14,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขการเดินทาง
***โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ ****
✅ที่พักหลัก Bundhaya Resort Koh Lipe ประเภทห้อง Villa Deluxe Bungalow หรือ Garden Deluxe Bungalow หรือ Deluxe Room หรือ Deluxe Bungalow 2 คืน
หรือรีสอร์ทเทียบเท่า

1. ราคาต่อท่าน สำหรับที่พัก 2 ท่านต่อห้องพัก
2. เงื่อนไขส่วนลด 40% สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยเท่านั้นและรับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
3. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี
4. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
5. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
6. เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้วจะไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
7. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การล่าช้าของรถไฟ,การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
9. กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)
1. ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัททัวร์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน / รถไฟ / รถที่ใช้เดินทาง , ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแสดงหลักฐานให้แก่นักท่องเที่ยวให้ทราบ
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบิน
1. สุวรรณภูมิ-หาดใหญ่ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน ThaiSmile
2. หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน ThaiSmile
รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 20กิโลกรัม ตามกฎสายการบิน ไม่รวมที่นั่งและอาหารบนเครื่อง
2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 10 ที่นั่ง นำเที่ยวตามรายการ
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. พาหนะท้องถิ่นหากมีตามที่ระบุในรายการทัวร์
5. มื้ออาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ที่พัก โรงแรมที่พักตามรายการนำเที่ยว
7. นำ้ดื่มขวดเล็กบนรถ รวม 6 ขวด/ท่าน/ทริป
8. มัคคุเทศก์นําเที่ยวอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท) (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 50%)
10. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

1. ทิปมัคคุเทศก์เเละคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ชำระวันเดินทาง
2. ค่่าใช้จ่ายส่วนตัว
3. ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือจากรายการที่แจ้งไว้
4. ทางโรงแรมและร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ําแข็ง ซอฟท์ดริ้งค์ ในทุกๆ มื้อ การนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มเพิ่มในมื้ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวด
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
6. ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
เบอร์โทร
0958165225 , 0891094455
อีเมล
sitta.lap@gmail.com
หมายเหตุ

ติดต่อจองทัวร์ 0891094455 , 0958165225 หรือ https://fafatravel.com หรือ LINE ID. fafatravel

" (3254)-ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน พร้อมอาหาร รีสอร์ทบนเกาะ 2 คืน พร้อมทริปดำน้ำโซนใน 5เกาะ

location_on สมุทรปราการ - สตูล
โดย ซอฟต์แวร์ ไฟล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน พร้อมอาหาร รีสอร์ทบนเกาะ 2 คืน พร้อมทริปดำน้ำโซนใน 5เกาะ เที่ยวเกาะไข่ เกาะอาดัง เกาะราวี หลีเป๊ะ เกาะหินงาม

โปรโมชั่น (ทัวร์เที่ยวไทย)

✅บิน Thaismile ลงหาดใหญ่ ไปและกลับ
✅รถตู้ หาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา-หาดใหญ่
✅เรือแบบจอย จาก ปากบารา - หลีแป๊ะ - ปากบารา
✅อาหาร 6 มื้อ
วันที่ 1 กลางวันหลีแป๊ะ เย็นหลีแป๊ะ
วันที่ 2 เช้ารีสอร์ท กลางวันข้าวกล่อง เย็นหลีแป๊ะ ( ทริปดำน้ำ 5 เกาะ)
วันที่ 3 เช้ารีสอร์ท
✅ที่พักหลัก Bundhaya Resort Koh Lipe ประเภทห้อง Villa Deluxe Bungalow หรือ Garden Deluxe Bungalow หรือ Deluxe Room หรือ Deluxe Bungalow 2 คืน หรือรีสอร์ทเทียบเท่า


✅พร้อม ทริปดำน้ำโซนใน 5 เกาะ (เรือหางยาว)
ออกเดินทางโดยเรือหางยาวนำเที่ยว
โปรแกรมดำน้ำโซนในประกอบด้วย 5 จุดดำน้ำ เช่น ร่องน้ำจาบัง ,เกาะหินงาม ,เกาะราวี ,เกาะยาง ,อ่าวเรือใบ เกาะอาดัง ซึ่งแต่ละจุดมีความหลากหลายและความสวยงามแตกต่างกันออกไป
**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางตามสภาพอากาศและจำนวนผู้โดยสาร

