12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

จำนวนผู้เดินทาง 8 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 12,500 บาท
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ขอนแก่น – ภูเก็ต (ราคานี้ไม่รวมค่าน้ำหนักสัมภาระ)
(ทางทัวร์จะไม่ได้รับผิดชอบและชดเชยในทุกการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกเที่ยวบิน ของสายการบินในทุกกรณี)
- ค่าที่พัก แบบห้องพักปรับอากาศ จำนวน 2 คืน พักห้องละ 2 - 3 ท่าน (พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,200 บาท)
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP ตลอดการเดินทาง ค่าเรือหมู่เกาะพังงา ค่าเรือเกาะพีพี
(กรณีมีผู้เดินทางจำนวน 20 ท่านขึ้นไป เปลี่ยนพาหนะการเดินทางเป็น รถโค้ชปรับอากาศ )
- ค่าอาหารจำนวน 6 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- ขนมขบเคี้ยว ลูกอม นมเปรี้ยว
- ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่มผู้เดินทาง ทุนประกัน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
- ค่าธรรมเนียม ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ผ้าเย็น เจลล้างมือ ตลอดการเดินทาง
- ค่ามัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ราคานี้ได้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ไว้เรียบร้อยแล้ว
*หจก. ชัชวาลทัวร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ กำหนดการเดินทางได้ตามความเหมาะสม
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ*
** ไม่มีการยกเลิกการเดินทางและคืนเงินในทุกกรณี (ตามเงื่อนไขของ โครงการทัวร์เที่ยวไทย ของรัฐบาล) และ กำหนดการเดินทางต้องปรับเปลี่ยนหรือยึดตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติประกาศ และ คำสั่งป้องกัน และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศบค.**
(ราคาที่ระบุในโปรแกรมนี้ เป็นการเดินทางวันธรรมดา วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี และ ไม่ใช่ราคาในช่วงวันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ และเมื่อกำหนดวันเดินทางแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางได้ทุกในทุกกรณี)

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
599/194 หมู่ 2 ถนนรอบเมือง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
เบอร์โทร
0819541715
อีเมล
Chatchawarntour@hotmail.com
หมายเหตุ

ภูเก็ต พังงา กระบี่ หรรษา

location_on ขอนแก่น - ภูเก็ต
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชวาล ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ชีวิตสุขขี ชีวีสุขสันต์ ณ สวรรค์เมืองใต้
- ท่องเที่ยวแดนใต้
- ชมความงดงามของทะเลฝั่งอันดามัน
- ดำน้ำ ดูปะการัง เที่ยวชมอุทยานทางทะเล
- พักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1. เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 3 วัน x 1,500 = 4,500 บาท
2. ค่าเดินทางไป - กลับ มัคคุเทศก์ 650 x 2 = 1,300 บาท
3. ค่าที่พักมัคคุเทศก์ (วันรอรับ) 500 x 1 = 500 บาท
4. ค่าที่พัก 2 คืน ช่วงออกทริป (มัคคุเทศก์) 2 x 600 = 1,200 บาท
ลูกค้า 8 คน เฉลี่ยคนละ 937.50 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า 1. ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท/คน
2. ค่าน้ำ ค่าขนม ของบริการบนรถ 100 บาท/คน
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 817.81 บาท/คน
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและมัคคุเทศก์ 1,890.81 บาท/คน

07.00 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินขอนแก่น รับการต้อนรับจาก ทีมงานชัชวาลทัวร์
เช็คอิน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3601 ออกเดินทางในเวลา 08.45 น. ทำการสแกนเช็คอินผู้เดินทางทุกท่าน (ตามเงื่อนไขของ ททท. โครงการทัวร์เที่ยวไทย) เหินฟ้าสู่เมืองภูเก็ต ซึ่งจะเดินทางถึงในเวลา 10.40 น.

