14,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขการเดินทาง
***โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ ****
1. ราคาต่อท่าน สำหรับที่พัก 2 ท่านต่อห้องพัก
2. เงื่อนไขส่วนลด 40% สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยเท่านั้นและรับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
3. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี
4. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
5. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
6. เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้วจะไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
7. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การล่าช้าของรถไฟ,การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
9. กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)
1. ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัททัวร์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน / รถไฟ / รถที่ใช้เดินทาง , ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแสดงหลักฐานให้แก่นักท่องเที่ยวให้ทราบ
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบิน
1. ดอนเมือง-หาดใหญ่ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน Lion air
2. หาดใหญ่-ดอนเมือง ชั้นประหยัด โดยสายการบิน Lion air
รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 10กิโลกรัม ตามกฎสายการบิน ไม่รวมที่นั่งและอาหารบนเครื่อง
2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 10 ที่นั่ง นำเที่ยวตามรายการ
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. พาหนะท้องถิ่นหากมีตามที่ระบุในรายการทัวร์
5. มื้ออาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ที่พัก โรงแรมที่พักตามรายการนำเที่ยว
7. นำ้ดื่มขวดเล็กบนรถ รวม 6 ขวด/ท่าน/ทริป
8. มัคคุเทศก์นําเที่ยวอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท) (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 50%)
10. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

1. ทิปมัคคุเทศก์เเละคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ชำระวันเดินทาง
2. ค่่าใช้จ่ายส่วนตัว
3. ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือจากรายการที่แจ้งไว้
4. ทางโรงแรมและร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ําแข็ง ซอฟท์ดริ้งค์ ในทุกๆ มื้อ การนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มเพิ่มในมื้ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวด
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
6. ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
เบอร์โทร
0958165225 , 0891094455
อีเมล
sitta.lap@gmail.com
หมายเหตุ

ติดต่อจองทัวร์ 0891094455 , 0958165225 หรือ https://fafatravel.com หรือ LINE ID. fafatravel

1-4/5-8/19-22/26-29 ตุลาคม 65

อาหาร ลอนดอนปัตตานี set โต้ะจีน จุใจ
หวายร้อยลี้ อาหารขึ้นชื่อเมืองเบตง
ปลานิลสายน้ำไหล เจ้าตำหรับ
ร้านต้าเหยิน ร้านอาหารจีนเบตง ขึ้นชื่อ จัดไป1set ใหญ่
สวนอาหารสี่กั้ก อาหารไทย สุดอร่อย ของดีเมืองปัตตานี
ร้านศิรดา ร้านชื่อดังเกาะยอ สงขลา มาสงขลาต้องได้ลอง
ร้านอาหารบนเขา อร่อยสุดประทับใจ ร้านขึ้นชื่อเมืองหาดใหญ่

" (000-3439 เบตง สงขลา หาดใหญ่ ปัตตานี 4 วัน 3 คืน อาหารที่พัก จัดเต็ม

location_on กรุงเทพมหานคร - สงขลา
โดย ซอฟต์แวร์ ไฟล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทัวร์เบตง 4วัน 3คืน บินตรงจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 10 กิโลกรัม
เที่ยวเต็ม ที่พักดี อาหารอร่อย คุ้มค่าแน่นอน
**ขึ้นสกายวอล์ค ( Sky Walk เบตง ) ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
* เช็คอินจุดไฮไลท์สุดฮิต สตรีทอาร์ตเบตง, ตู้ไปรษณีย์โบราณ,บ่อน้ำร้อน, อุโมงค์ปิยมิตร, สวนดอกไม้ ,ชิมเฉาก๊วยเบตง(วุ๊นดำ ก.ม.4) ต้นตำหรับอร่อยระดับตำนาน
พิเศษ...ลิ้มรส เมนูชื่อดังของเบตง ไก่เบตง, เคาหยก, ผักน้ำผัดน้ำมันหอย และ ปลานิลสายน้ำไหล

