9,750/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 12 ท่าน ใช้รถตู้VIPนั่ง คันละ 6 ท่าน/คัน
✔️ พักบ้านปูรีสอร์ท หรือ เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท หรือ J.P. Grand Hotel พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 1 คืน
✔️ที่พัก Koh Kood Paradise Beach ขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลานั้นห้องพักว่างหรือไม่ พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 1 คืน
ประเภทห้อง ของรีสอร์ทที่สามารถพักได้
✅Superior Garden View Twin Bed (จำนวนห้องมีจำกัด 30 ห้อง)
✅Superior Garden View Partial Seaview Twin Bed (จำนวนห้องมีจำกัด 11 ห้อง)
✅Garden Villa King Bed (จำนวนห้องมีจำกัด 8 ห้อง)
✅Deluxe Villa King Bed (จำนวนห้องมีจำกัด 13 ห้อง)
❌Beach Front Villa เพิ่มเงิน 3,000 บาท/ห้อง (พัก2คนต่อห้อง มี 4 หลัง)
❌Family Villa เพิ่มเงิน 4,000 บาท/ห้อง
***
1. ผู้ร่วมเดินทางควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด2019 ครบ 2 เข็มก่อนวันเดินทางตามโปรแกรม
2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
3.ขอเลื่อนการเดินทาง ไม่สามารถทำได้
4.การยกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถทำได้ และไม่คืนเงินทุกกรณี
4.1 กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)
***ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัททัวร์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน / รถไฟ / รถที่ใช้เดินทาง , ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแสดงหลักฐานให้แก่นักท่องเที่ยวให้ทราบ
5. เงื่อนไขส่วนลด 40% สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยเท่านั้นและรับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
6. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี
7. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
8. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
9. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับดำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การล่าช้าของรถไฟ,การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด

อัตรานี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 10 ที่นั่ง (นั่งคันละ 6 ท่าน) นำเที่ยวตามรายการ
2.ค่าที่พัก โรงแรมตามโปรแกรมทัวร์ พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 2 คืน
3.ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการโปรแกรมท่องเที่ยวจำนวน 7 มื้อ
4.นำ้ดื่มขวดเล็กบนรถ รวม 6 ขวด/ท่าน/ทริป
5.ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
6.มัคคุเทศก์นําเที่ยวอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7.ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท) (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 50%)
8.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)

อัตรานี้ไม่รวม
1.ทิปมัคคุเทศก์เเละคนขับรถ ท่านละ 400 บาทชำระวันเดินทาง
2.ค่่าใช้จ่ายส่วนตัว
3.ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือรายการ
4.ทางโรงแรมและร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ําแข็ง ซอฟท์ดริ้งค์ ในทุกๆ มื้อ การนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มเพิ่มในมื้ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวด
5.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
6.ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
เบอร์โทร
0958165225 , 0891094455
อีเมล
sitta.lap@gmail.com
หมายเหตุ

ติดต่อจองทัวร์ 0891094455 , 0958165225 หรือ https://fafatravel.com หรือ LINE ID. fafatravel

" (000-01A)ทัวร์เกาะกูด มันกู๊ดมาก พิเศษขอพรหลวงพ่อพุทธโสธร แปดริ้ว เที่ยวเมืองจันทบุรี หาดเจ้าหลาว อิ่มบุญ อาหารอร่อย พักผ่อนสบาย

location_on กรุงเทพมหานคร - ตราด
โดย ซอฟต์แวร์ ไฟล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทัวร์เกาะกูด มันกู๊ดมาก พิเศษขอพรหลวงพ่อพุทธโสธร แปดริ้ว เที่ยวเมืองจันทบุรี หาดเจ้าหลาว
✔️ พักบ้านปูรีสอร์ท หรือ เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท หรือ J.P. Grand Hotel พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 1 คืน
✔️ที่พัก Koh Kood Paradise Beach ขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลานั้นห้องพักว่างหรือไม่ พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 1 คืน
ประเภทห้อง ของรีสอร์ทที่สามารถพักได้
✅Superior Garden View Twin Bed (จำนวนห้องมีจำกัด 30 ห้อง)
✅Superior Garden View Partial Seaview Twin Bed (จำนวนห้องมีจำกัด 11 ห้อง)
✅Garden Villa King Bed (จำนวนห้องมีจำกัด 8 ห้อง)
✅Deluxe Villa King Bed (จำนวนห้องมีจำกัด 13 ห้อง)
❌Beach Front Villa เพิ่มเงิน 3,000 บาท/ห้อง (พัก2คนต่อห้อง มี 4 หลัง)
❌Family Villa เพิ่มเงิน 4,000 บาท/ห้อง

