13,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ เชียงราย– หาดใหญ่ - เชียงราย
2. ค่ารถ พร้อมบริการนำเที่ยวตลอดรายการ
3. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว อาหารเย็น 1 มื้อ,อาหารเช้า 3 มื้อ, อาหารกลางวันแบบกล่อง 1 มื้อ
4. ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
5. ค่าที่พักห้องละ 2 – 3 ท่าน โรงแรม 3 คืน
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
7. มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดรายการ
8. ค่าประกันภัยวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการนำเที่ยว
2. ค่าใช้จ่ายผู้ที่เดินทางสั่งมาเอง นอกเหนือจากรายการที่ระบุ อาทิ อาหาร-เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
3. ค่าใช้จ่ายในการชื้อกระเป๋าโหลดขึ้นเครื่อง

เงื่อนไขการเดินทาง
1. ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
2. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
3. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
4. รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
5. ไม่สามารถคืนเงินได้กรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
6. ในกรณีทำการจองแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการได้ทุกกรณี * ยกเว้นมีประกาศห้ามเดินทางจากรัฐบาล *
7. ทำการจองทัวร์ก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 10 วัน
8. เมื่อตกลงจองทัวร์แล้ว แจ้งชื่อ- สกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่ผูกกับแอปเป๋าตัง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน
เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินและส่งประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
172/8 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง
เบอร์โทร
0882527652
อีเมล
Inbound-op@standardtour.com
หมายเหตุ

1. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก
2. ลูกค้าที่เดินทางต้องมีเอกสารการฉีดวัคซีนครบ 100 % อย่างน้อย 2 เข็ม
3. หากเดินทางช่วงวันที่ 12- 16 เมษายน. 2565 เป็นช่วง Peak Season จะมีค่าใช้จ่ายที่โรงแรมเก็บเพิ่มขึ้นนอกระบบโครงการทัวร์เที่ยวไทย
4. ค่าพักเดี่ยว เก็บเพิ่มนอกระบบของโครงการทัวร์เที่ยวไทย
5. สายการบินที่ใช้ (ไทยเวียตเจ็ทแอร์ , แอร์เอเชีย, ไทยสมายล์) สำหรับการเดินทางแต่ละคณะ อาจจะเป็นบินตรงหรือต่อเครื่องที่สุวรรณภูมิ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของสายการบินและวันเดินทางของคณะนั้นๆตามความเหมาะสม

เชียงราย หลีเปีะ ไปเป๊ะกันเลย 4 วัน 3 คืน

location_on เชียงราย - สตูล
โดย บริษัท ทอปส์ ฮอลิเดย์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ซิล ซิก ฟิน อินหลีเป๊ะ ไปเป๊ะกัน สนุกสุดปัง
พักติดหาด ใกล้ถนนคนเดินหลีเป๊ะ ดำน้ำดูประการัง
นั่งชิลอยู่ริมหาดทราย แบบฟินๆกันไปเลย

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช่จ่ายเบ็ดเตล็ด
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศน์
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศน์ 1000x4 วัน = 4000 บาท
2. ค่าห้องพักมัคคุเทศน์ 500x 3 คืน = 1500 บาท
3. ค่าประกันการเดินทาง = 50
4. ค่าตั๋วเครื่องบิน 5100 บาท
5. ค่าอาหารมัคคุเทศน์ มื้อเย็นวันที่ 2 และวันที่ 3 = 600 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศน์ 11250 บาท
ลูกค้า 20 ท่าน เฉลี่ยคนละ 562.50 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. กิ๊ฟเซ็ตห่วงใย ห่างไกลโควิด ชุดละ 100 บาท
2. ค่าประกัน 50 บาท
3. อาหารว่างและเครื่องดื่มวันแรก 150 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า 300 บาท

รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 862.50 บาท
ค่าภาษี 7 % = 723.71 บาท

รวมเบ็ดเตล็ด ทั้งหมด 1586.21 บาท

**หมายเหตุ : ใช้บริการ Land Operater บริษัท Jolly Travel

08.30 สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์

คณะท่านพร้อมกัน ณ สนามบินเชียงรายเคาน์เตอร์สายการบิน ไทยเวียตเจ็ทแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัททอปส์ฮอลิเดย์ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่นำท่านเช็คอินเอกสารและสัมภาระ ถึงกำหนดเวลา ที่ระบุตามเที่ยวบิน นำคณะออกเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบิน ไทยเวียตเจ็ทแอร์.

