8,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

***หมายเหตุ*** อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ VIP (นำเที่ยวตามรายการ)
 ค่าอาหาร 10 มื้อ(ตามรายการ)
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา ,วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ ,วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
 ค่าไกด์หรือมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญและมีประสบการณ์ จำนวน 1 ท่าน
 ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญและมีประสบการณ์ จำนวน 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 ค่าคาราโอแกะงานไนท์ปาร์ตี้
 ค่าธรรมเนียมและค่าเอกสารต่างๆ
 VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าน้ำดื่ม ผ้าเย็น น้ำผลไม้ น้ำแข็ง บริการตลอดการเดินทาง (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอล์ฮอล์)
**หมายเหตุ อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน / ค่าวิทยากร /ค่าเบรก / ค่าบำรุงอาคารสถานที่ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ทางหน่วยงานต้อง เป็นผู้รับผิดชอบเอง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (หากเดินทางด้วยสายการบิน )
 ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง(หากเดินทางด้วยสายการบิน )
 ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว

*****เงื่อนไขรายการนำเที่ยว หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
 เงื่อนไขของ โครงการทัวร์เที่ยวไทย ที่สำคัญมากคือ หากนักท่องเที่ยว ทำการแสกนจ่ายเงินแล้ว หากเกิดเหตุ สุดวิสัย หรือมีภัยธรรมชาติใดๆเกิดขึ้น ทางรัฐบาลแจ้งว่าไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินนักท่องเที่ยวได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระขั้นต่ำ
 ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
 ชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังค์ เท่านั้น
 ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
 รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 ผู้ร่วมเดินทางควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด2019 ครบ 2 เข็มก่อนวันเดินทางตามโปรแกรม
 กรุณาจองและชำระเงินล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วันผ่านทางแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง
 กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด


หมายเหตุ
โปรแกรมและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
408/49หมู่3 ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เบอร์โทร
0628919663
อีเมล
pcltour2011@gmail.com
หมายเหตุ

โปรแกรมดำน้ำเกาะช้าง จ.ตราด 4 วัน 2 คืน(ฺBiz)

location_on นครราชสีมา - ตราด
โดย สมศักดิ์ ทราเวล 2017
คำโปรยรายการนำเที่ยว

“ เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา ”
เชิญชวญทุกท่านมาดำน้ำชมปะการัง อันงดงาม พร้อมทั้งชมวิถีชีวิต ของผู้บนเกาะช้าง

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

19.00 นายเชิญโชค ต่างกลาง

รถโค้ชปรับอากาศ VIP จอดรับคณะ ณ จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่จากทีมงาน คอยดูแลด้านกระเป๋าและสัมภาระ รับและขนมเบรก (มื้อที่1)
นำคณะทุกท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างการเดินทางเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 Blu Monkey Hub & Hotel Chanthaburi (บริษัทเอสพีเอส จันทบุรี) หรือเทียบเท่า ( ร้านต้นตำรับของฝากจันทบุรี หรือ แม่วรรณาของฝาก หรือ KP Grand Hotel )

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่2) ณ ห้องอาหาร Blu Monkey Hub & Hotel Chanthaburi

08.00 สมศักดิ์ ทราเวล 2017

แวะมาชมสถานที่ที่กำลังจะเป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองจันทบุรี "รัตนะบุรี น้ำตกพลิ้ว" สถาปัตยกรรมแนวจินตนิมิต ที่ผสมผสานศาลาทรงเมรุแบบ บาหลี เข้ากับอารมณ์สไตล์ล้านนา แบบยอดปราสาทของไทใหญ่ จนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และยังมี มุมสำหรับนักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปได้อีกหลายมุม(อิสระเครื่องดื่ม)

09.00 สมศักดิ์ ทราเวล 2017

นำคณะทุกท่าน แวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดจันทบุรี เพื่อเสริมสิริมงคงให้แก่ตัวเอง ศาลหลักเมืองจันทบุรีที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่หลังเดียวกันกับที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 250 ปีที่แล้ว เป็นศาลที่สร้างขึ้นมาใหม่แทนศาลเดิมที่สร้างด้วยศิลาแลงซึ่งยังปรากฏร่องรอยให้เห็นในปัจจุบัน แต่อยู่ในสภาพทรุดโทรม มีต้นโพธิ์และต้นข่อยขึ้นปกคลุม ศาลหลักเมืองแห่งนี้ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดและใครเป็นผู้สร้าง สันนิษฐานว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างขึ้นเมื่อครั้งเสด็จเข้าเมืองจันทบุรี
จากนั้นนำคณะทุกท่านเข้ากราบสักการะ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นที่เคารพสักการะของชาวจันทบุรีมายาวนาน แต่เดิมทีเดียวนั้น เป็นเพียงศาลไม้อยู่ด้านข้างศาลหลักเมือง ต่อมาในปี พ.ศ. 2463 สมัยหม่อมเจ้าสฤษดิเดช ชยางกูร สมุหเทศาภิบาลมณฑลจันทบุรี ได้สร้างศาลใหม่ขึ้นบริเวณด้านหน้าค่ายทหารกองพันนาวิกโยธิน ลักษณะเป็นศาลคอนกรีตสี่เหลี่ยมจัตุรมุข มีบันไดด้านหน้าและด้านข้างสามทาง กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบ ภายในประดิษฐานเทวรูปซึ่งเป็นเทพเจ้าประจำพระองค์ของพระเจ้าตาก

10.00 นายเชิญโชค ต่างกลาง

จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่จังหวัดตราด ระหว่างการเดินทางเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

11.00 ริมทะเล ซีฟู๊ต

รับประทานอาหารหารกลางวัน (มื้อที่ 3)ริมทะเล ซีฟู๊ต เลขที่ 199/9 หมู่ที่ 1 ตำบล/แขวง แหลมงอบ อำเภอ/เขต แหลมงอบ จังหวัด ตราด

12.00 สมศักดิ์ ทราเวล 2017

นำคณะขึ้นเรือเฟอร์รี่ข้ามไปเกาะช้าง

12.45 สมศักดิ์ ทราเวล 2017

รถท้องถิ่น จอดรับคณะ ณ ท่าเรืออ่าวสับปะรด

14.00 บาราลี บีช รีสอร์ท เกาะช้าง หรือเทียบเท่า ( Koh Chang Paradise Resort & Spa หรือ ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท เกาะช้าง )

นำคณะ Check in เข้าสู่ที่พัก ณ.โรงแรมบาราลี บีช รีสอร์ท เกาะช้าง

18.00 Iyara Seafood Kohchang หรือเทียบเท่า ( บาราลี บีช รีสอร์ท เกาะช้าง หรือ Koh Chang Paradise Resort & Spa หรือ ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท )

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4) ณ ร้านอาหาร ไอยรา ซีฟู๊ต หลังจากนั้นให้ทุกท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 Barali Beach Resort & Spa หรือเทียบเท่า ( Koh Chang Paradise Resort & Spa หรือ ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท เกาะช้าง )

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่5 ) ณ ห้องอาหารของ Barali Beach Resort & Spa

08.00 สมศักดิ์ ทราเวล 2017

นำคณะขึ้นรถสองแถว เพื่อชมความงามของเกาะช้าง แวะหาดบางเบ้า ให้ท่านอิสระพักผ่อน ตามอัธยาศัย หรือขึ้นเรือไปดำน้ำ บนเรือ มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยครบครัน หากทุกท่านต้องการดำน้ำ เตรียมตัวด้วยชุดพร้อมเปียก หรือชุดลำลอง เพื่อลงเรือไปดำน้ำดูปะการัง ณ หมู่เกาะต่างๆ เช่น เกาะรัง เกาะยักษ์ใหญ่ ยักษ์เล็ก เกาะหวาย

14.00 สมศักดิ์ ทราเวล 2017

นำคณะแวะชมความงามของเกาะช้าง ณ “จุดชมวิวไก่แบ้” หนึ่งไฮไลท์บนเกาะ จะเจอกับตู้ไปรษณีย์สีแดงอันใหญ่ ตั้งเด่นอย่างเห็นได้ชัด ใกล้ๆ กัน ก็จะมีป้ายชื่อจังหวัดตราด อีกด้วย ความพิเศษของจุดชมวิวแห่งนี้ จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เกาะรอบ อย่าง เกาะมันใน เกาะมันนอก เกาะปลี และ เกาะหยวก ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวแบบพาโนราม่า ไม่ว่าจะหมุนตัวไปทางไหนก็จะเจอวิวที่สวยงาม แถมยังมายืนรอรับชมความสวยงามของพระอาทิตย์ตกดินได้อีกด้วย

16.00 Barali Beach Resort & Spa หรือเทียบเท่า ( Koh Chang Paradise Resort & Spa หรือ ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท เกาะช้าง )

นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ Barali Beach Resort & Spa

18.00 Barali Beach Resort & Spa หรือเทียบเท่า ( Koh Chang Paradise Resort & Spa หรือ ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท เกาะช้าง หรือ Iyara Seafood Kohchang )

รับประทานอาหาร (มื้อที่7 ) ณ ห้องอาหารของ Barali Beach Resort & Spa

07.00 Barali Beach Resort & Spa หรือเทียบเท่า ( Koh Chang Paradise Resort & Spa หรือ ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท เกาะช้าง )

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่8 ) ณ ห้องอาหารของ Barali Beach Resort & Spa

09.00 สมศักดิ์ ทราเวล 2017

พร้อม check out ออกจากที่พัก หลังจากนั้นนำคณะทุกท่าน ขึ้นเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากกลับมาที่ จ. ตราด นำคณะขึ้นรถโค้ชที่จอดรอรับคณะอยู่ที่ท่าเรือ

10.00 นายเชิญโชค ต่างกลาง

รถโค้ชปรับอากาศ จอดรับคณะ ณ ท่าเรือเฟอร์รี่ อ่าวธรรมชาติ

12.00 ภัตตาคารแสงฟ้า

รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่9) ณ ภัตตาคารแสงฟ้า

13.00 สมศักดิ์ ทราเวล 2017

คณะแวะซื้อของฝาก ณ อาทิเช่น หัตถกรรมเสื่อกก หรือเสื่อกกจันทบุรีอัญมณี ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล เครื่องเทศต่าง ๆ พริกไทย ใบชะมวง ก๋วยเตี๋ยวเส้นจันท์

18.00 ร้านอาหารครัวต้นไทร หรือเทียบเท่า ( สวนอาหารบ้านเนินน้ำ )

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่10) ณ ร้านอาหาร ร้านอาหารครัวต้นไทร

20.00 นายเชิญโชค ต่างกลาง

จากนั้นนำคณะเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