14,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขการเดินทาง
***โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ ****
1. ราคาต่อท่าน สำหรับที่พัก 2 ท่านต่อห้องพัก ตามโปรแกรมการเดินทาง
2. เงื่อนไขส่วนลด 40% สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยเท่านั้นและรับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
3. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี
4. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
5. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
6. เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้วจะไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
7. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การล่าช้าของรถไฟ,การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
9. กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)
1. ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัททัวร์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน / รถไฟ / รถที่ใช้เดินทาง , ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแสดงหลักฐานให้แก่นักท่องเที่ยวให้ทราบ
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบิน
1. สุวรรณภูมิ-ภูเก็ต ชั้นประหยัด โดยสายการบิน Thaismile
2. กระบี่-สุวรรณภูมิ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน Thaismile
รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 20 กิโลกรัม ตามกฎสายการบิน
2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 10 ที่นั่ง นำเที่ยวตามรายการ
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. พาหนะท้องถิ่นหากมีตามที่ระบุในรายการทัวร์
5. มื้ออาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ที่พัก โรงแรมที่พักตามรายการนำเที่ยว
7. นำ้ดื่มขวดเล็กบนรถ รวม 6 ขวด/ท่าน/ทริป
8. มัคคุเทศก์นําเที่ยวอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท) (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 50%)
10. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

1. ทิปมัคคุเทศก์เเละคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ชำระวันเดินทาง
2. ค่่าใช้จ่ายส่วนตัว
3. ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือจากรายการที่แจ้งไว้
4. ทางโรงแรมและร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ําแข็ง ซอฟท์ดริ้งค์ ในทุกๆ มื้อ การนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มเพิ่มในมื้ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวด
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
6. ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
เบอร์โทร
0958165225 , 0891094455
อีเมล
sitta.lap@gmail.com
หมายเหตุ

ติดต่อจองทัวร์ 0891094455 , 0958165225 หรือ https://fafatravel.com หรือ LINE ID. fafatravel

" (000-3482 ทัวร์กระบี่ เสม็ดนางชี เสม็ดนางชี ทะเลแหวก สระมรกต ท่าปอมคลองสองน้ำ เขาขนาบน้ำ พัก Dusit D2 Ao Nang krabi 3 วัน 2 คืน บิน ThaiSmile ลงภูเก็ต กลับกระบี่

location_on สมุทรปราการ - กระบี่
โดย ซอฟต์แวร์ ไฟล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทัวร์กระบี่ เสม็ดนางชี เสม็ดนางชี ทะเลแหวก สระมรกต ท่าปอมคลองสองน้ำ เขาขนาบน้ำ พัก Dusit D2 Ao Nang krabi 3 วัน 2 คืน บิน ThaiSmile ลงภูเก็ต กลับกระบี่

เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป

✅ ที่พักดี พัก Dusit D2 Ao Nang krabi หรือ เทียบเท่า 2 คืน ห้อง D Light Room พักห้องละ2ท่าน
✅ อาหาร 7 มื้อ พร้อมมื้ออาหารทะเลสุดอร่อย
✅ เที่ยวเสม็ดนางชี พร้อมขึ้นเรือชมบรรยากาศทะเลพังงา บ้านหินร่ม
✅ เที่ยวท่าปอมคลองสองน้ำ เขาขนาบน้ำ สระมรกต น้ำตกร้อน
✅ ล่องเรือเที่ยวทะเลแหวก ทัวร์ 4 เกาะ (ไร่เลย์, ปอดะ, เกาะไก่, ทะเลแหวก)
✅ เริ่มเดินทางตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป
✅ พร้อมไกด์คอยแนะนำและช่วยเหลือ ตลอดการเดินทาง

ราคาเพียง 14,500 บาท/ท่าน รวมตั๋วเครื่องบินและภาษีมูลค่าเพิ่ม
พิเศษ ใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทย เหลือเพียง 9,500 บาท/ท่าน

