15,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตรารวม :-
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด สายการบินนกแอร์ (DD) น้ำหนักโหลด 20 กก. ถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
2. รถตู้ปรับอากาศ VIP
3. โรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ
4. อาหารครบทุกมื้อ
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าน้ำดื่มวันละ 2 ขวด
7. ค่าประกันการเดินทาง ครอบคลุมถึงอาหารเป็นพิษ
• จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
• ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท
• ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษ 100,000 บาท
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราไม่รวม ;-
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ อาทิเช่น ค่ามินิบาร์ในห้อง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
3. ค่าทิป
4. ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
5. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
1. กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางที่ผูกกับแอป “เป๋าตัง” ของผู้เดินทางมายังไลน์ @Jubileetravel หรือโทร 084-0889909 (1ท่าน/1สิทธิ์)
2. แผนกรับจองแจ้งยืนยันโปรแกรม พร้อมจำนวนเงินที่ท่านต้องชำระผ่าน “เป๋าตัง”
3. บริษัทจะดำเนินการรับเงินค่าทัวร์ผ่าน “เป๋าตังค์” ของท่าน เฉพาะในส่วนที่เหลือจากรัฐจ่ายให้ท่าน 40% (ไม่เกิน5,000บาท) พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน รวม VAT7% แต่ทั้งนี้ต้องดำเนินการก่อน 23.59 น. ของวันที่ใช้สิทธิ์
4. เมื่อใช้สิทธิ์แล้ว ท่านไม่สามารถยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี ยกเว้น รัฐฯประกาศให้สามารถเลื่อนการเดินทางได้
5. ผู้เดินทางต้องมุ่งปฏิบัติตามเงื่อนไข พร้อมแสดงหลักฐานการรับวัคซีน และผลตรวจโควิดจากสถานพยาบาล ตามที่แต่ละที่จังหวัดกำหนด
6. ผู้เดินทางต้องเดินทางตามโปรแกรมที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิก หรืองดบริการใดบริการหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐ
7. บริษัทขอความร่วมมือ ถ่ายภาพหมู่ในบางจุดท่องเที่ยว เพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายในส่วนที่รัฐจ่ายให้
8. บริษัทไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย หรือ ยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยธรรมชาติ การประท้วง การนัดหยุดงาน ฯลฯ
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางขั้นต่ำ ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
จูบิลี่ แทรเวิล 658 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวง-เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทร
0891232338
อีเมล
jubilee.tour11@gmail.com
หมายเหตุ

ทัวร์เบตง บินตรง ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง 3 วัน 2 คืน บินสายการบินนกแอร์ (DD)

location_on กรุงเทพมหานคร - ยะลา
โดย บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

จุดเด่น :
• บินตรงไม่ต้องนั่งรถนาน
• ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ณ Skywalk จุดชมวิว (รวมค่าใช้จ่ายในการเข้าชมทั้งหมด)
• ชมตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
• อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกในประเทศไทย
• ลิ้มลองอาหารขึ้นชื่อของเบตง เฉาก๊วยกม.4 ปลานิลน้ำไหล เคราหยก และไก่เบตง
• เช็คอินป้าย "ใต้สุดสยาม" : ป้าย "OK BETONG" : สตรีทอาร์ท ฯลฯ
• "สวนหมื่นบุปผา" สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวของภาคใต้

***จ่ายครั้งเดียว...จบ! ครบทุกบริการ***

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ วันละ 1,550 บาท (รวมหักที่จ่าย 3% แล้ว) 1550*3 = 4,650 บาท
2. ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 2,500 บาท
3. ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 25 บาท


รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 7,175 บาท
ลูกค้า 6 ท่าน เฉลี่ยคนละ 1,195.83 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. ค่าประกันการเดินทาง 25 บาท
2. ค่าน้ำ ขนม และของบริการบนรถระหว่างทาง 200 บาท
3. ค่าเบ็ดเตล็ด เช่น ซองเอกสาร TAG โปรแกรม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์ ของที่ระลึก 100 บาท
4. ค่าใช้ในการขึ้น SkyWalk อัยเยอร์เวง 200 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 525 บาท

ภาษี 7% = 1,040.19 บาท

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 2761.02 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

08.00 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ (DD) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง *เชิญท่านลงทะเบียนเช็คชื่อ สแกน QR Code ตามนโยบายโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” วัดอุณหภูมิ บริการเจลล้างมือ ก่อนเช็คอิน

10.00 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

เหินฟ้าสู่ จ.ยะลา โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 622 (ใช้เวลาบิน 1.45 น.) (สายการบินและเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง)

