14,700/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

ค่าใช้จ่ายท่านละ 14,700.00 บาท (มีส่วนลด 40% แต่ไม่เกิน 5,000.00 บาท ภายใต้โครงการทัวร์เที่ยวไทย

อัตราข้างต้นรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สมุทรปราการ (สุวรรณภูมิ)-หาดใหญ่-สมุทรปราการ (สุวรรณภูมิ) โดย
สายการบินไทยสมายล์
2. ค่ารถตู้รับ-ส่งระดับมาตรฐานตลอดการเดินทาง หาดใหญ่-สตูล-ปัตตานี-เบตง-หาดใหญ่
3. ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐานจำนวน 3 คืน (ห้องพักคู่)
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ (รวมอาหารเช้า)
5. ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน
6. ค่าเข้าชมสถานที่และกิจกรรมตามที่ระบุตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงิน 1,000,000.00 บาท
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทางวงเงินคุ้มครอง 500,000.00 บาท
9. ค่ามัคคุเทศก์ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
10. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวม:
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ
2. ค่าทิปสำหรัับมัคคุเทศก์ และคนขับรถ

เงื่อนไขการจอง:
การจองทัวร์จะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ลงทะเบียนใช้สิทธิแล้วจ่ายเงินผ่านแอปเป๋าตังกับบัญชีถุงเงินของบริษัทแล้วเท่านั้น

เงื่อนไขการขอยกเลิกหรือขอเงินคืนค่าทัวร์:
ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ในทุกกรณี ยกเว้นมีการประกาศจากทางรัฐบาล

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
92/39 หมู่ที่ 2 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
เบอร์โทร
0818205220
อีเมล
wcheyong@gmail.com
หมายเหตุ

กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของคณะเดินทาง เช่น เวลา สภาพการจราจร และสภาพอากาศ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทางเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัยเพื่อรักษาความปลอดภัยในการท่องเที่ยว (Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือ SHA)
1. ลูกค้าต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดเตรียมหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ให้บริการ
2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้งบริษัทจะมีมาตรการวัดไข้และล้างมือด้วยเจลเแอลกอฮอล์ทุกครั้งเสมอ

ล่องใต้กับวีระชัยทัวร์ หาดใหญ่-สงขลา-ปัตตานี-ยะลา (เบตง) 4 วัน 3 คืน 27-30 มีนาคม 2565

location_on สมุทรปราการ - ยะลา
โดย บริษัท วีระชัย ทัวร์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ล่องใต้กับวีระชัย ทัวร์
หาดใหญ่-สงขลา-ปัตตานี-ยะลา (เบตง)
4 วัน 3 คืน
(โดยสายการบินไทยสมายล์)
27-30 มีนาคม 2565

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

มาตรฐานการให้บริการระดับ 4+

07.00 บริษัทไทยสมายล์

ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่หาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE259
(ใช้เวลาเดินทางตามตารางบิน 1 ชั่วโมง 30 นาที)

08.30 บริษัทไทยสมายล์

เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่

09.00 บริษัท วีระชัย ทัวร์

นำคณะออกเดินทางโดยรถตู้ระดับมาตรฐานสู่อำเภอเมือง จังหหัดสงขลา
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)

10.00 บริษัท วีระชัย ทัวร์

นำคณะเที่ยวชมบริเวณเมืองเก่า และ Street Art Songkhla

12.00 ร้านอาหารศิรดา เกาะยอ

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 บริษัท วีระชัย ทัวร์

นำคณะเที่ยวชม “ไมอามีสงขลา” และหาดสิมิหลา

15.00 บริษัท วีระชัย ทัวร์

เดินทางสู่อำเภอหาดใหญ่
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)

15.45 บริษัท วีระชัย ทัวร์

นำคณะนั่งกระเช้าขึ้นชมวิวของเมืองหาดใหญ่โดยรอบ

18.00 ร้านอาหารป่ายาง

รับประทานอาหารค่ำ

19.30 โรงแรม Centara Hotel Hat Yai หรือเทียบเท่า ( โรงแรม Crystal Hotel Hat Yai )

เดินทางเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก

07.00 โรงแรม Centara Hotel Hat Yai หรือเทียบเท่า ( โรงแรม Crystal Hotel Hat Yai )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.30 บริษัท วีระชัย ทัวร์

ออกเดินทางโดยรถตู้ระดับมาตรฐานสู่จังหวัดปัตตานี
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

