยอดคลื่น หนึ่งเดียวในภาคใต้
วัดเทสก์ธรรมนาวา (วัดท่าไทร)
✅ ตั้งขึ้นตามชื่อของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี จากวัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย
ตั้งอยู่ที่บ้านท่าแตง ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
✅ อุโบสถไม้สัก ริมทะเล เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยภายนอกจำลอง แบบมาจาก พระอุโบสถพระอรัญวาสี อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
✅ เป็นวัดสวยริมทะเล แนะนำให้มากราบสักการะ ข้างในมีพระพุทธรูปสีขาว บรรยากาศทะเลก็เงียบสงบเหมาะแก่การมาพักผ่อนสงบใจ

16.00 เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก หรือเทียบเท่า ( เขาหลัก เบย์ ฟรอนท์ รีสอร์ท หรือ โรงแรมเขาหลักแอมเมอรัล บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา หรือ ซีวิว รีสอร์ท แอท เขาหลัก )

ที่พัก

18.30 ร้านมันโภชนา หรือเทียบเท่า ( ร้านในเหมือง หรือ ร้านอาหารบ้านเขาหลักซีฟู้ด หรือ เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก หรือ เขาหลัก เบย์ ฟรอนท์ รีสอร์ท )

รับประทานอาหารเย็น

06.30 เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก หรือเทียบเท่า ( เขาหลัก เบย์ ฟรอนท์ รีสอร์ท หรือ โรงแรมเขาหลักแอมเมอรัล บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา หรือ ซีวิว รีสอร์ท แอท เขาหลัก )

อาหารเช้า

07.30 วสันต์ กาละจิตต์ บริการรถตู้และรถบัส VIP

นำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ เริ่มต้น 6 ท่านเดินทาง ด้วยประเภทรถดังนี้
6-9 ท่าน รถตู้ 1 คัน
10-16 ท่าน รถตู้ 2 คัน
18-24 ท่าน รถตู้ 3 คัน
✅ ออกเดินทางสู่ท่าเรือทับละมุ Love Andaman

08.00 LOVE ANDAMAN

เดินทางถึงท่าเรือทับละมุ เช็คอิน มีของว่าง เบเกอรี่ เครื่องดื่ม คอยให้บริการ ฟังคำแนะนำจาก มัคคุเทศก์ และโปรแกรมทัวร์
***ในกรณี สภาพอากาศไม่สามารถออกเรือ ในการเที่ยวอุทยานแห่งสิมิลันได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกรายการนำเที่ยวในวันนั้น และ คืนเงินค่า Oneday trip สิมิลัน ให้แก่ลูกค้า (ไม่เกิน 2,000 บาท/ท่าน) ไม่เกิน 7 วันหลังจากสิ้นสุดโปรแกรมทัวร์ ****

08.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

เดินทางตามโปรแกรมท่องเที่ยว โดยใช้บริการนำเที่ยวด้วย
เรือนำเที่ยวเรือสปีดโบ๊ทแบบจอยกรุ๊ป มีอุปกรณ์เสื้อชูชีพ

10.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

เดินทางตามโปรแกรมท่องเที่ยว โดยใช้บริการนำเที่ยวด้วย เรือนำเที่ยว เดินทางมาถึง เกาะ 8 หรือเกาะสิมิลัน สถานที่ตั้งของ “หินเรือใบ” หรือ "Sail Rock" จุดชมวิวอันเป็นที่เลื่องชื่อ สามารถมองเห็นวิว “อ่าวเกือก” หรือ “Donald Duck Bay” ซึ่งโอบล้อมไปด้วยกองหินขนาดใหญ่ สวยงามแปลกตา และทุกท่านยังสามารถว่ายน้ำและอาบแดดบนหาดทรายสีขาว

11.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

เดินทางตามโปรแกรมท่องเที่ยว โดยใช้บริการนำเที่ยวด้วย เรือนำเที่ยว
เดินทางสู่จุดดำน้ำจุดแรกที่ เกาะ 9 หรือเกาะบางู สถานที่ดำน้ำ ที่มีทั้ง พันธุ์ปลาหายาก และฝูงปลาขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็นจุดยอดฮิตในการถ่ายภาพน้ำสีครามเข้ม ตัดกับกองหินสวยงามตระการตา
จากนั้น รับประทานอาหารกลางวัน แบบกล่องปิคนิค ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและพักผ่อนตามอัธยาศัย

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

เดินทางตามโปรแกรมท่องเที่ยว โดยใช้บริการนำเที่ยวด้วย เรือนำเที่ยว นำทุกท่านออกเดินทางอีกครั้งเพื่อพบกับโลกใต้ทะเลอันสวยงาม กับจุดดำน้ำตื้นที่ขึ้นชื่อ ของหมู่เกาะสิมิลัน ณ เกาะ 7 หรือ เกาะบายู ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเต่าทะเล ที่พบเห็นได้บ่อยครั้งและชอบแวะเวียนมาทักทายกับนักท่องเที่ยวเสมอๆ