พร้อมเที่ยวปัตตานี หาดใหญ่ สงขลา
เดินทางกรุ๊ปเล็ก นั่งรถตู้คันละ 6 ที่นั่ง

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1 ค่าเบี้ยเบี้ยงมัคคุเทศก์ 1000*5 = 5000 บาท
2.ค่าตั๋วรถไฟ ไกด์ (0 ลูกค้าเหมา)
3 ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ =500 บาท
4 ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 600+600+600=1800 พักแยก
5 ค่าประกันการเดินทาง มัคคุเทศก์= 35 บาท
6 ค่าที่ตรวจ ATK มัคคุเทศก์และ พขร ก่อนออกเดินทาง 300*4 คน =1200 บาท
7 ค่าเข้าสถานที่ Skywalk Aiyerweng =50+ สวนหมื่นบุปผา40+อุโมงค์ปิยะมิต 40+ค่าลิฟท์ เขาตังกวน 40+เคเบิ้ลคาร์ หาดใหญ่ 100 =270
8 ค่าเบี้ยเลี้ยงอาหารมัคคุเทศก์ = 1000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ = 12005 บาท
ลูกค้า 24 คนเฉลี่ย = 500 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
- ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท/คน
- ค่าทำโปรแกรมทัวร์ ซอง ค่าเจลแอลกอฮอลล์และหน้ากากอนามัย แจกลูกค้า = 100 บาท
- ค่าเครื่องดื่ม ขนม กาแฟ /น้ำดื่ม 6 ขวด เฉาก๊วยเบตง กม. 4 ต่อคน = 200 บาท
ค่าเข้าสถานที่ Skywalk Aiyerweng =50+ สวนหมื่นบุปผา40+อุโมงค์ปิยะมิต 40+ค่าลิฟท์ เขาตังกวน 40+เคเบิ้ลคาร์ หาดใหญ่ 100 =270

ค่าอาหารกล่อง วันเดินทางวันแรก สนามบินหาดใหญ่
ค่าอาหารกล่อง วันเดินทางวันขี้น สกายวอล์ค
รวมค่าใช้จ่าย = 1405 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % = 1043 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด = 2448 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

04.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 11
✅เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR (SL)
✅โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง **เนื่องจากตั๋วที่จองเป็นตั๋วราคาพิเศษ เพราะฉะนั้นจะไม่สามารถเลือกที่นั่งตามต้องการได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน** **
✅น้ำหนักสัมภาระ โหลดใต้ท้องเครื่อง ได้ท่านละ 1 ชิ้น ไม่เกิน 10 กิโลกรัม และถือได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม ถ้าเกินกำหนดมีค่าปรับตามกำหนดของสายการบิน ท่านสามารถซื้อ น้ำหนักสัมภาระ ล่วงหน้าได้

ผู้เดินทางจะต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการ "ทัวร์เที่ยวไทย" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และสแกนยืนยันการใช้สิทธิ์ และยินยอมถ่ายรูปหมู่เห็นหน้าชัดเจน ตลอดการเดินทางในทุกวัน ตามเงื่อนไข ทัวร์เที่ยวไทย

** * **หากท่านไม่สามารถสแกนยืนยันสิทธิ์ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเดินทาง และไม่สามารถคืนเงินแก่ท่านได้***

06.20 สายการบินไทยไลอ้อนแอร์

ออกเดินทางสู่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL702
*** กรณีสายการบินเต็ม หรือยกเลิก ทางบริษัทฯขอปรับเปลี่ยนสายการบินใหม่

08.30 วสันต์ กาละจิตต์ บริการรถตู้และรถบัส VIP

ถึงสนามบิน มัคคุเทศก์จากบริษัทฯ คอยช่วยเหลือดำเนินการเตรียมเอกสาร เข้าจังหวัด
✅นำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ เริ่มต้น 6 ท่านเดินทาง
ด้วยรถตู้ VIP จัดให้นั่ง 6-7 ท่านต่อคัน(สูงสุด7ท่าน มาตรฐาน 6 ท่าน)
** รถตู้แบบ 10 ที่นั่ง VIP แถวละ 3 ที่นั่งจำนวน 3 แถว **
พนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก์ ผ่านการฉีดวัคซีน Covid-19 ครบโด้ส และ ตรวจ ATK มีผลเป็นลบ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

09.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

นำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์
** บริการอาหารกล่อง ** อาหารกล่อง ณ สนามบินหาดใหญ่ เพื่อความรวดเร็วในการเดินทาง
จากนั้นออกเดินทางสู่ปัตตานี