11.00 บริษัท วีระชัย ทัวร์

นำคณะเข้าชมศาลเจ้าแม่ลิ่มกอเหนี่ยว หรือศาลเจ้าเล่งจูเกียง ซึ่งเป้ฯที่เลื่อมใสของชาวไทยเชื้อ
สายจีนทั้งในท้องถิ่น จากจีน มาเลเซีย และสิงคโปร์

11.45 บริษัท วีระชัย ทัวร์

จากนั้นนำคณะเข้าชมวัดช้างให้ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่กว่า 300 ปี ให้ท่านได้กราบสักการะหลวงปู่
ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดช้างให้

12.30 ร้านอาหารสี่กั๊ก

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 บริษัท วีระชัย ทัวร์

ออกเดินทางโดยรถตู้สู่อำเภอเบตง

15.00 บริษัท วีระชัย ทัวร์

แวะถ่ายรูปสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำบางลางที่มีทิวทัศน์สวยงาม

16.30 บริษัท วีระชัย ทัวร์

นำคณะชมสะพานแตปูซู ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำปัตตานี ที่มีความยาวกว่า 100 เมตร

18.00 ร้านอาหารต้าเหยิน เบตง หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารฮ่งกี่ )

รับประทานอาหารค่ำ

19.00 บริษัท วีระชัย ทัวร์

นำคณะชมตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นตู้เก่าแก่ดั้งเดิมที่สร้างมาตั้งแต่ปี 2467
นำคณะชมแสงสียามค่ำคืนของอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ที่ลอดผ่านภูเขาเพื่อเชื่อมชุมชนเมืองกับปริมณฑล
จากนั้นนำคณะชมวงเวียนหอนาฬิกา

20.00 โรงแรม Grand Mandarin Betong หรือเทียบเท่า ( โรงแรม Grandview Landmark Betong )

เดินทางเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก

05.00 บริษัท วีระชัย ทัวร์

นำคณะเดินทางโดยรถตู้ระดับมาตรฐานสู่เขาไมโครเวฟ

05.30 บริษัท วีระชัย ทัวร์

ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ขึ้นชมวิวจากสกายวอล์ค (Skywalk)

08.00 ร้านอาหารเซ้ง ติ่มซำ

รับประทานอาหารเช้า

09.00 บริษัท วีระชัย ทัวร์

นำคณะชมสถาปัตยกรรมของสนามบินแห่งใหม่ของเบตง ซึ่งกลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของเบตง

10.00 บริษัท วีระชัย ทัวร์

จากนั้นออกเดินทางสู่วัดพุทธาธิวาส นำคณะเข้าสักการะพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ
พร้อมชมวิหารหลวงปู่ทวด

11.00 บริษัท วีระชัย ทัวร์

ออกเดินทางสู่ส่วนใต้สุดของสยาม นำคณะถ่ายรูปกับป้าย “ใต้สุดสยาม” ไว้เป็นที่ระลึก

12.00 ร้านอาหารบ้านคุณชาย

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 บริษัท วีระชัย ทัวร์

นำคณะเดินทางชมอุโมงค์ปิยะมิตร ซึ่งเคยเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา

14.00 บริษัท วีระชัย ทัวร์

นำคณะเที่ยวชมสวนหมื่นบุปผา

15.30 บริษัท วีระชัย ทัวร์

นำคณะชมบ่อน้ำร้อนเบตง

16.30 บริษัท วีระชัย ทัวร์

แวะพักผ่อน ณ ร้านเฉาก๋วยโบราณ (เฉาก๋วยเบตง ก.ม. 4)

18.00 ร้านใบหยก เบตง

รับประทานอาหารค่ำ

19.00 โรงแรม Grand Mandarin Betong หรือเทียบเท่า ( โรงแรม Grandview Landmark Betong )

เดินทางกลับโรงแรมที่พัก

07.00 โรงแรม Grand Mandarin Betong หรือเทียบเท่า ( โรงแรม Grandview Landmark Betong )

เดินทางกลับโรงแรมที่พัก

08.00 บริษัท วีระชัย ทัวร์

ออกเดินทางโดยรถตู้สู่อำเภอหาดใหญ่

12.30 ร้านอาหารต้าเหยิน หาดใหญ่

รับประทานอาหารกลางวัน

13.15 บริษัท วีระชัย ทัวร์

ออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

15.25 บริษัทไทยสมายล์

ออกเดินทางจากสนามบินหาดใหญ่สู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE262

16.55 บริษัทไทยสมายล์

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