12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

***ค่าบริการ
ท่านละ 12,500 บาท (สำหรับผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 30 ท่าน)
***พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 บาท
+++อัตรานี้รวม
 ค่ารถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 Speed Boat ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 ลำ
 ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน บนเกาะกูด
 ค่าอาหารตามระบุ 9 มื้อ (อาหารกล่องจำนวน 2 มื้อ) / อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว -ค่าขึ้นเกาะส่วนตัว / ค่ากิจกรรม ยานพาหนะต่างๆ ตามสถานที่ระบุในโปรแกรม
 มัคคุเทศก์ รวมจำนวน 3 ท่าน / บัส คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองส่วนบุคคล 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 500,000 บาท
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

****อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติ, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะออกใบกำกับภาษีให้ห้างร้าน บริษัท), ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกรายการ /ค่ามินิบาร์ และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ ฯลฯ/ ค่าทิปทีมงาน

***เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง
1. หน้าบัตรประชาชนของผู้เดินทางที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อใช้ประกอบการจองตั๋วเครื่องบิน การเข้าเช็คอินที่พัก ตลอดจนการทำประกันอุบัติเหตุ
2. หลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 หากยังไม่ได้ฉีด ต้องแสดงเอกสารผลตรวจโควิด-19 (แบบ RT-PCR) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง
3. ท่านที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ขอหลักฐานการตรวจโรค COVID-19 แบบ ATK / RT-PCR ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
133/8 ถนนราชปรารภ มักกะสัน
เบอร์โทร
0818601614
อีเมล
friendsofnature@gmail.com
หมายเหตุ

1. กรณีต้องการใช้สิทธิ์ในโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”
- กำหนด 1 สิทธิ/คน จำนวน 200,000 สิทธิ์ ช่วงขยายระยะเวลาเดินทาง 8 ก.พ.-30 เม.ย.2565
- คุณสมบัติ และเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการ มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย/อายุต้ังแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป /ไม่สามารถใช้แพ็คเกจท่องเที่ยวของโครงการทัวร์เที่ยวไทยในช่วงเวลาเดียวกับการเข้าพักโรงแรม / ที่พักของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ได้
- การชำระค่าใช้จ่าย : ลูกค้าได้รับ Notification จากทางผู้ประกอบการนำเที่ยวผ่าน App เป๋าตัง/ ลูกค้ากดใช้สิทธิเพื่อดูรายละเอียดการจองและชำระเงิน
- ลูกค้าชำระผ่าน G Wallet - App เป๋าตัง 60% ของค่าทัวร์ – ส่วนลดรัฐบาลสนับสนุนค่าแพ็คเกจท่องเที่ยว 40% ไม่เกิน 5,000 บาท/สิทธิ
- หากไม่มีชำระเงินภายในเวลา 23.59 น.ของวันที่ทำการจอง ระบบจะยกเลิกการจองอัตโนมัติ
- วันเดินทางลูกค้าต้องนำมือถือที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไว้ มาทำการสแกน QR CODE – Check In บน App เป๋าตัง ณ จุดนัดพบที่กำหนดโดยผู้ประกอบการนำเที่ยว
- บริษัทนำเที่ยวต้องทำการสแกนหน้าบน App ถุงเงินของผู้ประกอบการนำเที่ยวที่จังหวัด Check In และ Check Out
- ชำระค่าใช้จ่ายแล้ว หากไม่ได้มีการเดินทางตามวันที่กำหนด (ไม่มีการเช็คอินและเช็คเอาท์) ระบบจะยกเลิกคูปองแสดงสถานะหมดอายุ ไม่มีการคืนสิทธิให้กับผู้ใช้ และไม่ได้รับค่าใช้จ่าย 60 % คืนไม่ว่ากรณีใดๆ
- ยกเว้น มีประกาศจากทางรัฐบาลไม่ให้มีการเดินทาง การคืนค่าใช้จ่ายเป็นไปตามราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยวพ.ศ. ๒๕๖๓
2. กำหนดการ, สถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ทีมงานจะถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
3. กำหนดการ, สถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ทีมงานจะถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ (เนื่องจากเป็นการวางแผนการเดินทางล่วงหน้า 2 เดือน ภายใต้ภาวะที่ยังไม่ปกติ 100 %)
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ โรคระบาด โรคติดต่อ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ โรคระบาด โรคติดต่อ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
6. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการชำรุดหรือสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว อาทิ เช่น โทรศัพท์มือถือ, กระเป๋าเดินทาง, กระเป๋าสตางค์, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
8. กรณีไม่ได้ร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” หลังลงชื่อจอง 1 วัน (หรือตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ท่านทราบ) ท่านที่ชำระเงินสด รบกวนท่านต้องยืนยันการจองโดยชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท หรือกรณี ชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ รบกวนท่านกรอกเอกสารตัดบัตร ยอดค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน ส่งเอกสารกลับมายังบริษัทแล้วรอแจ้งกลับถึงผลการอนุมัติโปรโมชั่น การจองจึงจะสมบูรณ์และเลือกที่นั่งบนรถได้ หากพ้นจากวันเวลาที่กำหนด ขออนุญาตตัดสิทธิ์การจองโดยอัตโนมัติและเมื่อท่านชำระค่าใช้จ่ายหรือส่งเอกสารตัดบัตรแล้วท่านไม่สามารถยกเลิกการเดินทางเพื่อคืนค่าใช้จ่าย แต่สามารถให้ท่านอื่นเดินทางแทนได้
9. รูปแบบห้องพัก / ที่นั่งบนรถ จัดให้ตามลำดับการชำระค่าใช้จ่าย
10. กรุณาพิจารณาอ่านโปรแกรมโดยละเอียด เมื่อท่านได้ทำการยืนยันจองทัวร์กับบริษัทฯ แล้ว ถือว่าท่านเข้าใจและรับทราบข้อมูลต่างๆ ยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น

