13,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ห้องพัก สำหรับ 2 ท่านต่อห้องรีสอร์ทห้องละ 4 ท่าน
- อาหาร ตามที่ระบุในโปรแกรม
- น้ำดื่มและอาหารว่าง
- รถตู้ปรับอากาศ
- มัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดรายการ
- ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
- ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (เสียชีวิต) วงเงิน 1,000,000 บาท(ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
- ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท(ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
- ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษ 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานคนขับรถตามสินน้ำใจของลูกค้า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม/อาหาร ที่เพิ่มเติมจากรายการที่บริษัทได้จัดไว้ หรือminibar ที่โรงแรม,ค่าซักรีด ฯลฯ
- ไม่รวมค่าอาหารที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการเดินทาง

เงื่อนไขการชำระเงิน
1. รายการเดินทางนี้ได้สนับสนุนจากภาครัฐบาล ผู้เดินทางจะต้องชำระเงินส่วนเกินจากที่รัฐสนับสนุน 40 เปอร์เซ็นต์ (แต่ไม่เกินวงเงิน 5000 บาท) จากรายการเดินทาง ด้วยการสแกนผ่านแอพเป๋าตังค์ทันทีเมื่อดำเนินการจอง
2. ไม่สามารถยกเลิกได้ในทุกกรณี หลังจากดำเนินการจองและกดจ่ายชำระเงินแล้ว

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ท่านที่แพ้อาหาร/มีโรคประจำตัว/อาหารตามหลักศาสนา กรุณาแจ้งทัวร์ล่วงหน้า
3. คณะที่ร่วมการเดินทางในโครงการ " ทัวร์เที่ยวไทย" จะต้องสแกนใบหน้าทั้งขาไปและขากลับ และถ่ายรูปหมู่คณะทุกสถานที่ท่องเที่ยว ระหว่างการเดินทาง ตามที่ทางภาครัฐกำหนด
4. สมาชิกผู่ร่วมเดินทางต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว และไม่ต่ำกว่า14วันเท่านั้น
5. รายการท่องเที่ยวและกำหนดการเดินทางนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา การจราจร ความล่าช้าของสายการบิน และสภาพภูมิอากาศขณะนั้น ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
159​ ม.7​ ต.นาท่ามเหนือ​ อ.เมือง
เบอร์โทร
0843080910
อีเมล
ramrong_n123@hotmail.com
หมายเหตุ

เที่ยวกระบี่ กับคนรู้ใจ

location_on กรุงเทพมหานคร - กระบี่
โดย คุณจูน ทราเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

กระบี่ สวรรค์ของการท่องเที่ยว ชมความสวยงามของท้องทะเลและเกาะแก่ง
สัมผัสวิถีชิวิตชุมชน อาหารทะเลสด อาหารใต้หรอยแรง

ไฮไลน์
- ทะเลกระบี่
- สระมรกต น้ำตกร้อน
- เกาะปันหยี
- เสม็ดนางชี

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์
1.ค่ามัคคุเทศก์ 1,200x4 = 4800 บาท
2.ค่าประกันอุบัติเหตุไกด์ = 25 บาท
รวม 4825 บาท
ลูกค้า 8 ท่าน เฉลี่ยท่านละ 603 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
1. ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม ท่านละ 125 บาท
2.ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่คณะ ท่านละ 25 บาท

รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์ทั้งหมด 753 บาท

14.00 คุณจูนทราเวล

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ

16.55 ไทยแอร์เอเชีย

พร้อมออกเดินทางสู่ จ.กระบี่โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD3215

18.20 คุณจูนทราเวล

ถึง จ.กระบี่ นำท่านสู่อ่าวนางโดยรถตู้ปรับอากาศ

19.00 โรงแรมบลูโซเทล หรือเทียบเท่า ( โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง )

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมบลูโซเทล พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 โรงแรมบลูโซเทล หรือเทียบเท่า ( โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง )

รับประทานอาหารเช้า....บริการ1

09.00 คุณจูนทราเวล

นำท่านสู่หาดนพรัตน์ธาราเพื่อออกเดินทางสู่ทะเลแหวกโดยเรือสปีดโบ๊ท ถึงทะเลแหวกพาขึ้นชายหาด อิสระกับการเที่ยวชมทะเลแหวก ชมวิว ถ่ายรูป เล่นน้ำ กำหนดเวลาแวะชมทะเลแหวกอาจเปลี่ยนแปลง