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1 ค่าเบี้ยเบี้ยงมัคคุเทศก์ 1000*3 = 3000
2. ค่าเครื่องบิน 2000+2000 =4400
3 ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ =500 บาท
4 ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 2 คืน(พักแยก) 2400
5 ค่าประกันการเดินทาง มัคคุเทศก์= 35 +60(ปก ดำน้ำ)=95บาท
6 ค่าที่ตรวจ ATK มัคคุเทศก์และ พขร ก่อนออกเดินทาง = 200
7 ค่าธรรมเนียมอุทยานและเรือ ปากบารา หลีเป๊ะ ไปกลับ =1000
8 ค่าเบี้ยเลี้ยงอาหารมัคคุเทศก์ = 600 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ = 12195 บาท
ลูกค้า 24 คนเฉลี่ย = 508 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
- ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท/คน
- ค่าทำโปรแกรมทัวร์ ซอง ค่าเจลแอลกอฮอลล์และหน้ากากอนามัย แจกลูกค้า = 150 บาท
ค่าอาหารกล่อง วันดำน้ำ เที่ยง=150บาท
- ค่าเครื่องดื่ม กาแฟ /น้ำดื่ม ต่อคน = 150 บาทรวมค่าใช้จ่าย = 993 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % = 1015 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด = 2008บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

05.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พบกันที่จุดนัดหมาย ประตู2 ชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางด้วยสายการบิน THAI SMILE AIRWAYS พร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2
✅ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ พร้อมต้อนรับคอยอำนวยความสะดวก ในการเช็คอิน - ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย
✅ - นำ้หนักสัมภาระ ได้ท่านละ 20 กิโลกรัม สงวนสิทธิ์การเลือกที่นั่งตามนโยบายของสายการบิน (อาหารว่างบนเครื่องเป็นรูปแบบการนำกลับไปทาน จะได้รับหลังเครื่องบินถึงจุดหมายปลายทาง)

07.00 บริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง30 นาที ** รอบบินอาจมีการ
WE259 07.00-08.30

09.00 วสันต์ กาละจิตต์ บริการรถตู้และรถบัส VIP

ถึงสนามบิน มัคคุเทศก์จากบริษัทฯ คอยช่วยเหลือดำเนินการเตรียมเอกสาร เข้าจังหวัด
✅นำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ เริ่มต้น 6 ท่านเดินทาง ด้วยประเภทรถดังนี้ 6-9 ท่าน รถตู้ 1 คัน
10-16 ท่าน รถตู้ 2 คัน 17-24 ท่าน รถตู้ 3 คัน
** รถตู้แบบ 10 ที่นั่ง VIP
** พนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก์ ผ่านการฉีดวัคซีน Covid-19 ครบโด้ส และ ตรวจ ATK มีผลเป็นลบ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

10.45 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

นำทุกท่านถึงท่าเรือ ท่าเรือปากบารา เตรียมตัวสำหรับลงเรือสปีดโบ๊ท แบบจอย
** ระหว่างการเดินทางไปสู่เกาะหลีเป๊ะ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง แนะนำหาอาหารรับประทานก่อนเดินทางสู่หลีเป๊ะ ที่ท่าเรือ ตามอัธยาศัย**

11.30 บริษัท บันดาหยา รีสอร์ท จำกัด

ท่าเรือปากบารา นำท่านลงเรือสปีดโบ๊ท(จอย) มุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ *สำรองใช้ Baramee Speedboat*
✅ ระหว่างทาง ชมเกาะตะรุเตาได้ โดยมีเวลาให้เดินเล่นที่ตะรุเตา และเกาะไข่
✅ 13.00 ถึงเกาะหลีเป๊ะ หาดพัทยา พาทุกท่านเข้าสู่ที่พัก