สอบถามข้อมูล โทร 0891094455 , 0958165225

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1 ค่าเบี้ยเบี้ยงมัคคุเทศก์ 1500*3 = 4500
2. ค่าเครื่องบิน 2000+2200=4200
3 ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ =500 บาท
4 ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 2 คืน(พักแยก) 1400
5 ค่าประกันการเดินทาง มัคคุเทศก์= 35 +60(ปก ดำน้ำ)=95บาท
6 ค่าที่ตรวจ ATK มัคคุเทศก์และ พขร ก่อนออกเดินทาง =200
ค่าเข้าต่างๆ คลองสองน้ำ 20 สระมรกต 20 จุดชมวิวสเม็ดนางชี 60 = 100
8 ค่าเบี้ยเลี้ยงอาหารมัคคุเทศก์ = 1000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ = 11495 บาท
ลูกค้า 24 คนเฉลี่ย = 479 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
- ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท/คน
- ค่าทำโปรแกรมทัวร์ ซอง ค่าเจลแอลกอฮอลล์และหน้ากากอนามัย แจกลูกค้า = 150 บาท
ค่าเข้าต่างๆ คลองสองน้ำ 20 สระมรกต 20 จุดชมวิวสเม็ดนางชี 60 = 100
อาหารกล่องมื้อเที่ยง วันเที่ยวทะเลแหวก
- ค่าเครื่องดื่ม กาแฟ /น้ำดื่ม 6 ขวดต่อคน = 200 บาท
ค่าเรือ หินร่ม เรือหางยาว =300
ค่าเขาขนาบน้ำเรือหางยาว =300

รวมค่าใช้จ่าย = 1714 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % = 1015 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด = 2729 บาท

05.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พบกันที่จุดนัดหมาย ประตู2 ชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางด้วยสายการบิน THAI SMILE AIRWAYS พร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2
✅ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ พร้อมต้อนรับคอยอำนวยความสะดวก ในการเช็คอิน - ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย
✅ - นำ้หนักสัมภาระ ได้ท่านละ 20 กิโลกรัม สงวนสิทธิ์การเลือกที่นั่งตามนโยบายของสายการบิน (อาหารว่างบนเครื่องเป็นรูปแบบการนำกลับไปทาน จะได้รับหลังเครื่องบินถึงจุดหมายปลายทาง)

06.20 บริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ต ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง30 นาที
** รอบบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

08.00 วสันต์ กาละจิตต์ บริการรถตู้และรถบัส VIP

ถึงสนามบินภูเก็ต มัคคุเทศก์จากบริษัทฯ คอยช่วยเหลือดำเนินการเตรียมเอกสาร เข้าจังหวัด
✅นำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ เริ่มต้น 6 ท่านเดินทาง ด้วยประเภทรถดังนี้
6-9 ท่าน รถตู้ 1 คัน 10-16 ท่าน รถตู้ 2 คัน 17-24 ท่าน รถตู้ 3 คัน
** รถตู้แบบ 10 ที่นั่ง VIP ** พนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก์ ผ่านการฉีดวัคซีน Covid-19 ครบโด้ส และ ตรวจ ATK มีผลเป็นลบ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

08.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พาทุกท่านท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ ด้วยรถตู้ VIP
ก่อนเดินทางออกจากเมืองภูเก็ต พาทุกท่านซื้อของฝาก และรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ ร้านของฝากแม่จุ๊ (อาหารมื้อนี้ไม่อยู่ในโปรแกรมทัวร์)

10.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

เดินทางสู่จุดชมวิว เสม็ดนางชี พาทุกท่านเที่ยวชม ชมวิว ชมวิวเสม็ดนางชี ท่าเรือบ้านหินร่ม พังงา
✅จุดชมวิวอ่าวพังงา เสม็ดนางชีบูทีค ตั้งอยู่ที่อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ที่สามารถชมวิวภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ของอ่าวพังงา และบรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางขุนเขา เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่สุดอันซีน สามารถมองเห็นแสงสีทองของพระอาทิตย์ และแสงทไวไลท์หลากสีที่มาทักทายขอบฟ้า แทรกตัวอยู่ระหว่างภูเขาน้อยใหญ่
✅รถตู้นำเที่ยว พาทุกท่านเยี่ยมชม บ้านหินร่ม นำทุกท่าน นั่งเรือเที่ยวชมอ่าวพังงา ใช้เวลาประมาณ 1-1.30 ชั่วโมง ** ไฮไลท์ ชมความ Unseen เที่ยวชมเกาะและถ้ำต่างๆ ใน อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ระหว่างล่องเรือเราก็จะได้เห็น เสม็ดนางชี เขาหินปูนที่ตั้งอยู่กลางทะเล มีเกาะเล็กเกาะน้อยล้อมรอบอย่างใกล้ชิด เรียกว่าสวยอลังการมากจนแอบคิดแว้บนึงเลนว่าเรากำลังล่องเรืออยู่ใน กุ้ยหลิน เมืองจีน

12.00 เจ๊น้อง น้ำพริกกุ้งเสียบ แกงไตปลา หรือเทียบเท่า ( สารสินซีฟู้ด หรือ ท่านุ่นซีฟู๊ด )

รับประทานอาหารกลางวัน

15.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พาทุกท่านท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์
✅ ท่าปอมคลองสองน้ำ ที่เที่ยวลับ อันซีน น้ำใสมรกต จากธรรมชาติ
เป็นเส้นทางเดินธรรมชาติที่สวยงาม
จากนั้นเดินทาง เข้าสู่โรงแรมที่พัก

17.30 ดุสิต ดีทู อ่าวนาง กระบี่ หรือเทียบเท่า ( Deevana Plaza Krabi Aonang )

โรงแรมที่พัก Dusit D2 Ao Nang krabi หรือ เทียบเท่า 2 คืน ห้อง D Light Room พักห้องละ2ท่าน

18.00 สวนอาหารวังทราย ซีฟู๊ด หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารเรือนทิพย์ สาขาคลองสน หรือ ร้านอาหารใบเตย หรือ ดุสิต ดีทู อ่าวนาง กระบี่ )

รับประทานอาหารเย็น

07.00 ดุสิต ดีทู อ่าวนาง กระบี่ หรือเทียบเท่า ( Deevana Plaza Krabi Aonang )

อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 วสันต์ กาละจิตต์ บริการรถตู้และรถบัส VIP

นำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ เริ่มต้น 6 ท่านเดินทาง ด้วยประเภทรถดังนี้ 6-9 ท่าน รถตู้ 1 คัน 10-16 ท่าน รถตู้ 2 คัน 17-24 ท่าน รถตู้ 3 คัน ** รถตู้แบบ 10 ที่นั่ง VIP **
รถตู้นำ เที่ยว พาทุกท่านไปส่งยังท่าเรือ เพื่อ พาไปส่ง รอขึ้นเรือไปเที่ยว 4 เกาะ

09.00 ทะเลตรัง ดอท คอม

*** โปรแกรมทัวร์ อาจเปลี่ยนแปลง ตามสภาพอากาศ ***
**เวลาทะเลแหวก อาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นกับน้ำขึ้นนำ้ลง**

ในกรณีสภาพอากาศ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่าทริปสำหรับ เที่ยว4เกาะไม่เกินท่านละ 900 บาท และจะพาทุกท่านไปเที่ยวจุดอื่นแทน

( ระยะเวลาให้บริการ 09.00-15.00 เต็มวัน )
เรือหางยาว เฉพาะกลุ่ม
✅ค่าเรือหางยาว one day tip รวมค่าเข้าอุทยาน
✅อาหารกล่องแบบ แพ็ค เพื่อนำไปรับประทานตอนกลางวัน
✅อุปกรณ์เสื้อชูชีพ

10.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ท่องเที่ยวตามโปรแกรมนำเที่ยว พร้อมไกด์คอยช่วยเหลือดูแล โดยเรือหางยาว โปรแกรม One day trip 4 เกาะ
ช่วงเช้า
✅ ทะเลแหวก (บางวันแวะที่อื่นก่อน รอช่วงน้ำลงเต็มที่ค่อยไปทะเลแหวก)
✅ แวะดำน้ำ ดูปะการัง ดูปลา บริเวณหลังเกาะไก่
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง ที่ เกาะปอดะ
เกาะปอดะมีหาดสวย น้ำทะเลใสสะอาด และ เขาตังหมิง ที่อยู่หน้าเกาะ