003 : สีสันบูรพา Check in งามตา @ ตราด (เกาะกูด-เกาะรัง-เกาะกระดาด-เกาะขายหัวเราะ)

location_on กรุงเทพมหานคร - ตราด
โดย บริษัท เพื่อนธรรมชาติ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เชิญท่านไปฟิน Check In กันที่เมืองรองจังหวัดตราด เมืองท่องเที่ยวริมทะเลชายฝั่งภาคตะวันออก ที่อุดมไปด้วยสีสันแหล่งท่องเที่ยวหลากอารมณ์และทรงคุณค่า นำท่านเยือนสมบัติทางท้องทะเล เกาะกูด – หมู่เกาะรัง – เกาะขาม - เกาะกระดาด – เกาะขายหัวเราะ
ส่วนชายฝั่งชม UNSEEN ความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ “ลานตะบูน” ที่ “บ้านท่าระแนะ” ไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ ป่าชายเลนผืนใหญ่ ขนาด 2,000 ไร่ อายุกว่า 100 ปี เข้าสละสายพันธุ์สุมาลี พันธุ์ขึ้นชื่อของจังหวัดตราด ณ "สวนสละสมโภชน์"
ตามไปฟังเรื่องเล่ามากมาย เช่น เส้นทางเดินทัพและรวบรวมไพร่พลเพื่อกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากพระนครศรีอยุธยาจนถึงเมืองตราด, "วิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒" กันนะคะ ได้เวลาเก็บกระเป๋าไปชม ชิม ชอป แช๊ะ แวะเที่ยวด้วยกันแล้วจ้า

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

**ค่าเบ็ดเตล็ด / ท่าน**
1.ค่าวิทยากร 1 ท่าน (วันละ 2,000 บาท จำนวน 3 วัน ) = 200 บาท
2.ค่าไกด์ 2 ท่าน (วันละ 1,500 บาท จำนวน 3 วัน ) = 300 บาท 3.ที่พักทีมงาน 3 ท่าน (2100 X 2 คืน) =140 บาท
4.ที่พักรถบัส (800X2 คืน) = 53 บาท 5.สำนักงาน+เอกสารแจก = 40 บาท
6.ประกันการเดินทาง = 29 บาท 7. ของรางวัล = 80 บาท 8.ป้ายไวนิล+tag+ป้ายชื่อ = 85 บาท
8.VAT 7% = 818 บาท
9.ของว่าง+น้ำดื่ม/เครื่องดื่ม+ผลไม้+ไอศครีม = 250 บาท
10.เบ็ดเตล็ด /ทางด่วน/ทิป เรือ,โรงแรม,รถ /อาหารทีมงาน = 360 บาท
รวม = 2,345 บาท

05.00 เพื่อนธรรมชาติ รอต้อนรับคณะ

พร้อมกันที่จุดนัดหมาย.....หน้าห้างคิงพาวเวอร์ ซอยรางน้ำ......... ทีมงานคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระการเดินทางกับทุกท่าน พร้อมทำการตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมบริการเจล/สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือแก่ทุกท่าน

