6,000/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

1. ค่ารถทัวร์ปรับอากาศ 8 ล้อ VIP
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านมาตรฐาน 2 คืน
3. ค่าอาหาร 6 มื้อตามโปรแกรม พร้อมกิจกรรมนันทนาการ
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
5. ค่าน้ำดื่ม ขนม มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ไกด์บริการ)
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท - ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคานี้ไม่รวม
- ค่าเครื่องดื่มและ อาหารที่สั่งนอกเหนือจากรายการ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
5/113 หมู่ที่ 6 ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง
เบอร์โทร
0818943539
อีเมล
kanjana_4112@hotmail.co.th
หมายเหตุ

สักการะหลวงปู่ทวด-เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-สกายวอล์ค อัยเยอร์เวง-สวนดอกไม้เมืองหนาว

location_on นครศรีธรรมราช - ยะลา
โดย หน่อง ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

สักการะหลวงปู่ทวด - เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - สกายวอล์ค- สนามบินเบตง-สวนดอกไม้เมืองหนาวหมื่นบุปผา

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

05.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไสวธุรกิจ2524

วันแรก นครศรีธรรมราช-พัทลุง- สงขลา- ปัตตานี- เบตง 05.00 น. ออกเดินทางด้วยรถทัวร์ปรับอากาศจาก จ.นครศรีธรรมราช แวะรับประทานอาหารเช้าที่ จ.พัทลุง ร้านอร่อยติ่มซำ ..... บริการ (มื้อที่ 1) หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางออกเดินทางสู่ จ. ปัตตานี สักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว/มัสยิด กรือเซะ 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลอนดอน……บริการ(มื้อที่ 2) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เบตง อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ 16.00 น. เข้าที่พักโรงแรมแกรนค์แมนดารินเบตง 18.30 น. รับประทานอาหารภัตตาคารต้าเหยิน..... บริการ (มื้อที่ 3 )ไก่เบตง

07.00 อร่อยติ่มซำ จ.พัทลุง

มื้อที่ 1

13.30 ภัตตาคารลอนดอน จ.ปัตตานี

มื้อที่ 2

16.00 โรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง

คืนแรก

18.30 ภัตตาคารต้าเหยิน จ.ยะลา

มื้อที่ 3

07.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไสวธุรกิจ2524

OK เบตง-บ่อน้ำร้อน-อุโมงค์ปิยะมิตร-ตู้ไปรษณีย์-สนามบินเบตง-พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ- สวนไม้ดอกเมืองหนาว..หมื่นบุปผา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารพร้อมเดินทาง - ชมเมืองเบตง ถ่ายรูปปั้นไก่เบตง เก็บภาพป้ายใต้สุดในสยาม - พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ - แวะถ่ายรูปกับตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย - สนามบินเบตง 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารใบหยก ...บริการ (มื้อที่ 4) - เที่ยวชมจุดเช็ดอินท์ OK เบตง -ชมบ่อน้ำพุร้อนเบตง สนุกกับการแช่เท้า ต้มไข่ -ชมอุโมงค์ปิยะมิตร ฐานทับของคอมมิวนิสในอดีต ดูห้องต่างๆ เช่นห้องพยาบาล ห้องทำงาน ห้องอาหาร -ชมสวนไม้ดอกหมื่นบุปผาเมืองหนาวเบตง ถ่ายรูปมุมป้ายของสวนโซนเรือนเพาะชำ โซนสวน และโซนขายต้นไม้เมืองหนาวเป็นพื้นที่โครงการหลวงในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเย็น 16.00 น. เข้าสู่ที่พักสวนไม้ดอกเมืองหนาว หมื่นบุปผารีสอร์ท 18.30 น. พร้อมรับประทานอาหารเย็น .... บริการ (มื้อที่ 5)

12.00 ภัตตาคารใบหยก จ.ยะลา

มื้อที่ 4

16.00 หมื่นบุปผารีสอร์ท จ..ยะลา

คืนที่สอง

18.00 หมื่นบุปฝารีสอร์ท จ.ยะลา

มื้อที่ 5

05.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไสวธุรกิจ2524

SKY WALK-ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-สักการะหลวงปู่ทวด-วัดนาประดู่ 05.00 น. เดินทาง สู่ สกายวอล์คเบตง ยอดเขาอัยเยอร์เวง สกายวอล์คชมทะเลหมอก 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า จิบกาแฟ ชา ที่ตลาดเล็กๆ บนภูเขา จากนั้นเดินทางสู่เขื่อนบางลาง 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารธาราซีฟู้ด จ.ยะลา ......บริการ(มื้อที่ 6) - สักการะหลวงปู่ทวดที่วัดช้างให้/วัดนาประดู่ เดินทางกลับจุดหมาย นครศรีธรรมราช 20.00 น. ถึง จ.นครศรีธรรมราช โดยสวัสดิภาพ

12.00 ร้านอาหารธาราซีฟู้ด จ.ยะลา

มื้อที่ 6