11.45 นายอรรถสิทธิ์ ศุภรัตนลีลา

ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง หลังรับสัมภาระ ... จากนั้นนำท่านนั่งรถตู้ปรับอากาศ VIP

12.30 ร้านอาหาร บ่อปลานิลสายน้ำไหล (โกหงิ่ว) โดยนายสันติชัย จงเกียรติขจร หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารครัวสมุย เบตง โดยนายมงคล อาพันธนุพงศ์ หรือ ร้านอาหารบูติก หวายร้อยลี้ หรือ ร้านอาหารต้าเหยิน (กิตติ) โดยคุณธัญวัลย์ ยงวิริยกุล หรือ ร้านอาหาร บ้านคุณชาย โดย นายไชยยศ แก้วห่อทอง หรือ ร้านอาหารฮ่งกี่เบตง )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บ่อปลานิลสายน้ำไหล (โกหงิ่ว) ปลานิลสายน้ำไหล เป็นปลาเศรษฐกิจสร้างรายได้งดงามสู่เบตง ปลานิลเบตง มีข้อดี คือ เลี้ยงด้วยระบบสายน้ำไหล จะไม่มีกลิ่นโคลน เนื้อจะแน่น เพราะปลาแข็งแรง ว่ายน้ำตลอดเวลา

13.30 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

นำท่านลิ้มลองวุ้นดำ กม.4 หรือ เฉาก๊วยเบตงซึ่งเป็นในแบบฉบับสูตรของเบตง เปิดขายมาเป็นรุ่นที่ 4 มีกลิ่นหอม มีสรรพคุณด้านการแก้ร้อนใน เนื้อยังเหนียวและนุ่มด้วย ... ต่อไปยัง อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มาลายา (จคม.) ระยะทาง 1 กม. สร้างขึ้นสำหรับเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมือง แต่ต่อมาได้กลับมาร่วมพัฒนาชาติไทย ... ต่อไปยัง สวนหมื่นบุปผา เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ ถือเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ความสวยงามของดอกไม้ที่ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวเย้ายวนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชม.....นำท่านเดินทางไปยัง บ่อน้ำร้อนเบตง ซึ่งเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย ให้ท่านได้แช่เท้า เพื่อผ่อนคลาย …

18.00 ร้านอาหาร บ้านคุณชาย โดย นายไชยยศ แก้วห่อทอง หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารต้าเหยิน (กิตติ) โดยคุณธัญวัลย์ ยงวิริยกุล หรือ ร้านอาหารฮ่งกี่เบตง หรือ โรงแรมแกรนด์แมนดาริน โดยบริษัทแมนดารินเบตง จำกัด หรือ ร้านอาหารครัวสมุย เบตง โดยนายมงคล อาพันธนุพงศ์ หรือ ร้านอาหารบูติก หวายร้อยลี้ )

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร บ้านคุณชาย

19.00 โรงแรมแกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง (5ดาว) โดย บริษัทบ้านโชกุน จำกัด หรือเทียบเท่า ( โรงแรมแกรนด์แมนดาริน โดย บริษัทแมนดารินเบตง จำกัด หรือ โรงแรมเดอะฮอลิเดย์ฮิลล์ เบตง หรือ โรงแรมเบตงเมอร์ลิน โดย บจก. เบตงเมอร์ลิน หรือ โรงแรมการ์เด้นวิว เบตง )

พักค้างคืน ณ โรงแรมแกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง (5ดาว) ดีที่สุดในเบตง

04.00 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เตรียมตัวเดินทาง

05.00 นายอรรถสิทธิ์ ศุภรัตนลีลา

ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

06.00 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมทะเลหมอกแบบหนาๆ และชมแสงแรกของ ตะวัน ... จากนั้นเดินทางสู่ จุดชมวิว “SKY WALK” ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง แลนด์มาร์คใหม่ อ.เบตง

07.30 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

รับประทานอาหารเช้า แบบอาหาารกล่อง

08.30 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

นำท่านเดินทางชม สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนแบบพื้นไม้ ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลหมอกอัยเยอร์เวง และน้ำตก ร.๙ เป็นที่นิยมแวะไปถ่ายรูปจนได้รับความนิยม และเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ที่ห้ามพลาด แวะชิมรังนกเบตง รังนกคุณภาพ และให้ท่านได้ช้อปปิ้งของฝาก

12.00 ร้านอาหารต้าเหยิน (กิตติ) โดยคุณธัญวัลย์ ยงวิริยกุล หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารครัวสมุย เบตง โดยนายมงคล อาพันธนุพงศ์ หรือ ร้านอาหารบูติก หวายร้อยลี้ หรือ ร้านอาหาร บ้านคุณชาย โดย นายไชยยศ แก้วห่อทอง หรือ ร้านอาหารฮ่งกี่เบตง )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารต้าเหยิน (กิตติ)