05.30 รถบัส / บ. ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป

ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ **อ.เมือง จ.ตราด** (ระยะทาง 322 กม./4.30 ชม. ) มัคคุเทศก์แจ้งรายละเอียดข้อมูลการเดินทางแล้ว เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

06.30 เพื่อนธรรมชาติ

**บริการอาหารเช้าแบบกล่อง** พร้อมเครื่องดื่ม

11.00 ชุมชนท่าระแนะ

ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ลิ้มลองเมนู-รสชาติแบบท้องถิ่น ณ ชุมชนท่าระแนะ

12.00 เพื่อนธรรมชาติ

นำคณะลงเรือลำละ 6 ท่าน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น .....นำชมแหล่งศึกษาเรียนรู้ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ ป่าชายเลนผืนใหญ่ ขนาด 2,000 ไร่ 1 ใน สถานที่ท่องเที่ยว Unseen แห่งจังหวัดตราด ชมปรากฏการณ์รังสรรค์โดยธรรมชาติของป่าชายเลน “ลานตะบูน” 13.30 จากนั้นกลับมาที่จุดลงเรือ ทานอาหารเบรกสุด Unseen ** ใบโกงกางทอด & ชาร้อยรู **
***รวมค่าเรือ+ค่าอาหารว่างเเล้ว

14.00 ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป

รถบัสรับคณะ ออกเดินทางสู่ท่าเรือ ** ท่าเรือแหลมศอก ** (ระยะทาง 29 กม./ 30 นาที) พร้อม - ขนย้ายสัมภาระลง Speed boat แบบเหมาลำ

15.00 Speed Boat บ.เกาะกูด เอกซ์เพรส

เรือออกเดินทางจากท่าเรือแหลมศอก มุ่งหน้า...เกาะกูด ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

16.00 เกาะกูด พาราไดซ์ บีช รีสอร์ท

เรือเทียบหน้าหาดของ ...เกาะกูดพาราไดซ์บีชรีสอร์ท... ( ห้องแบบ Superior Garden) ทำการเช็คอิน ทีมงานอำนวยความสะดวกเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทาง เชิญท่านพักผ่อนคลายอิริยาบถ วิวหน้าหาดบรรยากาศ พระอาทิตย์ตกดินก็งดงาม

18.00 เกาะกูด พาราไดซ์ บีช รีสอร์ท

** ร่วมรับประทานอาหารค่ำ** ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 เกาะกูด พาราไดซ์ บีช รีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.30 Speed Boat บ.เกาะกูด เอกซ์เพรส - ดำน้ำ ดูปะการัง

Speed Boat เทียบหน้าหาดของ ..เกาะกูด พาราไดซ์บีช รีสอร์ท.. นำคณะออกเดินทางจากหน้าหาดมุ่งหน้าสู่ **หมู่เกาะรัง**
09.15 เดินทางถึง **หมู่เกาะรัง** ให้ท่านได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย -หาดศาลเจ้า เป็นหาดสวยงามของเกาะรัง มีเม็ดทรายขาวละเอียดน้ำทะเลใสแจ๋วราวกระจก สามารถลงดำน้ำ เพื่อดูครอบครัวปลาการ์ตูน และเล่นน้ำกับฝูงปลาได้ พักผ่อนเล่นน้ำที่หาดทราย และฝึกใช้อุปกรณ์ -เกาะยักษ์เล็ก มีน้ำทะเลสีเขียวมรกตท่ามกลางกองหินน้อยใหญ่แหล่งอาหารชั้นดีของปลาและปะการัง ที่นี่ยังคงมีปะการังใต้น้ำ เช่น ปะการังเขากวางกลุ่มใหญ่ ปะการังจาน หมู่ของฟองน้ำ และ ฝูงปลาทะเลหลากหลายชนิดที่แหวกว่ายอยู่ในท้องทะเลเกาะยักษ์เล็กหลากหลายด้วยดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูน ปะการังจาน ปะการังสมอง ปะการังเขากวาง ตื่นตาตื่นใจแน่นอนสำหรับการลงดำน้ำที่เกาะนี้ -เกาะยักษ์ใหญ่ เป็นจุดที่ปะการังสวยและสมบูรณ์มากๆ จึงไม่ควรพลาดอีกเช่นกับสำหรับเกาะนี้ (รวมค่าเข้าอุทยานฯ เเล้ว)