*** เดินทางจริง พักจริง บริการจริง อาหารจัดเต็ม ***
✅ ใช้รถตู้ VIP นั่งคันละ 6-8 ท่าน
✅ อาหารอร่อย จัดเต็มไม่มีกั้ก
✅ ออกเดินทาง ทุก 6 ท่าน การันตีออกแน่นอน
✅ พร้อมไกด์ดูแล โรงแรมที่พัก สะอาดปลอดภัย
✅ เที่ยวสนุก คุ้มค่าแน่นอน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1 ค่าเบี้ยเบี้ยงมัคคุเทศก์ 1000*3 = 3000
2. ค่าเครื่องบิน 0 บาท
3 ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ =500 บาท
4 ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 2 คืน 2600
5 ค่าประกันการเดินทาง มัคคุเทศก์= 45
6 ค่าที่ตรวจ ATK มัคคุเทศก์และ พขร ก่อนออกเดินทาง = 300
7 ค่าเฟอรี่=1000
8 ค่าเบี้ยเลี้ยงอาหารมัคคุเทศก์ = 500 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ = 7945 บาท
ลูกค้า 24 คนเฉลี่ย = 331 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
- ค่าประกันการเดินทาง 45 บาท/คน
- ค่าทำโปรแกรมทัวร์ ซอง ค่าเจลแอลกอฮอลล์และหน้ากากอนามัย แจกลูกค้า = 150 บาท
ค่าอาหารมื้อแรกแบบกล่อง พร้อมเครื่องดื่ม 150
- ค่าเครื่องดื่ม กาแฟ /น้ำดื่ม 6 ขวดต่อคน = 150 บาท
- ค่ารถนำเที่ยว เกาะกูด ท่านละ 100 บาท


รวมค่าใช้จ่าย =926 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % =638 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด = 1564 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

06.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด นัดคณะตามจุดนัดหมาย ** ถ้ามาเป็นกลุ่มคณะ นัดรับ 1 จุด กรุงเทพฯ **
*** กรณีนัดหมายรับ จุดนัดหมาย หน้ารถไฟฟ้า BTS สวนจตุจักร ฝั่งลานจอดรถ เวลา 06.30 น. ***

07.00 ปฐมพร พุ่มเพ็ชร รถตู้ VIP

ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP ล้อหมุนเดินทางสู่แปดริ้ว เพื่อท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์

08.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ถึง วัดโสธรวรารามวรวิหาร ก่อนเข้านมัสการ และขอพรหลวงพ่อโสธร ทางทัวร์ จัดเตรียมอาหาร เช้าบริการอาหารกล่อง หรือ ร้านอาหารจานเดียว โจ๊ก ก่อนเข้าสู่วัด

09.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ วัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเทรา เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโสธร พระพุทธรูปอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวแปดริ้ว และประชาชนทั่วทุกสารทิศ “วัดโสธร” อันมีความหมายว่า “บริสุทธิ์” และ “ศักดิ์สิทธิ์” นั้น เรียกตามพระนามของ พระพุทธโสธร หรือหลวงพ่อโสธรซึ่งได้มาประดิษฐานในวัดนี้ ในภายหลังวัดโสธรได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร มีนามว่า "วัดโสธรวรารามวรวิหาร"
✅นมัสการ หลวงพ่อพุทธโสธร
✅การแก้บนด้วยไข่ต้มหรือละครรำ
ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโสธรทําให้ประชาชนต่างมาบนบานศาลกล่าวกันมากมาย เช่น แก้บนด้วยไข่ต้ม พวงมาลัย หรือจัดรําถวาย แต่มีความเชื่ออย่างหนึ่ง คือ ห้ามขอให้ไม่เป็นทหาร เพราะเล่ากันว่า หลวงพ่อชอบให้คนเป็นทหารเพื่อจะได้มาปกป้องรักษาบ้านเมือง

10.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

จากนั้นออกเดินทางสู่ จันทรบุรี ระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

12.00 เรือนริมน้ำซีฟู้ด หรือเทียบเท่า ( ป้ารุ่งซีฟู้ด หรือ ทะเลจันทร์ ซีฟู้ด )

อาหารกลางวัน

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ช่วงบ่าย รถตู้นำเที่ยว พาทุกท่านมาเยื่ยมชมจุดท่องเที่ยวดังนี้
✅ช่วงบ่าย ชมความสวยงาม ของ วัดปากน้ำแขมหนู  แลนด์มาร์คถ่ายภาพสุดคูลของจันทบุรี ที่งดงามวิจิตรตระการตาด้วยลวดลายพื้นโบสถ์สีน้ำเงินตัดกับพื้นสีขาว คล้ายกับภาชนะลายครามที่ทำจากเซรามิกในสมัยโบราณ แตกต่างจากอุโบสถทั่วไปที่เคยพบเห็น
✅ชมความสวยงาม หาดเจ้าหลาว

16.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านปูรีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( บริษัท เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จำกัด หรือ J.P. Grand Hotel )

เข้าสู่ที่พักบ้านปูรีสอร์ท หรือ เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท (พักห้องละ 2 ท่าน) หรือ J.P. Grand Hotel จำนวน 1 คืน

18.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านปูรีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( ป้ารุ่งซีฟู้ด หรือ เรือนริมน้ำซีฟู้ด หรือ J.P. Grand Hotel หรือ บริษัท เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จำกัด หรือ ทะเลจันทร์ ซีฟู้ด )

อาหารเย็น

07.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านปูรีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( บริษัท เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จำกัด หรือ J.P. Grand Hotel )