14.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

เดินทางตามโปรแกรมท่องเที่ยว โดยใช้บริการนำเที่ยวด้วย เรือนำเที่ยว
เดินทางถึง เกาะ 4 หรือเกาะเมียง เกาะที่มีชายหาดอันงดงามถึงสองชายหาดซึ่งสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนชายหาด เช่น เดินเล่น ถ่ายรูป หรือดำน้ำตื้น

15.15 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

เดินทางตามโปรแกรมท่องเที่ยว โดยใช้บริการนำเที่ยวด้วย เรือนำเที่ยว ออกเดินทางออกจากเกาะ 4 กลับสู่ท่าเรือทับละมุ

16.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ออกเดินทางด้วยรถนำเที่ยว จากท่าเรือทับละมุ เพื่อเดินทางต่อไปยัง ร้านอาหารและที่พัก

17.30 สารสินซีฟู้ด หรือเทียบเท่า ( ท่านุ่นซีฟู๊ด หรือ เจ๊น้อง น้ำพริกกุ้งเสียบ แกงไตปลา หรือ โรงแรม เลอ เอราวัณพังงา (บจ.เซาท์เทิร์น เออีซี) หรือ ร้านมันโภชนา )

อาหารเย็น

19.00 โรงแรม เลอ เอราวัณพังงา (บจ.เซาท์เทิร์น เออีซี) หรือเทียบเท่า ( อาภาทรี บูทีค โฮเทล )

เข้าสู่โรงแรมที่พัก

07.00 โรงแรม เลอ เอราวัณพังงา (บจ.เซาท์เทิร์น เออีซี) หรือเทียบเท่า ( อาภาทรี บูทีค โฮเทล )

อาหารเช้าโรงแรมที่พัก

08.00 วสันต์ กาละจิตต์ บริการรถตู้และรถบัส VIP

นำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์
เริ่มต้น 6 ท่านเดินทาง ด้วยประเภทรถดังนี้
6-9 ท่าน รถตู้ 1 คัน
10-16 ท่าน รถตู้ 2 คัน
18-24 ท่าน รถตู้ 3 คัน
ออกเดินทางสู่จุดชมวิว เสม็ดนางชี

09.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พาทุกท่านเที่ยวชม ชมวิว ชมวิวเสม็ดนางชี ท่าเรือบ้านหินร่ม พังงา
✅จุดชมวิวอ่าวพังงา เสม็ดนางชีบูทีค ตั้งอยู่ที่อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ที่สามารถชมวิวภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ของอ่าวพังงา และบรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางขุนเขา เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่สุดอันซีน สามารถมองเห็นแสงสีทองของพระอาทิตย์ และแสงทไวไลท์หลากสีที่มาทักทายขอบฟ้า แทรกตัวอยู่ระหว่างภูเขาน้อยใหญ่
✅รถตู้นำเที่ยว พาทุกท่านเยี่ยมชม บ้านหินร่ม นำทุกท่าน
นั่งเรือเที่ยวชมอ่าวพังงา ใช้เวลาประมาณ 1-1.30 ชั่วโมง
** ไฮไลท์ ชมความ Unseen เที่ยวชมเกาะและถ้ำต่างๆ ใน อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ระหว่างล่องเรือเราก็จะได้เห็น เสม็ดนางชี เขาหินปูนที่ตั้งอยู่กลางทะเล มีเกาะเล็กเกาะน้อยล้อมรอบอย่างใกล้ชิด เรียกว่าสวยอลังการมากจนแอบคิดแว้บนึงเลนว่าเรากำลังล่องเรืออยู่ใน กุ้ยหลิน เมืองจีน

12.00 สารสินซีฟู้ด หรือเทียบเท่า ( ท่านุ่นซีฟู๊ด หรือ เจ๊น้อง น้ำพริกกุ้งเสียบ แกงไตปลา หรือ ร้านอาหารพื้นเมือง-ภูเก็ต กินดี(Kin Dee restaurant) )

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

เดินทางสู่ เมืองภูเก็ต เข้าสู่โรงแรมที่พัก ด้วยรถนำเที่ยว
✅ ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสดวกมากมาย

14.00 โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต วิลเท็จ พาร์ค หรือเทียบเท่า ( Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort หรือ ANONA BEACHFRONT PHUKET RESORT หรือ ไดมอนด์ คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา หรือ โรงแรมเดอะวิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา หรือ ไมด้า แกรนด์ รีสอร์ท ภูเก็ต )

