6,206/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่ารถตู้รับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายรายที่ระบุในโปรแกรม
- ค่าที่พักตามรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุในโปรแกรม
- ค่าอาหารทุกมื้อ ตามรายการที่ระบุในโปรแกรม
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถตลอดการเดินทาง
- ค่ามัคคุเทศก์ 1 ท่าน
- ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
- Vat 7%

อัตราค่าบริการนี้นี้ ไม่รวม
- ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ กทม-อุบล-กทม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ โทรเลขค่าซักรีด
- ค่ามินิบาร์ ค่าอาหาร เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
- ค่าล่องเรือเที่ยว สามพันโบก
- ค่าทริปคนขับรถ มัคคุเทศก์

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
13-15 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เบอร์โทร
0885954228
อีเมล
tyts-ubp@hotmail.com
หมายเหตุ

ข้อสำคัญควรทราบ (กรุณาอ่านให้ละเอียดทุกข้อ)
•ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
•บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางซึ่งบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบินรวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
•การไม่เที่ยวตามรายการไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปได้ในลักษณะเหมาจ่าย

สุขเต็มอิ่ม ถิ่นอุบล 3วัน2คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - อุบลราชธานี
โดย บริษัท แอทอุบลทราเวล จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

สุขเต็มอิ่ม ถิ่นอุบลฯ 3 วัน 2 คืน
"เที่ยวสุขใจไปกับ แอทอุบลทราเวล"

วัดพระธาตุหนองบัว – พิพิธภัณฑ์บ้านคําปุน –วัดพระธาตุสวนตาล – ขัวน้อยชีทวน - ธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบก
บ้านสวนต้นเทียนไหมไทย – อุทยานแห่งชาติผาแต้ม –เสาเฉลียง – น้ําตกสร้อยสวรรค์ – สามพันโบกโบก –วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว - ร้านกาแฟตายายชมทุ่ง – แวะซื้อของฝากของดีเมืองอุบล

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

อาหารว่างระหว่างเดินทาง =300
อุปกรณ์ออกทัวร์ เจลล้างมือ กระดาษ หน้ากากอนามัย =125
ประกันการเดินทาง =50

ชุดขันหมากเบ็ง =50

ไกด์ 1 คน =450
อาหารไกด์ =40
ห้องพักไกด์+คนขับรถ =190

ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ไกด์ =30
ค่าที่จอดรถ =10

Vat 7% = 406

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

06.30 แอทอุบลทราเวล จำกัด

เจ้าหน้าที่ รอต้อนรับคณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เพื่อเช็คอินก่อนออกเดินทาง โดยเครื่องบินมายังจังหวัดอุบลราชธานี (ราคาในโปรแกรมไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)

10.30 แอทอุบลทราเวล จำกัด

ทีมงาน Atubon Travel รอรับคณะเดินทางที่สนามบินอุบลราชธานี เมื่อคณะเดินทางมาถึง

พร้อมรถตู้ VIP สำหรับเดินทางท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง

11.00 วัดพระธาตุหนองบัว

นำคณะกราบสักการะวัดพระธาตุหนองบัว เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี มีสถาปัตยกรรม ที่งดงามและน่าสนใจ นำท่านชมและสักการะ“ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ” สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 ได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยาประเทศอินเดีย ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ หลังจากนั้นได้มีการบูรณะและสร้างพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์องค์ปัจจุบันครอบองค์พระธาตุเดิมไว้

12.00 มายโฮม

รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้าน มายโฮม

13.00 พิพิธภัณฑ์บ้านคำปุน

ผู้ผลิตและอนุรักษ์ผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานีที่มีชื่อเสียง ชมศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองที่สืบสานอนุรักษ์มายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม ผ้าโบราณที่สูงค่า กรรมวิธีการผลิต ผ้าทอพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบ้านคำปุนและงานศิลปะด้านอื่นๆ อีกมากมาย

