4,999/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ห้องพัก สำหรับ 2 ท่านต่อห้องรีสอร์ทห้องละ 4 ท่าน
- อาหาร ตามที่ระบุในโปรแกรม
- น้ำดื่มและอาหารว่าง
- รถตู้ปรับอากาศ
- มัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดรายการ
- ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
- ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (เสียชีวิต) วงเงิน 1,000,000 บาท(ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
- ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท(ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
- ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษ 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานคนขับรถตามสินน้ำใจของลูกค้า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม/อาหาร ที่เพิ่มเติมจากรายการที่บริษัทได้จัดไว้ หรือminibar ที่โรงแรม,ค่าซักรีด ฯลฯ
- ไม่รวมค่าอาหารที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการเดินทาง

เงื่อนไขการชำระเงิน
1. รายการเดินทางนี้ได้สนับสนุนจากภาครัฐบาล ผู้เดินทางจะต้องชำระเงินส่วนเกินจากที่รัฐสนับสนุน 40 เปอร์เซ็นต์ (แต่ไม่เกินวงเงิน 5000 บาท) จากรายการเดินทาง ด้วยการสแกนผ่านแอพเป๋าตังค์ทันทีเมื่อดำเนินการจอง
2. ไม่สามารถยกเลิกได้ในทุกกรณี หลังจากดำเนินการจองและกดจ่ายชำระเงินแล้ว

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ท่านที่แพ้อาหาร/มีโรคประจำตัว/อาหารตามหลักศาสนา กรุณาแจ้งทัวร์ล่วงหน้า
3. คณะที่ร่วมการเดินทางในโครงการ " ทัวร์เที่ยวไทย" จะต้องสแกนใบหน้าทั้งขาไปและขากลับ และถ่ายรูปหมู่คณะทุกสถานที่ท่องเที่ยว ระหว่างการเดินทาง ตามที่ทางภาครัฐกำหนด
4. สมาชิกผู่ร่วมเดินทางต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว และไม่ต่ำกว่า14วันเท่านั้น
5. รายการท่องเที่ยวและกำหนดการเดินทางนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา การจราจร ความล่าช้าของสายการบิน และสภาพภูมิอากาศขณะนั้น ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
159​ ม.7​ ต.นาท่ามเหนือ​ อ.เมือง
เบอร์โทร
0843080910
อีเมล
ramrong_n123@hotmail.com
หมายเหตุ

โอเคทุกที ที่เบตง

location_on สงขลา - ยะลา
โดย คุณจูน ทราเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เบตง" เมืองในหมอกที่อยู่ใต้สุดในแผ่นดินสยามกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ธรรมชาติและประเพณี ที่น้อยคนนักจะมีโอกาสได้ไปเยือน แต่หากได้ไปสัมผัสแล้วคุณจะติดใจไม่รู้ลืม

เมนูห้ามพลาด ไก่เบตง,ปลานิลในสายน้ำไหล,ผักน้ำ,ติ่มซำ,เฉาก้วยกม.4

ไฮไลท์
- สกายวอล์คอัยเยอร์เวง
- สะพานไม้แตปูซู
- สนามบินเบตง
- อุโมงค์ปิยมิตร ต้นไม้พันปี สวนดอกไม้เมืองหนาว

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเล็ดมัคคุเทศก์
1.ค่ามัคคุเทศก์ 1,200x3 = 3,600
2.ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 900x2 = 1,800
3.ค่าประกัน = 25
รวม 5,425
ลูกค้า 8 ท่าน เฉลี่ยท่านละ 678

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม 100
2. ค่าประกันอุบัติเหตุ 25

รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งสิ้ง 803 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

08.00 คุณจูนทราเวล

พร้อมออกเดินทางจาก อ.หาดใหญ่ มุ่งสู่ จ.ปัตตานี

10.00 คุณจูนทราเวล

สู่ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เชื่อกันว่าผู้มาขอพรให้โชคลาภ หรือแม้แต่การค้าขายที่ซบเซาหรือขาดทุนก็กลับรุ่งเรืองขึ้น จนทำให้เกิดความนับถือศรัทธาอย่างมาก ชาวปัตตานีจึงได้นำต้นไม้ที่ลิ้มกอเหนี่ยวผูกคอตายมาแกะสลักเป็นรูปบูชาและสร้างศาลเจ้าขึ้นสักการะ สำหรับองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาโชคลาภ ค้าขาย ซึ่งเป็นที่นิยมมากราบไหว้ของพรเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต

12.00 ร้านอาหารไลลา หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารธารา )

รับประทานอาหารเที่ยง.....บริการ 1

13.00 คุณจูนทราเวล

ออกเดินทางสู่ อ.เบตง จ.ยะลา ระหว่างทางให้ท่านเพลิดเพลินกับทิวทัศน์สองข้างทางที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าฮาลาบารา แวะเก็บภาพประทับใจที่สะพานข้ามทะเลสาปฮาลาบารา