13.30 บริษัท บันดาหยา รีสอร์ท จำกัด(Bundhaya Resort) หรือเทียบเท่า ( ร้านบังรุณ หรือ บริษัท อนัญญา หลีเป๊ะ จำกัด(Ananya Lipe Resort) หรือ บริษัท สิตา บีช รีสอร์ท จำกัด(SITA Beach Resort) หรือ ซีทัช ​หลีเป๊ะ​ ไอ​ส์แลนด์​ รีสอร์ต​(Z-Touch Lipe Island Resort) )

รับประทานอาหารกลางวัน

14.30 บริษัท บันดาหยา รีสอร์ท จำกัด(Bundhaya Resort) หรือเทียบเท่า ( ซีทัช ​หลีเป๊ะ​ ไอ​ส์แลนด์​ รีสอร์ต​(Z-Touch Lipe Island Resort) หรือ บริษัท สิตา บีช รีสอร์ท จำกัด(SITA Beach Resort) หรือ บริษัท อนัญญา หลีเป๊ะ จำกัด(Ananya Lipe Resort) )

เข้าสู่โรงแรมที่พัก
✅ ที่พักหลัก Bundhaya Resort Koh Lipe ประเภทห้อง Villa Deluxe Bungalow หรือ Garden Deluxe Bungalow หรือ Deluxe Room หรือ Deluxe Bungalow

15.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

อิสระในการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ walking street หาดพัทยา / เล่นน้ำบนหาดพัทยา / เดินชมวิว รอบเกาะหลีเป๊ะ

17.00 ชมพระอาทิตย์ตกน้ำที่หาดซันไรท์ สุดโรแมนติก

18.00 ร้านบังรุณ หรือเทียบเท่า ( บริษัท บันดาหยา รีสอร์ท จำกัด(Bundhaya Resort) หรือ บริษัท อนัญญา หลีเป๊ะ จำกัด(Ananya Lipe Resort) หรือ บริษัท สิตา บีช รีสอร์ท จำกัด(SITA Beach Resort) หรือ ซีทัช ​หลีเป๊ะ​ ไอ​ส์แลนด์​ รีสอร์ต​(Z-Touch Lipe Island Resort) )

รับประทานอาหารเย็น

07.00 บริษัท บันดาหยา รีสอร์ท จำกัด(Bundhaya Resort) หรือเทียบเท่า ( บริษัท อนัญญา หลีเป๊ะ จำกัด(Ananya Lipe Resort) หรือ บริษัท สิตา บีช รีสอร์ท จำกัด(SITA Beach Resort) หรือ ซีทัช ​หลีเป๊ะ​ ไอ​ส์แลนด์​ รีสอร์ต​(Z-Touch Lipe Island Resort) )

อาหารเช้า

09.00 บริษัท บันดาหยา รีสอร์ท จำกัด(Bundhaya Resort)

บริการเรือหางยาว ทริปดำน้ำโซนใน **โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางตามสภาพอากาศและจำนวนผู้โดยสาร

10.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

เรือหางยาว พาทุกท่านเที่ยวตามโปรแกรมนำเที่ยว
Snorkeling Trip With Long Tail Boat(เรือหางยาว)
นัดหมายเตรียมตัวเดินทางโปรแกรมดำน้ำโซนในประกอบด้วย 5 จุดดำน้ำ เช่น ร่องน้ำจาบัง ,เกาะหินงาม ,เกาะราวี ,เกาะยาง ,อ่าวเรือใบ เกาะอาดัง ซึ่งแต่ละจุดมีความหลากหลายและความสวยงามแตกต่างกันออกไป
10.00 ร่องน้ำจาบัง - เกาะหินงาม สนุกสนานกับการดำน้ำชมปะการังหลากหลายชนิด และพันธ์ปลานานาชนิดโดยเรือหางยาว และจุดดำน้ำจุดแรกที่ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของท้องทะเล ก็คือ “ร่องน้ำจาบัง”
✔️จุดนี้จะเป็นจุดดำน้ำตื้นที่สมบูรณ์และสวยงามและปะการังบริเวณนี้จะเป็นปะการรังอ่อนทั้งหมด
✔️จากนั้นนำท่านชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ “เกาะหินงาม” เป็นเกาะเล็กๆ ที่มีชายหาดเป็นก้อนหินทั้งหมดลักษณะของก้อนหินจะมีลักษณะมนเรียวลวดลายสวยงาม