12.30 เพื่อนธรรมชาติ

รับประทานอาหารกลางวันแบบปิ่นโต พร้อมผลไม้ / เครื่องดื่ม /ไอศครีม ณ หาดอุทยานฯ หมู่เกาะรัง

14.00 เพื่อนธรรมชาติ

เกาะขาม เป็นเกาะส่วนตัวเล็กๆ ตั้งอยู่ใกล้ๆกับเกาะหมาก ลักษณะเด่นของ เกาะขาม มีธรรมชาติค่อนข้างสมบูรณ์ หาดทรายขาว(สันทราย)ทอดยาวออกไปในทะเลประมาณ 300 ม. และ หมู่หินภูเขาไฟตั้งอยู่เรียงรายกับแนวปะการังหลากชนิดรอบๆเกาะน้ำทะเลใสตลอดปี จนได้ฉายาว่า "ไข่มุกมรกต แห่งทะเลตราด" (เป็นเกาะส่วนตัว-รวมค่าขึ้นเกาะแล้ว)

16.00 เกาะกูด พาราไดซ์ บีช รีสอร์ท

คณะเดินทางถึง **เกาะกูด พาราไดซ์บีช รีสอร์ท**

18.00 เกาะกูด พาราไดซ์ บีช รีสอร์ท

** ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ** ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังทานอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 เกาะกูด พาราไดซ์ บีช รีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร เชิญท่านเพลิดเพลิน พักผ่อน เดินเล่นชมวิวตามอัธยาศัย

08.00 Speed Boat บ.เกาะกูด เอกซ์เพรส - ท่าเรือเกาะกระดาด

ทุกท่านเตรียม ** Check out ** ทีมงานเตรียมขนย้ายสัมภาระลงเรือ พร้อมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ **ท่าเรือเกาะกระดาด** ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที

09.10 เพื่อนธรรมชาติ

คณะเดินทางถึงท่าเรือ **เกาะกระดาด** เกาะมหัศจรรย์ที่มีพื้นแบนราบเหมือนกระดาษวางอยู่กลางทะเล เป็นเกาะขนาดเล็กๆ ตั้งอยู่ใน ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ลักษณะของเกาะจะแบนราบไม่มีภูเขาสูงอย่างเกาะอื่นๆ และบนเกาะแห่งนี้ ยังเต็มไปด้วย “ต้นกระดาด” ที่มีลักษณะคล้ายต้นบอน ต้นเผือก ที่หัวใช้ทำยาได้ เป็นพันธุ์ไม้ที่ชอบขึ้นอยู่ตามชายหาดชื้นแฉะ ในปัจจุบันยังคง พอมีให้เห็นอยู่บ้างบนเกาะแห่งนี้ (เป็นเกาะส่วนตัว-รวมค่าขึ้นเกาะแล้ว)

09.30 เพื่อนธรรมชาติ

ชุมชนรอรับคณะ เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถ Super cars นั่งรถกินลม ชมวิวบนเกาะ ชมวิถีชีวิตและธรรมชาติระหว่างทาง โดยในหลายจุดหลายช่วงจะได้เห็นกวางน้อย ใหญ่ ออกมาหากินแบบชินกับผู้คนและเสียงรถsuper cars ชมทิวต้นมะพร้าวที่เอนเอียงลิ่วล้อไปตามแรงลมที่เอียงเข้าหาทะเล ปัจจุบันบนเกาะกระดาดมีกวางหลายร้อยตัว จนได้รับฉายาว่าเป็น **ซาฟารีกลางทะเล** และเป็นเกาะที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน **UNSEEN THAILAN** พร้อมถ่ายรูปกับต้นมะพร้าวเอน ที่เป็นมุมถ่ายรูปอีกหนึ่งจุดที่ต้องห้ามพลาด (รวมค่ารถ Super Cars แล้ว)

