6,700/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

จำนวนผู้เดินทาง 8 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 6,700 บาท
อัตรานี้รวม
- ค่าที่พัก แบบห้องพักปรับอากาศ จำนวน 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP ตลอดการเดินทาง
(กรณีมีผู้เดินทางจำนวน 25 ท่านขึ้นไป เปลี่ยนพาหนะการเดินทางเป็น รถโค้ชปรับอากาศ )
- ค่าอาหารจำนวน 4 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- ขนมขบเคี้ยว ลูกอม นมเปรี้ยว
- ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่มผู้เดินทาง ทุนประกัน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
- ค่าธรรมเนียม ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ผ้าเย็น เจลล้างมือ ตลอดการเดินทาง
- ค่ามัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ราคานี้ได้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ไว้เรียบร้อยแล้ว
*หจก. ชัชวาลทัวร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ กำหนดการเดินทางได้ตามความเหมาะสม
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ*

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
599/194 หมู่ 2 ถนนรอบเมือง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
เบอร์โทร
0819541715
อีเมล
Chatchawarntour@hotmail.com
หมายเหตุ

** ไม่มีการยกเลิกการเดินทางและคืนเงินในทุกกรณี และ กำหนดการเดินทางต้องปรับเปลี่ยนหรือยึดตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติประกาศ และ คำสั่งป้องกัน และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศบค.**

เมืองแป้ เมืองน่าน ลำปาง หนาอ้าย

location_on ขอนแก่น - ลำปาง
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชวาล ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

- ขอพรพระพุทธชินราช
- ไหว้พระธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปีเกิด เสริมความเป็นสิริมงคล
- สัมผัสวัฒนธรรมล้านนา ชอปปิงสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ของที่ระลึก นานาชนิด

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1. เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 3 วัน x 1,500 = 4,500 บาท
2. ค่าเดินทางไป - กลับ มัคคุเทศก์ 600 x 2 = 1,200 บาท
3. ค่าที่พักมัคคุเทศก์ ที่ จังหวัดขอนแก่น 1 คืน 600 บาท
4. ค่าที่พักมัคคุเทศก์และคนขับรถ ที่ จังหวัดน่าน 1 คืน 1,400 บาท (พักที่โรงแรมบ้านน่านกับลูกค้า)
5. ค่าที่พักมัคคุเทศก์และคนขับรถ ที่ จังหวัดลำปาง 1 คืน 1,400 บาท (พักที่โรงแรมเวียงลคอรกับลูกค้า)
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 1,000 บาท
ลูกค้า 8 คน เฉลี่ยคนละ 1,262.50 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า 1. ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท/คน
2. ค่าน้ำ ค่าขนม ของบริการบนรถ 150 บาท/คน
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 438.48 บาท/คน

รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและมัคคุเทศก์ 1,885.98 บาท/คน

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

06.00 รถตู้ปรับอากาศ VIP (โดย นายสุทธิชัย บทมาตย์)

รับคณะผู้เดินทางที่ จุดนัดหมาย รับการต้อนรับจาก ทีมงานชัชวาลทัวร์ ตรวจวัดอุณหภูมิ สแกน QR Code เพื่อเช็คอิน บริการเจลล้างมือให้ทุกท่าน ขึ้นรถตู้ปรับอากาศออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดพิษณุโลก รับประทานอาหารเช้า (ตามอัธยาศัย) เข้าสักการบูชา พระพุทธชินราช พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทย ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

12.00 หจก.ชัชวาลทัวร์

รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย) ร้านอาหารระหว่างเส้นทาง

13.00 หจก.ชัชวาลทัวร์

ออกเดินทางเข้าสู่จังหวัดแพร่ เข้าเยี่ยมชมและสักการบูชา วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
วัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่ และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล (เสือ)
จากนั้นเข้าเยี่ยมชม บ้านประทับใจ หรือ บ้านเสาร้อยต้น เป็นบ้านทรงไทยประยุกต์ สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง
อายุมากกว่า 100 ปี เสาบ้านเป็นไม้สักท่อนใหญ่ จำนวนมากถึง 130 ต้น แกะสลักที่โคนเสาเป็นรูปช้างและต้นไม้

18.00 หจก.ชัชวาลทัวร์

นำคณะเที่ยวชม ข่วงเมืองน่าน หรือ ถนนคนเดินน่าน (มีเฉพาะวันศุกร์ และ เสาร์) เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง
ของกิน ของฝาก นานาชนิด รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย) ร้านอาหารพื้นเมือง อิสระตามอัธยาศัย

20.00 โรงแรมบ้านน่าน

จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมบ้านน่าน หรือ เทียบเท่า จังหวัดน่าน ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว นอนหลับ ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

07.00 โรงแรมบ้านน่าน

ตื่นนอน ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์ ABF ห้องอาหารของที่พัก

08.00 รถตู้ปรับอากาศ VIP (โดย นายสุทธิชัย บทมาตย์)

เข้าเยี่ยมชมและสักการบูชา วัดภูมินทร์ ชมโบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกันประตูไม้ ทั้งสี่ทิศ แกะสลักลวดลายโดยช่างฝีมือล้านนา ชมจิตรกรรมฝาผนังในวิหารหลวง ภาพเด่น คือ ภาพปู่ม่านย่าม่าน
ซึ่งเป็นคำเรียกผู้ชายผู้หญิงชาวไทลื้อในสมัยโบราณกระซิบสนทนากัน เข้าเยี่ยมชม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
ชมเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 สักการบูชา พระพุทธนันทบุรี- ศรีศากยมุนี พระพุทธรูปทองคำปางลีลา สร้างจากทองคำสูง 145 เซนติเมตร จากนั้นนำคณะเข้าสักการบูชา วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พระธาตุคู่บ้านคู่เมือง ปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสกุลช่างน่านอันงดงามและเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีเถาะ (กระต่าย)

12.00 ร้านอาหารเฮือนเจ้านาง

รับประทานอาหารกลางวัน อาหารไทยเซ็ทโต๊ะ ร้านเฮือนเจ้านาง

13.00 หจก.ชัชวาลทัวร์

ออกเดินทางสู่จังหวัดแพร่ เดินทางเข้าเยี่ยมชม วัดจอมสวรรค์ วัดเก่าแก่สร้างด้วยศิลปะพุกาม (พม่า) ศิลปวัตถุและโบราณวัตถุที่สวยงามและทรงคุณค่า สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง กรมศิลปากรได้ทำการขึ้นทะเบียนโบราณสถานไว้เป็นสมบัติของชาติ นมัสการ หลวงพ่อสาน พระพุทธรูปที่สร้างโดยใช้ไม้ไผ่สานเป็นองค์ลงรักปิดทองปางสะดุ้งมาร
เข้าเยี่ยมชม วัดสวรรคนิเวศ นมัสการ พระพุทธมหานาควาสุกรีมงคลเติมธนศักดิ์ ภายในถ้ำพญานาคราช
เดินทางเข้าสู่จังหวัดลำปาง นำคณะเข้าเยี่ยมชมวิว เหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ (เหมืองแม่เมาะ)
แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าของ กฟผ. จากแหล่งถ่านหินขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนพลังงาน

18.00 โรงแรมเวียงลคอร

เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเวียงลคอร หรือ เทียบเท่า ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว

18.30 โรงแรมเวียงลคอร

รับประทานอาหารเย็น อาหารไทยเซ็ทโต๊ะ ห้องอาหาร โรงแรมเวียงลคอร

19.30 หจก.ชัชวาลทัวร์

นำคณะเข้าเดินทางเข้าสู่ กาดกองต้า ถ่ายภาพกับบรรยากาศที่สวยงามของตลาดเก่าแก่ ที่ตั้งขนาน กับลำน้ำวัง ชมอาคารโบราณอายุนับร้อยปี และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ (มีเฉพาะวันเสาร์ และ อาทิตย์) สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว นอนหลับ ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

07.00 โรงแรมเวียงลคอร

รับประทานอาหารเช้า แบบบุฟเฟ่ต์ ABF ห้องอาหารของที่พัก

08.00 รถตู้ปรับอากาศ VIP (โดย นายสุทธิชัย บทมาตย์)

นำคณะเดินทางเข้าสักการบูชา วัดพระธาตุลำปางหลวง สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี
ในราวพุทธศตวรรษที่ 20 งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีฉลู (วัว) จากนั้นนำคณะนั่ง รถม้าลำปาง หนึ่งเดียวในเมืองไทย (ค่ารถม้าไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์) แวะซื้อของฝาก ของใช้ ถ้วย จาน ชาม ที่ผลิตจากเซรามิกส์ สมควรแก่เวลาออกเดินทางมุ่งหน้ากลับ

12.00 หจก.ชัชวาลทัวร์

รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย) ร้านอาหารระหว่างเส้นทาง

15.30 หจก.ชัชวาลทัวร์

เข้าเยี่ยมชม วัดผาแก้ว หรือ วัดผาซ่อนแก้ว ชมความงดงามของของเจดีย์ ที่รายล้อมด้วยทิวเขาสูง
ตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้อง หินสี ต่าง ๆ สักการบูชา พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ งดงาม โดดเด่น เห็นแต่ไกล
แวะซื้อของฝาก ของที่ระลึก เสร็จแล้วเดินทางมุ่งหน้ากลับ สนุกสนานส่งท้ายการเดินทาง

18.30 หจก.ชัชวาลทัวร์

รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย) ร้านอาหารระหว่างเส้นทาง

22.30 รถตู้ปรับอากาศ VIP (โดย นายสุทธิชัย บทมาตย์)

เดินทางกลับถึง จังหวัดขอนแก่น ด้วยความสวัสดิภาพและสุดแสนประทับใจ