กลางวัน เกาะราวี บริการอาหารกลางวัน (แบบกล่อง) ณ เกาะราวี "หาดทรายขาว เกาะราวี"

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พาทุกท่าน เที่ยวตามโปรแกรมนำเที่ยว ด้วยเรือหางยาว
แวะเกาะยาง - อ่าวสอง (เกาะอาดัง) ปะการัง “เกาะยาง” เป็นเกาะที่อยู่ใกล้กับเกาะราวีและยังเป็นเกาะที่สามารถดำน้ำดูปะการังได้รอบปะการังบริเวณเกาะยางจะเป็นปะการังแข็งสมกับปะการังอ่อน เช่น ปะการังผักกาด ปะการังสมอง
เมื่อถึงเวลาอันสมควร พาทุกท่านกลับสู่เกาะหลีเป๊ะ

17.00 บริษัท บันดาหยา รีสอร์ท จำกัด(Bundhaya Resort) หรือเทียบเท่า ( ซีทัช ​หลีเป๊ะ​ ไอ​ส์แลนด์​ รีสอร์ต​(Z-Touch Lipe Island Resort) หรือ บริษัท สิตา บีช รีสอร์ท จำกัด(SITA Beach Resort) หรือ บริษัท อนัญญา หลีเป๊ะ จำกัด(Ananya Lipe Resort) )

เข้าสู่โรงแรมที่พัก
✅ ที่พักหลัก Bundhaya Resort Koh Lipe ประเภทห้อง Villa Deluxe Bungalow หรือ Garden Deluxe Bungalow หรือ Deluxe Room หรือ Deluxe Bungalow

18.00 ร้านบังรุณ หรือเทียบเท่า ( บริษัท บันดาหยา รีสอร์ท จำกัด(Bundhaya Resort) หรือ บริษัท อนัญญา หลีเป๊ะ จำกัด(Ananya Lipe Resort) หรือ บริษัท สิตา บีช รีสอร์ท จำกัด(SITA Beach Resort) หรือ ซีทัช ​หลีเป๊ะ​ ไอ​ส์แลนด์​ รีสอร์ต​(Z-Touch Lipe Island Resort) )

รับประทานอาหารเย็น

07.00 บริษัท บันดาหยา รีสอร์ท จำกัด(Bundhaya Resort) หรือเทียบเท่า ( บริษัท อนัญญา หลีเป๊ะ จำกัด(Ananya Lipe Resort) หรือ บริษัท สิตา บีช รีสอร์ท จำกัด(SITA Beach Resort) หรือ ซีทัช ​หลีเป๊ะ​ ไอ​ส์แลนด์​ รีสอร์ต​(Z-Touch Lipe Island Resort) )

อาหารเช้า

09.00 บริษัท บันดาหยา รีสอร์ท จำกัด

ออกจากหลีเป๊ะด้วยเรือสปีดโบ๊ท แบบจอยกรุ๊ป
สำรอง Baramee Speedboat

11.30 วสันต์ กาละจิตต์ บริการรถตู้และรถบัส VIP

ถึงท่าเรือปากบารา จากนั้นออกเดินทาง สู่หาดใหญ่ด้วยรถตู้บริการ VIP

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

รถตู้นำเที่ยว แวะซื้อของฝากที่ “ตลาดกิมหยง” ตลาดขายของฝากและของที่ระลึกขนาดใหญ่สุดของหาดใหญ่ ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
** อิสระ อาหารกลางวัน

15.45 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

เช็คอินสนามบินหาดใหญ่

17.25 บริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไทย สมายล์ (Thai Smile Airways) เที่ยวบินที่ WE266 (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 05 นาที) ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ-หาดใหญ่ รวมค่าโหลดกระเป๋า สัมภาระ 20 ก.ก. ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน

18.50 ซอฟต์แวร์ ไฟล
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