เข้าสู่โรงแรมที่พัก ห้องพักประเภท Superior หรือ Deluxe พักห้องละ 2 ท่าน

16.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

รถนำเที่ยว นำทุกท่านเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์
✅ ชมจุดชมวิว 360 องศา พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
✅ จุดชมวิวสามอ่าว
จากนั้นพาทุกท่าน จากนั้นพาทุกท่าน ชมพระอาทิตย์ตก ณ แหลมพรหมเทพ

19.00 ร้านป่าหล่ายซีฟู้ด หรือเทียบเท่า ( ชาบูเดอร์แบร์ภูเก็ต หรือ ไม้หมอน ฟอเรสต์(Maimorn Forest) หรือ ร้านอาหารครัวพระยาภูเก็ต หรือ บริษัท สกายเวิลด์ แอดเวนเจอร์ จำกัด(Three Monkeys Restaurant) )

รับประทานอาหารเย็น

08.00 โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต วิลเท็จ พาร์ค หรือเทียบเท่า ( Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort หรือ ANONA BEACHFRONT PHUKET RESORT หรือ ไดมอนด์ คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา หรือ โรงแรมเดอะวิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา หรือ ไมด้า แกรนด์ รีสอร์ท ภูเก็ต )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมที่พัก

10.00 วสันต์ กาละจิตต์ บริการรถตู้และรถบัส VIP

นำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ เริ่มต้น 6 ท่านเดินทาง ด้วยประเภทรถดังนี้
6-9 ท่าน รถตู้ 1 คัน
10-16 ท่าน รถตู้ 2 คัน
18-24 ท่าน รถตู้ 3 คัน
✅ เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พัก เดินทางสู่ วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง)
✅ วัดไชยธาราราม วัดฉลอง หรือชื่อที่เรียกเป็นทางการ ก็คือ วัดไชยธาราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต ถ้าใครมา ภูเก็ตจะต้องมาแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคลแต่ตัวเอง

12.00 บริษัท สกายเวิลด์ แอดเวนเจอร์ จำกัด (Three Monkeys Restaurant) หรือเทียบเท่า ( ไม้หมอน ฟอเรสต์ หรือ ร้านอาหารทุ่งคา-กาแฟ(ยอดเขารัง) )

รับประทานอาหารกลางวัน และ เช็คอิน Three Monkeys Restaurant Tree monkeys ทรีมังกี้  ร้านสวยใจกลางเมืองภูเก็ตในตกแต่งแบบทรอปิคอล ใจกลางป่า รายล้อมด้วยธรรมชาติและต้นไม้ใหญ่ ได้ดื่มด่ำไปกับวิวสีเขียวที่สดชื่นกับการตกแต่งที่สุดบูติคออกแนวบาหลี

13.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

นำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์
✅ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ที่เต็มไปด้วยตรอกซอกซอย ตึกเก่าแก่และสตรีทอาร์ตตลอดทาง รวมทั้งร้านอาหาร และคาเฟ่ชิค ๆ ที่บอกเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรม ความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของคนภูเก็ต (Sino) แปลว่าจีน ส่วนโปรตุกีส คือ ประเทศโปรตุเกสในทวีปยุโรป รวมกันเป็นสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสที่ผสมผสานระหว่างความอ่อนช้อยแบบจีนกับโครงสร้างแบบยุโรปได้อย่างลงตัว

อิสระ ในการเลือกชมสินค้าของฝาก ถ่ายรูป และ รับประทานอาหารว่าง คาเฟ่สวยๆ บริเวณเมืองเก่าภูเก็ต

15.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

รถนำเที่ยวพาทุกท่านเยี่ยมชม ตามโปรแกรมท่องเที่ยว
✅ เข้าชม วัดพระทอง หรือ วัดพระผุด เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง
✅ “มาดูบัวคาเฟ่” ค่าเครื่องดื่มและอาหาร ลูกค้าชำระเองตามอัธยาศัย เป็นคาเฟ่สไตล์ไทยร่วมสมัย ที่มีจุดเด่นเป็นสวนบัวหลวงสายพันธุ์วิคตอเรียหรือบัวกระด้งเหมาะแก่การเก็บภาพสวยๆ .. ถ้าต้องการลงถ่ายรูปคู่กับบัววิคตอเรีย จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม(ลูกค้าชำระเอง)
✅ แวะซื้อของฝากและของที่ระลึก และก่อนถึงสนามบิน พาทุกท่านแวะซื้อของฝาก ของฝากเมืองภูเก็ต เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

18.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ต มัคคุเทศก์พาทุกท่าน เช็คอิน เพื่อเดินทางกลับ โดยสายการบิน THAI SMILE AIRWAYS

19.35 บริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยเที่ยวบิน สายการบิน Thaismile
เที่ยวบินอาจเปลี่ยนแปลงเวลาตามเวลารอบบิน
WE208 หรือ WE218

21.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ด้วยความประทับใจ