11.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พาทุกท่านเที่ยวปัตตานี ด้วยรถนำเที่ยว รถตู้ ตามโปรแกรมท่องเที่ยวดังนี้
✅ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ
“ศาลเจ้าเล่งจูเกียงหรือชื่อที่ชาวบ้านเรียก “ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว” สำหรับองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาโชคลาภ ค้าขาย ซึ่งเป็นที่นิยมมากราบไหว้ของพรเพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิต
✅มัสยิดกรือแซะ มัสยิดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองปัตตานี
สันนิษฐานได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 22 ร่วมสมัยกรุงศรีอยุธยา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัสยิดปิตูกรือบัน ชื่อนี้เรียกตามรูปทรงของประตูมัสยิด ซึ่งมีลักษณะเป็นวงโค้งแหลมแบบโกธิคของยุโรป และแบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวันออกกลาง รูปลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน เสาทรงกลมเลียนรูปลักษณะเสา ช่องประตู หน้าต่างมีทั้งแบบโค้งแหลม และโค้งมนแบบโกธิค โดมและหลังคายังก่อสร้างไม่เสร็จ อิฐที่ใช้ก่อมีรูปลักษณะเป็นอิฐสมัยอยุธยา ตรงฐานมัสยิดมีอิฐรูปแบบคล้ายอิฐสมัยทวารวดีปะปนอยู่บ้าง

12.00 ภัตตาคารลอนดอนปัตตานี หรือเทียบเท่า ( สวนอาหารสี่กั๊ก หรือ ร้านอาหารธารา )

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ออกเดินทาง สู่เบตง ระหว่างทางทุกท่านเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ จุดสำคัญดังนี้
✅วัดช้างให้ ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เบตง อำเภอปลายด้ามขวาน ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม
✅ก่อนเข้าสู่เขตเมืองเบตง แวะ จุดชมวิวสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง หรือสะพานโต๊ะกูแช อีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ภูเขาที่โอบล้อมเขื่อนบางลาง ให้ท่านได้ชมวิว สูดอากาศสดชื่น ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

17.00 โรงแรม แกรนด์ แมนดาริน เบตง หรือเทียบเท่า ( โรงแรม เบตงเมอร์ลิน หรือ โรงแรม คาเธ่ย์เบตง หรือ โรงแรมแกรนด์วิว-แลนมาร์ค เบตง หรือ โรงแรม การ์เด้น วิว เบตง หรือ บริษัท ฮัลโหลกรุ๊ป 2005 จำกัด หรือ โรงแรม ฮอลิเดย์ ฮิลล์ )

เข้าสู่โรงแรมที่พัก

18.00 หวายร้อยลี้ หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารต้าเหยิน(โดย ธัญวัลย์ ยงวิริยะกุล) หรือ ครัวสมุย(โดย มงคล อาพันธนูพงศ์) หรือ ร้านอาหารฮ่งกี่ สาขาเบตง หรือ โรงแรม แกรนด์ แมนดาริน เบตง หรือ โรงแรม เบตงเมอร์ลิน หรือ โรงแรม คาเธ่ย์เบตง หรือ โรงแรมแกรนด์วิว-แลนมาร์ค เบตง หรือ โรงแรม การ์เด้น วิว เบตง หรือ Betong Hello Hotel หรือ โรงแรม ฮอลิเดย์ ฮิลล์ )

รับประทานอาหารเย็น

07.00 โรงแรม แกรนด์ แมนดาริน เบตง หรือเทียบเท่า ( โรงแรม เบตงเมอร์ลิน หรือ โรงแรม คาเธ่ย์เบตง หรือ โรงแรมแกรนด์วิว-แลนมาร์ค เบตง หรือ โรงแรม การ์เด้น วิว เบตง หรือ Betong Hello Hotel หรือ โรงแรม ฮอลิเดย์ ฮิลล์ )

อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 วสันต์ กาละจิตต์ บริการรถตู้และรถบัส VIP

ออกเดินทางตามโปรแกรมทัวร์ ด้วยรถตู้ VIP จัดให้นั่ง 6-7 ท่านต่อคัน(สูงสุด7ท่าน มาตรฐาน 6 ท่าน)

