16,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

1. ผู้ใช้สิทธิ์โครงการ ทัวร์เที่ยวไทย ต้อง ชำระเงิน 60% ให้ทางทัวร์ และแจ้งเลข 4 ตัวท้ายของบัตรประชาชนพร้อมเลข G วอลเลต เป๋าตัง และเบอร์โทรศัพท์ (เครื่องที่ใช้แอปเป๋าตัง ) ให้ทางทัวร์ดำเนินการลงทะเบียน
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงพาหนะเป็นรถตู้ กรณีที่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 30 ท่าน
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดปัญหา การเมือง,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล,ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด และการเปลี่ยนแปลงของสายการบินรวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ รวมถึงไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของหรือทรัพย์สินท่านสูญหายอันเนื่องจากความประมาทของท่าน และ การโจรกรรม
4. เมื่อท่านชำระเงินแล้ว ท่านจะไม่สามารถขอเงินคืนในทุกกรณี ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมด และไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางแทนได้
5. โปรดอ่านและทำความเข้าใจในเงื่อนไขก่อนทำการจอง และทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ เอกสารทำประกันอุบัติเหตุการเดินทาง สำเนาบัตรประชาชน คนละ 1 ใบ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1/7 ถนน ประตูลอด ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง
เบอร์โทร
0858234284
อีเมล
orapinteemtour1@hotmail.com
หมายเหตุ

เชียงราย ทัวร์เหนือ เที่ยวครบ

location_on สงขลา - เชียงราย
โดย ห้างหุ้นส่วน จำกัดอรพินท์ทีมทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เชียงราย...ทัวร์เหนือ เที่ยวครบ
ดอยสะเก็ด - เชียงราย ซิตี้ทัวร์ - สิงห์ปาร์ค - ดอยตุง – ดอยแม่สลอง - ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ - แม่สาย

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าดำเนินการ คิด 1,500 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด คิด บาท ได้แก่

-ค่าน้ำดื่มวันละ 2 ขวด/คน , ผ้าเย็นตลอดการเดินทาง , อาหารว่าง ขนม+น้ำผลไม้กล่อง...ตลอด 5 วัน ( 150 บาท)
-ค่าบริการหน้ากากอนามัยทุกวัน เจลแอลกอฮอล์....ตลอด 3 วัน ( 60บาท)
-ค่าตั๋วเครื่องบินไกด์และค่าเดินทาง (500 บาท)
-ค่าห้องพักทีมงานไกด์และพนักงานขับรถพร้อมผู้ช่วย (200 บาท)
-ค่าอาหารทีมงานไกด์และพนักงานขับรถพร้อมผู้ช่วย (200 บาท)
-ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดทริป ตามกรมธรรม์ (25บาท)
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ประมาณ 1015 บาท)
-ค่าไกด์วันละ 1,500/คน จำนวน 2คน เป็นเวลา 5วัน (ประมาณ 500)

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

11.30 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

มาชิกพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เดินทางสู่หาดใหญ่...บริการอาหารแบบกล่อง

14.30 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

ถึงสนามบินหาดใหญ่ ทำการเช็คอินและสะแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน ตามเงื่อนไขของรัฐโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย เช็คอินเคาเตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ 15 กก. และ ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กก.)

16.35 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

บินตรงจากสนามบินหาดใหญ่สู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์เอเชียหรือเทียบเท่า (โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ 15 กก. และ ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กก.)

18.40 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

ถึงสนามบินเชียงใหม่ รับสัมภาระ จากนั้น ขึ้นรถบัสปรับอากาศไปรับประทานอาหารเย็นอิสระ

20.00 โรงแรมฟูราม่า หรือเทียบเท่า ( โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว )

เข้าที่พัก โรงแรมฟูราม่าหรือ เทียบเท่า เช็คอินห้องพัก พักผ่อน (คืนที่ 1)

07.00 โรงแรมฟูราม่า หรือเทียบเท่า ( โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว )

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม

08.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

เช็คเอ้าท์ เดินทางสู่เชียงราย

09.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน อุณหภูมิประมาณ 80 องศา สามารถต้มไข่สุกได้ภายในเวลา 3 นาที อิสระให้ท่านได้แช่เท้าเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

12.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

รับประทานอาหารกลางวัน อิสระ จากนั้นชม วัดร่องขุ่น "White Temple" หรือ “วัดขาว” โดดเด่นด้วยพระอุโบสถปูนขาวประดับกระจก วัดร่องเสือเต้น โดดเด่นอุโบสถสีน้ำเงินอันอ่อนช้อย ทรงคุณค่า รังสรรค์ฝีมือด้วยศิลปินชาวบ้าน “นายพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก”

