13,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินไทยแอร์เอเชีย
(เป็นตั๋วเครื่องนินต้นทุนต่ำ คิดราคาตั๋วตามจริง ณ วันออกตั๋ว)
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการ
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่ายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศจำนวน 1 คัน พร้อมเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- ค่าที่พักโรงแรม ระดับ 3-4 ดาว จำนวน 2 คืน
- ค่าประกันอุบัติเหตุ ทุนประกันท่านละ 1,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ต่อทริป
ไม่คุ้มครองผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และผู้ที่โดยสารรถจักรยานยนต์
- มัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- น้ำดื่ม พร้อมขนมระหว่างเดินทาง บริการท่านตลอดการเดินทาง
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (ถ้ามี), ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้ามี)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการ, ค่าโทรศัพท์, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ค่ามินิบาร์ ภายในห้องพักของโรงแรม (หากมีการใช้บริการ)
- ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการระบุ
- ไม่รวมทิปมัคคุเทกศ์ 400 บาท ต่อ ท่าน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
320/14 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
เบอร์โทร
0924289419
อีเมล
aoy-aanda@hotmail.com
หมายเหตุ

ทัวร์ภูเก็ต พังงา 3 วัน 2 คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - ภูเก็ต
โดย บริษัท เอ แอนด์ เอ ฮอลิเดย์ สเปเชียล จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

อ่าวพังงา เขาตะปู เกาะทะลุ เกาะปันหยี เกาะพีพีเล อ่าวมาหยา ดำน้ำดูปะการัง แหลมพรหมเทพ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

05.00 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

พบกัน ณ จุดนัดหมายสนามบินดอนเมือง

07.35 ออกเดินทางสู่ จังหวัดภูเก็ต ด้วยเที่ยวบิน FD3029 (เที่ยวบินและสายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์และความเหมาะสม)

09.00 เดินทางถึง จังหวัดภูเก็ต

09.30 บริษัท พูนผลเซ็นเตอร์ทัวร์ จำกัด

เดินทางสู่ท่าเรืออ่าวพังงา จังหวัดพังงา โดยรถตู้ปรับอากาศ

10.30 เดินทางถึงท่าเรืออ่าวพังงา

11.00 บริษัท พูนผลเซ็นเตอร์ทัวร์ จำกัด

นำท่านล่องเรือหางยาวล่องไปตามสายน้ำ อ่าวพังงา สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

12.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปันหยี มูเทียร่าห์

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ปันหยี มูเทียร่าห์

13.00 บริษัท พูนผลเซ็นเตอร์ทัวร์ จำกัด

นำท่านเดินทางล่องอ่าวพังงา ชมความแปลกประหลาดของเขาตะปู ล่องเรือผ่านถ้ำลอด และตื่นตาตืนใจกับบรรดาหน้าผา และหุบเขา หรือเกาะที่มีรูปร่างแปลกๆ แตกต่างกันออกไป ตามจินตนาการ และนำชม เกาะเชาทะเลุ เป็นเกาะหินปูน มีถ้ำลอดขนาดเล็กยาวประมาณ 10 เมตร

16.00 นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรืออ่าวพังงา

17.00 นายประวิท มงคล (เขาหลักซีฟู้ดส์)

อาหารค่ำทีภัตตาคาร เขาหลักซีฟู้ดส์

18.00 LE ERAWAN PHANG NGA

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม LE Erawan Phang Nga หรือเทียบเท่า

07.00 LE ERAWAN PHANG NGA

อาหารเช้าในโรงแรม LE Erawan Phang Nga

08.00 บริษัท พูนผลเซ็นเตอร์ทัวร์ จำกัด

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือรัษฎา ท่าเทียบเรือมาตรฐานประจำจังหวัดภูเก็ต โดยรถตู้ปรับอากาศ

10.00 บริษัท ซี แองเจิล ครุยซ์ จำกัด

ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ สู่ "หมู่เกาะพีพี" เป็นหมู่เกาะกลางทะเล นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหมู่เกาะนี้ ส่วนใหญ่มาดำน้ำดูปะการัง ดอกไม้ทะเล และปลาหลากสีที่มีสีสันสวยงาม นอกจากนี้ ยังมีเกาะต่างๆ ที่อยู่ระหว่างเส้นทางเดินเรือ กระบี่ให้ท่านได้มีเวลาลงเล่นน้ำและดำน้ำตามอัธยาศัย

12.00 บริษัท ซี แองเจิล ครุยซ์ จำกัด

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร บนเกาะพีพีดอน

13.00 บริษัท ซี แองเจิล ครุยซ์ จำกัด

เดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ กลังเกาะภูเก็ต นั่งพักผ่อน นั่งดาดฟ้าเรือชมบรรยากาศท้องทะเล

14.15 เดินทางถึงท่าเรือ รัษฎา

16.00 บริษัท เอส ไทรอัมฟ์ แลนด์ จำกัด

นำท่านเดินทางสู่ที่พักโรงแรม GRAND MERCURE PHUKET PATONG หรือเทียบเท่า

18.00 บริษัท สร้างเสริมทรัพย์ จำกัด

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร ร้านอาหารไม้หมอน

07.00 บริษัท เอส ไทรอัมฟ์ แลนด์ จำกัด

อาหารเช้าในห้องอาหารโรงแรม Grand Mercure Phuket Patong

08.00 บริษัท พูนผลเซ็นเตอร์ทัวร์ จำกัด

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู วัดไชยธารารามหรือวัดฉลอง วัดที่เก่าแก่และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกเก่าชิโนโปตุกีส ชมสถาปัตยกรรม นำท่านเดินทางขอพร วัดพระทอง

12.00 บริษัท เทเบิล สปูน จำกัด (สำนักงานใหญ่)

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ร้านตู้กับข้าว

13.00 บริษัท พูนผลเซ็นเตอร์ทัวร์ จำกัด

เดินทางสู่ ร้านขายของฝากของเมืองภูเก็ต ผลิตภัณฑ์สินค้าขึ้นชื่อของ Otop ของฝากอันดับหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยว ราคาย่อมเยาว์ อาทิ ขนมโรตีกรอบ, น้ำพริกกุ้งเสียบ เป็นต้น

15.00 นำท่านเดินทางสู่สนามบิน จังหวัดภูเก็ต

17.15 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

ออกเดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD3018 สู่สนามบินดอนเมือง

18.45 เดินทางสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