16.00 โรงแรมโมเดิร์นไทย หรือเทียบเท่า ( โรงแรมคาเธ่ย์ เบตง )

เข้าสู่ที่พัก ให้ท่านเก็บสัมภาระพร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 ภัตตาคารต้าเหยิน หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารบ้านคุณชาย )

รับประทานอาหารเย็น.......บริการ2

04.00 คุณจูนทราเวล

พร้อมนำท่านสู่สู่ยอดเขาอัยเยอร์เวง ชม"ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง" หรือ "ทะเลหมอกเขาไมโครเวฟ" สุดยอดทะเลหมอกที่สวยที่สุดในภาคใต้ อยู่ในเขตพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ หรือ ยอดเขากุนุงซิลิปัต ชมสกายวอร์คอัยเยอร์เวง จุดไฮไลน์ของเบตงในตอนนี้

07.00 คุณจูนทราเวล

ให้ท่านรับประทานอาหารเช้าแบบพื้นเมืองจากชาวบ้าน ตามอัธยาศัย

08.00 คุณจูนทราเวล

นำท่านชม สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนแบบพื้นไม้ ชื่อสะพานมาจาก นามสกุลผู้นำชุมชนชื่อ นายอัครเดช แตปูซู

10.00 คุณจูนทราเวล

จากนั้นนำท่านชมสนามบินเบตง เป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ และนับเป็นท่าอากาศยานแห่งที่ 39 ของประเทศไทย (ถ่ายรูปด้านหน้า)

12.00 ร้านอาหารโกหงิว หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารบ้านคุณชาย )

รับประทานอาหารเที่ยง เมนูพิเศษมื้อนี้เป็นปลานิลในสายน้ำไหล ที่เนื้อแน่น ตัวใหญ่ ไม่มีกลิ่นสาบ......บริการ 3

13.00 คุณจูนทราเวล

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม อุโมงค์ปิยะมิตร สร้างโดยกองกำลังพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา ในปี พ.ศ. 2519 เพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการสมาชิกพรรคฯ ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ปัจจุบันอุโมงค์มีรอยอดีตทิ้งไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ทัศนา อาทิ ห้องนอนเตียงดินเหนียว อุปกรณ์การสู้รบ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ รวมถึงห้องบัญชาการรบที่จุคนได้ถึง 200 คน ที่นี่ยังมีต้นไม้ที่อายุราว 1000 ปีอีกด้วย

14.00 คุณจูนทราเวล

นำท่านชมสวนดอกไม้เมืองหนาว หมื่นบุปผา สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขาบริเวณหมู่บ้านปิยะมิตร 2 ซึ่งเป็นหมู่บ้านของผู้ที่เคยเข้าร่วมพัฒนาชาติไทย เมื่อครั้งในอดีต ปัจจุบันชาวหมู่บ้านปิยะมิตรได้เข้าร่วมโครงการปลูกดอกไม้เมืองหนาว

16.00 คุณจูนทราเวล

แวะเก็บภาพประทับใจที่ป้ายใต้สุดแดนสยาม

18.00 ร้านอาหารบ้านคุณชาย หรือเทียบเท่า ( ภัตตาคารต้าเหยิน )

รับประทานอาหารเย็น......บริการ 4

20.00 โรงแรมโมเดิร์นไทย หรือเทียบเท่า ( โรงแรมคาเธ่ย์ เบตง )

เข้าสู่ที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 โรงแรมโมเดิร์นไทย หรือเทียบเท่า ( โรงแรมคาเธ่ย์ เบตง )

รับประทานอาหารเช้า ติ่มซำแบบชาวเบตง......บริการ5

08.00 คุณจูนทราเวล

สู่วัดพุทธาธิวาส ตั้งอยู่บนเนินเขาในเมืองเบตง ของ จังหวัดยะลา เป็นวัดที่มีความสวยงดงามอย่างมาก เพราะมี พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ เป็นพระธาตุเจดีย์แบบศรีวิชัยประยุกต์ สูง 39.90 เมตร หรือขนาดเท่าตึก 13 ชั้นเลย โดยพระธาตุเจดีย์องค์ประธานจะอยู่ตรงกลาง และมีเจดีย์บริวารล้อมรอบ สีทองอร่ามสวยงามเลย ภายในจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โดยวัดนี้สร้างขึ้นมาก็เพื่อเฉลิมฉลองถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (รัชกาลที่ 9) ในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา

12.00 ร้านอาหารไลลา หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารธารา )

รับประทานอาหารเที่ยง......บริการ6

13.00 คุณจูนทราเวล

นำท่านสู่วัดช้างไห้ สักการะหลวงปู่ทวด อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทย หรือจะเช่าบูชาวัตถุมงคลตามอัธยาศัย

16.00 คุณจูนทราเวล

ถึง อ.หาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ พร้อมประสบการณ์และความประทับใจ