10.00 คุณจูนทราเวล

พาไปดำน้ำที่จุดดำน้ำที่เกาะสี่ สนุกสนานกับการดำน้ำชมปะการัง และฝูงปลาสีสวย จากนั้นพาชมวิวเกาะไก่ เกาะที่มีลักษณะเหมือนคอไก่

12.00 คุณจูนทราเวล

รับประทานอาหารเที่ยงเป็นเซ็ทจากทัวร์ ที่เกาะปอดะ.....บริการ2

13.00 คุณจูนทราเวล

เดินทางไปเที่ยวถ้ำพระนาง เล่นน้ำหาดหน้าถ้ำพระนาง เดินชมวิว ถ่ายรูป เล่นน้ำ ดูปลา

14.00 คุณจูนทราเวล

ถึงท่าเรือ นำท่านกลับสู่ที่พัก เพื่อทำภาระกิจส่วนตัว

18.00 ร้านอาหารวังทรายซีฟู๊ด หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารเรือนทิพย์ )

รับประทานอาหารเย็น......บริการ3

20.00 โรงแรมบลูโซเทล หรือเทียบเท่า ( โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง )

นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 โรงแรมบลูโซเทล หรือเทียบเท่า ( โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง )

รับประทานอาหารเช้า.....บริการ4

08.00 คุณจูนทราเวล

สู่วัดถ้ำเสือ ชื่อวัดนั้นมีข้อสันนิษฐานว่าเนื่องจากในอดีตเคยมีเสืออาศัยอยู่ และภายในถ้ำยังปรากฏหินธรรมชาติ เป็นรูปแบบของอุ้งเท้าเสือ ส่วนที่มาของวัดนี้น่าจะมาจากพระธุดงค์ที่เดินทางจาริกไปเพื่อหาสถานที่วิเวกในการปฏิบัติธรรม มาอาศัยอยู่ตามถ้ำ และมีชาวบ้านที่ศรัทธาตามมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นวัดในเวลาต่อมา นมัสการพระอาจารย์จำเนียรและกราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่มีพระพักต์สวยที่สุดในภาคใต้

10.00 คุณจูนทราเวล

สู่ สระมรกต กำเนิดจากธารน้ำอุ่นเป็นน้ำพุร้อม อุณหภูมิประมาณ 30-50 องศา ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและพรรณไม้ต่างๆ ให้ท่านเล่นน้ำและพักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 ร้านอาหารเรือนมรกต หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารอัญชลี )

รับประทานอาหารเที่ยง.......บริการ5

13.00 คุณจูนทราเวล

นำท่านสู่น้ำตกร้อน ที่เกิดจาดธารน้ำร้อนที่ไหลลงไปในลำคลองลักษณะเป็นชั้นน้ำตก ที่นี่ท่านสามารถแช่น้ำร้อนเพื่อสุขภาพได้ตามอัธยาศัย

18.00 ร้านอาหารเรือนไม้ หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารเรือนทิพย์ )

รับประทานอาหารเย็น.....บริการ6

20.00 โรงแรมบลูโซเทล หรือเทียบเท่า ( โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง )

เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 โรงแรมบลูโซเทล หรือเทียบเท่า ( โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง )

รับประทานอาหารเช้า......บริการ 7

08.00 คุณจูนทราเวล

พร้อมออกเดินทางสู่ จ.พังงาลงเรือสู่อ่าวพังงา ชมเขาตะปูและเขาพิงกัน
ชมเกาะปันหยี ช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกมากมาย

12.00 คุณจูนทราเวล

รับประทานอาหารเที่ยงแบบชุมชนชาวเกาะปันหยี......บริการ8

14.00 คุณจูนทราเวล

นำท่านสู่เสม็ดนางชี จุดชมวิวที่สวยอันดับต้นๆของประเทศไทย ให้ท่านเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย

15.00 คุณจูนทราเวล

ชม“วัดมหาธาตุวชิรมงคล” เดิมชื่อว่า “วัดบางโทง” ยลโฉมความสวยงามและความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมของ “พระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” ที่สร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

17.00 โรงแรมบลูโซเทล หรือเทียบเท่า ( โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง )

เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย มื้อเย็นอิสระให้ท่านรับประทานในตลาดอ่าวนางตามอัธยาศัย

07.00 โรงแรมบลูโซเทล หรือเทียบเท่า ( โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง )

รับประทานอาหารเช้า......บริการ9

09.00 คุณจูนทราเวล

นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานกระบี่

10.50 ไทยแอร์เอเชีย

ส่งท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD3230 โดยสวัสดิภาพ พร้อมประสบการณ์และความประทับใจ