14.30 บริษัท จอลลี่ จำกัด

นำคณะท่านเดินทางสู่ปากบารา

16.00 See Sea Resort หรือเทียบเท่า ( BARA BARA' Budget SATUN หรือ โกลเด้นคราวน์ แกรนด์ หาดใหญ่ หรือ New Season Square Hotel )

นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก See Sea Resort

19.00 โรงแรม See Sea Resort หรือเทียบเท่า ( BARA BARA 'Budget SATUN หรือ ร้านอาหารฮงกี่ หาดใหญ่ หรือ ร้านอาหารต้าเหยิน หาดใหญ่ )

รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม See Sea Resort (มื้อที่1) หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

08.00 See Sea Resort หรือเทียบเท่า ( BARA BARA 'Budget SATUN หรือ โกลเด้นคราวน์ แกรนด์ หาดใหญ่ หรือ New Season Square Hotel )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ( มื้อที่ 2 )

11.30 บริษัท บารมี สปีดโบ๊ท จำกัด

บริษัท บารมี สปีดโบ๊ท จำกัด นำท่านลงเรือสปีดโบ๊ท(จอย) มุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางเรือแวะให้เที่ยว เกาะตะรุเตา เกาะที่เป็นอุทยานทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์และความสวยงาม จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ เกาะไข่ เสน่ห์ของเกาะไข่อยู่ที่ซุ้มประตูหินประติมากรรมธรรมชาติ อันเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา และออกเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ เกาะหลีเป๊ะ เป็นเสมือนศูนย์กลางการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยว สิ่งแรกที่สัมผัสได้ คือ ความบริสุทธิ์ของเกาะ ทีเห็นได้จากน้ำทะเลสีเขียวมรกตและหาดทรายขาวราวกับแป้ง จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เกาะหลีเป๊ะ

12.00 Top Holiday

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

14.00 Bundhaya resort หรือเทียบเท่า ( Sita beach resort หรือ วารินทร์ บีช รีสอร์ท )

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Bundhaya resort (Superior bungalow) อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 Top Holiday

อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

07.00 Bundhaya resort หรือเทียบเท่า ( Sita beach resort หรือ วารินทร์ บีช รีสอร์ท )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ( มื้อที่ 3 )

09.30 บริษัท จอลลี่ จำกัด

ออกเดินทางโดยเรือหางยาวนำเที่ยว เดินทางไปยัง เกาะหินงาม เกาะที่ไร้หาดทราย มีหาดหินเรียงร้อยกันเป็นหมื่นเป็นแสนก้อน ยามน้ำทะเลซัดขึ้นมา หินเหล่านี้จะเปียกชุ่มเปล่งประกายสีดำเข้มสะท้อนรับกับแสงตะวันดูสวยงามมากๆ และดำน้ำดูปะการังบริเวณหลังเกาะหินงาม 10.30 น. เดินทางต่อไป ร่องน้ำจาบัง เกาะที่เต็มไปด้วยปะการังอ่อนเจ็ดสีที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในทะเลอันดามัน 12.00 น. ออกเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ หาดทรายขาว เกาะราวี ที่มีหาดทรายขาวสวยละเอียด น้ำทะเลใสเงียบสงบ ร่มรื่นไปด้วยร่มไม้ทอดยาวเป็นเปลไกวสู่ทะเล นำท่านแวะพักรับประทานอาหารเที่ยง (อาหารกล่อง) บริเวณหาดทรายขาว ( มื้อที่ 4 ) 14.00 น. นำท่านดำน้ำชมปะการังและมวลหมู่ปลากันต่อ ที่เกาะยาง และยังมีปะการังหลากชนิดที่ไม่ควรพลาด

16.00 Bundhaya resort หรือเทียบเท่า ( Sita beach resort หรือ วารินทร์ บีช รีสอร์ท )

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 Top Holiday

อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

07.00 Bundhaya resort หรือเทียบเท่า ( Sita beach resort หรือ วารินทร์ บีช รีสอร์ท )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ( มื่อที่ 5 )

09.00 บริษัท บารมี สปีดโบ๊ท จำกัด

เก็บสัมภาระพร้อมเดินทางกลับ อำลาเกาะหลีเป๊ะ พร้อมนำท่านลงเรือกลับสู่ท่าเรือปากบารา 11.30 น. ถึงท่าเทียบเรือปากบารา

11.40 Top Holiday

อิสระอาหารกลางวัน ณ ท่าเรือปากบารา หรือแนะนำให้คณะท่านชื้ออาหารกล่องทานบนรถ ระหว่างเดินทางไปสนามบินหาดใหญ่

12.00 บริษัท จอลลี่ จำกัด

รถรอรับท่าน ณ ท่าเรือปากบารา จากนั้นเดินทางไปสนามบินหาดใหญ่เพื่อเตรียมตัวกลับเชียงราย

15.00 สายการบิน ไทยเวียตเจ็ทแอร์

ออกเดินทางจากสนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบิน ไทยเวียตเจ็ทแอร์ เดินทางสู่จังหวัดเชียงราย. เวลา 18.00 น โดยประมาณ เดินทาง ถึงสนามบินเชียงราย โดยสวัสดิภาพ .....