14.00 วัดพระธาตุสวนตาล

วัดพระธาตุสวนตาล เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของบ้านชีทวน ก่อสร้างเมือใด ไม่ปรากฏหลักฐาน แต่มีโบราณสถาน โบราณวัตถุหลายอย่างที่อยู่ในวัดนี้ อาทิ พระธรรมเทโว พระธาตุสวนตาลสัตภัณฑ์หรือเชิงเทียน และเรือขุดโบราณ พระธรรมเทโว เป็นพระพุทธรูปหล่อสำริดประทับนั่งขัดสมาธิราบแสดงปางมารวิชัย ศิลปะแบบลาว จารึกเป็นภาษาพื้นเมืองที่ส่วนฐานเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามและศักดิ์สิทธิ์

15.00 ขัวน้อยชีทวน

ขัวน้อยชีทวน เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างชุมชนบ้านหนองแคนกับบ้านชีทวนเดิมเป็นคันดินผ่านทุ่งนา ต่อมาชาวบ้านได้นำเอาไม้จากเรือเก่าๆ มาทำเป็นสะพานช่วยให้เดินทางไปมาได้สะดวกขึ้น ภายหลังชาวบ้านจึงจัดผ้าป่าสามัคคีสร้างขัวน้อย เป็นสะพานคอนกรีตในปัจจุบัน

16.00 ธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบก

นำท่านชม ธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบก วัดศรีนวล เป็นธรรมาสน์แห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีรูปแบบแตกต่างจากธรรมาสน์โดยทั่วไป กล่าวคือ มีลักษณะเป็นรูปสิงห์ ยืนเทินปราสาท(ตัวธรรมาสน์) สร้างด้วยอิฐถือปูน ยอดปราสาทเป็นเครื่องไม้ทำเป็นชั้นซ้อนลดหลั่น ประดับตกแต่งลายปูนปั้น และลายเขียนสีแบบศิลปะญวนทั้งหลัง ตัวธรรมาสน์ ตั้งอยู่ในหอแจก (ศาลาการเปรียญ) ทรงไทยที่มีจิตรกรรมฝ้าเพดานศิลปะสกุลช่างเดียวกัน

18.00 ร้านอาหาร ออนซอน

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร ออนซอน

19.00 โรงแรมสุนีย์แกรนด์

นำคณะเข้าที่พัก เพื่อพักผ่อน

06.00 โรงบแรมสุนีย์แกรนด์

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

08.00 แอทอุบลทราเวล

ออกเดินทางโดยบริการรถตู้

08.30 บ้านสวนต้นเทียนไหมไทย

นำคณะท่านเดินทางสู่ บ้านสวนต้นเทียนไหมไทย ชมผ้าซิ่นทิวมุกจกดาว เป็นผ้าโบราณของเจ้านายสตรีชั้นสูงแห่งเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย

09.30 ผาแต้ม

เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 74 ของประเทศแนวเขตด้านทิศตะวันออกใช้เส้นแบ่งเขตแดนประเทศและติดกับประเทศลาว ซึ่งมีแม่น้ำโขงเป็นแนวเขต ความยาวประมาณ 63 กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยรวมเป็นลานหิน รอบแนวเขตถัดจากฝั่งแม่น้ำโขงจะเป็นหน้าผาสูงชัน ผาแต้มเป็นพื้นที่ที่ใช้อ้างอิงเวลาที่ พระอาทิตย์ขึ้นของประเทศไทย

11.00 เสาเฉลียง

นำคณะท่านเดินทางสู่ เสาเฉลียง เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สืบเนื่องมาจากกระบวนการกัดเซาะและ
กัดกร่อนด้วยอิทธิพลของน้ำและลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการสึกกร่อนโดยแม่น้ำหรือธารน้ำไหลกัดเซาะเป็นเวลาชั่วนาตาปี เกิดขึ้นในชั้นหินที่วางตัวอยู่ในแนวราบหรือเกือบราบและในแต่ละชั้นมีส่วนประกอบของแร่ที่แตกต่างกัน จึง ทำให้มีความแข็งและทนทานที่ไม่เหมือนกัน ประติมากรรมชิ้นเอกร่วมกันของหินทราย 2 ยุค