08.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

นำทุกท่านท่องเที่ยวตามโปรแกรมท่องเที่ยวช่วงเช้า ด้วยรถตู้ดังนี้
✅ชมสวนหมื่นบุปผา หรือ สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง ตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
✅ชมสวนผักน้ำ (Water Gress) พืชพื้นเมืองเบตงมาช้านาน สมัยชาวจีนอพยพเข้าสู่ประเทศไทย
✅ชมอุโมงค์ปิยะมิตร เป็นฐานการหลบซ่อนตัวในอดีตที่มีการขัดแย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายา
✅บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ โดยมีอุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส เชิญท่านอาบหรือแช่เท้าเล่นนำ ตามอัธยาศัย (เสียค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลในการ On sen)

12.00 ร้านปลานิลสายน้ำไหล หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารต้าเหยิน(โดย น.ส ธัญวัลย์ ยงวิริยะกุล) หรือ หวายร้อยลี้ หรือ ครัวสมุย(โดย มงคล อาพันธนูพงศ์) หรือ ร้านอาหารฮ่งกี่ สาขาเบตง )

รับประทานอาหารกลางวัน ในกรณี ร้านปลานิลสายน้ำไหล ไม่เปิดบริการ หรือเต็ม ทางทัวร์ขอใช้ร้านอาหารสำรอง

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ช่วงบ่ายพาทุกท่านเที่ยวตามโปรแกรมท่องเที่ยวด้วยรถตู้ ดังนี้
✅ ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.4 (วุ้นดำ) อร่อยระดับตำนาน
✅ พาทุกท่าน เยี่ยมชม “สนามบินเบตง” เล็กแต่สวยหรู สนามบินน้องใหม่ที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ หนึ่งเดียวในไทย
✅ พาทุกท่าน ชมวัดพุทธาธิวาส
✅ พาทุกท่าน เยี่ยมชมจุดใต้สุดสยาม ป้ายใต้สุดสยาม เป็นแนวเขตแดนระหว่างอำเภอเบตง กับรัฐเปรัค มาเลเซียครับ

16.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ช่วงเย็น
พาทุกท่านเที่ยวเมืองเบตง ชม Street Art เบตง,หอนาฬิกาเบตง,ตู้ไปรษณีย์สูง-ใหญ่ที่สุดในโลก ,อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ,เดินเล่นชมแสงสียามเย็นเมืองเบตง

18.00 โรงแรม แกรนด์ แมนดาริน เบตง หรือเทียบเท่า ( โรงแรม เบตงเมอร์ลิน หรือ โรงแรม คาเธ่ย์เบตง หรือ โรงแรมแกรนด์วิว-แลนมาร์ค เบตง หรือ โรงแรม การ์เด้น วิว เบตง หรือ Betong Hello Hotel หรือ โรงแรม ฮอลิเดย์ ฮิลล์ )

เข้าสู่โรงแรมที่พัก คืนที่ 2

18.30 ร้านอาหารต้าเหยิน(โดย ธัญวัลย์ ยงวิริยะกุล) หรือเทียบเท่า ( หวายร้อยลี้ หรือ ครัวสมุย(โดย มงคล อาพันธนูพงศ์) หรือ ร้านอาหารฮ่งกี่ สาขาเบตง หรือ โรงแรม แกรนด์ แมนดาริน เบตง หรือ โรงแรม เบตงเมอร์ลิน หรือ โรงแรม คาเธ่ย์เบตง หรือ โรงแรม การ์เด้น วิว เบตง หรือ Betong Hello Hotel หรือ โรงแรม ฮอลิเดย์ ฮิลล์ หรือ โรงแรมแกรนด์วิว-แลนมาร์ค เบตง )

รับประทานอาหารเย็น

04.30 วสันต์ กาละจิตต์ บริการรถตู้และรถบัส VIP

นำท่านเดินทาง ด้วยรถตู้ VIP จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกที่ใหญ่และสวยงาม
✅ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง สกายวอล์ค ระเบียงทางเดินที่ยื่นออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื้นกระจกใสที่สามารถมองทะลุลงไปได้ถึงพื้นเบื้องล่าง สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทาง และวิวพระอาทิตย์ขึ้น และทิวทัศน์ของทะเลหมอกอัยเยอร์เวงอันสวยงามสุดอลังการ
***(ค่าทัวร์ไม่รวมค่ารถมอเตอร์ไซด์ขึ้นจุดชมวิวและค่าผ้าสวมรองเท้าเดินบนสกายวอร์ค)***

08.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ออกเดินทางตามโปรแกรมทัวร์ ด้วยรถตู้ VIP พร้อมทั้งบริการอาหารเช้า แบบ SET BOX หลังจากชมความสวยงามของ ทะเลหมอกอัยเวอร์เวง

11.00 สวนอาหารสี่กั๊ก หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารธารา หรือ ภัตตาคารลอนดอนปัตตานี )

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน พาทุกท่านเที่ยวตามโปรแกรมท่องเที่ยว
✅ออกเดินทางสู่สงขลา ชมย่านเมืองเก่าสงขลา สตรีทอาร์ตสงขลา โรงสีแดงหับโห้หิ้น ชมหาดสมิหลา
ชมวิวเขาตังกวน พาทุกท่านเยี่ยมชม มัสยิสกลาง สงขลา (ทัชมาฮาลประเทศไทย)
✅ออกเดินทางสู่เกาะยอ สะพานติณสูลานนท์ ชมวิวอันสวยงาม

17.30 ร้านกู้ดเมาท์เทนคาเฟ่ หรือเทียบเท่า ( สวนอาหารเกาะยอเดอลากูน หรือ ร้านอาหารศิรดา เกาะยอ(บริษัทศิรดาเกาะยอ 1995 จำกัด) หรือ ร้านอาหารมณฑาทิพย์ )

รับประทานอาหารเย็น ร้านอาหารในโซนเกาะยอ หรือ หาดสมิหลา

19.00 โรงแรมนิว ซีซั่น(บริษัท ออลซีซันโฮเต็ล จำกัด) หรือเทียบเท่า ( Golden Crown Grand(หจก.โกลเด้น คราวน์ พลาซ่า) หรือ โรงแรมม่อนคำหาดใหญ่ (บริษัทวินเทจบูติคจำกัด) หรือ Crystal Hotal Hat Yai )

เข้าสู่ที่พักคืนที่ 3 หาดใหญ่

07.00 โรงแรมนิว ซีซั่น(บริษัท ออลซีซันโฮเต็ล จำกัด) หรือเทียบเท่า ( Golden Crown Grand(หจก.โกลเด้น คราวน์ พลาซ่า) หรือ โรงแรมม่อนคำหาดใหญ่ (บริษัทวินเทจบูติคจำกัด) หรือ Crystal Hotal Hat Yai )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 วสันต์ กาละจิตต์ บริการรถตู้และรถบัส VIP

พาทุกท่านเที่ยวตามโปรแกรมท่องเที่ยว ด้วยรถตู้ VIPในวันสุดท้ายก่อนเดินทางกลับ

09.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ท่องเที่ยวตามโปรแกรมนำเที่ยว CITY ทัวร์เมืองหาดใหญ่ชมเมืองยามเช้า หลังจากนั้นพาทุกท่าน
ขึ้นชมความงามของเมืองหาดใหญ่
✅ด้วยหาดใหญ่เคเบิ้ลคาร์ HatyaiCableCar กระเช้าลอยฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ชมความงาม ของ ยอดเขาคอหงส์ พร้อมกราบสักการะพระพุทธรูปประจำเมืองหาดใหญ่

11.00 บริษัทแด๊ดดี้ แอนด์ ซัน จำกัด (ร้านอาหารบนเขา) หรือเทียบเท่า ( ภัตตาคารต่อฮวด หรือ ติ่มซำหนามบิน )

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

อิสระในการแวะซื้อของฝาก ตลาดกิมหยง ตลาดชื่อดังประจำเมืองหาดใหญ่

16.50 สายการบินไทยไลอ้อนแอร์

*** พาทุกท่านเช็คอินก่อนกำหนดการบินประมาณ 1.30 ชั่วโมง ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ออกเดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง รอบเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
SL 715 16:50 - 18:15 หรือ SL 719 18:20- 19:50
**เนื่องจากตั๋วที่จองเป็นตั๋วราคาพิเศษ เพราะฉะนั้นจะไม่สามารถเลือกที่นั่งตามต้องการได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน** **
✅น้ำหนักสัมภาระ โหลดใต้ท้องเครื่อง ได้ท่านละ 1 ชิ้น ไม่เกิน 10 กิโลกรัม และถือได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม ถ้าเกินกำหนดมีค่าปรับตามกำหนดของสายการบิน ท่านสามารถซื้อ น้ำหนักสัมภาระ ล่วงหน้าได้

เดินทางถึงสนามบิน โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