12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่ารถตู้ VIP ตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หากพัก 3 ท่าน เป็นเตียงเสริมเท่านั้น ) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
54/2 ซอย คู็บอน 50 บางชัน คลองสามวา
เบอร์โทร
0887583866
อีเมล
smilethailandtour@hotmail.com
หมายเหตุ

โปรแกรม เที่ยวกระบี่ เดินทางจาก เชียงใหม่

location_on เชียงใหม่ - กระบี่
โดย สไมล์ไทยแลนน์ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวกระบี่ 3 วัน 2 คืน ( เดินทางจากเชียงใหม่)
พักหรู 4 ดาว รีสอร์ท ริมหาดคลองม่วง
ทริปล่องเรือหัวโทง 4 เกาะทะเลแหวก UNSEEN เมืองกระบี่
เที่ยวสระมรกต น้ำตกร้อน ของดีของกระบี่

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ไกด์ ท้องถิ่น 6000 บาท / ตกคนละ 1000 บาท
เบ็ดเตล็ดลูกค้า 200.00 บาท
ภาษี 875 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

07.00 SMILE THAILAND TOUR

เจ้าหน้าที่ รอเช็คอิน ณ สนามบินเชียงใหม่

09.00 SC PRINCESS TOUR

เดินทางถึง สนามบิน กระบี่ เจ้าหน้าที่รอรับ ที่สนามบิน กระบี่

10.00 SC PRINCESS TOUR

นำท่านเดินทางสู่ สระมรกต ตั้งอยู่ในอำเภอคลองท่อม มีกำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส เป็นสระน้ำสวยใสกลางใจป่าที่มีน้ำใส เป็นสีเขียวอมฟ้า เปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง สระมรกตกำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อนลักษณะเป็นสระ น้ำร้อน 3 สระ ได้แก่ สระแก้ว สระมรกต และ สระน้ำผุด น้ำใสเป็นสีเขียวมรกต มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส รอบๆ บริเวณเป็นป่าร่มรื่นเขียวครึ้มมี พรรณไม้ที่น่าสนใจ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกร้อน คลองท่อม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของกระบี่ มีลักษณะเป็นน้ำตกร้อน อุณหภูมิประมาณ 40 – 50 องศาเซลเซียล เป็นน้ำร้อนที่ซึมมาจากผิวดินซึ่งมีป่าละเมาะปกคลุมอยู่ ตัวน้ำตกร้อน มีขนาดเล็ก สูงประมาณ 5 เมตร มี 3 ชั้น แต่ที่พิเศษ คือ แต่ละชั้น มีแอ่งลักษณะคล้ายอ่างอาบน้ำ ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของตะกอนหินปูนในน้ำร้อน ชั้นละ 4 – 5 อ่าง ลึกประมาณ 1 – 1.5 เมตร ในน้ำมีสารกำมะถัน เจือจางเป็นส่วนประกอบ มีอุณหภูมิพอเหมาะสามารถอาบน้ำและแช่ได้ เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปแช่น้ำ หรือแช่เท้าเพื่อสุขภาพ

12.00 ร้านครัวริมธารสระมรกต หรือเทียบเท่า ( The Elements Krabi Resort. )

รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ร้าน ครัวริมธาร

17.00 The Elements Krabi Resort.

นำทุกท่าน เดินทาง สู่ โรงแรม The Elements Krabi Resort

19.00 The Elements Krabi Resort. หรือเทียบเท่า ( ร้านเรือนทิพย์ สาขา2 คลองสน )

รับประทานอาหาร เย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.00 The Elements Krabi Resort.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม

08.00 SC PRINCESS TOUR

รถรอรับที่โรงแรมที่พักเพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ

09.00 SC PRINCESS TOUR

ออกเดินทางโดยเรือหางยาว (จอยทริป) มุ่งหน้าสู่ "ทะเลแหวก" ที่เป็นแนวสันทรายเชื่อมต่อระหว่าง 3 เกาะ เกาะไก่ เกาะทับ และเกาะหม้อ เข้าด้วยกันอย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งสามเกาะนี้เป็น 3 เกาะเด่นที่อยู่ใน หมู่เกาะปอดะ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกัน มีสันฐานติดกันเมื่อคลื่นพัดทรายมาพบกันที่จุดนี้จึงทำให้เกิดเป็น แนวสันทราย เชื่อมเกาะทั้งสามเกาะนี้ให้ถึงกัน สันทรายนี้จะจมหายไปเมื่อน้ำขึ้นสูง เมื่อน้ำลดแนวสันทรายก็จะค่อยๆ โผล่ขึ้นมา เหมือนกับว่าแบ่งทะเลให้แยกออกกันเป็นสามส่วน สันทรายจะโผล่ในช่วงที่น้ำทะเลลดต่ำสุด แต่ถึงแม้ว่าสันทราย จะไม่โผล่เราก็สามารถเดินเล่น ได้ อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว "อันซีน อิน ไทยแลนด์” จากนั้นสนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการังและฝูงปลา ที่เกาะไก่

12.00 SC PRINCESS TOUR

รับประทานอาหารกลางวัน BOX SET

14.00 SC PRINCESS TOUR

ออกเดินทางต่อไปยังอ่าวไร่เลย์ ชมทัศนียภาพบริเวณ "หาดถ้ำพระนาง" อันเป็นที่ตั้งของ ถ้ำพระนาง ด้วยเป็นที่สถิตของ พระนางอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวเรือแถบนี้เคารพสักการะ มุมมองนี้เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด คือเมื่อเข้าไปอยู่ภายในถ้ำมองออกมาจะเห็นปากโพรงถ้ำ มีหินย้อยลงมาเป็นฉากระย้า สวยงาม มีท้องทะเลกว้างและเกาะน้อยใหญ่เรียงรายในยามพระอาทิตย์ตก จะเป็นมุมมองสวยงามแปลกตา น่าทึ่งที่สุดแห่งหนึ่ง ในเมืองไทย บรรยากาศในช่วงเวลากลางวัน ณ อ่าวถ้ำพระนาง แห่งนี้จะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศชมนักท่องเที่ยวปีนผา พักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 SC PRINCESS TOUR

รถบริการ นำทุกท่านเดินทาง สู่ร้านอาหาร / โรงแรม

18.00 The Elements Krabi Resort. หรือเทียบเท่า ( ร้านเรือนทิพย์ สาขา2 คลองสน )

รับประทานอาหาร เย็น ณ โรงแรม

20.00 The Elements Krabi Resort.

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม

07.00 The Elements Krabi Resort.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.00 SC PRINCESS TOUR

นำทุกท่านเดินทาง สู่ร้านขายของฝาก

15.00 SC PRINCESS TOUR

ส่งทุกท่านที่ สนามบิน กระบี่