16.00 โรงแรมแกรนด์วิสต้าเชียงราย หรือเทียบเท่า ( The Heritage chiangrai hotel and Convention )

เช็คอินห้องพัก โรงแรมแกรนด์วิสต้า เชียงราย หรือเทียบเท่า เก็บสัมภาระ

16.30 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

สิงห์ปาร์ค ไร่บุญรอด นั่งรถรางชมไร่ชาอู่หลง,ไร่สตรอเบอร์รี่,แปลงดอกไม้ ทัศนียภาพสวยงาม (ไม่รวมค่าบัตร)

19.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

ชมเมืองเชียงราย...หอนาฬิกาแบบล้านนา เดินเที่ยว ไนท์บาซาร์เชียงราย รับประทานอาหารเย็นอิสระ
ได้เวลานัดหมาย กลับที่โรงแรม พักผ่อน (คืนที่ 2)

07.00 โรงแรมแกรนด์วิสต้าเชียงราย หรือเทียบเท่า ( The Heritage chiangrai hotel and Convention )

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม

08.00 ธีรภัทร์ ทิพย์รัตน์

นั่งรถตู้ขึ้นชมความสวยงามของดอยตุง ดอยแม่สลอง

09.00 ธีรภัทร์ ทิพย์รัตน์

 ชมไม้ดอกเมืองหนาว สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง (ไม่รวมค่าบัตร)
 พิพิธภัณฑ์วีรชน กองพล 93 ก๊กมินตั๋ง...สุสานนายพลต้วนซีเหวิน...หน้าหนาวได้ชมซากุระบาน (ไม่รวมค่าบัตร)

12.00 ธีรภัทร์ ทิพย์รัตน์

 ช็อปปิ้งสินค้าจากเมืองจีน และสินค้าพื้นเมืองชาวเขา ณ ตลาดจีนฮ่อ รับประทานอาหารกลางวันอิสระ

14.00 ธีรภัทร์ ทิพย์รัตน์

 จิบชา ดื่มกาแฟ @ ไร่ชาฉุยฝง สไตล์โมเดิร์น ที่บรรยากาศดี

16.00 แม่สลองวิลล่า หรือเทียบเท่า ( ศิลามณีรีสอร์ทแอนด์สปา )

เข้าที่พักบนดอย

18.00 แม่สลองวิลล่า หรือเทียบเท่า ( ศิลามณีรีสอร์ทแอนด์สปา )

รับประทานอาหารเย็นโรงแรม

06.00 แม่สลองวิลล่า หรือเทียบเท่า ( ศิลามณีรีสอร์ทแอนด์สปา )

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม

07.00 ธีรภัทร์ ทิพย์รัตน์

เดินทาง ชมทุ่งบัวตองบาน @ ดอยหัวแม่คำ แม่สลองใน(สวยไม่แพ้แม่ฮ่องสอน) บางวัน มีการแสดงของ
กลุ่มชาติพันธุ์ 7 ชนเผ่า ต้อนรับนักท่องเที่ยว

10.00 ธีรภัทร์ ทิพย์รัตน์

ลงจากดอยแม่สลอง ช้อปปิ้งสินค้ามากมาย พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ที่ ตลาดแม่สาย

13.00 ธีรภัทร์ ทิพย์รัตน์

เดินทางกลับเชียงราย

17.00 โรงแรมแกรนด์วิสต้าเชียงราย หรือเทียบเท่า ( The Heritage chiangrai hotel and Convention )

เข้าที่พักโรงแรมแกรนด์วิสต้าหรือเทียบเท่่า

18.00 โรงแรมแกรนด์วิสต้าเชียงราย หรือเทียบเท่า ( The Heritage chiangrai hotel and Convention )

รับประทานอาหารเย็นห้องอาหารโรงแรม

06.00 โรงแรมแกรนด์วิสต้าเชียงราย หรือเทียบเท่า ( The Heritage chiangrai hotel and Convention )

รับประทานอาหารเช้าห้องอาหารโรงแรม

07.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

เช็คเอ้าท์ เดินทางกลับสู่เชียงใหม่

12.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

ถึงสนามบินเชียงใหม่ รับประทานอาหารกลางวัน SET BOX เช็คอินเคาเตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ 15 กก. และ ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กก.)

14.00 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

บินตรงจากสนามบินเชียงใหม่ สู่ หาดใหญ่ โดยสายการบินแอร์เอเชียหรือเทียบเท่า

16.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

ถึงสนามบินหาดใหญ่ รับสัมภาระเรียบร้อย รับประทานอาหารเย็น SET BOX ณ สนามบินหาดใหญ่ จากนั้น เดินทางกลับ

19.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

กลับถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพและประทับใจ