12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขทัวร์คิดจาก 6 ท่านขึ้นไป อัตราค่าบริการท่านละ 12,500 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินตามรายการ
• ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
• ค่าเรือท่องทะเลแบบเหมาลำ
• โรงแรมที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
• ค่าอาหารเช้าที่โรงแรม
• มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
41/1 ถนนรณกิจ ตำบล หล่มสัก อำเภอหล่มสัก
เบอร์โทร
0816802599 / 056701274
อีเมล
anantour1@gmail.com
หมายเหตุ

รักนะกระบี่ 3 วัน2 คืน

location_on เพชรบูรณ์ - กระบี่
โดย อนันต์ ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

หากนึกถึงการท่องเที่ยวแบบเน้นคุณภาพ นึกถึงอนันต์ทัวร์ หน้าร้อนนี้เราขอนำท่านไปท่องทะเลกับรายการรักนะกระบี่3 วัน2 คืน เต็มอิ่มกับการเล่นน้ำ ดูปะการัง แถมพักโรงแรมสี่ดาว มีชายหาดส่วนตั๊ว ส่วนตัว ว๊าวววว ไม่รักไม่ได้แล้วซินะ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

00.00 เพชรอนันต์ทัวร์

ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย มุ่งหน้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ

07.40 ไทยสมายล์แอร์เวย์

เดินทางโดยไทยสามายล์เที่ยวบินที่WE 235 มุ่งสู่กระบี่ เที่ยวบินที่WE241

08.15 ศรีสวัสดิ์ทราเวล

รถปรับอากาศรับคณะเดินทางสู่ท่าเรือ จากนั้นนำท่านล่องเรือชมเขาขนาบน้ำ ได้เวลาสมควรนำท่านนั่ง 3 ล้อ ชมวิธีชุมชนบ้านเกาะกลาง บ่ายนำท่านเข้าที่พัก

16.00 บียอน รีสอร์ทกระบี่

นำคณะเข้าที่พัก ติดทะเล มีหาดส่วนตัว เล่นน้ำ พักผ่อนตามสะดวก

10.00 ศรีสวัสดิ์ทราเวล

เช้า ออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือเที่ยวทะเลกระบี่

10.30 ศรีสวัสดิ์ทราเวล

นำคณะลงเรือสปีทโบ๊ทแบบเหมาลำส่วนตัว เที่ยวชมความงามของไร่เลย์ ดำน้ำดูปะการังเกาะไก่ เกาะปอดะ ตื่นตากับทะเลแหวก ท่องทะเลกันจุใจทั้งวัน ได้เวลาสมควรเดินทางกลับฝั่ง

16.00 บียอน รีสอร์ทกระบี่

ได้เวลาสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามสะดวก

10.00 ศรีสวัสดิ์ทราเวล

นำท่านออกเดินทางสู่ลานปูดำ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นสู่วัดบางโมง ไหว้พระทำบุญ จากนั้นเที่ยวชมท่าปอมคลองสองน้ำ ปิดท้ายรายการด้วยการเลือกซื้อของฝากคนทางบ้านจนได้เวลาสมควรนำท่านสู่สนามบินกระบี่

20.15 ไทยสมาย

อำลากระบี่เหิรฟ้ากรุงเทพเที่ยวบินที่WE 250

21.30 เพชรอนันต์ทัวร์

ออกเดินทางกลับเพชรบูรณ์ โดยสวัสดิภาพ