13.00 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

ต่อไปนำท่านถ่ายรูป ป้ายใต้สุดสยาม ป้ายประเทศไทยกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและไม้ดอกไม้ประดับอันงดงาม เป็นสถานที่ถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ... จากนั้นเดินทางไปยัง วัดพุทธาธิวาส ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขามีพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศตั้งโดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สวยงามมาก โดยในองค์มหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มหาธาตุเจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นจากความคิดและการดำเนินการของอดีตประธานศาลฎีกา นายสวัสดิ์ โชติพานิช เพื่อเฉลิมฉลองและถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา...แวะชม ภาพวาดแนว สตรีทอาร์ต (Street Art) ภาพที่เขียนส่วนใหญ่ จะเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาว เบตง รวมไปถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ที่มีอยู่จริงใน อ.เบตง เช่น ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งภาพถูกวาดทั้งหมด 11 จุด ทั้งบนผนัง กำแพง ใต้สะพาน และตัวอาคารหลายจุดรอบเมืองเบตง

18.00 ร้านอาหาร บ้านคุณชาย โดย นายไชยยศ แก้วห่อทอง หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารต้าเหยิน (กิตติ) โดยคุณธัญวัลย์ ยงวิริยกุล หรือ ร้านอาหารฮ่งกี่เบตง หรือ โรงแรมแกรนด์แมนดาริน หรือ ร้านอาหารครัวสมุย โดยนายมงคล อาพันธนุพงศ์ )

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร บ้านคุณชาย

19.00 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

หลังอาหารนำท่านถ่ายรูป หอนาฬิกาคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่อยู่เคียงคู่กับเมืองเบตงมาช้านาน หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างเป็นสัญลักษณ์จุดศูนย์กลางของเมือง ... ต่อไปชม ตู้ไปรษณีย์เบตงใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ด้านบนของตู้ได้บรรจุลำโพงไว้ข้างในและเจาะรูกลมๆ ไว้รอบๆ เพื่อกระจายเสียงรายงานข่าวสารของทางราชการ มีอายุรวม 86 ปี ... จากนั้นนำท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ที่ขุดทอดโค้งให้รถวิ่งไป-มาก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

20.00 โรงแรมแกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง (5ดาว) หรือเทียบเท่า ( โรงแรมแกรนด์แมนดาริน หรือ โรงแรม เดอะฮอลิเดย์ฮิลล์ เบตง หรือ โรงแรมเบตงเมอร์ลิน โดย บจก. เบตงเมอร์ลิน หรือ โรงแรมการ์เด้นวิว เบตง )

พักค้างคืน ณ โรงแรมแกรนด์วิว แลนด์มาร์คเบตง 5 ดาว ดีที่สุดในเบตง

06.00 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ทุกท่านเตรียมตัวเช็คเอ้าท์จากโรงแรมที่พัก

06.30 นายอรรถสิทธิ์ ศุภรัตนลีลา

นำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

07.30 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

รับประทานอาหารเช้า บริการอาหารกล่อง

08.30 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

นำท่านไปยัง วัดพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมเบตง เป็นสถานที่ตั้งศาลเจ้าอันเป็นที่ประดิษฐานของเทพสำคัญ ๆ หลายองค์ ตั้งอยู่บนเนินเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเมืองเบตงได้อีกด้วย...ต่อไปยัง พิพิธภัณฑ์เมืองเบตง พิพิธภัณฑ์เบตง มี 3 ชั้น โดยส่วนของการจัดแสดงมี 2 ชั้น ซึ่งชั้นล่างเป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ข้าวของเครื่องใช้ในสมัยเก่า ชั้นที่ 3 ยังเป็นหอคอยชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองเบตงทั้งเมืองได้

12.00 ร้านอาหารครัวสมุย เบตง โดยนายมงคล อาพันธนุพงศ์ หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารบูติก หวายร้อยลี้ หรือ ร้านอาหาร บ้านคุณชาย โดย นายไชยยศ แก้วห่อทอง หรือ ร้านอาหารต้าเหยิน (กิตติ) โดยคุณธัญวัลย์ ยงวิริยกุล หรือ ร้านอาหารฮ่งกี่เบตง )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวสมุย เบตง

13.00 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

จนได้เวลาอันควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเบตง

16.15 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

เหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD625 (ใช้เวลาบิน 1.45 น.) (สายการบินและเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง)

18.00 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