อาหารเช้า

08.00 ปฐมพร พุ่มเพ็ชร รถตู้ VIP

ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP มุ่งสู่ท่าเรือแหลมศอก

10.45 บริษัท บุญศิริเรือเร็ว จำกัด

บุญศิริเรือเร็ว ( Boonsiri High Speed Boat ) : เป็นเรือไปเกาะกูด แบบเรือด่วนรูปแบบใหม่ที่เปิดให้บริการวิ่งระหว่าง ท่าเรือแหลมศอก – เกาะกูด ที่บรรทุกผู้โดยสาร 200 คน มีที่นั่งให้เลือกนั่งในห้องแอร์และแบบโอเพ้นแอร์ บนเรือมีทีวี ห้องน้ำ เสื้อชูชีพ และเครื่องดื่มจำหน่าย
– จากท่าเรือแหลมศอก ( ตราด ) ไป เกาะกูด เวลา 10.45 น.
– จากเกาะกูด ไป ท่าเรือแหลมศอก ( ตราด ) เวลา 09.00 น.

12.00 บริษัท เกาะกูด พาราไดซ์ บีช จำกัด หรือเทียบเท่า ( บริษัท สีฟ้ารีสอร์ท จำกัด )

อาหารกลางวัน

14.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ช่วงบ่ายอิสระ ผ่อนคลาย กับกิจกรรมของรีสอร์ท สามารถเล่นน้ำริมทรายหาดที่สวยงาม

14.00 บริษัท เกาะกูด พาราไดซ์ บีช จำกัด หรือเทียบเท่า ( บริษัท สีฟ้ารีสอร์ท จำกัด )

ที่พัก Koh Kood Paradise Beach ขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลานั้นห้องพักว่างหรือไม่ พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 1 คืน
ประเภทห้อง ของรีสอร์ทที่สามารถพักได้
✅Superior Garden View Twin Bed (จำนวนห้องมีจำกัด 30 ห้อง)
✅Superior Garden View Partial Seaview Twin Bed (จำนวนห้องมีจำกัด 11 ห้อง)
✅Garden Villa King Bed (จำนวนห้องมีจำกัด 8 ห้อง)
✅Deluxe Villa King Bed (จำนวนห้องมีจำกัด 13 ห้อง)
❌Beach Front Villa เพิ่มเงิน 3,000 บาท/ห้อง (พัก2คนต่อห้อง มี 4 หลัง)
❌Family Villa เพิ่มเงิน 4,000 บาท/ห้อง
***

ต้องการอัพเกรดห้อง Koh Kood Paradise Beach (ห้องพักมีจำนวนจำกัด)
Garden Villa King Bed เพิ่มเงิน 700 บาท/ ห้อง (พัก2คนต่อห้อง)
Deluxe Villa King Bed เพิ่มเงิน 1,000 บาท/ห้อง (พัก2คนต่อห้อง)
Beach Front Villa เพิ่มเงิน 2,400 บาท/ห้อง (พัก2คนต่อห้อง)
***

18.00 บริษัท เกาะกูด พาราไดซ์ บีช จำกัด หรือเทียบเท่า ( บริษัท สีฟ้ารีสอร์ท จำกัด )

รับประทานอาหารเย็น

07.00 บริษัท เกาะกูด พาราไดซ์ บีช จำกัด หรือเทียบเท่า ( บริษัท สีฟ้ารีสอร์ท จำกัด )

อาหารเช้า

09.00 บริษัท บุญศิริเรือเร็ว จำกัด

บุญศิริเรือเร็ว ( Boonsiri High Speed Boat ) : เป็นเรือไปเกาะกูด แบบเรือด่วนรูปแบบใหม่ที่เปิดให้บริการวิ่งระหว่าง ท่าเรือแหลมศอก – เกาะกูด ที่บรรทุกผู้โดยสาร 200 คน มีที่นั่งให้เลือกนั่งในห้องแอร์และแบบโอเพ้นแอร์ บนเรือมีทีวี ห้องน้ำ เสื้อชูชีพ และเครื่องดื่มจำหน่าย
– จากเกาะกูด ไป ท่าเรือแหลมศอก ( ตราด ) เวลา 09.00 น.

10.00 ปฐมพร พุ่มเพ็ชร รถตู้ VIP

ถึงฝั่งพาทุกท่านออกเดินทางด้วยรถตู้ VIP

11.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พาทุกท่านเที่ยวตามโปรแกรมท่องเที่ยว สำหรับวันสุดท้าย พาทุกท่านเลือกซื้อของฝาก ปลาหมึกตากแห้ง น้ำพริกสูตรกั้งทะเลโหด , น้ำพริกแมงดา , น้ำพริกกุ้งแห้ง มะม่วงหิมพานต์ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ก่อนเดินทางกลับ สู่กรุงเทพฯ

12.00 ร้านแม่วรรณาของฝาก หรือเทียบเท่า ( ครัวต้นตำรับ หรือ ป้ารุ่งซีฟู้ด หรือ เรือนริมน้ำซีฟู้ด หรือ ทะเลจันทร์ ซีฟู้ด )

อาหารกลางวัน