12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตรารวม :-
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด สายการบินไทยสมายล์ (WE) น้ำหนักโหลด 20 กก. ถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
2. รถตู้ปรับอากาศ VIP
3. โรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ
4. อาหารครบทุกมื้อ (รวม 8 มื้อ)
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าน้ำดื่มวันละ 2 ขวด
7. ค่าประกันการเดินทาง ครอบคลุมถึงอาหารเป็นพิษ
• จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
• ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท
• ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษ 100,000 บาท
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราไม่รวม ;-
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ อาทิเช่น ค่ามินิบาร์ในห้อง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
3. ค่าทิป
4. ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
5. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
1. กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางที่ผูกกับแอป “เป๋าตัง” ของผู้เดินทางมายังไลน์ @Jubileetravel หรือโทร 084-0889909 (1ท่าน/1สิทธิ์)
2. แผนกรับจองแจ้งยืนยันโปรแกรม พร้อมจำนวนเงินที่ท่านต้องชำระผ่าน “เป๋าตัง”
3. บริษัทจะดำเนินการรับเงินค่าทัวร์ผ่าน “เป๋าตังค์” ของท่าน เฉพาะในส่วนที่เหลือจากรัฐจ่ายให้ท่าน 40% (ไม่เกิน5,000บาท) พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน รวม VAT7% แต่ทั้งนี้ต้องดำเนินการก่อน 23.59 น. ของวันที่ใช้สิทธิ์
4. เมื่อใช้สิทธิ์แล้ว ท่านไม่สามารถยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี ยกเว้น รัฐฯประกาศให้สามารถเลื่อนการเดินทางได้
5. ผู้เดินทางต้องมุ่งปฏิบัติตามเงื่อนไข พร้อมแสดงหลักฐานการรับวัคซีน และผลตรวจโควิดจากสถานพยาบาล ตามที่แต่ละที่จังหวัดกำหนด
6. ผู้เดินทางต้องเดินทางตามโปรแกรมที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิก หรืองดบริการใดบริการหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐ
7. บริษัทขอความร่วมมือ ถ่ายภาพหมู่ในบางจุดท่องเที่ยว เพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายในส่วนที่รัฐจ่ายให้
8. บริษัทไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย หรือ ยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยธรรมชาติ การประท้วง การนัดหยุดงาน ฯลฯ
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางขั้นต่ำ ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
จูบิลี่ แทรเวิล 658 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวง-เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทร
0891232338, 0840889909, 0808095648, 0898232152
อีเมล
jubilee.tour11@gmail.com, www.jubileetravel.co.th
หมายเหตุ

-

ทัวร์เบตง...ดี๊ดี ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง 3 วัน 2 คืน บิน WE

location_on สมุทรปราการ - ยะลา
โดย บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

จุดเด่น :
• ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ณ Skywalk จุดชมวิว (รวมค่าใช้จ่ายในการเข้าชมทั้งหมด)
• ชมตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
• อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกในประเทศไทย
• ลิ้มลองอาหารขึ้นชื่อของเบตง เฉาก๊วยกม.4 ปลานิลน้ำไหล เคราหยก และไก่เบตง
• เช็คอินป้าย "ใต้สุดสยาม" : ป้าย "OK BETONG" : สตรีทอาร์ท ฯลฯ
• ชม "ทัชมาฮาลเมืองไทย" มัสยิดกลางสงขลา
• ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และวัดช้างไห้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โด่งดังของภาคใต้
• "สวนหมื่นบุปผา" สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวของภาคใต้

***จ่ายครั้งเดียว...จบ! ครบทุกบริการ***

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไกด์ 3,480 บาท
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ วันละ 1,550 บาท (รวมหักที่จ่าย 3% แล้ว) 1550*3 = 4,650 บาท
3. ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 2,500 บาท
4. ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 25 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 10,655 บาท
ลูกค้า 6 ท่าน เฉลี่ยคนละ 1,775.83 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. ค่าประกันการเดินทาง 25 บาท
2. ค่าน้ำ ขนม และของบริการบนรถระหว่างทาง 200 บาท
3. ค่าเบ็ดเตล็ด เช่น ซองเอกสาร TAG โปรแกรม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์ ของที่ระลึก 100 บาท
4. ค่าใช้ในการขึ้น SkyWalk อัยเยอร์เวง 200 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 525 บาท

ภาษี 7% = 819.41 บาท

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 3,120.24 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