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

นำทุกท่านท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ช่วงบ่าย
✅หาดถ้ำพระนาง ซึ่งที่จริงแล้วก็อยู่ติดแผ่นดินใหญ่ แต่ก็ต้องนั่งเรือข้ามไปเท่านั้น ถ้ำพระนางจะอยู่ด้านบนสุดของหาด น้ำใสๆ ที่อยู่ใกล้ถ้ำนั่นแหละ เป็นจุดเล่นน้ำ
✅หาดไร่เลย์
ประมาณ 15.00 ออกเดินทางกลับสู่จุดหมายปลายทาง

17.00 ดุสิต ดีทู อ่าวนาง กระบี่ หรือเทียบเท่า ( Deevana Plaza Krabi Aonang )

กลับสู่ที่พัก

18.00 ร้านขนมจีนมณีเส้นสด(ธงทะเลซีฟู๊ด บุฟเฟ่ต์) หรือเทียบเท่า ( ดุสิต ดีทู อ่าวนาง กระบี่ หรือ สวนอาหารวังทราย ซีฟู๊ด หรือ ร้านอาหารเรือนทิพย์ สาขาคลองสน หรือ ร้านอาหารใบเตย )

พาทุกท่านเต็มอิ่มกับอาหารทะเล บุฟเฟต์ ร้าน ธงทะเลซีฟู๊ด บุฟเฟ่ต์ ราคา พรีเมียม (ราคาค่าอาหารในมื้อนี้รวมในโปรแกรมทัวร์เรียบร้อยแล้ว) ทานไม่อั้น
** ในกรณีร้านไม่เปิดให้บริการ ทางบริษัทขอเปลี่ยนแปลงร้านอาหารแต่ยังเป็นอาหารซีฟู้ดในมื้อนี้**

07.00 ดุสิต ดีทู อ่าวนาง กระบี่ หรือเทียบเท่า ( Deevana Plaza Krabi Aonang )

อาหารเช้า

08.00 วสันต์ กาละจิตต์ บริการรถตู้และรถบัส VIP

นำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ เริ่มต้น 6 ท่านเดินทาง ด้วยประเภทรถดังนี้ 6-9 ท่าน รถตู้ 1 คัน 10-16 ท่าน รถตู้ 2 คัน 17-24 ท่าน รถตู้ 3 คัน ** รถตู้แบบ 10 ที่นั่ง VIP **

09.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ท่องเที่ยวตามโปรแกรมท่องเที่ยว ช่วงเช้า
✅ ชมวิวเขาขนาบน้ำ ได้ที่บริเวณเขื่อนหน้าเมืองกระบี่ แถวอนุสาวรีย์ปูด
✅ พาทุกท่านล่องเรือหางยาวท่องเที่ยว เขาขนาบนน้ำ จากท่าเรือเจ้าฟ้า

12.00 ร้านอาหารใบเตย หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารอัญชลี หรือ ครัวกระบี่น้อย หรือ ร้านอาหารเรือนมรกต )

อาหารกลางวัน

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

นำทุกท่านท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ช่วงบ่าย
✅สระมรกต
สระมรกต : กำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิประมาณ30-50 องศาเซลเซียส เป็นสระน้ำสวยใสกลางใจป่า ที่มีน้ำใสเป็นสีเขียวอมฟ้า เปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง สระมรกตกำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น
✅น้ำตกร้อน จะประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ ที่ช่วยให้ผ่อนคลาย และเชื่อกันว่า ดีต่อสุขภาพ สามารถบำบัดอาการไขข้ออักเสบ ปวดหลัง และโรคเกี่ยวกับผิวหนังได้

17.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

อิสระในการเลือกซื้ออาหาร และของฝาก ก่อนเดินทางกลับ

20.15 บริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง20นาที ** รอบบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 21:35 WE250 ด้วยความประทับใจ