11.00 หจก.ชัชวาลทัวร์

นำคณะออกเดินทางจากสนามบินภูเก็ต มุ่งหน้าสู่จังหวัดพังงา

11.30 ร้านจั๊กจั่นซีฟู้ด

รับประทานอาหารกลางวัน แบบอาหารไทยซีฟู้ดเซ็ทโต๊ะ

13.30 ธรรมรงค์ทัวร์

นำคณะนั่งเรือชมความงามของท้องทะเล หมู่เกาะพังงา หรือ หมู่เกาะเจมส์บอนด์ สัมผัสความงามของทะเลใต้ น้ำใส ฟ้าสวย เขาตาปู เขาพิงกัน ถ้ำลอด เขาหมาจู

16.30 หจก.ชัชวาลทัวร์

สมควรแก่เวลากลับสู่ฝั่ง ขึ้นรถฯ ออกเดินทางสู่จังหวัดภูเก็ต นำคณะเที่ยวชม สะพานสารสิน สะพานแรกที่มีการสร้างเพื่อข้ามจากจังหวัดพังงาไปภูเก็ต สถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีส ผสมผสานกับรูปแบบอาคารหลังคาทรงปั้นหยาแบบภาคใต้ จากนั้นผ่านชม อนุสาวรีย์ท้าวเทพ-สตรีท้าวศรีสุนทร เดินทางสู่ วัดพระทอง นมัสการ พระผุด พระพุทธรูปโบราณคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่โผล่พ้นขึ้นมาจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์

18.30 ร้านป่าหล่ายซีฟู้ด

รับประทานอาหารเย็น อาหารไทยซีฟู้ดเซ็ทโต๊ะ ริมหาดฉลอง

19.30 วรบุรีภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

นำคณะเข้าสู่ที่พัก วรบุรีภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว
อิสระตามอัธยาศัย นอนหลับ ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

07.00 วรบุรีภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

รับประทานอาหารเช้า แบบบุฟเฟ่ต์ ABF ห้องอาหารของที่พัก

08.00 ซีแองเจิล

นำคณะขึ้นรถตู้ปรับอากาศออกเดินทางสู่ท่าเรือ ลงเรือ Speed Boat Sea Angel เดินทางสู่ท่าเรือต้นไทร
เกาะพีพีดอน นำคณะลงเรืออีกลำเพื่อดำผิวน้ำชมปะการัง (snorkeling) และนำคณะเดินทางไปถ่ายรูป
ชมวิว เกาะพีพีเล อ่าวมาหยา อ่าวปิเล๊ะ โล๊ะซามะ ถ้ำรังนกไวกิ้ง และ เล่นน้ำ ดำน้ำ ที่ หาดลิง

12.00 ซีแองเจิล

รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์/อาหารเซ็ทโต๊ะ ร้านอาหารบนเกาะพีพีดอน (ค่าอาหารรวมในแพ็คเกจเรือเรียบร้อยแล้ว) เสร็จแล้วเชิญคณะ ถ่ายรูป พักผ่อนอิริยาบถ หรือ ซื้อของฝาก ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย

14.15 ซีแองเจิล

พร้อมกันที่ ท่าเรืออ่าวต้นไทร เพื่อเดินทางกลับ ออกเดินทางจาก เกาะพีพีดอน สู่ เกาะภูเก็ต เดินทางถึงท่าเรือ

16.30 หจก.ชัชวาลทัวร์

ขึ้นรถปรับอากาศเดินทางเข้าสู่ ย่านเมืองเก่า ซึ่งคงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ "ชิโนโปรตุกีส"
เสร็จแล้วเดินทางสู่ หาดราไวย์ และ ขึ้นชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไทย ที่ แหลมพรหมเทพ

18.30 ร้านชมเลซีฟู้ด

รับประทานอาหารเย็น อาหารไทยซีฟู้ดเซ็ทโต๊ะ

19.30 วรบุรีภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

เดินทางเข้าสู่ที่พัก วรบุรีภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จากนั้นเชิญคณะอิสระตามอัธยาศัย ท่องเที่ยวไปกับสีสันยามค่ำคืนของซอยบางลา หาดป่าตอง สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว นอนหลับ ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

07.00 วรบุรีภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

รับประทานอาหารเช้า แบบบุฟเฟ่ต์ ABF ห้องอาหารของที่พัก

08.00 หจก.ชัชวาลทัวร์

นำคณะขึ้นรถปรับอากาศ ออกเดินทางเดินทางสู่เข้าสู่ สนามบินภูเก็ต เพื่อเดินทางกลับ

09.00 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

เช็คอิน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3602 ออกเดินทางจาก สนามบินภูเก็ต ในเวลา 11.10 น. เดินทางกลับถึง สนามบินขอนแก่น ในเวลา 12.55 น. ด้วยความสวัสดิภาพและสุดแสนประทับใจ