05.00 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ (WE) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง *เชิญท่านลงทะเบียนเช็คชื่อ สแกน QR Code ตามนโยบายโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” วัดอุณหภูมิ บริการเจลล้างมือ ก่อนเช็คอิน

07.00 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

เหินฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE259 (ใช้เวลาบิน 1.30 ชม.) (สายการบินและเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง)

08.30 นายอรรถสิทธิ์ ศุภรัตนลีลา

ถึง สนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา ... นำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

09.00 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

นำท่านถ่ายรูปกับทัชมาฮาลเมืองไทย (มัสยิดกลางสงขลา) หรือชื่อเต็ม “มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม” มีสระน้ำด้านหน้า มัสยิดแห่งนี้ดูละม้ายคล้ายคลึงกับทัชมาฮาลที่อินเดีย ... ต่อไปแวะสักการะขอพรหลวงปู่ทวด ณ วัดช้างให้ เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี วัดช้างให้ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด วัดช้างให้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสาย

12.00 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

รับประทานอาหารเที่ยง แบบอาหารกล่อง บนรถ

13.00 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

เดินทางต่อไปยังจังหวัดยะลา ถึง สะพานบางลาง ชมวิวทิวทัศน์ของเขื่อนบางลาง ซึ่งเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว มีความสูง 85 เมตร สันเขื่อนยาว 430 เมตร อ่างเก็บน้ำจุได้ 1,400 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อน 2,080 ตารางกิโลเมตร ... ถึง เบตง นำท่านชม สะพานแตปูซู (อยู่ระหว่างปิดซ่อมแซม) เป็นสะพานแขวนเก่าแก่ที่ทำด้วยไม้ ความยาว 100 เมตร ทอดข้ามแม่น้ำปัตตานี ใช้ในการสัญจรของชาวบ้านท้องถิ่น เป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีของคนในชุมชนเพื่อเอาชนะธรรมชาติ … จากนั้นแวะถ่ายรูปกับ ป้าย OK Betong จุดเช็คอินที่มาเบตงแล้วห้ามพลาด

18.00 โรงแรมแกรนด์แมนดาริน โดยบริษัทแมนดารินเบตง จำกัด หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารต้าเหยิน (กิตติ) โดยคุณธัญวัลย์ ยงวิริยกุล หรือ ร้านอาหารครัวสมุย เบตง โดยนายมงคล อาพันธนุพงศ์ หรือ ร้านอาหารบูติก หวายร้อยลี้ หรือ ร้านอาหาร บ้านคุณชาย โดย นายไชยยศ แก้วห่อทอง หรือ ร้านอาหารฮ่งกี่เบตง หรือ โรงแรมแกรนด์แมนดาริน โดย บริษัทแมนดารินเบตง จำกัด )

รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมแกรนด์แมนดาริน

19.00 โรงแรมแกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง (5ดาว) โดย บริษัทบ้านโชกุน จำกัด หรือเทียบเท่า ( โรงแรม เดอะฮอลิเดย์ฮิลล์ เบตง หรือ โรงแรมเบตงเมอร์ลิน โดย บจก. เบตงเมอร์ลิน หรือ โรงแรมการ์เด้นวิว เบตง )

พักค้างคืน ณ โรงแรมแกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง (5ดาว)

06.30 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เตรียมตัวเดินทาง

07.30 นายอรรถสิทธิ์ ศุภรัตนลีลา

ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

08.00 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

รับประทานอาหารเช้า แบบอาหาารกล่อง

08.30 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

นำท่านลิ้มลองวุ้นดำ กม.4 หรือ เฉาก๊วยเบตง ซึ่งเป็นในแบบฉบับสูตรของเบตง เปิดขายมาเป็นรุ่นที่ 4 มีกลิ่นหอม มีสรรพคุณด้านการแก้ร้อนใน เนื้อยังเหนียวและนุ่มด้วย ... ต่อไปยัง อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มาลายา (จคม.) ระยะทาง 1 กม. สร้างขึ้นสำหรับเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมือง แต่ต่อมาได้กลับมาร่วมพัฒนาชาติไทย ... ต่อไปยัง สวนหมื่นบุปผา เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ ถือเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ความสวยงามของดอกไม้ที่ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวเย้ายวนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชม

12.00 ร้านอาหาร บ่อปลานิลสายน้ำไหล (โกหงิ่ว) โดยนายสันติชัย จงเกียรติขจร หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารครัวสมุย เบตง โดยนายมงคล อาพันธนุพงศ์ หรือ ร้านอาหารบูติก หวายร้อยลี้ หรือ ร้านอาหารต้าเหยิน (กิตติ) โดยคุณธัญวัลย์ ยงวิริยกุล หรือ ร้านอาหารฮ่งกี่เบตง หรือ ร้านอาหาร บ้านคุณชาย โดย นายไชยยศ แก้วห่อทอง )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บ่อปลานิลสายน้ำไหล (โกหงิ่ว) ปลานิลสายน้ำไหล เป็นปลาเศรษฐกิจสร้างรายได้งดงามสู่เบตง ปลานิลเบตง มีข้อดี คือ เลี้ยงด้วยระบบสายน้ำไหล จะไม่มีกลิ่นโคลน เนื้อจะแน่น เพราะปลาแข็งแรง ว่ายน้ำตลอดเวลา

13.00 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

นำท่านเดินทางไปยัง บ่อน้ำร้อนเบตง ซึ่งเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย ให้ท่านได้แช่เท้า เพื่อผ่อนคลาย … ต่อไปนำท่านถ่ายรูป ป้ายใต้สุดสยาม ป้ายประเทศไทยกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและไม้ดอกไม้ประดับอันงดงาม เป็นสถานที่ถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ... จากนั้นเดินทางไปยัง วัดพุทธาธิวาส ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขามีพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศตั้งโดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สวยงามมาก โดยในองค์มหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มหาธาตุเจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นจากความคิดและการดำเนินการของอดีตประธานศาลฎีกา นายสวัสดิ์ โชติพานิช เพื่อเฉลิมฉลองและถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ... แวะชม ภาพวาดแนว สตรีทอาร์ต (Street Art) ภาพที่เขียนส่วนใหญ่ จะเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาว เบตง รวมไปถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ที่มีอยู่จริงใน อ.เบตง เช่น ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งภาพถูกวาดทั้งหมด 11 จุด ทั้งบนผนัง กำแพง ใต้สะพาน และตัวอาคารหลายจุดรอบเมืองเบตง

18.00 ร้านอาหาร บ้านคุณชาย โดย นายไชยยศ แก้วห่อทอง หรือเทียบเท่า ( โรงแรมแกรนด์แมนดาริน โดยบริษัทแมนดารินเบตง จำกัด หรือ ร้านอาหารต้าเหยิน (กิตติ) โดยคุณธัญวัลย์ ยงวิริยกุล หรือ ร้านอาหารฮ่งกี่เบตง หรือ ร้านอาหารครัวสมุย เบตง โดยนายมงคล อาพันธนุพงศ์ หรือ ร้านอาหารบูติก หวายร้อยลี้ )

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร บ้านคุณชาย

19.00 โรงแรมแกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง (5ดาว) หรือเทียบเท่า ( โรงแรมแกรนด์แมนดาริน โดยบริษัทแมนดารินเบตง จำกัด หรือ โรงแรม เดอะฮอลิเดย์ฮิลล์ เบตง หรือ โรงแรมเบตงเมอร์ลิน โดย บจก. เบตงเมอร์ลิน หรือ โรงแรมการ์เด้นวิว เบตง )

พักค้างคืน ณ โรงแรมแกรนด์วิว แลนด์มาร์คเบตง 5 ดาว ดีที่สุดในเบตง

04.00 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ทุกท่านเตรียมตัวเช็คเอ้าท์จากโรงแรมที่พัก

05.00 นายอรรถสิทธิ์ ศุภรัตนลีลา

นำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

06.00 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมทะเลหมอกแบบหนาๆ และชมแสงแรกของ ตะวัน ... จากนั้นเดินทางสู่ จุดชมวิว “SKY WALK” ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง แลนด์มาร์คใหม่ อ.เบตง

07.30 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

รับประทานอาหารเช้า บริการอาหารกล่อง

08.30 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

จนได้เวลาอันควร เดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ... แวะสักการะ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ให้ท่านได้ขอพรเรื่องโชคลาภและสุขภาพ เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในปัตตานี

12.00 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

รับประทานอาหารเที่ยง แบบอาหารกล่อง

13.00 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

นำท่านเดินทางไปยัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ให้ท่านช้อปปิ้งของฝาก ณ ตลาดกิมหยง (หากมีเวลาพอ) มีสินค้าให้เลือกซื้อเลือกหาแทบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า ขนมขบเคี้ยว เครื่องสำอางค์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่นเด็ก ฯลฯ

20.05 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล์ (WE) เที่ยวบินที่ WE268 (ใช้เวลาบิน 1.30 น.) (สายการบินและเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง)

21.35 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