11.30 น้ำตกสร้อยสวรรค

นำท่านชม น้ำตกสร้อยสวรรค อยู่ในเขตอำเภอโขงเจียม ภายในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ไหลจากหน้าผาสูงชันสองด้าน ซึ่งเกิดจากลำห้วยสร้อยและลำแซไผ่ ตกลงมาบรรจบกันคล้ายสายสร้อย เป็นน้ำตกขนาดใหญ่สูงประมาณ 30 เมตร เกิดจากลำน้ำห้วยสร้อยและแซไผ ไหลตกจากยอดเขาแล้วไหลมาบรรจบกัน มองดูลักษณะคล้ายสายสร้อยจึงได้ชื่อว่า “น้ำตกสร้อยสวรรค์” ตัวน้ำตกตั้งอยู่ห่างจากจุดชมภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ผาแต้มประมาณ 15 กิโลเมตร ควรเดินทางมาเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือมากับคณะทัวร์จะสะดวกกว่า เมื่อมาถึงจุดตรวจบริเวณน้ำตกสร้อยสวรรค์จะต้องจอดรถเอาไว้ภายในบริเวณที่กำหนด แล้วเดินเท้าต่ออีกประมาณ 500 เมตร

12.00 แพอาหารอารยา โขงเจียม

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้าน แพอารยา

13.00 สามพันโบก

นำคณะท่านเดินทางสู่ สามพันโบก ตั้งอยู่กลางลำน้ำโขงในเขตพื้นที่บ้านโป่งเป้า บ้านสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นแก่งหินที่โผล่ขึ้นมากลางลำน้ำโขงในช่วงที่น้ำลด มีลักษณะเป็นแอ่งน้อยใหญ่ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของแรงน้ำวน เมื่อนับดูแล้วมีจำนวนมากกว่า 3,000 แอ่ง และคำว่า "แอ่ง" ในภาษาท้องถิ่นจะเรียกว่า "โบก" จึงเป็นที่มาของคำว่า สามพันโบก

17.00 วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

เดินทางสู่ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือที่เรียกกันว่า วัดเรืองแสง เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง โดยจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ บริเวณบนยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทองตั้งเด่นเป็นสง่า จุดเด่นของวัดคือการได้มาชมภาพเรืองแสงเป็นสีเขียวของของต้นกัลปพฤกษ์ที่เป็นจิตรกรรมที่อยู่บนผนังด้านหลังของอุโบสถในยามค่ำคืน

19.00 แพอารยาริมเขื่อน

รับประทานอาหารเย็นที่ร้าน แพอารยาสาขาเขื่อนสิรินธร

20.00 อารยา โขงเจียม รีสอร์ท

เข้าที่พัก อารยา โขงเจียม รีสอร์ท

06.00 อารยา รีสอร์ท โขงเจียม ริเวอร์ไซด์

รับประทานอาหารเช้า ชมวิวและพักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงแรม และเตรียมตัวเช็คเอ้าท์เพื่อออกเดินทาง

11.00 แอทอุบลทราเวล จำกัด

เชคเอ้าท์จากโรงแรม ออกเดินทางมุ่งหน้ากลับอุบล

12.00 สวนมะพร้าว

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารสวนมะพร้าว

13.30 ตายายชมทุ่ง

นำคณะสู่ ร้านกาแฟตายายชมทุ่ง จิบกาแฟ ทานอาหาร หรือรับประทานของว่าง ท่ามกลางบรรยากาศสุดสวยงามของท้องทุ่งนา พร้อมกับการตกแต่งสถานที่สุดเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่ง หรือว่าจะเป็นสายเก็บภาพก็เต็มอิ่มไม่แพ้กันกัน เพราะมีจุดถ่ายภาพ มุมสวยๆมากมายทั่วทั้งบริเวณ ท่านจะเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพจนลืมเวลากันเลยทีเดียว

14.30 แอทอุบลทราเวล จำกัด

พาท่านแวะซื้อของฝาก ของดีเมืองอุบลฯ เช่น หมูยอ เส้นก๋วยจั๊บ

15.00 แอทอุบลทราเวล จำกัด

นำส่งคณะเดินทางสู่สนามบินอุบลราชธานี เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบิน (ในโปรแกรมไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน) ด้วยความสุขที่เต็มอิ่ม