10.10 เพื่อนธรรมชาติ

นั่ง Super cars ของชุมชนออกเดินทางไปต่อยังแหลม ร.5 ซึ่งอยู่บริเวณท้ายเกาะกระดาด เพื่อส่งทุกท่านเดินเท้าประมาณ 100 เมตรไปยัง “เกาะนกใน” ช่วงน้ำลดทางเดินมีลักษณะเป็นสันทราย ใช้เวลาไม่นานก็เดินทะลุอีกด้านหนึ่งของเกาะ จะมองเห็นเกาะเล็กๆ ที่อยู่ถัดไปนั่นคือ “เกาะนกนอก” ซึ่งทางเดินไปสู่เกาะนกนอกมีระยะทางประมาณ 200 เมตร จะเป็นหินก้อนเล็ก ใหญ่ วางบนหาดทราย ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเท้า ใช้เวลาเดินประมาณ 10 นาทีก็ทะลุมายังอีกฝั่งหนึ่ง ก็จะมองเห็นจุดหมายปลายทางของเรา ซึ่งเป็นหนึ่งใน LAND MARK UNSEEN ของหวัดตราด คือ ** เกาะขายหัวเราะ** มีลักษณะเป็นเกาะเล็ก ๆ กลางทะเล โดยมีต้นไม้ขึ้นอยู่กลางเกาะหนึ่งต้น ซึ่งหากว่าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้การ์ตูนขายหัวเราะ ร้อยทั้งร้อยจะต้องบอกว่าเหมือนกับเกาะในการ์ตูนพร้อมต้นไม้โดดเดี่ยวตั้งเด่นกลางทะเล ซึ่งแม้ไม่ใช่ต้นมะพร้าวเหมือนในการ์ตูน แต่ก็เป็น “ต้นตะบัน” ที่กิ่งก้านและฟอร์มสวย และยังมีอายุมากนับร้อยปี (จากคำบอกเล่าของคนเก่าแก่บนเกาะกระดาดที่เล่าว่าโตมาก็เห็นต้นไม้ต้นนี้สูงใหญ่อย่างนี้อยู่แล้ว) ได้เวลาอันควรนำคณะนั่ง Super Cars เดินทางกลับในเส้นทางเดิม-สู่ท่าเรือ

11.10 เพื่อนธรรมชาติ

Speed Boat แบบเหมาลำออกเดินทางกลับฝั่ง มุ่งหน้าท่าเรือแหลมศอก จ.ตราด

12.10 รถบัส / บ. ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป

คณะเดินทางถึงท่าเรือ นั่งรถราง- ขนย้ายสัมภาระขึ้นรถบัส จัดการภารกิจส่วนตัว) ออกเดินทางสู่ร้านอาหาร (ระยะทาง 20.6 กม./ 25นาที)

13.00 ร้านอาหารฅนพลัดถิ่น หรือเทียบเท่า ( ภัตตาคารแสงฟ้า )

รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารฅนพลัดถิ่น

14.30 เพื่อนธรรมชาติ

คณะเดินทางถึง สวนสละสมโภชน์ อ.เมือง จ.ตราด สวนสละขึ้นชื่อของจังหวัดตราดและภาคตะวันออก ที่นี่ปลูกสละพันธุ์สุมาลี อันเป็นพันธุ์ขึ้นชื่อของจังหวัดตราด พื้นที่ของสวนสละแห่งนี้กว้างกว่า 80 ไร่ มีการดูแลผลผลิตอย่างดี ตั้งแต่กระบวนการคัดคุณภาพของเมล็ดที่ใช้ปลูก การคัดเกสรที่ใช้ในการผสมพันธุ์สละ ที่สำคัญคือ เมื่อผสมเกสรแล้ว จะติดป้ายวันที่ไว้เพื่อนับอายุของสละให้ได้ครบ 8 เดือน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สละออกผลสมบูรณ์โตหวานฉ่ำเต็มที่แล้วจึงจะตัดมาขาย หากเราเดินชมสวนสละ ก็จะเห็นสละแต่ละพวงติดป้ายตัวเลขวันที่ไว้เพื่อให้คนตัดได้ทราบ สละสุมาลีนั้นเป็นพันธุ์ที่ผลดก ทางสวนจึงต้องคอยคุมปริมาณพวงสละต่อต้นเพื่อให้ได้สละลูกใหญ่สมบูรณ์ดี ไม่แย่งน้ำแย่งปุ๋ยกันมิฉะนั้นลูกจะเล็ก โดยสละในสวนก็จะออกหมุนเวียนตลอดทั้งปี ****บริการ สละลอยเเก้ว แก่ทุกท่าน และมีสละสดให้ท่านได้ชิมค่ะ

15.30 เพื่อนธรรมชาติ

ได้เวลาอันควร นำคณะเดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร (ระยะทาง 323 กม./4.30 ชม.) แวะซื้อของฝาก พร้อมบริการ ** อาหารค่ำแบบกล่อง** ระหว่างเดินทางกลับ

21.00 เพื่อนธรรมชาติ

คณะเดินทางกลับถึง #กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
**จุดแวะส่งคณะ - บริเวณหน้าห้างเซ็นจูรี ปากซอยรางน้ำ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัยฯ