8,608/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตรานี้รวม
ค่าบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ตลอดเส้นทางที่กำหนด 1คัน
ค่ารถตู้ท้องถิ่นขึ้นดอยสุเทพ
ค่าบริการที่พักตามที่ระบุในรายการจำนวน 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน )
ค่าบริการอาหารจัดเลี้ยงทุกมื้อตามรายการ จำนวน 9 มื้อ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าคาราโอเกะวันจัดเลี้ยง
ค่าประกันอุบัติเหตุ ในการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่าบริการมัคคุเทศก์และทีมงานที่ชำนาญงานจาก ดูแลตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่ามินิบาร์,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,ค่าแท็กซี่ ฯลฯ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ
รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วททริปในบางวัน
ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนเเปลงวันเดินทางได้

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
เลขที่ 7 ซอย ถนน รามคำแหง ซอย รามคำแหง 60 แยก 9 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทร
0875860909
อีเมล
bass@wtravel.co.th
หมายเหตุ

ราชบุรี - เชียงใหม่

location_on ราชบุรี - เชียงใหม่
โดย บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

แอ่วเมืองเหนือ-สัมผัสวัฒนธรรมล้านนา ราชบุรี-เชียงใหม่ 4วัน2คืน
ครูบาศรีวิชัย-ดอยสุเทพ–หมู่บ้านถวาย-วัดพระธาตุดอยคำ - สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์-ฟาร์มกล้วยไม้และฟาร์มผีเสื้อ - บ่อสร้างสันกำแพง-วัดพระธาตุหริภุญชัย

เดินทาง ก.พ. - เม.ย. 65 ราคาท่านละ 8,608 บาท/ท่าน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์
1.เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1500*4 = 6000 บาท
2.เบี้ยเลี้ยงผู้ช่วยมัคคุเทศก์ คนที่ 1 = 1000*4 = 4000 บาท
3.เบี้ยเลี้ยงผู้ช่วยมัคคุเทศก์ คนที่ 2 = 1000*4 = 4000 บาท
4.ค่าเดินทาง 1500 บาท
5.ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ เเละ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ 1500*2= 3000 บาท
6.ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 30 บาท
7.ค่าประกันการเดินทางผู้ช่วยมัคคุเทศก์ คนที่1= 30 บาท
8.ค่าประกันการเดินทางผู้ช่วยมัคคุเทศก์ คนที่2= 30 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ เเละ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์
ลูกค้า 44 คน เฉลี่ย 422.50 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันเดินทาง 30 บาท
2.ค่าน้ำ ขนม เเละ บริการบนรถ 300 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 752.50 บาท

ภาษี 7% = 805.18

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 1557.68 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

19.00 บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและที่นั่งบนรถ พร้อมออกเดินทางไปพร้อมคณะ

19.30 ห้างหุ่นส่วนจำกัด ณัฐณิชา ทรานสปอร์ต แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

นำคณะออกเดินทาง สู่ จังหวัด เชียงใหม่ โดยรถโค้ชปรับอากาศ วีไอพี พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก บริการเสิร์ฟของว่างและเครื่องดื่มบนรถตลอดการเดินทาง เชิญทุกท่านร่วมสนุกสนานกับเกมสันทนาการกับทีมงานมัคคุเทศก์อารมณ์ดีได้เวลาสมควรให้ท่านได้นอนพักผ่อนบนรถ

05.00 บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

เดินทางถึง จ.เชียงใหม่ นำท่านเข้าสู่ที่พักให้ทุกท่านได้พักผ่อนอิริยาบถ และทำกิจธุระส่วนตัว

07.00 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ​

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม (มื้อที่1)

08.30 ห้างหุ่นส่วนจำกัด ณัฐณิชา ทรานสปอร์ต แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

คณะพร้อมกันนำท่านเดินทางสักการะครูบาศรีวิชัย โดยรถตู้

09.00 บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

เดินทางสักการะครูบาศรีวิชัย เชิงดอยสุเทพ ครูบาศรีวิชัย พระอริยสงฆ์ ที่เป็นที่นับถือของชาวล้านนาทั้งปวง เป็นผู้ดำริให้สร้างถนนขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ จากนั้นชาวล้านนาผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากก็ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนสายนี้จนสำเร็จ โดยใช้เวลาเพียง 5 เดือน 22 วัน

10.00 บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

จากนั้นนำท่านกราบสักการะ พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุดอยสุเทพเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ไม่มีหลักฐานว่าเป็นส่วนใด พระบรมธาตุได้ถูกบรรจุไว้ใต้พระธาตุเจดีย์ ที่พระมหาสุมนเถระ อัญเชิญมาจากสุโขทัยในสมัย พระเจ้ากือนา (พ.ศ.1898–1928) กษัตริย์ราชวงศ์มังราย พญากือนาโปรดให้สร้างพระธาตุเจดีย์บรรจุพระธาตุองค์หนึ่ง
(องค์เดิมที่พระมหาสุมนเถระนำมา) ไว้บนยอดดอยสุเทพ และบรรจุอีกองค์หนึ่ง (ซึ่งปาฏิหาริย์แยกตัวมาจากองค์เดิม) ไว้ที่พระเจดีย์วัดบุปผาราม (วัดสวนดอก) ซึ่งสร้างถวายให้พระสุมนเถระจำพรรษาอยู่เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ในเชียงใหม่ องค์พระธาตุเจดีย์นั้นเป็นแบบล้านนาสมัยหลังรัชกาลพระเมืองแก้ว วันวิสาขบูชา จะมีประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยสุเทพ

12.00 ร้านอิ่มปลาเผา​ สาขาแม่เหียะ

บริการอาหารกลางวัน ร้านอิ่มปลาเผา (มื้อที่2)

13.00 บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

หลังจากนั้น พาทุกท่าน เดินทางไปยัง หมู่บ้านถวาย เพื่อเที่ยวชมตลาดบ้านถวาย หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ต้นแบบของประเทศไทยกับความมีชื่อเสียงด้านงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลัก และเป็นศูนย์รวมของสินค้าหัตถกรรมทุกแขนงทั่วประเทศ เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นที่ยอมรับในคุณค่าแห่งงานหัตถศิลป์ และคุณภาพของสินค้า จนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

14.30 บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

นำท่านสักการะ หลวงพ่อทันใจ ณ วัดพระธาตุดอยคำ วัดพระธาตุดอยคำสร้างในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น เดิมชื่อวัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดดอยคำ” พ.ศ. 2509 ขณะนั้นวัดดอยคำเป็นวัดร้าง ต่อมากรุแตกชาวบ้านพบโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น พระรอดหลวง พระหินทรายปิดทององค์ใหญ่ พระสามหมอ (เนื้อดิน) ซึ่งนำมาประดิษฐานไว้ ณ วัดพระธาตุดอยคำ พระธาตุดอยคำนอกจากจะเป็นที่สักการบูชาของคนท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของการบินไทยที่ใช้กำหนดพื้นที่ทางสายตา ก่อนที่จะนำเครื่องบินลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่

16.00 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ​

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

17.30 ห้างหุ่นส่วนจำกัด ณัฐณิชา ทรานสปอร์ต แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายนำท่านออกเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น โดยรถบัส

18.00 ร้านเจี่ยท้งเฮงฟ้าฮ่าม

บริการอาหารเย็น ณ ร้านเจี่ยท้งเฮงฟ้าฮ่าม (มื้อที่3)

20.00 บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

07.00 โรงเเรมเชียงใหม่ภูคำ

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่4)

08.30 ห้างหุ่นส่วนจำกัด ณัฐณิชา ทรานสปอร์ต แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

นำคณะเดินทางไป สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

09.00 บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

นำท่านเที่ยวชม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,500 ไร่ เป็นสถานที่ อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดโดย เฉพาะกลุ่มอาคาร เรือนกระจกบนยอดเขาที่มีทั้ง ความสวยงามและความรู้ ทำให้สวนแห่งนี้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและ สถานที่ศึกษาธรรมชาติ ด้านพืช และ ภูมิทัศน์ที่โดดเด่นมากสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เดิมเรียกว่า "สวนพฤกษศาสตร์แม่สา" นับว่าเป็น สวนพฤกษศาสตร์แห่งแรก ของประเทศไทย ที่มีการบริหารจัดการตามมาตรฐาน สากล มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิจัย และให้ความรู้ ทางด้านพฤกษศาสตร์ ครั้นเมื่อ พ.ศ. 2537 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับพระราชทานพระราชานุญาติ จากสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ว่า "สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

12.00 ร้านใบออร์คิดแอนด์บัตเตอร์ฟลายฟาร์ม

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านใบออร์คิดแอนด์ บัตเตอร์ฟลายฟาร์ม (มื้อที่5)

13.00 บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

หลังรับประทานอาหารนำท่านชม ใบออร์คิดแอนด์ บัตเตอร์ฟลายฟาร์ม ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ส่วนของฟาร์มกล้วยไม้ และฟาร์มผีเสื้อ

15.00 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ​

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

18.00 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ​

คณะพร้อมกัน ณ ห้องจัดเลี้ยงของพี่พัก รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องจัดเลี้ยงของโรงแรม (มื้อที่6)
ร้องเพลงคาราโอเกะ หลังจบกิจกรรมให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยในบรรยากาศสบายๆ

22.00 บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

พักผ่อนอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

07.00 โรงเเรมเชียงใหม่ภูคำ

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่7)

08.30 ห้างหุ่นส่วนจำกัด ณัฐณิชา ทรานสปอร์ต แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

นำคณะออกเดินทางไป ถนนสายเศรษฐกิจของ จ.เชียงใหม่ “ บ่อสร้าง-สันกำแพง ”

09.00 บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

นำท่านเดินทางสู่ถนนสายเศรษฐกิจของ จ.เชียงใหม่ “ บ่อสร้าง-สันกำแพง ” ชมกรรมวิธีการทำร่มณ ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านกระดาษสาและร่ม ,โรงงานหัตถกรรมเครื่องเงิน,เครื่องหนัง เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

11.00 บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านนานาชนิด อาทิ ผ้าไหม , เครื่องเงิน,เครื่องหนัง และของฝากคนทางบ้านอาทิ แหนม ,หมูยอ,แค็บหมู,ไส้อั่วฯลฯ ที่ร้านวนัสนันท์

12.00 ร้านใบตอง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านใบตอง (มื้อที่8)

14.00 บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

นำท่านสักการะ พระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน ภายในบริเวณวัดพระธาตุหริภุญไชย ยังมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ ซุ้มประตู ก่อนที่จะเข้าไปในบริเวณวัด ต้องผ่านซุ้มประตูก่ออิฐถือปูนประดับลวดลายวิจิตรพิสดาร เป็นฝีมือโบราณสมัยศรีวิชัย ประกอบด้วยซุ้มยอดเป็นชั้นๆ เบื้องหน้าซุ้มประตูมีสิงห์ใหญ่คู่หนึ่งยืนเป็นสง่า
บนแท่นสูงประมาณ 1 เมตร สิงห์คู่นี้ปั้นขึ้นใน สมัยพระเจ้าอาทิตยราช เมื่อทรงถวายวังให้เป็นสังฆาราม วิหารหลวง เมื่อผ่านซุ้มประตูเข้าไปแล้วจะเห็นวิหารหลังใหญ่เรียกว่า "วิหารหลวง" เป็นวิหารหลัง ใหญ่มีพระระเบียงรอบด้าน และมีมุขออกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เป็นวิหารที่สร้างขึ้นใหม่แทนวิหารหลังเก่า ซึ่งถูกพายุพัดพังทลายไปเมื่อ พ.ศ. 2466 วิหารหลวงใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศล และประกอบศาสนากิจทุกวันพระ ภายในวิหารประดิษฐานพระปฏิมาใหญ่ ก่ออิฐถือปูน ลงรักปิดทอง บนแท่นแก้วรวม 3 องค์ และพระพุทธ ปฏิมาหล่อโลหะขนาดกลางสมัยเชียงแสนชั้นต้น และชั้นกลางอีกหลายองค์

18.00 ร้านบ้านเคียงน้ำ​

บริการอาหารเย็น ณ ร้านบ้านเคียงน้ำ​

23.00 บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

คณะเดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจจากทีมงาน